Razlozi donošenja novog Zakona o javnoj nabavi i novine u sustavu

Report
Razlozi donošenja novog
Zakona o javnoj nabavi
i
Novine u sustavu javne nabave
www.rif.hr
Teja Kolar
Razlozi donošenja novoga ZJN
•
javna nabava predstavlja značajan čimbenik u
ukupnoj gospodarskoj aktivnosti Republike Hrvatske
•
ukupna vrijednost javne nabave je u 2009. godini
iznosila 40,6 milijardi kuna, a u 2010. godini 24,8
milijarde kuna
•
stoga su daljnji razvoj i unaprjeđenje ovog
područja izuzetno važni za razvoj tržišta robe, radova
i usluga koji su predmet postupaka javne nabave
Razlozi donošenja novoga ZJN
• prvi cilj novoga Zakona je dodatno usklađivanje s
pravnom stečevinom Europske unije, a što je Hrvatska
preuzela kao obvezu u sklopu aktivnosti na zatvaranju
pregovora u poglavlju 5. Javne nabave
Razlozi donošenja novoga ZJN
•
drugi ključan cilj novoga Zakona je uvođenje
novih zakonskih rješenja u koja će se što
kvalitetnije pretočiti iskustvo brojnih dionika na
provedbi važećeg Zakona
•
višegodišnje iskustvo u javnoj nabavi od strane
velikog broja naručitelja i gospodarskih subjekata
na svim razinama, ukazalo je na potrebu uvođenja
izmjena koje će dodatno doprinijeti učinkovitijoj i
transparentnijoj provedbi postupaka javne nabave
Razlozi donošenja novoga ZJN
•
od strane naručitelja i ponuditelja ukazano je na potrebu
uklanjanja nepotrebnih administrativnih zapreka
koje otežavaju provedbu postupaka te povećavaju
njihove troškove
•
važan element činila i analiza poteškoća s kojima se
gospodarski
sektor
suočio
zbog
posljedica
gospodarske krize te su kroz nove zakonske odredbe
uvedeni određeni mehanizmi za njihovo uklanjanje
Razlozi donošenja novoga ZJN
•
praksa provedbe postupaka javne nabave ukazala je
na potrebu detaljnijeg propisivanja:
 odredbi kojima se uređuju mehanizmi za sprječavanje
sukoba interesa,
 odredbi kojima se osigurava transparentnost svih
podataka vezanih uz provedbu postupaka javne
nabave, ali i
 drugih povezanih koraka kao što je planiranje javne
nabave te izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Razlozi donošenja novoga ZJN
•
trenutna praksa ukazala je i na potrebu za određenim
izmjenama u sustavu pravne zaštite kako bi se
osigurala brza i učinkovita zaštita prava gospodarskih
subjekata
•
sa svih razina ukazano je na ulaganje velikog broja
žalbi koje nemaju za cilj stvarnu zaštitu prava
gospodarskih subjekata, već blokadu postupaka javne
nabave, često i s ciljem konačnog dobivanja ugovora na
nezakonit način
Predmet Zakona
•
Zakonom se uređuju:
1. postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga
2. pravna zaštita u vezi s tim postupcima, i
3. nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za sustav javne nabave (Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva, Uprava za sustav javne nabave)
•
Zakon se primjenjuje na javne naručitelje i sektorske
naručitelje, ali i na druge subjekte kada je to
određeno Zakonom
Vrijednosni pragovi
•
utvrđuju se dva vrijednosna praga za postupke javne
nabave
1. nabava velike vrijednosti definira se kao nabava čija
je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti
europskih pragova
2. nabava male vrijednosti definira se kao nabava čija je
procijenjena vrijednost između 70.000,00 kuna i
europskih pragova
•
ukida se sada važeći treći, tzv. „nacionalni prag“ koji
iznosi 300.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno
500.000,00 kuna za radove
Plan nabave
•
detaljnije se uređuju pojam plana nabave i podaci koje
plan mora sadržavati
•
plan nabave nije uvijet za provođenje postupaka niti se
njime aktiviraju postupci javne nabave, ali postoji
obveza njegova donošenja i objave na internetu
•
plan nabave je dokument kojim će se na transparentan
način staviti javnosti na uvid popis svih potreba za
nabavom pojedinog naručitelja u određenom razdoblju
Plan nabave ...
•
naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve
izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u
odnosu na osnovni plan
•
uvodi se obveza za javnog naručitelja da objavi plan
nabave na internetskim stranicama u roku 60 dana
od
dana
donošenja
proračuna,
odnosno
financijskog plana
Plan nabave ...
