Wyniki autoewaluacji-prezentacja końcowa

Report
Wyniki autoewaluacji
w Szkole Promującej Zdrowie
przeprowadzonej w roku szkolnym
2013/2014
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych
w Brzozowie
Misja szkoły:
Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym
wspólnym celem.
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej
(w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły
promującej zdrowie
Wymiar
I.
Upowszechnianie koncepcji szkoły
promującej zdrowie i znajomości
tej koncepcji w społeczności
szkolnej i lokalnej (arkusz I)
Średnia liczba punktów
4,6
II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji
szkoły promującej zdrowie
w społeczności szkolnej (arkusz II)
4,8
Średnia liczba punktów
4,7
STANDARD I
Chcieliby otrzymywać więcej informacji na
temat SzPZ
100
87.5
85.7
73.3
Nauczyciele
Uczniowie
Rodzice
Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
STANDARD I
WNIOSKI

Koncepcja SzPZ jest bardzo dobrze znana społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Społeczność szkolna wykazuje wysoki stopień akceptacji koncepcji SzPZ.

Nauczyciele i uczniowie potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ, wiedzą,
jaka jest ich rola w tworzeniu SzPZ i aktywnie uczestniczą w planowaniu
i realizacji działań.

Nauczyciele zapoznali się z publikacjami na temat promocji zdrowia,
jak również uczestniczyli w zajęciach, warsztatach, konferencjach, które
pogłębiły ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Korzystają głównie
z publikacji dostępnych w szkolnej bibliotece i na stronach internetowych.
Pozyskane informacje wykorzystują na zajęciach z uczniami, spotkaniach
z rodzicami.

Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami wiedzą, co to jest SzPZ i jaka
jest ich rola i zadania w rozwoju SzPZ.
STANDARD I
WNIOSKI

Rodzice otrzymali wystarczająco dużo informacji na temat koncepcji SzPZ
oraz wiedzą jaki powinien być ich udział w rozwoju SzPZ.

Połowa rodziców wyraziła gotowość zwiększenia swojego
w podejmowane w szkole działania w zakresie promocji zdrowia.

Część rodziców, chciałaby włączyć się w szkolne działania dotyczące promocji
zdrowia, ale praca zawodowa, uniemożliwia im pełne i aktywne uczestnictwo.

Biblioteka szkolno-publiczna jest bardzo dobrze wyposażona w publikacje,
o tematyce zdrowotnej. Księgozbiór zwiera 183 przydatne pozycje książkowe,
z których chętnie korzystają dzieci, nauczyciele i rodzice.

Wiedza na temat SzPZ w społeczności szkolnej jest bardzo duża, ale
nauczyciele, uczniowie, a także pracownicy szkoły nie będący nauczycielami
chcieliby otrzymywać więcej informacji i poszerzać swoją wiedzę na ten
temat.
udziału
STANDARD I
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Zachęcać rodziców do aktywnego współdziałania w realizacji założonych
działań.

Systematycznie przypominać uczniom i rodzicom, co to jest SzPZ oraz jakie
są założenia SzPZ w naszej szkole.
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w
sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej,
skuteczności i długofalowości działań.
Wymiar
Średnia liczba punktów
III. Działalność szkolnego koordynatora ds.
promocji zdrowia (arkusz III)
4,7
IV. Działalność szkolnego zespołu promocji
zdrowia (arkusz IV)
4,3
V. Miejsce promocji zdrowia w działalności
(polityce) szkoły (arkusz V)
VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności
szkolnej w zakresie promocji zdrowia
(arkusz VI)
5,0
3,7
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w
sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej,
skuteczności i długofalowości i działań.
Wymiar
Średnia liczba punktów
VII. Planowanie działań (w tym projektów)
w zakresie promocji zdrowia (arkusz VII)
4,8
VIII. Realizacja działań (w tym projektów)
w zakresie promocji zdrowia(arkusz VIII)
4,7
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym
projektów) w zakresie promocji zdrowia
(arkusz IX)
4,0
Średnia liczba punktów
4,45
STANDARD II
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego
udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji
zdrowia
Rodzice
NIE
40%
TAK
60%
Nauczyciele
TAK
100%
STANDARD II
WNIOSKI

