izgradnja građanske političke kulture kao važan faktor zaštite

Report
Antonija Petričušić
Topusko, 24. svibnja 2012.

Zašto su neke zemlje prosperitetne, a druge
zaostale i siromašne unatoč tome što su sve
formalno-pravno demokracije i imaju slične
zakone i institucije?

Zašto stanovnici nekih zemalja u prosjeku
žive dulje, obrazovaniji su, imaju visok
životni standard, demokratsku i poštenu
vlast, učinkovito pravosuđe, dok neki kraće
žive, imaju nizak životni standard,
autoritarnu i korumpiranu vlast i loše
pravosuđe?




smatra se djelom koje je najviše pridonijelo
razvoju političke znanosti u dvadesetom
stoljeću
cjelokupnim svojim djelovanjem obilježili su
američku, pa i širu, političku znanost
drugog dijela XX. stoljeća
profesori na najuglednijim američkim
sveučilištima: Yaleu, Stanfordu (Almond) i
Harvardu (Verba)
nakon djela The Civic Culture objavili su još
niz značajnih politoloških radova



komparativno istraživanje političkih kultura
Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije,
Njemačke, Italije i Meksika
anketa je obuhvatila oko tisuću građana u svakoj
od ovih zemalja
dimenzije koje su obradili u anketi:
◦ političko znanje
◦ kognitivnu dimenziju političke kulture - koliko su građani
svjesni izloženosti politici, koje značenje pridaju području
politike, te koliko su obaviješteni o političkim događanjima
◦ afektivna dimenzija - osjećajima prema vlastitome
političkom sustavu i političkom procesu kao cjelini,
odnosno o političkim emocijama
◦ politički interes - koliko su ljudi zainteresirani za politiku,
osobito
◦ za sudjelovanje u političkim aktivnostima

Almond i Verba, uzimajući u obzir
neugodno političko iskustvo Drugoga
svjetskog rata, vjerovali su da
institucionalistički pristup ne može
zadovoljavajuće odgovoriti na pitanja:
◦ zašto se u državama s vrlo sličnim ili istim
političko-institucionalnim rješenjima politika
odigrava na tako različite načine?
◦ što uzrokuje stabilno funkcioniranje demokracije
u jednima, a njezin neuspjeh u drugim državama?



parohijalnu političku kulturu karakterizira
nepoznavanje političkih procesa i aktera i s
tim povezanu dosljednu odsutnost političke
aktivnosti
većina ljudi nema razvijenu svijest i
predodžbu o širim političkim procesima
pripadnik parohijalne zajednice od političkog
sustava ne očekuje ništa



podaničku političku kulturu obilježava
postojanje razmjerno širokog znanja o
političkim procesima, ali i nesklonost da se
sudjeluje u političkim aktivnostima
afektivan odnos prema političkom sustavu
nesklonost participaciji u politici zbog
osjećaja nemoći ili su uvjereni da im je sfera
politike nedostupna


kod participacijske političke kulture postoji
znanje o politici i spremnost da se participira
u političkom procesu
sukladna modernoj demokratskoj političkoj
strukturi

društva u kojima je dominantna građanska
politička kultura karakterizira
◦ podrška i povjerenje prema (demokratskom) političkom
sustavu,
◦ visok stupanj potpore građana za demokratske
vrijednosti,
◦ visoka stopa političke tolerancije prema opozicijskim ili
manjinskim grupama u društvu

veća osviještenost o potrebama i pravima
nacionalnih manjina kao i značajnije prihvaćanje
manjinskih prava kao legitimnih i potrebnih od
strane svih građana indikatori su demokratizacije
hrvatskog društva



funkcioniranje demokratskih političkih
institucija znatno ovisi o znanjima,
vrijednostima i stavovima građana prema
političkom procesu
za stabilnu demokraciju nije dovoljno
propisati zakone i uspostaviti formalni skup
institucija vlasti
razvoj djelotvorne demokratske vlasti ovisi
mnogo više o orijentaciji ljudi prema
političkom procesu – o političkoj kulturi

