Zašto je važno ulagati u razvoj programa za decu u ranom detinjstvu

Report
ZAŠTO JE VAŽNO ULAGATI
U RAZVOJ PROGRAMA ZA DECU
U RANOM DETINJSTVU
04. mart 2014. 04.Mart 2014.
Obuhvat dece PVO-om 2010 godine*
•
•
•
•
Ukupni obuhvat dece (0.5 - 6.5 godina) - 48,1%
Jaslice (1-3 godine) – 14%
Vrtići (3-5,5 godina) – 42%
Pripremni predškolski program – 93%
Više od 50% dece do 5,5 godina je van sistema PVO
Obrnuta proporcija: starija deca – veći obuhvat, mada
je mladjoj deci PVO potrebniji
*MIKS4, Republički zavod za statistiku, 2010
Društveno osetljive grupe
NIZAK OBUHVAT DOG = NEPRAVEDAN SISTEM :
• 8% dece romske nacionalnosti (MICS 4) iz nehigijenskih
naselja
• 78% romske dece uključeno u PPP (10% manje od većinske
populacije)
• 29% dece iz seoskih područja
• 22% dece iz najsiromašnijih porodica
• o deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nema
podataka
Glavni razlozi za nepohađanje PVO dece
uzrasta 3-4 godine
59,4% roditelja navodi da ima nekoga ko
može da čuva dete kod kuće
39,6% roditelja navodi da je vrtić predaleko i da je
skup
12,5% nedostatak organizovanog prevoza i
25% veoma skupe usluge
RZS MIKS 4
Glavni razlozi za nepohađanje PVO - 2
• Grupe u vrtićima su brojne i ne izlaze u susret
individualnim potrebama dece
• Tradicionalan pristup životu – u manjim zajednicama
ljudi žive u proširenim porodicama
• Nedostatak svesti o potrebi da se deca obrazuju u
predškolskim ustanovama
ČAK I DA SE OBEZBEDE PROSTORNI USLOVI
OBUHVAT DECE OD TRI DO PET GODINA
NEĆE BITI VEĆI OD 70% UKOLIKO SE NE
PROMENE STAVOVI RODITELJA
Studija, Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji – Modeli finansiranja univerzalnog obuhvata
predškolskim obrazovanjem, 2012
“Ne možemo odlagati ulaganje u decu
dok ne postanu odrasli, niti možemo čekati
da pođu u školu –
tada će verovatno biti prekasno za
intervenciju.”
Heckman, J., 2001
(Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, 2000 god)
Rano detinjstvo
Koncept do osme godine
• Ovaj vremenski okvir u skladu je sa tumačenjem
načina na koje deca uče u razvojnoj psihologiji
• Uključujući period 6-8 godine profesionalci i oni koji
planiraju imaju priliku da se bave dečjim potrebama
kako bi se napravio adekvatan prelaz iz okruženja
predškolske nege i vaspitanja u okruženje
osnovne škole
Razvoj
Proces promene u kojoj dete savladava sve
kompleksnije nivoe kretanja, mišljenja, osećanja i
interakcije sa ljudima i predmetima u okruženju.
Fizički rast, mentalni, socijalni, emocionalni i
duhovni razvoj ključni su za ukupan razvoj deteta.
6 razloga za investiranje u rano
detinjstvo
•
•
•
•
•
•
Ljudska prava
Naučni razlozi
Ekonomska korist
Socijalna jednakost
Socijalna mobilizacija
Postizanje međunarodnih ciljeva
Ljudska prava
Konvencija o pravima deteta je prvi međunarodnopravni
instrument koji je obuhvatio celokupan opseg ljudskih
prava – građanska, kulturna, ekonomska, politička i
socijalna prava.
Četiri osnovna principa Konvencije su nediskriminacija;
posvećenost najboljim interesima deteta, pravo na život,
preživljavanje i razvoj; i poštovanje stavova deteta.
Konvencija štiti dečija prava tako što postavlja standarde
zdravstvenih usluga; obrazovanja; i pravnih, građanskih i
socijalnih servisa.
Usvojena je 20. novembra 1989. godine rezolucijom
44/25 Generalne skupštine UN.
Republika Srbija je po osnovu sukcesije od 2001. godine
članica Konvencije o pravima deteta („Službeni list SFRJMeđunarodni ugovoriˮ, broj 15/90 i „Službeni list SRJˮ, br.
4/96 i 2/97) i oba njena protokola - Fakultativni protokol o
prodaji dece dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz
Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću
dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta
u julu 2002. godine („Službeni list SRJˮ, br. 7/2002).
Republika Srbija preuzela je obavezu da, u skladu sa članom
44. Konvencije, podnosi Komitetu za prava deteta inicijalni i
periodične izveštaje o načinu primene Konvencije i opcionih
protokola uz nju i poštovanju zagarantovanih prava deteta.
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudskaprava/konvencije/55-konvencija-o-pravima-deteta
Naučni razlozi
• Prva godina traje večno!
• Veći deo mentalnih sposobnosti odraslog čoveka
formira se u prve 3 godine života – a otprilike
polovina toga pre rođenja (80% razvoja mozga)
• Vreme od prenatalnog perioda do treće godine
života je najznačajniji
Naučni razlozi
• Pothranjenost i anemija smanjuju sposobnost učenja
• 1/10 svetskog stanovništva ima nekakvu
smetnju/zaostatak u razvoju – mnogi slučajevi su
mogli da se izbegnu
• Integrisani/holistički programi za decu ranog
uzrasta mogu da imaju trajni uticaj
Ekonomska korist
• Prevencija manje košta od lečenja
• Odgovarajuća zdravstvena zaštita za žene
poboljšava ishode porođaja
• Preventivna nega smanjuje troškove
zdravstvene nege tokom života
Količina povraćaja kapitala u odnosu na ulaganja
u ljudske resurse na različitim uzrastima
Programi usmereni na najraniji uzrast
Predškolski programi
Škola
Povraćaj
Trening za posao
0-3
0
4-5
Škola
Posle škole
Uzrast
Source: Slide by Flavio Cunha based on Heckman and Masterov,
2004
Analiza isplatljivosti kvalitenih
programa na ranom uzrastu
Up to $3.7
PIDI
PEIP (high risk)
Head Start*
Abecedarian
Chicago Child Parent
Center
Perry Preschool
$1
$5.1
$1
$8.74
$1
$4
$1
$7.14
$1
$7
$1
Cost
Total Benefits
Source: Meier, J, 2003. Success of Head Start- School Readiness; Karoly,L, 2001 Assessing Costs and Benefits of ECD Intervention
Programs; Behrman et al., 2001, Evaluating Preschool Programs when Length of Exposure to the Program Varies
* Hypothetical Benefit Cost Analysis. J. Meier, 2003
Sa svakim uloženim 1$ u
KVALITETNE programe ranog
obrazovanja
štedi se 17.01$.
12.90 štedi društvo; 4.17 individua
Odnos između investicija u
učenje i razvoj i razvoja mozga
Iako se 85% moždanskih struktura formira do treće godine
Ulaže se u to razdoblje samo 4 % javnih investicija
(Benett, 2008).
Razvoj mozga
Javne investicije
Ekonomska korist
Ulaganja u kvalitetne programe za decu ranog
uzrasta
- pripremaju decu za školu i koštaju manje od
visokog procenta napuštanja škole i ponavljanja
razreda
- dovode do povećanja produktivnosti u školi i na
radnom mestu
Najvažniji nalazi
High/Scope Perry - Predškolska Studija, 123 dece afričko- američkog porijekla, koja žive u
siromaštvu pod rizikom školskog neuspeha; Sa 3 i 4 godine, slučajno podeljeni u dve slične
programske i neprogramske grupe; Svakodnevne aktivnosti i nedeljne posete porodicama
Grupa nije u programu
Grupa u programu
67%
Spremni za školu sa 5g
28%
61%
Još uvek u školi sa 14g
38%
49%
Osnovna postignuća sa 14
15%
77%
Završena srednja škola
60%
36%
Uhapšeni 5+ puta do 40
55%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Rezultati u 133 države
Završavanje škole
• Deca koja nisu išla u predškolsko – u proseku 50%
završi školu;
• Deca koja su imala pristup nekoj vrsti predškolskog –
u proseku 80% završi školu.