Koordynator chętnie i aktywnie współpracuje z zespołem ds. promocji zdrowia
jak i ze społecznością szkolną, lokalną w tym z władzami gminy.
Posiada dobre przygotowanie do pełnienia swojej funkcji. Określił zasady
współpracy ze szkolnym zespołem do spraw promocji zdrowia, które zapisano
w dokumentach szkolnych.

Zespół promocji zdrowia sprawnie prowadzi realizację projektu SzPZ,
ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jest wpisana w program koncepcji
pracy szkoły. szczegółowe zadania są ujęte w „Planie Promocji Zdrowia” na
dany rok szkolny, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły.
STANDARD II
WNIOSKI

Przeprowadza się diagnozę w celu wyborów problemów priorytetowych.
Zespół przeprowadzający diagnozę składa się głównie z przedstawicieli
nauczycieli i uczniów. W pracach zespołu nie uczestniczą przedstawiciele
pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców.

W tworzenie i realizację planu promocji zdrowia na bieżący rok szkolny
angażuje się dużo osób ze środowiska szkolnego i pozaszkolnego.
Rodzice i nauczyciele dostrzegają możliwość zwiększenia udziału
w podejmowanych działaniach w zakresie promocji zdrowia.

Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami
z terenu gminy, powiatu i województwa. Nawiązała współpracę z innymi
szkołami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
STANDARD II
WNIOSKI

Wszystkie realizowane zadania w zakresie promocji zdrowia wynikające
z planu działań są długofalowe, systematyczne, monitorowane przez
koordynatora, dyrektora szkoły i zespół ds. promocji zdrowia.

Szkolny zespół promocji zdrowia ukierunkował swoje działania na
kształtowanie w społeczności szkolnej i lokalnej umiejętności dokonywania
wyborów sprzyjających zdrowiu, zwiększenie aktywności fizycznej
i świadomości proekologicznej.

Wybór problemów priorytetowych odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy.
STANDARD II
WNIOSKI

Cele priorytetowe i konkretne zadania w zakresie promocji zdrowia
uwidocznione są w planie pracy SzPZ i zakończone ewaluacją.
Wyniki ewaluacji są prezentowane przez dyrektora szkoły, koordynatora ds.
promocji zdrowia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
spotkaniach ogólnych z dyrektorem szkoły, zebraniach z rodzicami i na łamach
szkolnej gazetki „Zygzak”, podczas Szkolnego Dnia Zdrowia, podsumowania
realizacji programu „Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo”. Wykorzystuje
się je do modyfikowania planu pracy, podejmowania nowych problemów
priorytetowych do rozwiązania, doskonalenia realizowanych działań
prozdrowotnych. Zgromadzone materiały dotyczące ewaluacji wymagają
usystematyzowania i zebrania w przeznaczonym do tego celu miejscu.
STANDARD II
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych rodziców i nauczycieli
w organizowaniu imprez i przeprowadzaniu niektórych zajęć.

Zaangażować w diagnozę przedstawicieli pracowników szkoły i rodziców
uczniów.

Skrupulatnie
zbierać
dokumentację
przeprowadzanej
Dopracować system archiwizacji dokumentacji projektu SzPZ.
ewaluacji.
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i
pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności
Wymiar
I.
Średnia liczba punktów
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły
sprzyjające edukacji zdrowotnej
5,0
II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu
realizacji edukacji zdrowotnej
4,3
III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem
i wykorzystuje jego zasoby
4,3
IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje
jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji
zdrowotnej
4,3
Średnia liczba punktów
4,5
STANDARD III
WNIOSKI

Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyja edukacji zdrowotnej.

Szkoła stwarza dobre i sprzyjające warunki do prawidłowej realizacji edukacji
zdrowotnej.