pitanje međuetničkog uvažavanja tolerancije,
kao i tolerancije prema drugačijem, stavovi
prema pripadnicima nacionalnih manjina,
prema državljanima susjednih država, prema
strancima i imigrantima, ukoliko su značajno
vrijednosno različita među dijelovima
stanovništva rezultiraju sukobom, podjelom i
nestabilnošću
Velika većina ljudi u svim zemljama ne sudjeluje u
aktivnostima/akcijama za rješavanje problema zajednice ili
društva
Da li ste u proteklih 12 mjeseci sudjelovali ili poduzeli ikakvu akciju ili
inicijativu za promjenu, ili ste riješili vlastiti problem ili problem
zajednice/društva?
Yes
80
20
Albania
No
93
90
85
7
10
15
BiH
Federation
BiH RS
Montenegro
92
89
86
89
8
11
14
11
Croatia
Kosovo
Macedonia
Serbia
14
Mlađa je generacija nešto aktivnija u Albaniji, no manje
aktivna u Hrvatskoj i Crnoj Gori
Da li ste u proteklih 12 mjeseci sudjelovali ili poduzeli ikakvu akciju ili
inicijativu za promjenu, ili ste riješili vlastiti problem ili problem
zajednice/društva?
Albania
BiH Bosniaks
BiH Croats
BiH Serbs
Montenegro
Croatia
89
12
10
12
16
11
11
1991
4
89
1971
13
84
1991
11
88
1971
20
90
1991
9
96
88
1971
4
11
88
1991
8
1991
8
1971
8
1991
24
89
1971
96
80
1991
92
91
1971
92
89
1991
92
1971
1971
16
76
1991
84
No
1971
Yes
Kosovo
Macedonia
Serbia
15
Potpisivanje peticija i javni prosvjedi najčešće su aktivnosti u
kojima ljudi sudjeluju
Koja je aktivnost ili inicijativa bila u pitanju?
Multiple answers; Base: those who during the past 12 months have participated or undertaken any
action, initiative for changes or have solved an individual problem in their local community or society
in general
Warned Police about some problem
Became a member of some group or organization (NGO or some other)
Participated in electoral campaign or campaign aimed at rising the citizens' awareness
Attended the work of municipal/city government, or public debate
Attended a public rally or demonstration
Signed a petition
13
18
23
10
20
2
39
14
14
15
8
33
31
22
15
18
8
15
4
15
4
12
35
31
14
29
Albania
43
50
22
47
68
69
BiH RS
5
5
27
5
21
8
45
65
58
32
15
BiH Federation
4
11
4
29
11
Montenegro
Croatia
Kosovo
Macedonia
Serbia
16
Potpisivanje peticija i javni prosvjedi najčešće su zastupljene
aktivnosti u objema generacijama, no starija generacija je, s
nekim iznimkama, aktivnija svim tipovima aktivnosti
Koja je aktivnost ili inicijativa bila u pitanju?
Multiple answers; Base: those who during the past 12 months have participated or undertaken any
action, initiative for changes or have solved an individual problem in their local community or society
in general
Warned Police about some problem
Became a member of some group or organization (NGO or some other)
Participated in electoral campaign or campaign aimed at rising the citizens' awareness
Attended the work of municipal/city government, or public debate
Attended a public rally or demonstration
Signed a petition
9
9
BiH Bosnians
36
17
21
25
8
27
7
20
36
33
5
20
5
10
30
17
33
7
13
7
40
8
15
31
46
75
BiH Croats
BiH Serbs
83
40
Croatia
Kosovo
19
5
1991
1991
20
Montenegro
57
46
1971
65
1971
17
67
1991
14
68
1971
50
1991
50
1971
60
1991
64
10
10
24
10
Macedonia
25
10
45
11
11
17
6
44
65
50
1991
20
20
25
1971
20
10
20
18
20
1991
1991
Albania
30
46
1971
43
38
40
30
1991
24
10
50
14
19
1971
20
20
10
10
10
10
1971
10
7
20
12
8
12
1971
64
7
20
3
15
25
27
Serbia
17
S izuzetkom Albanije, nedostatak interesa je najčešće
spomenut kao razlog nesudjelovanja
Koji je glavni razlog što niste sudjelovali u nijednoj aktivnosti ili
inicijativi?
Base: those who didn't participate / initiate any initiative or action
15
25
13
21
I don't know how I would do it
There was no need
I don't believe that I would achieve anything that way
I don't have time
I am not interested
8
8
9
9
12
10
16
9
14
17
16
23
19
18
14
16
25
25
16
24
39
32
20
18
31
21
40
39
Croatia
Kosovo
26
32
12
9
23
16
41
18
Albania
BiH
Federation
BiH RS
Montenegro
Macedonia
Serbia
18
S izuzetkom Albanije, nedostatak interesa je najčešće
spomenut kao razlog nesudjelovanja u obje generacije
Koji je glavni razlog što niste sudjelovali u nijednoj aktivnosti ili inicijativi?
Base: those who didn't participate / initiate any initiative or action
I don't know how I would do it
There was no need
I don't believe that I would achieve anything that way
I don't have time
I am not interested
20
28
24
15
25
13
8
10
10
22
25
7
8
14
18
19
21
19
18
34
32
8
12
14
17
11
7
9
9
17
18
13
15
14
14
22
16
28
15
20
7
7
16
16
17
26
23
36
30
34
23
25
18
28
24
9
7
14
12
24
22
18
13
BiH Bosniaks
BiH Croats
BiH Serbs
Montenegro
Croatia
Kosovo
Macedonia
42
39
1991
29
35
1971
43
1991
34
1971
38
1991
42
1971
1991
Albania
24
41
1971
15
1971
20
1971
33
1991
18
19
1991
16
24
13
1991
26
21
14
1971
22
13
1991
16
1971
8
1991
14
1971
16
Serbia
19
Nezaposlenost je najčešće spominjana kao razlog dostatan za
motivaciju ljudi da sudjeluju u akcijama i prosvjedima
građana
Koji problemu vas osobno mogu motivirati da sudjelujete u akcijama i
prosvjedima građana koji teže rješavanju takvih problema?
I wouldn't participate in citizens' initiatives regardless of topic
Environmental protection
Rights of the employed (protection from abuse)
Crime and personal security of citizens
Health care
Human rights
Corruption
Education
Low living standard / poverty
Unemployment
3
20
18
35
54
38
49
51
46
72
15
10
10
28
27
34
34
33
25
55
Albania
BiH Federation
14
16
24
26
23
33
32
35
43
17
18
24
26
34
38
40
45
49
69
60
17
15
21
29
20
32
30
32
43
48
BiH RS
Montenegro
Croatia
5
9
26
43
43
29
38
49
37
72
11
10
19
18
18
28
20
24
37
52
21
16
24
28
23
25
25
24
44
52
Kosovo
Macedonia
Serbia
20
Mlađa generacija je više motivirana problematikom
obrazovanja nego starija
Koji problemu vas osobno mogu motivirati da sudjelujete u akcijama i
prosvjedima građana koji teže rješavanju takvih problema?
Albania
BiH Bosnians
BiH Croats
Low living standard / poverty
Corruption
Health care
Rights of the employed (protection from abuse)
I wouldn't participate in citizens' initiatives regardless of topic
39
34
43
54
43
67
71
58
61
40
57
70
74
BiH Serbs
Montenegro
Croatia
Kosovo
46
58
48
56
1991
43
48
9
11
15
14
10
29
20
27
39
1971
53
42
13
10
23
21
26
28
21
21
34
1991
43
33
1991
46
47
1971
41
29
36
1991
45
30
40
17
15
23
29
18
29
26
32
41
24
17
25
26
27
23
25
17
46
1971
46
1971
26
17
18
26
14
25
29
18
44
9
13
24
31
26
39
31
1991
38
14
16
17
22
29
38
7
8
23
41
1971
12
21
22
19
23
37
30
42
4
9
30
1991
16
10
26
34
24
29
34
27
42
21
20
31
30
39
1971
1991
1971
1991
1971
1991
1971
Unemployment
Education
Human rights
Crime and personal security of citizens
Environmental protection
1
24
17
39
6
16
18
57
31
11
8
5
23
45
52
13
5
23
17
29
28
12
9
31
10
53
28
26
35
30
18
45
41
25
37
31
60
25
37
43
33
34
30
33
51
34
40
41
23
22
23
28
26
73
71
65
57
50
49
Macedonia
Serbia
21
Općenito, manjina ispitanika/ca misli da građani mogu
utjecati na promjenu u društvu. Stanovnici/ce Kosova najviše
vjeruju u to, a najmanje ljudi u Srbiji, Hrvatskoj i Republici
Srpskoj
Koliko vjerujete ili ne vjerujete da građani/ke kroz vlastite inicijative i
akcije mogu utjecati na promjenu u društvu i proizvesti promjene u
društvu?
Do not believe
24
Both yes and no (indecisive)
18
24
Believe
14
18
32
38
50
39
42
36
32
35
34
26
29
32
33
42
37
48
46
34
20
Albania
BiH
Federation
BiH RS
Montenegro
Croatia
Kosovo
Macedonia
Serbia
22
Općenito, mlađa generacija ispitanika/ca misli u većem
postotku od starije da građani svojim aktivnostima mogu
proizvesti promjene u društvu
Koliko vjerujete ili ne vjerujete da građani/ke kroz vlastite inicijative i
akcije mogu utjecati na promjenu u društvu i proizvesti promjene u
društvu?
12
23
23
13
24
16
29
40
43
32
26
36
49
50
31
34
32
50
Albania
BiH Bosniaks
27
34
37
BiH Croats
Montenegro
Croatia
18
1991
Kosovo
32
1991
23
37
1971
52
1971
32
1991
1971
1991
1971
BiH Serbs
31
40
1971
42
38
33
53
1991
40
27
1991
32
1971
33
1991
1971
28
1991
1971
37
45
36
41
26
17
50
27
40
19
Macedonia
43
1991
29
23
1971
35
25
19
Believe
Both yes and no (indecisive)
Do not believe
Serbia
23
With exception of Kosovo and Macedonia in which majority of
people think that voting in the elections is the most efficient way
for the citizens to express their political beliefs, people are quite
divided in their opinions on this issue; in Albania, Montenegro,
Croatia and Serbia, voting in elections is still the most frequent
answer, while in B&H it is the answer street demonstrations
In your opinion, with what kind of action can citizens most efficiently
express their political beliefs?
Don't know
Establishing citizens' associations that would participate in the elections
Signing petitions
Establishing citizens' associations that would fight for certain ideas
Street demonstrations
Voting in the elections
12
3
8
15
9
4
15
15
10
9
11
18
21
35
31
42
Albania
23
22
BiH
Federation
BiH RS
15
8
10
20
11
1
2
4
3
9
4
13
10
7
12
7
12
8
22
21
8
15
34
Montenegro
6
17
19
74
51
43
Croatia
Kosovo
Macedonia
36
Serbia 24
There is a lot of variety in opinions within both generations.
In B&H, with exception of Serbs, younger generation
believes even less than older one that voting in the elections
is most efficient, and more that the most efficient are street
demonstrations
In your opinion, with what kind of action can citizens most efficiently
express their political beliefs?
22
39
20
23
14
45
33
32
9
21
30
12
17
24
1971
1991
BiH Croats
BiH Serbs
35
1991
19
32
1971
19
1991
1991
BiH Bosniaks
1971
19
1971
1991
1971
Albania
24
30
Montenegro
7
21
10
15
22
17
50
33
20
9
10
75
45
41
Croatia
5
13
18
16
72
50
52
33
Kosovo
Macedonia
40
1991
17
19
8
11
1971
18
1991
14
1971
21
8
1991
5
7
1971
13
14
1991
17
1971
6
2
9
Don't knoa
Establishing citizens' associations that would participate in the elections
Signing petitions
Establishing citizens' associations that would fight for certain ideas
Street demonstrations
Voting in the elections
2
3
1
4
4
7
7
3
8
5
11
4
2
12
4
14
15
15
1
6
6
6
9
12
5
12
14
17
2
12
12
9
7
11
9
16
10
13
5
10
9
21
11
10
13
8
24
Serbia 25
Povjerenje u institucije u svim zemljama regije (uz iznimku
Kosova) je nisko
How confident are you that the following institutions in our country work
in the best interest of the society and citizens? – confident ( mainly +
completely )
Church
Army
42
Police
President of state
40
Unions
Judiciary
Local government
Local parliament
Government
Parliament
47
40
24
39
20
25
20
21
17
9
10
8
19
21
19
24
14
18
32
26
31
33
Albania
8
10
40
6
6
21
22
15
19
9
21
4
22
31
4 7
7
36
46
12
22
34
32
37
40
34
29
24
47
42
39
31
BiH
Federation
BiH RS
Montenegro
Croatia
61
79
25
28
27
35
23
29
32
38
66
5
7
16