Ponavljanje
• Bez predškolskog u proseku 25% ponavlja razrede;
• Tamo gde 45% dece upiše predškolsko, stopa
ponavljanja je 12%.
Ekonomska korist
Rana stimulacija
- podrška razvoju deteta sada i tokom života
- pomaže u prekidanju među-generacijskog
prenosa siromaštva – korak ka smanjenju
siromaštva
Socijalna jednakost
• Intervencije pomažu ugroženim grupama
najviše
• Intenzitet i kvalitet intervencija su važni
• Najbolje vreme za smanjenje razlika je pre
polaska u školu i zato su programi na ranom
uzrastu važni
Socijalna mobilizacija
• Deca ranog uzrasta su u fokusu razvoja zajednice
– programi nege i razvoja u ranom detinjstvu
mobilišu celu zajednicu
• Socijalizacija održava kulturne vrednosti i
verovanja
Postizanje međunarodnih
ciljeva
Holistički pristup je ključ u
ispunjavanju ciljeva razvoja
Obezbeđivanje dobrog početka u životu
svakog deteta, briga za svako dete,
ulaganje u decu.
Zaključci evaluacija programa
• Intervencije kod razvoja dece ranog uzrasta su
uspešne u raznim zemljama u razvoju
• Efekti su veći kada se sa programima počne ranije
• Efekti su veći kod dece u neravnopravnijem položaju ili
dece iz osetljivih grupa
• Najuspešnije intervencije su: roditeljska komponenta,
zdravlje i ishrana, rano učenje i socijalni i emocionalni
razvoj
• Intenzitet i kvalitet intervencije ima uticaja
Odgovor države-strateški okvir
• Nacionalni Milenijumski ciljevi do 2015
• Nаciоnаlna strаtеgiје razvoja obrazovanja do
2020
• Ustav RS iz 2006. godine prvi put u
ustavnopravnoj istoriji Republike Srbije izričito
govori o pravima deteta i garantuje deci
„pravo na uživanje lјudskih prava primereno
svom uzrastu i duševnoj zrelosti.....“ (član 64)
Projekti
Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u
Srbiji (IMPRES projekat)finansira Evropska unija
Vrtići bez granica više mogućnosti za učenje i razvoj dece
ranog uzrasta-
finansira UNICEF i kompanija IKEA
Školice života-zajedno za detinjstvo –
finansira novak Đoković Fondacija
Zakonski osnov - 1:
• Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09);
• Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 83/10);
• Pravilnik o opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja (,,Službeni glasnik
RS” br. 14/2006.);
• Pravilnik o osnovama programa odmora, rekreacije, klimatskog oporavka i nastave u
prirodi (,,Službeni glasnik RS", broj 52/95);
• Pravilnik o normativu sredstava za realizaciju vaspitno-obrazovnog programa u
predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“, broj 46/94);
• Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje oblika rada sa decom i obavljanje pojedinih
poslova i usluga iz delatnosti predškolske ustanove („Službeni glasnik RS“, broj 34/95);
• Pravilnik o bližim uslovima za pocetak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu
(„Službeni glasnik RS“, br. 50/94 i 6/96);
• Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim
kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih („Službeni glasnik RS", br. 18/97).
Zakonski osnov - 2:
• Standardi uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti
predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Službeni glasnik RS",
br. 18/10)
• Pravilnik o vrstama, načinu ostvarivanja posebnih,
specijalizovanih programa I drugih oblika rada I usluga koje
ostvaruje predškoska ustanova ("Službеni glаsnik RS",
brој26/13)
Svrha Pravilnika ………………
......zаštita nајbоlјеg intеrеsа dеtеtа i pružаnje
pоdrškе ustаnоvаmа u оbеzbеđivаnju prаvеdnе,
dоstupnе i kvаlitеtnе pоnudе rаzličitih prоgrаmа i
uslugа u dеlаtnоsti prеdškоlskоg vаspitаnjа i
оbrаzоvаnjа.......
VRSTE I OBLICI
PROGRAMA
Posebni i specijalizovani programi
Posebni
programi
Usluge
porodici
Drugi programi i
oblici rada i
usluga
Specijalizovani
programi
Posebni programi
Celoviti, kompleksni VO programi usmereni na
celokupan razvoj deteta, dodatnu podršku porodici:
o
o
o
o
Igraonice
Igrovnice
Putujući vrtić
Putujući vaspitač
o Porodične jasle
o Porodični vrtić
o Škole roditeljstva
i usluge porodici:
• Usluge zbrinjavanja i vaspitavanja dece u porodici
• Savetovalište za roditelje
Posebni programi:
Igraonica
• Učenje i druženje kroz igru;
• Minimalno jednom nedeljno ili svakodnevno u trajanju od 1,5 do
3 sata;
• Deca uzrasta od 3 do 7 godina dolaze po želji; Broj dece zavisi od
raspoloživog prostora - najviše 20 dece po jednoj odrasloj osobi;
• Grupe mešovite najčešće; mogu se organizovati i po uzrastima;
• Vaspitač; psiholog; pedagog, pedagozi posebnih područja, a
izuzetno i stručnjaci drugih profila (član 8. ZOSOV);
• Mogućnost dobrovoljnog uključivanja roditelja, profesionalaca,
studenata, članova porodice i sl. - volontiranje
Igrovnica
• Pružanje mogućnosti za slobodnu igru i druženje dece međusobno i sa odraslima;
kultivisanje različite igrovne i istraživačke aktivnosti kao načina saznavanja i
izražavanja sopstvenog iskustva;pružanje roditeljima mogućnosti da razmenjuju
iskustva, bolje razumeju dete i da neposredno učestvuju u vaspitanju dece
• Minimalno dva puta nedeljno ili svakodnevno u trajanju od 1,5 do 3 sata.
• Deca uzrasta od 3 do 7 godina i njihovi roditelji. Broj prisutne dece zavisi od
raspoloživog prostora- najviše 24.
• Mogućnost organizovanja i „bebi grupe“ (maksimalno do 12) u trajanju do 2 sata i uz
obavezno prisustvo jednog odraslog -pratioca deteta
• Ne formiraju se stalne grupe dece.
• Grupe mogu da budu mešovite;
• Vaspitač; psiholog; pedagog, pedagozi posebnih područja, a izuzetno i stručnjaci
drugih profila (član 8. ZOSOV)
• Program omogućava aktivno učešće roditelja - roditelji dobrovoljno i zajedno sa
voditeljem igraonice rukovode njenim radom, učestvuju u opremanju, uređenju i
održavanju prostora, nabavci materijala, planiranju rada i neposrednom radu.
Putujući vrtić
• Organizovano vaspitanje i obrazovanje dece u
sredinama u kojima ne postoji niti jedan
organizovan oblik rada ili program ublažavanje posledica socijalno – kulturne
nejednakosti
• 2 do 3 puta nedeljno ili svakodnevno u
trajanju od 2 do 3 sata dnevno
• Deca uzrasta do 5,5 godina. Broj dece - do 25.
• Vaspitač
„Putujući“ vaspitač
• Vaspitanje i obrazovanje dece u sredinama u kojima ne
postoji nijedan organizovan oblik ili program ili ne postoji
mogućnost organizovanog prevoza dece do vrtića i
• pružanje stručne pedagoške i pomoći roditeljima i drugim
zainteresovanim u vaspitanju i obrazovanju dece.
• 2 do 3 puta nedeljno - 2 do 3 sata dnevno
• Deca uzrasta do 5 godina (mogu i starija), kao i deca koja
zbog bolesti ili drugih ograničenja, nisu u mogućnosti da
pohađaju nijedan od ponuđenih oblika ili programa u
redovnim vrtićima
• Broj dece – u skladu sa načinom / mestom organizovanja (u
određenom prostoru za više dece ili u porodici)
• Vaspitač
Porodične jasle/vrtić
• Оrgаnizоvаnо vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе dеcе u srеdinаmа u
kојimа nе pоstоје kаpаcitеti zа priјеm dеcе u prеdškоlsku
ustаnоvu i u cilјu ublаžаvаnjа pоslеdicа sоciјаlnо, kulturnе i
zdrаvstvеnе spеcifičnоsti.
• Pоvrеmеnо ili rеdоvnо. Dnеvnо trајаnjе оdrеđuје sе u
zаvisnоsti оd iskаzаnih pоtrеbа pоrоdicа.