Dyrektor wraz z nauczycielami oceniają edukację zdrowotną jako bardzo
ważne zadanie szkoły. Planując pracę szkoły uwzględniają edukację
zdrowotną jako ważne zadanie powiązane z celami w zakresie wychowania i
profilaktyki.

Biblioteka szkolno-publiczna wyposażona jest w 183 pozycje z zakresu
edukacji
zdrowotnej.
Wykaz
najbardziej
przydatnych
publikacji
bibliotecznych znajduje się na tablicy naprzeciwko biblioteki. W korytarzu
przy szatni jest gazetka ścienna „Razem po zdrowie” oraz tablica
informacyjna na której zamieszczone są ulotki z zakresem edukacji
zdrowotnej.

Realizacja zadań obejmuje całą społeczność i odbywa się w atmosferze
zdrowia i bezpieczeństwa.
STANDARD III
WNIOSKI

Nauczyciele poszerzają swoje kompetencje poprzez konkretne działania oraz
uczestniczą w szkoleniach i warsztatach. Współpracują ze sobą w
prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Stosują różnorodne metody i formy pracy –
przygotowują przedstawienia, realizują programy i przedsięwzięcia,
happeningi, dni otwarte, festyny prozdrowotne.

Organizując zajęcia o zdrowiu nauczyciele stosują aktywizujące metody.

Uczniowie są aktywni i zaangażowani, uczestniczą w opracowywaniu tematyki
edukacji prozdrowotnej.

Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym. Zaprasza różnych
specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań (psychologów z PPP,
policjantów, wykładowców i studentów z PWSZ z Ciechanowa, przedstawicieli
Fundacji Promocji Zdrowia). Wspólnie ze środowiskiem lokalnym organizuje
konkursy, realizuje programy i przedsięwzięcia prozdrowotne.
STANDARD III
WNIOSKI

Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
i rodziców.

Wyniki ewaluacji są przedstawiane całej społeczności i wykorzystywane
do planowania i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Oferta edukacyjna szkoły w zakresie promocji zdrowia nie jest w pełni
wykorzystywana przez rodziców. Związane jest to z ich pracą zawodową oraz
dojazdem do szkoły.

Nauczyciele nie zapoznawali uczniów z
samoobserwację typu dzienniczki, skale, itp.
technikami
umożliwiającymi
STANDARD III
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Zachęcać rodziców do większej aktywności w realizację edukacji zdrowotnej
(dostosować czas i miejsce do możliwości rodziców).

Zapoznać
uczniów
z
różnymi
technikami
umożliwiającymi
im
samoobserwację. Włączyć do wykonania tego zadania wykładowców i
studentów z PWSZ w Ciechanowie.
STANDARD IV
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TWORZY KLIMAT SPOŁECZNY
SPRZYJAJĄCY:

satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu
poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej,
rodziców i osób ze społeczności lokalnej
STANDARD IV
Lp.
Podskale i badane osoby
I.
UCZNIOWIE (N=16)
Satysfakcja ze szkoły (1-6)
Średnia liczba
punktów
4,78
II.
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w
życiu klasy (7-11)
4,72
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-16)
4,84
IV.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na
lekcjach (17-20)
4,12
V.
Motywowanie do osiągania sukcesów (21-24)
4,95
VI.
Przestrzeganie praw ucznia, znajomości reguł i ich
ocena (25-28)
4,9
VII.
Relacje między uczniami (29-32)
4,62
VIII.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu (33-36)
2,75
IX.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych
wśród uczniów (37-40)
1,72
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
NAUCZYCIELE (N=16)
Satysfakcja z pracy w szkole (1-4)
Średnia liczba
punktów
4,85
II.
Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu
i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrektora (5-12)
4,51
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (13-17)
4,85
IV.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach
(18-21)
4,3
V.
Relacje nauczyciele – nauczyciele (22-27)
4,72
VI.
Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w
życiu klasy/szkoły (28-32)
4,4
VII.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy
(33-36)
3,49
VIII.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów (37-40)
1,89
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
Średnia liczba
punktów
PRACOWNICY SZKOŁY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI (N=7)
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony
4,83
dyrekcji (1-6)
II.
Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami,
możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (7-9)
4,38
III.
Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami
(10-12)
4,66
IV.
Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są
nauczycielami (13-15)
4,62
V.
Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy
(16-18)
3,14
VI.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów (19-21)
2,56
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
RODZICE (N=30)
Satysfakcja ze szkoły dziecka (1-5)
Średnia liczba
punktów
4,4
II.
Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu
klasy/szkoły (6-11)
4,5
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-17)
4,2
IV.
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły
(18-21)
3,9
V.
Wsparcie dla rodziców (22-25)
4,4
VI.
Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole (26-29)
2,4
STANDARD IV
WNIOSKI