19
15
50
26
32
60
54
49
Kosovo
Macedonia
Serbia
61
26
Usprkos razlikama među generacijama u svim zemljama
regije, povjerenje u institucije u svim zemljama (osim Kosova)
je nisko
Koliko ste uvjereni da sljedeće institucije djeluju u najboljem interesu
društva u vašoj zemlji ?
President of state
36
Unions
Judiciary
47
Local government
Local parliament
41
Albania
BiH Bosnians
47
BiH Croats
BiH Serbs
37
32
31
35
39
36
44
43
35
29
33
Montenegro
24
35
66
3
4
6
8
11
24
78
57
79
46
Croatia
34
64
58
61
58
1991
34
21
26
24
30
19
26
32
Kosovo
30
39
27
33
32
42
2
4
5
6
15
16
11
23
28
9
8
7
8
18
21
20
29
48
52
53
55
49
49
1991
46
43
28
30
1971
39
23
40
1991
33
1991
46
6
4
8
7
12
19
1971
55
23
26
24
21
21
28
1991
60
6
8
20
20
20
20
11
28
24
17
24
18
21
24
35
1971
39
7
5
23
24
10
18
7
29
23
38
1991
40
8
10
5
9
20
23
9
39
1971
43
34
12
16
11
8
24
24
12
45
1991
1991
37
10
9
10
9
16
26
12
29
23
30
1991
1971
31
4
2
6
4
17
24
6
45
1971
41
18
16
15
17
20
22
32
21
24
25
43
Parliament
1971
Government
41
1971
Police
21
13
19
18
18
20
32
43
Army
1971
Church
Macedonia
Serbia
35
27
Većina ljudi u svim zemljama regije vjerojatno će glasati na
predstojećim izborima
Koliko je vjerojatno da ćete glasati na sljedećim izborima?
Indecisive, doesn't know
I definitely won't vote
I probably won't vote
I will probably vote
I will definitely vote
13
4
6
5
8
8
5
12
11
10
10
10
4
2
5
27
29
33
49
44
30
28
BiH
Federation
BiH RS
3
6
6
11
31
15
31
62
54
39
Montenegro
11
29
52
45
Albania
4
7
8
34
Croatia
Kosovo
Macedonia
Serbia
28
Postoji tendencija kod mlađih glasača da apstiniraju na
izborima, posebice u Serbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj
Koliko je vjerojatno da ćete glasati na sljedećim izborima?
51
10
13
6
13
49
45
Albania
64
BiH Serbs
Montenegro
1991
1991
BiH Croats
60
44
1971
27
34
5
7
11
17
29
15
12
15
32
36
1991
29
1971
26
27
7
3
5
25
43
1971
1991
BiH Bosniaks
34
27
3
6
31
44
1991
30
1971
30
1971
1991
1971
44
7
36
60
45
6
1
23
32
49
9
2
2
4
Croatia
Kosovo
50
58
Macedonia
35
32
1991
46
10
6
6
1971
30
5
5
3
12
1991
13
3
10
1971
35
7
7
7
1991
5
19
1
6
5
1971
8
7
Indecisive, doesn't know
I definitely won't vote
I probably won't vote
I will probably vote
I will definitely vote
3
4
6
7
13
8
13
10
13
8
8
Serbia
29
Među ljudima koji neće glasati na sljedećim izborima manjina
njih nije zainteresirana za politiku. Češći je razlog neglasanja
uvjerenje da izbori neće donijeti promjenu, ili da nema političke
stranke za koju bi glasovali
Zašto nećete glasovati na sljedećim izborima?
Base: those who wouldn't vote in the next elections
I am not interested in politics
I don't think that the elections will change anything
There is no one to vote for - I don't like any of the parties
9
19
33
37
24
39
38
28
27
53
42
Albania
17
40
56
25
23
40
36
44
38
45
24
21
BiH
Federation
BiH RS
Montenegro
45
Croatia
Kosovo
Macedonia
Serbia
30
Većina pripadnika mlađe generacije neće glasati jer nije
zainteresirana za politiku
Zašto nećete glasovati na sljedećim izborima?
Base: those who wouldn't vote in the next elections
I am not interested in politics
I don't think that the elections will change anything
There is no one to vote for - I don't like any of the parties
46
Albania
BiH Bosniaks
BiH Croats
26
55
53
39
33
38
18
Montenegro
37
6
1971
1971
1991
1971
BiH Serbs
43
24
33
59
29
35
31
1991
35
1971
38
1991
39
1971
1991
1971
28
37
29
48
39
55
34
35
46
39
17
Croatia
Kosovo
Macedonia
1991
59
28
1971
61
27
1991
54
14
53
27
55
20
18
21
1971
19
1991
18
1971
9
38
48
52
4
1991
28
8
1991
13
Serbia
31