• Dеcа оd šеst mеsеci dо tri gоdinе/od 3 do 5,5 godina.
Pоsеbnо sе оrgаnizuје zа dеcu kоја iz zdrаvstvеnih ili
drugih rаzlоgа nе mоgu dа sе uklјučе u rеdоvnе grupе.
Kоrisnici mоgu dа budu svе pоrоdicе sа dеcоm оvоg
uzrаstа nа tеritоriјi lоkаlnе sаmоuprаvе.
• Prоgrаm sе оstvаruје u stаnu vаspitаčа, rоditеlја ili drugih
zаintеrеsоvаnih licа
Škole roditeljstva
• Pružanje stručne pomoći i podrške porodici u svim
pitanjima vezanim za vaspitanje, obrazovanje i
odrastanje dece.
• minimalno 2 puta nedeljno u trajanju po 3h.
• svi roditelji na određenoj teritoriji, bez obzira na to da
li su deca uključena u predškolsku ustanovu ili neki
odrugi oblik rada;
• pedagozi, psiholozi i po potrebi, drugi saradnici, u
skladu sa zakonom i potrebama lokalne zajednice.
Usluge porodici sa decom ranog uzrasta
Savetovalište za roditelje
• Pružanje stručne pomoći i podrške porodici u svim
pitanjima vezanim za vaspitanje, obrazovanje i
odrastanje dece.
• minimalno 2 puta nedeljno u trajanju po 3h
• svi roditelji na određenoj teritoriji, bez obzira na to da
li su deca uključena u predškolsku ustanovu ili neki
odrugi oblik organizovanja
• pedagozi, psiholozi i, po potrebi, drugi saradnici, u
skladu sa zakonom i potrebama lokalne zajednice
Specijalizovani programi
Uži VO programi orjentisani na stimulisanje celovitog razvoja
dece sa akcentom na posebne sklonosti deteta ili pojedina
područja rada sa decom
Čitaonice/pričaonice
Studio dramskog izražavanja
Likovni atelje
Programi fizičke kulture
Specijalizovani kursevi (strani jezik, plivanje, balet....)
Klubovi i sekcije
Igroteke
Specijalizovani programi:
Čitaonica (Pričaonica)
• Uvođenje deteta u svet knjige i stimulisanje govorno-jezičkog
razvoja;
• Mogući sadražaji rada: prikazivanje knjiga i razgovor o knjigama,
pričanje/čitanje priča, susreti sa stvaraocima za decu (književnici,
pesnici, ilustratori...), pozajmljivanje knjiga, primena različitih
metoda za stimulisanje govorno jezičkog stvaralštva kod dece,
pravljenje knjiga sa decom i roditeljima;
• Jednom ili više puta nedeljno u trajanju
od 1 do 1,5 sata;
• Deca uzrata od 3 do 7 godina;
• Mesto: biblioteka, čitaonica, park, tržni centar,
ili posebno opremljen prostor u vrtiću;
• Vaspitač, bibliotekar, filolozi, književni stvaraoci
i drugi saradnici (član 8. ZOSOV).
Studio (Radionica) dramskog izražavanja
• Razvijanje i podsticanje stvaralačkog izražavanja (pokretom,
gestom, glasom, crtežom...)
• Mogući sadržaji rada: dramske igre i elementi dramskog
izražavanja (improvizacija, simulacija, igre uloga), elementi
pozorišta i pozorišne tehnike (pozorište lutaka, izrada i rad sa
scenskom lutkom, scenario, scenografija, kostim,
kostimografija...).
• Jednom ili više puta nedeljno u
trajanju od 1 do 2 sata.
• Deca uzrasta od 4 do 7 godina.
• Vaspitač, dramski stručnjaci i
drugi saradnici
Likovni atelje
(radionica, studio)
• Stimulisanje i razvijanje likovnog izražavanja dece (ne
samo talentovane);
• Program likovnog ateljea pored likovne, sadrži i
elemente primenjene umetnosti i vajarastva
(oblikovanje glinom, plastelinom...);
• Minimalno jednom nedeljno u trajanju od 1 do 2 sata.
• Deca svih uzrasta ( ne samo talentovana);
• Broj dece: do 15 dece meštovitog uzrasta;
• Vaspitač, likovni pedagozi, likovni stvaraoci i drugi
saradnici (član 8. ZOSOV).
Programi fizičke kulture
• Podsticanje fizičkog rasta i razvoja dece i doprinos
zdravstvenoj zaštiti i prevenciji; omogućavanje raznovrsnih
prirodnih aktivnosti koje deca vole i kojima se spontano
bave kada imaju uslove za to. Programi fizičke kulture neguju
igru kao osnovni oblik rada.
• Otvoreni i zatvoreni prostori, sportski centri, sportski tereni i
igrališta
• Minimalno jednom, a poželjno 3 puta nedeljno, u trajanju
od 1 do 2 sata.
• Deca svih uzrasta. Broj dece - do 15 dece meštovitog
uzrasta.
• vaspitač, pedagog za fizičko, i drugi saradnici (član 8. ZOSOV).
Klub predškolaca
• Aktivnosti za decu od 3 do 5 godina, organizovane 3
do 4 sata dnevno, tri do pet dana u nedelji
• Grupe od 10 do 15 dece (nisu stalne grupe)
• Fokus je na druženju i socijalizaciji; aktivnosti se nude
po danima, u prvom planu aktivnosti usmerene na
saradnju, bolje upoznavanje dece iz različitih
socijalnih miljea, etničkih grupa... Deo programa
može da bude učenje jezika manjina; negovanje
kulture i tradicije i sl.
• Roditelji aktivno učestvuju,
i oni se druže......................
Igroteka
• osnovna funkcija - pozajmljivanje igračaka
• sva deca predškolskog uzrasta učlanjena u
igroteku (roditelji plaćaju godišnju članarinu)
• Mesto: Prostor vrtića, putujućeg vrtića, škole,
biblioteke, dečji centri, galerije, muzeji.....
• Vaspitač, psiholog; pedagog, pedagozi
posebnih područja, a izuzetno i stručnjaci
drugih profila (član 8. ZOSOV)
Igrališta/Centri na otvorenom
•
•
•
•
•
•
Programi se odvijaju na otvorenom prostoru, ispod drveta,
u dvorištu, ispod improvizovanog zaklona, na igralištima i sl.
Kreiranje mogućnosti i podsticanje dečje igre,
učenje i razvoja na otvorenom prostoru;
Svakodnevno u trajanju od najmanje 30 minuta,
može i više sati (trajanje definisano vrstom programa i uzrastom dece);
Ne postoji loše vreme, samo loša garderoba!
Prostor uređen kao igralište, ili prostor dovoljno podsticajan i siguran za rad sa decom;
Umesto da eliminišemo sve rizike, decu treba naučiti da kontrolišu rizike i snalaze se u
rizičnim situacijama!
Dečja igračišta mogu biti deo nekgo drugog oblika
(igraonice, igrovnice) ili se na objektima dečjih igrališta mogu
delom realizovati drugi oblici (specijalizovani programi,
prigodni povremeni programi, sekcije i manifestacije);
Vode ih odgovarajući vaspitači i/ili drugi stručnjaci u
zavisnosti od vrste programa.
Drugi programi i oblici rada i usluga
Programi prilagođeni specifičnim potrebama dece i
porodica
 Prigodni (manifestacije, svečanosti, obeležavanje
praznika...)
 Povremeni (izleti, zimovanja, letovanja...)
 Programi u višednevnom trajanju (ublažavanje posledica
socijalne, kulturne i zdravstvene specifičnosti)
Dobre strane......
•
•
•
•
Inkluzivnost – podržava uključivanje sve dece
Jasna procedura donošenja i primene
Podrška autonomiji ustanove
Otvara prostor za širu ponudu programa i
usluga u delatnosti ...
Mogućnosti koje se otvaraju
• istraživanje drugačije organizacije rada i
adekvatnijeg korišćenja resursa
• građenje partnerstva sa porodicom, lokalnom
zajednicom, partnerima u okruženju u cilju
kreiranja „zajednice koja uči“
• unapređivanje profesionalnih kompetencija
vaspitača, stručnih saradnika, direktora...
• promovisanje delatnosti
• stvaranje uslova za kvalitetno življenje i
odrastanje SVE dece uzrasta 3-5,5 godina

similar documents