Uczniowie są zadowoleni z nauki w szkole. Chętnie do niej przychodzą, lubią
się uczyć, uważają, że zajęcia są ciekawe i interesujące. Relacje między
nauczycielami, a uczniami oceniane są przez uczniów jako bardzo dobre.
Deklarują sympatię do wychowawców i innych nauczycieli przedmiotów.
W przeważającej większości uważają, że są równo i sprawiedliwie traktowani
przez nauczycieli. Mają do nich zaufanie. Są motywowani do nauki i w razie
potrzeby uzyskują odpowiednią pomoc. Wszyscy uczniowie klasy V narzekali
na ich zdaniem zły rozkład zajęć i zbyt duże obciążanie pracą domową.

Nauczyciele chętnie przychodzą do pracy, lubią uczyć, czują satysfakcję
z pracy w szkole. Współpracują ze sobą, wspierają się nawzajem.
Mają poczucie efektywności swojej pracy.

Pracownicy nie będący nauczycielami chętnie ze sobą współpracują, są dla
siebie życzliwi, pomagają sobie wzajemnie. Uczniowie reagują na ich prośby
i zalecenia, szanują ich pracę i godność. W niewielkim stopniu odczuwają
stres z nadmiaru obowiązków.
STANDARD IV
WNIOSKI

Rodzice mają stwarzane możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
chętnie pomagają w organizacji imprez szkolnych, wspierają szkołę w jej
działaniach. Ankietowani rodzice uważają, że przerwa obiadowa jest zbyt
krótka, przez co ich dzieci nie nadążają ze zjedzeniem obiadu. Stwierdzają
również fakt zbyt długiego pobytu dziecka w szkole oraz wskazują na zły
rozkład zajęć lekcyjnych.

Dyrektor szkoły wspiera pracowników, udziela pomocy w razie potrzeby,
a także uwzględnia zdania nauczycieli i pracowników na temat życia i pracy
szkoły.

W szkole sporadycznie występują zachowania aspołeczne.
STANDARD IV
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Wydłużyć długą przerwę obiadową tak, aby dzieci mogły spokojnie spożyć
obiad.

Ułożyć plan lekcji zgodnie z normami higieny psychicznej (właściwie pod
względem ilościowym i jakościowym)

Usprawnić komunikację między nauczycielami w celu zrównoważenia
intensyfikacji zadawanych prac domowych z różnych przedmiotów.
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników
Wymiar
I.
Budynek i teren szkoły
Średnia liczba
punktów
3,6
II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń
4,4
III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hasłem
4,7
IV. Meble dla uczniów i nauczycieli
4,3
V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
4,2
VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych
4,1
VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla
uczniów
4,1
VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i
dostępność pierwszej pomocy
4,5
Średnia liczba punktów łącznie
4,1
STANDARD V
WNIOSKI

Estetyczny wygląd budynku (nowa elewacja, nowy dach); zadbany, ładnie
zagospodarowany teren przyszkolny; parking z kostki brukowej.

W najbliższym otoczeniu szkoły nie ma zagrożeń dla zdrowia uczniów
(zanieczyszczenia powietrza, dużego ruchu ulicznego, hałasu).