smanjen broj pripadnika nacionalnih manjina
retradicionalizacija društva, nacionalizam i
etnocentrizam kao dominantne društvene
vrijednosti

unatoč vidljivoj potpori političkih elita za
provedbu i realizaciju manjinskog modela,
dva stoljeća demokratskog sustava u
Hrvatskoj u glavama, a posebice srcima,
mnogih njenih građana još nisu osvijestila
činjenicu višeetničkog karaktera našeg
društva, a još manje legitimirala manjinsku
politiku


istraživanje GONG-a o političkoj pismenosti i
stavovima hrvatskih maturanata iz 2011.
godine:
zabrinjavajuća sveprisutnost etnocentričnosti
među mladima
◦ dvije petine smatra da bi Hrvati u Hrvatskoj trebali
imati veća prava od pripadnika drugih naroda
◦ 42,9 posto misli da u Hrvatskoj ne bi trebalo
dopustiti korištenje jezika nacionalnih manjina u
službenim prostorijama državnih institucija



etnocentrične vrijednosti građana, a posebice
mladih, posljedica su neadekvatnog i u
pravilu nepostojećeg obrazovanja za
demokratsko građanstvo u našoj zemlji
građanska politička kultura usađuje se
političkom socijalizacijom, koja se
dominantno odvija u obrazovnom procesu
demokratizacija zahtjeva i demokratsku
resocijalizaciju građana te njihovo
prihvaćanje liberalno-demokratskih
društvenih vrijednosti


politička socijalizacija je dio socijalizacijskog
procesa putem koje se razvija politička
kultura u nekoj zajednici, ali i razvija političko
biće u svakom pojedincu
građansko obrazovanje je upravo ona niša
obrazovnog procesa koja bi mladima trebala
omogućiti stjecanje znanja, sposobnosti i
stavova koji su nužni za njihovo kasnije
sudjelovanje u političkoj zajednici i političkim
procesima


građanskim se odgojem kod učenika stvara
privrženost demokratskim načelima,
povećava tolerancija prema svih društvenim
skupinama, čak i prema političkim opcijama
koje sami ne simpatiziraju
obrazovanja kod učenika se razvijaju
participacijske sposobnosti


afirmativne izjave političara koje uvažavaju
činjenicu etničke heterogenosti društva te
njihova sudjelovanja na događajima i
svetkovinama manjinskih zajednica doprinose
tolerantnosti i međukulturnom dijalogu
državničke isprike u post-konfliktnim
razdobljima iznimno su važan agent političke
socijalizacije



članstvo u udrugama civilnog društva i
intenzivnost neformalnih kontakata
empirijski su indikatori razine građanskog
angažmana u zajednici
djelovanje građana u udrugama civilnog
društva ukazuje na veću razinu
interpersonalnoga povjerenja u zajednici
političku kulturu neke zajednice uvjetuje
razina socijalnog kapitala

mediji su važan cijeloživotni agent političke
socijalizacije i imaju presudnu ulogu u
procesu afirmacije društveno prihvatljivih
vrijednosti, kao i razvoju dijaloga i
razumijevanja među različitim društvenim
zajednicama




manjinsku politiku treba učiniti sastavnim dijelom svih
državnih politika (provoditi tzv. mainstreaming manjinskih
pitanja u svim područjima upravljanja i na svim razinama
državnih institucija)
manjinsku politiku provoditi u mnogo širem društvenom
okviru od sadašnjeg
razvijanjem građanske političke kulture doći će do
prihvaćanja prava manjina i osvješćivanja potrebe jamčenja
i provođenja njihovih prava kod svih hrvatskih građana
manjinska se prava ne mogu provoditi u nekom
izdvojenom dijelu društva:
◦ njihovo provođenja često osiguravaju građani koji sami nisu
pripadnici nacionalnih manjina, a rade u tijelima vlasti
◦ kada se prava manjina doživljavaju od strane ostalih građana kao
privilegija, a ne kao pravo, to znači da njihova legitimnost nije
dobro objašnjena i opravdana

similar documents