•
sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj
odmah objavljuje na internetskim stranicama
•
objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune
moraju biti dostupne na internetskim stranicama
najmanje do 30. lipnja sljedeće godine
Plan nabave ...
•
osim obveze objave, javni naručitelj je dužan Upravi za
sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva
odmah
dostaviti
podatke
o
internetskim stranicama na kojima je objavljen plan
nabave te joj dostaviti svaku kasniju izmjenu tih
podataka
•
Uprava za sustav javne nabave objedinjuje na svojim
internetskim stranicama popis poveznica internetskih
stranica na kojima su dostupni planovi nabave svih
javnih naručitelja
Uvjeti za početak postupka javne nabave
•
novi Zakon više ne propisuje planirana sredstva i
postojanje plana nabave (neizravno) kao uvjet za
početak postupka javne nabave
•
naručitelj smije započeti postupak javne nabave iako
nema osiguranih sredstava u tom trenutku pa čak i ako
taj predmet nije naveden u planu nabave s obzirom na
rokove za njegovo donošenje
•
naručitelji će imati mogućnost započeti postupke javne
nabave puno prije nego što je to moguće prema
odredbama važećeg Zakona
Ovlašteni predstavnici naručitelja i
druge osobe
•
u postupku javne nabave naručitelj internom odlukom
imenuje svoje ovlaštene predstavnike i određuje njihove
obveze i ovlasti
•
ovlašteni predstavnici
naručitelja
ne
moraju
biti
zaposlenici
Ovlašteni predstavnici naručitelja i
druge osobe…
•
temeljni je uvjet da barem jedan ovlašteni predstavnik
naručitelja ima važeći certifikat u području javne nabave
čime se osigurava stručnost u provođenju postupka
javne nabave
•
ako utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s
pojedinim postupkom javne nabave imaju i druge
osobe, naručitelj ih mora navesti u internoj odluci,
primjerice predstavnici stručnih službi naručitelja
Procijenjena vrijednost nabave
•
naručitelji su obvezni u svakoj objavi javne nabave
navesti procijenjenu vrijednost nabave
•
objavljivanje procijenjene vrijednosti nabave će
gospodarskim subjektima biti pokazatelj do kojih iznosa
mogu nuditi robu, radove ili usluge koji su predmet
nabave kako bi njihove ponude bile uzete u obzir
•
navedena odredba smanjiti će broj poništenja
postupaka iz razloga što je cijena najpovoljnije ponude
viša od osiguranih sredstava za nabavu
Dokumentacija u otvorenom postupku
javne nabave
•
od dana objave poziva na nadmetanje naručitelj je
obvezan dokumentaciju za nadmetanje i svu
moguću dodatnu dokumentaciju neograničeno i u
cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u
Elektroničkom oglasniku javne nabave
•
iznimno, ako to nije moguće iz tehničkih razloga za
dijelove dokumentacije poput projektne dokumentacije i
sl., tada se u pozivu na nadmetanje navodi gdje se ta
dokumentacija može preuzeti ili zahtijevati
Troškovi dokumentacije za
nadmetanje
•
naručitelj ne smije više od gospodarskog subjekta
zahtijevati naknadu troškova za izradu i stavljanje na
raspolaganje dokumentacije za nadmetanje niti to isto
postavljati kao uvjet za preuzimanje dokumentacije
•
to se odnosi na dokumentaciju u svim postupcima
javne nabave
Troškovi dokumentacije za
nadmetanje…
•
iznimka u otvorenom postupku javne nabave kada iz
tehničkih razloga dijelove dokumentacije (primjerice
projektna dokumentacija) nije moguće neograničeno i u
cijelosti elektronički staviti na raspolaganje
•
tu dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekt
može preuzeti kod samog naručitelja, ili u slučaju
zahtjeva, naručitelj je obvezan tu dokumentaciju odmah
poslati gospodarskom subjektu
•
naručitelj će smjeti u takvim slučajevima od
gospodarskog subjekta zahtijevati samo naknadu
poštanskih troškova slanja tog dijela dokumentacije
Pravila dostavljanja dokumenata
•
sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno
člancima 67. do 74. Zakona natjecatelji ili ponuditelji
mogu dostaviti u neovjerenoj preslici
•
neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave
Tajnost dokumentacije gospodarskih
subjekata
• naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid
podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su
oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom
tajnom
• ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz
ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti
pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni
• gospodarski subjekti ne mogu označiti tajnim podatke o
jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni
ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za
odabir ekonomski najpovoljnije ponude
Pojašnjenje i upotpunjavanje
dokumenata
•
u postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u
primjerenom roku pozvati gospodarske subjekte da
pojasne ili upotpune dokumente koje su predali
•
pojašnjenje ili upotpunjavanje:
1. smije se odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke
ili pogreške koji su uklonjivi
2. ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog
tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja
pojedinom gospodarskom subjektu u postupku javne
nabave
3. ne
smije rezultirati naknadnom zamjenom ili
naknadnom dostavom traženih dokumenata, nego
samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata
Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude
•
naručitelj može u primjerenom roku zatražiti pisano
pojašnjenje ponude ako ponuda sadrži nejasnoće,
nedostatke ili pogreške koje naručitelj smatra
uklonjivim
•
takvo pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom
ponude niti izmjenom u rangiranju ponuda prema
kriteriju za odabir ponude
Provjera najpovoljnijeg ponuditelja
•
nakon rangiranja ponuda, a prije donošenja odluke o
odabiru naručitelj je obvezan od najpovoljnijeg
ponuditelja zatražiti:
 dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih
dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.)
koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela
Provjera najpovoljnijeg ponuditelja…
•
ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne dostavi traženo
i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je
odredio naručitelj, naručitelj će ga isključiti odnosno
odbiti njegovu ponudu
 naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda te pozvati
novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo
•
naručitelj nije obvezan zahtijevati izvornike ili ovjerene
preslike, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom
postupku javne nabave kod istog naručitelja i
udovoljavaju uvjetima
Kriterij ekonomski najpovoljnije
ponude
 ukida se obveza naručitelja da sastavlja izvješće o
razlozima primjene kriterija za odabir na temelju
ekonomski najpovoljnije ponude
 ali kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i
moraju biti povezani s predmetom nabave
•
kriteriji za odabir ponude ne smiju utjecati na primjenu
zakona, drugih propisa i upravnih akata:
1. kojima je propisana novčana naknada za određene
usluge, primjerice za arhitektonske, inženjerske ili
odvjetničke usluge odnosno
2. fiksna cijena za određenu robu primjerice za školske
knjige
Podizvoditelji
•
uvodi se obveza za gospodarskog subjekta da u ponudi
navede podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji
namjerava dati u podugovor:
 radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti
podizvoditelj
 predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja
radova, isporuke robe ili pružanja usluga
 podaci o svim predloženim podizvoditeljima (tvrtka,
skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa)
•
navedeni podaci biti će obvezni sastojci ugovora o
javnoj nabavi ako njegova ponuda bude odabrana
Podizvoditelji...
•
ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor,
tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti
ili pružiti podizvoditelj naručitelj obvezno neposredno
plaća podizvoditelju
•
odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora
mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj
nabavi koji je već dao u podugovor, ali samo uz
pristanak naručitelja
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
•
ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u
skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za
nadmetanje i odabranom ponudom
•
naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje
ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima
određenima u dokumentaciji za nadmetanje i
odabranom ponudom
Izmjene ugovora o javnoj nabavi
• bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi u odnosu na
sadržaj ugovora za vrijeme njegova trajanja smatraju se
novim ugovorom za koji je naručitelj obvezan provesti
novi postupak javne nabave
Izmjene ugovora o javnoj nabavi…
•
bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi su one koje:
1. uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka,
omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje
su podnesene, ili bi omogućili odabir drugačije
ponude od odabrane ponude, ili
2. znatno proširuju predmet nabave na robu, radove ili
usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili
3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora u korist
ponuditelja na način koji nije bio predviđen u uvjetima
osnovnog ugovora o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i
okvirnih sporazuma
•
uvodi se novi institut koji se odnosi na dodatnu razinu
transparentnosti u fazi izvršenja ugovora o javnoj
nabavi i okvirnih sporazuma
•
naručitelj je obvezan:
1) voditi registar ugovora i okvirnih sporazuma
2) podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest
mjeseci
3) objaviti registar na internetskim stranicama
•
podaci iz registra za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi
moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od
datuma konačnog izvršenja tog ugovor
Registar ugovora o javnoj nabavi i
okvirnih sporazuma…
• sadržaj registra, između ostalog:
 iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma
 datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor ili
okvirni sporazum
 naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, naziv
podizvoditelja ako postoje
 konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili
izvođenja radova
 konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem
ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj
iznos veći od ugovorenog
Registar ugovora o javnoj nabavi i
okvirnih sporazuma…
•
osim obveze objave, naručitelj je dužan Upravi za
sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva
odmah
dostaviti
podatke
o
internetskim stranicama na kojima je registar
objavljen te joj dostaviti svaku kasniju izmjenu tih
podataka
•
Uprava za sustav javne nabave objedinjuje na svojim
internetskim stranicama popis poveznica internetskih
stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja
Sprječavanje sukoba interesa
• sukobom interesa smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i
gospodarskih subjekata:
predstavnik naručitelja istovremeno obavlja
upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
– ako
je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog
udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih
sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog
gospodarskog subjekta s više od 0,5%
– ako
Sprječavanje sukoba interesa
•
naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi
s tim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i
člana zajednice ponuditelja
•
ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji
odabranom ponuditelju
•
posljedica – ništetan ugovor i prekršajna odredba
Sprječavanje sukoba interesa
•
predstavnici naručitelja :
A. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela
naručitelja
B. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku
javne nabave, i
C. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja
u pojedinom postupku javne nabave
Sprječavanje sukoba interesa…
•
zabrana sklapanja ugovora odnosi se na povezane
osobe predstavnika naručitelja pod A. (bračni ili
izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća
i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik)
 osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice
stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije
imenovanja / stupanja na dužnost predstavnika
naručitelja s kojim je povezana
Sprječavanje sukoba interesa…
•
zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je
predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba
prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu
ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim
propisima o sprječavanju sukoba interesa
•
sukobom interesa ne smatra se situacija u kojoj
predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba
upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja
kao službeni predstavnik tog naručitelja, a ne kao
privatna osoba
Sprječavanje sukoba interesa…
•
predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o
postojanju ili ne postojanju sukoba interesa
naručitelja
temeljem izjava naručitelj je obvezan:
 na svojim internetskim stranicama objaviti popis
gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati
ugovore o ili obavijest da takvi subjekti ne postoje
 u dokumentaciji za nadmetanje navesti popis
gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati
ugovore ili navesti da takvi subjekti ne postoje
 popis stalno ažurirati u skladu s promjenama
•
Ovlasti Državne komisije i bitna
povreda
•
•
•
prema novom konceptu pravne zaštite DKOM postupa
u granicama žalbenih navoda
po službenoj dužnosti DKOM pazi na bitnu povredu
koja je počinjena u fazi postupka u kojoj je žalba
izjavljena
jedna bitna povreda
 ako naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio
koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na
zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti
mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe
Izjavljivanje žalbe
•
žalba se izjavljuje i predaje izravno DKOMu koja jedina
rješava o žalbi, a primjerak žalbe se dostavlja
naručitelju istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj
komisiji
•
naručitelj više neće imati ovlaštenje koje mu daje važeći
Zakon da nakon zaprimanja žalbe, ako nađe da je ona
djelomično ili u cijelosti osnovana, ispravi radnju,
poduzme činjenje, ili postojeću odluku stavi izvan snage
i zamijeni je drugom odlukom, ili poništi postupak javne
nabave
Žalba na dokumentaciju
•
premještanje faze izjavljivanja žalbe na dokumentaciju
za nadmetanje iz faze nakon otvaranja ponuda na fazu
prije javnog otvaranja ponuda
•
ova izmjena omogućava da se nepravilnosti utvrđene u
dokumentaciji za nadmetanje uklone na vrijeme kada je
još moguće nastaviti i dovršiti postupak javne nabave
Žalba na dokumentaciju
•
žalba na sadržaj dokumentacije za nadmetanje u
otvorenom postupku javne nabave prema novome
Zakonu ulagati će se u roku 10 (nabava velike
vrijednosti) odnosno pet dana (nabava male vrijednosti)
od dana objave poziva na nadmetanje i dokumentacije
•
naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez
odgađanja na isti način i na istim internetskim
stranicama na kojima je objavljena osnovna
dokumentacija za nadmetanje, objaviti informaciju da
je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne
nabave
Žalba na dokumentaciju …
•
objava informacije o izjavljenoj žalbi omogućava svim
gospodarskim
subjektima
koji
su
preuzeli
dokumentaciju za nadmetanje pravodobno i automatsko
zaprimanje informacije da je u tijeku žalbeni postupak te
da se zaustavlja postupak javne nabave
•
žalba izjavljena protiv dokumentacije za nadmetanje
ima suspenzivni učinak, tj. sprječava nastavak postupka
javne nabave za sve grupe predmeta nabave
Žalba na dokumentaciju…
•
u žalbenom postupku DKOM može, između ostalog,
poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su
zahvaćeni nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće
tehničke, financijske i druge odredbe iz poziva na
nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje ili ostale
dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave
•
stoga žalba na dokumentaciju za nadmetanje neće više
nužno završavati poništenjem cijeloga postupka već
samo poništenjem određenih odredbi dokumentacije za
nadmetanje ukoliko DKOM nađe žalbu osnovanom
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents