prezentację multimedialną pt. "Mój staż z Leonardo da Vinci"

Report
Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe
życie” Leonardo da Vinci.

Publikacja powstała
w wyniku projektu
zrealizowanego przy wsparciu
finansowym Komisji
Europejskiej
w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie”. Publikacja
odzwierciedla jedynie
stanowisko autora. Komisja
Europejska ani Narodowa
Agencja nie ponoszą
odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość
merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej
informacji.



Jest to program mający na celu promowanie
mobilności pracowników na europejskim
rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Program Leonardo da Vinci jest częścią
programu edukacyjnego Unii Europejskiej
"Uczenie się przez całe życie" (Lifelong
Learning Programme).
Promowanie innowacyjnego podejścia do
edukacji i doskonalenia zawodowego w taki
sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej
odpowiadały potrzebom rynku pracy.;
 Wspieranie mobilność pracowników na
europejskim rynku pracy;
 Kształtowanie otwartości i wrażliwości
międzykulturowej, nauka języków obcych oraz
umiejętności adaptowania się do warunków życia
i pracy w różnych krajach europejskich.




Projekty mobilności w ramach Programu
Leonardo da Vinci polegają na organizowaniu
wyjazdów zagranicznych między innymi dla
uczniów i studentów.
Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie
praktycznego doświadczenia zawodowego
(praktyki i staże zagraniczne) .
Założeniem projektów tego typu jest
połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmacnianie więzi między światem edukacji
i pracy.


Program wspiera jedynie działania
międzynarodowe. W zależności od typu
projektu do realizacji działań konieczny jest
jeden bądź kilku partnerów zagranicznych.
Projekty mogą być realizowane we współpracy
z partnerami pochodzącymi z krajów
członkowskich Unii Europejskiej






Tytuł: „Europejski certyfikat dla technika
informatyka”;
Wysokość grantu: 24157 EUR;
Liczba uczestników – 10;
Kraj stażu – Niemcy;
Miasto stażu – Lipsk;
Termin stażu – maj 2012 r.
Uczniowie Klasy III BI Technikum, zawód – technik
informatyk
Nazwa Firmy: Vitalis
Betreuungsgesellschaft für
Modellprojekte GmbH
 Adres: Gut Wehlitz | 04435
Schkeuditz
 Kraj związkowy - Saksonia

Nazwa firmy : Robotron
Bildungs- und
Beratungszentrum GmbH;
 Adres: Grassistraße 12 04107
Leipzig.

 Kręgle;
 Integracja
z innymi
uczestnikami w klubie
VITALIS;
 Grill party;
 Festiwal Wave Gotik Treffen;
 Wycieczki krajoznawcze.
Lipsk – miasto na prawach powiatu,
najliczniejszy ośrodek Saksonii, i drugi,
po Berlinie, wschodnich Niemiec.
Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle,
która liczy ok. 996 100 mieszkańców.
Trasę Schkeuditz – Lipsk , pokonywaliśmy
pociągiem - S-Bahnem.


Jest to festiwal, który odbywa się corocznie
w Lipsku, w dzień Zesłania Ducha Świętego.
Ponad 150 zespołów reprezentujących wiele
gatunków muzycznych (rock gotycki, gothic
metal, industrial, neofolk, dark wave, death
rock itp.) gra w kilku miejscach w mieście
przez 4 dni w tzw. Zielone Świątki.
17 maja to Dzień Chłopaka w Niemczech.
Z tej to okazji otrzymaliśmy prezent
w postaci wycieczki do Drezna gospodarczego i kulturalnego centrum
Saksonii.
Wycieczka ta stanowiła element naszego
programu kulturowego .






Europejskie kwalifikacje zawodowe;
Wzrost mobilności na europejskim rynku
pracy;
Ciekawe znajomości;
Nauka języków obcych;
Poznanie atrakcji turystycznych i kultury
innych krajów UE;
Europejskie certyfikaty.

Dokument Europass Mobilność;

Certyfikat od Firmy Vitalis;

Certyfikat od Firmy Robotron.


Dokument Europass-Mobilność służy do
potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia,
odbywanych w innym kraju europejskim
w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych
mianem europejskich ścieżek kształcenia).
Europass Mobilność zwiększa szanse zatrudnienia
na europejskim rynku pracy.
Naszym kolegom życzymy powodzenia
w realizacji nowego Projektu naszej szkoły
pt. „Mobilny ekonomista na europejskim
runku pracy”!
Więcej informacji na naszej stronie
internetowej www.leonardo.ugu.pl
Damian Bartodziej
Daniel Beta
Patryk Łazarski
Emil Marszalec
Damian Nawrocki
Paweł Prokopowicz
Mateusz Stelmach
Łukasz Tomaszewski
Daniel Wasilewski
Paweł Zieliński
Koordynator Projektu: Anna Polewczyk

similar documents