Warunki sanitarne szkoły są na dobrym poziomie pozwalającym
utrzymywanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych.

Stan techniczny i jakość mebli dla nauczycieli i uczniów jest dobry.
Zróżnicowany dobór mebli do wzrostu uczniów w klasach I-III i VI.

Szkoła przykłada dużą wagę do organizacji zajęć ruchowych i stara się o ich
różnorodność, atrakcyjność, powszechność.

Wszyscy zainteresowani (pełnopłatni i dofinansowywani przez GOPS)
uczniowie mogą korzystać z ciepłych posiłków przygotowywanych w szkolnej
stołówce. Posiłki są tanie i smaczne.
na
STANDARD V
WNIOSKI

Każdy uczeń w czasie pobytu w szkole spożywa jakiś posiłek. Kontroluje się na
bieżąco spożywanie posiłków.

Szkoła jest dobrze zabezpieczona przed wypadkami, urazami (ogrodzony
teren
szkolny,
urządzenia
i
obiekty
zabezpieczone).
W szkole istnieją regulaminy przebywania i korzystania z obiektów i są one
przestrzegane. Uczniowie są systematycznie uczeni udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Wnętrze budynku szkolnego
niepełnosprawnych ruchowo.

Brak odpowiednio przystosowanej do potrzeb dzieci infrastruktury sportowej pełnowymiarowego boiska dla klas I-VI i sali gimnastycznej.

W szkole nie prowadzi się segregacji śmieci.
nie
jest
przystosowane
dla
osób
STANDARD V
WNIOSKI

W budynku szkolnym panuje zbyt duży hałas na przerwach oraz w świetlicy
szkolnej.

Brak sali lekcyjnej dla jednej klasy i wynikające z tego niedogodności
(niedostosowanie stolików i krzesełek do wzrostu uczniów klasy IV i V – klas
przechodnich).

Nierównomierne rozłożenie planu lekcji (ilościowe i jakościowe) niezgodne z
zasadami higieny umysłowej ucznia.

Brak dłuższej przerwy śniadaniowej.

W sklepiku szkolnym sprzedawany jest niekorzystny dla zdrowia asortyment
(produkty wysoko przetworzone).
STANDARD V
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Zaangażować władze lokalne do pozyskania lub wygospodarowania z własnych
środków funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska i pełnowymiarowej sali
gimnastycznej.

Wycofać ze sklepiku szkolnego asortyment szkodliwy dla zdrowia,
a wprowadzić produkty wpływające korzystnie na zdrowe i rozwój dziecka.

Wdrożyć segregację śmieci i włączyć uczniów do realizacji tego zadania.

Wprowadzić drugą przerwę 15.minutową dla uczniów mających więcej niż
sześć godzin lekcyjnych.

Pracować nad zmniejszeniem hałasu w szkole.
OGÓLNE WYNIKI AUTOEWALUACJI
5
4.7
4.51
4.5
4.45
4.5
4.1
4
3.5
3
2.54
2.5
2
1.5
1
0.5
0
STANDARD I
STANDARD II
STANDARD III
STANDARD IV
STANDARD IV2
STANDARD V
W standardzie IV pierwsza kolumna im większą wskazuje liczbę punków tym prezentuje korzystniejszy wynik.
W standardzie IV druga kolumna im mniejszą wskazuje liczbę punktów tym prezentuje korzystniejszy wynik.
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania w najbliższym okresie

Pracować nad zmniejszeniem hałasu w szkole.

W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych rodziców w
organizowaniu imprez i przeprowadzaniu niektórych zajęć z edukacji
prozdrowotnej.

Zmobilizować władze lokalne do pozyskania lub wygospodarowania z własnych
środków funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska i pełnowymiarowej sali
gimnastycznej.
Dziękuję za uwagę 
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie
Brzozów Stary 67, 96-521 Brzozów
e-mail: [email protected]

similar documents