Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowej

Report
SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI
Rok szkolny 2014/2015
+
Rokiem Szkoły Zawodowej
Wieluń, 28 października 2014
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Modernizacja kształcenia zawodowego została wprowadzona
ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 29 września 2011r. Nr 205, poz.1206)
Dlaczego potrzebne są zmiany ?
Ponieważ chcemy:
• dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy
• uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji
• pomóc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej
• wspierać kadrę szkół
• poprawić funkcjonowanie sytemu egzaminowania
• podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego
• poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego
Obszary wprowadzania zmian
I.
Współpraca z pracodawcami
II. Rozwój pozaszkolnych form kształcenia
i uczenia się
III. Rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu
informacji edukacyjno-zawodowej
IV. Wspieranie szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe
V. Monitorowanie losów absolwentów
VI. Doskonalenie procesu potwierdzania efektów
kształcenia zawodowego
VII. Promowanie kształcenia zawodowego
I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
działania
• identyfikacja potrzeb edukacyjnych wynikających z rozwoju gospodarki
- 2015
• szybsze wprowadzanie nowych zawodów do Klasyfikacji Zawodów
Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015
• przegląd i aktualizacja (we współpracy z pracodawcami) Klasyfikacji
Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015
• współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu nowej dokumentacji
programowej oraz obudowy dydaktycznej (pracodawcy jako współautorzy
i recenzenci) – 2014-2015
• pilotaże innowacyjnych rozwiązań, w tym dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (np. z zespołem Aspergera, umiarkowanym
upośledzeniem), rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego
– od 2015
I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
– działania, cd.
• diagnoza kosztów kształcenia zawodowego i opracowanie efektywnego
modelu jego finansowania w Polsce – 2015-2016
• upowszechnianie dualnego modelu kształcenia zawodowego
w zasadniczych szkołach zawodowych – od 2015
• upowszechnianie rozwiązań wspierających nawiązanie współpracy
pracodawców ze szkołami zawodowymi po uprzedniej ocenie,
co stało na przeszkodzie takiej współpracy – 2015-2016
II. ROZWÓJ POZASZKOLNYCH FORM
KSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ
– działania
• rozszerzanie oferty szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia, np. kursy
dla uczniów i absolwentów LO odbywające się poza czasem nauki
– od IX 2015
• pilotażowe wdrożenie kursów, w szczególności wśród uczniów LO
– 2015-2017
• opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających naukę
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO)
– 2015-2017
• uruchomienie bazy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)
oraz Bazy organizatorów KKZ – od 2015
• przygotowanie programów nauczania i obudowy dydaktycznej
do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), Kursów Umiejętności
Zawodowych (KUZ) i Kursów Kompetencji Ogólnych (KKO) – 2015-2017
III. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ
SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNOZAWODOWEJ
– działania
• przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów i rodziców
w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej – od X 2014
• portal doradztwa edukacyjno-zawodowego, skupiający informacje
i narzędzia dla uczniów i ich rodziców, dla doradców i nauczycieli
– do III 2015
• Mapa Zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z informacją
o możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach, według różnych
kryteriów – do III 2015
• Mapa Kwalifikacji występujących w gospodarce prowadzona na portalu
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – od 2016
IV. WSPIERANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
– działania
• szkolenia dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego – od IX 2014
• doposażenie bazy technicznej i dydaktycznej - od 2015
• tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego
– 2015-2016
• włączenie szkół zawodowych w organizowanie szkół ćwiczeń – od 2015
• promocja i wsparcie metodyczne i merytoryczne dla szkół ćwiczeń
• opracowywanie programów doskonalenia dla dyrektorów i nauczycieli,
zwłaszcza skierowanych na kształtowanie kompetencji ogólnych uczniów
szkół zawodowych – od IX 2014
V. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE
ZAWODOWE
– działania
• opracowanie narzędzi badawczych do badania losów absolwentów
szkół zawodowych
• pilotaż narzędzi w wybranych szkołach
• przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do korzystania z narzędzi
• przeprowadzenie pierwszej edycji monitorowania losów absolwentów
• opracowanie raportów z badań
Działania będą realizowane od 2015 roku, po zakończeniu pierwszego
cyklu kształcenia
VI. DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
– działania
• analiza skuteczności egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe uczniów i absolwentów
• raport z analizy z rekomendacjami dla systemu kształcenia
i egzaminowania
• włączanie pracodawców w tworzenie zadań egzaminacyjnych i ośrodków
egzaminowania oraz uczestniczenia w procesie egzaminacyjnym
• tworzenie ośrodków egzaminowania i walidacji funkcjonujących przez
cały rok
Działania będą realizowane od 2015 roku
VII. PROMOWANIE KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
– działania
• ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców
• promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół
z pracodawcami
• promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół
zawodowych, w szczególności techników, ze szkołami wyższymi
• promowanie pozaszkolnych, krótkich form kształcenia zawodowego
Działania będą realizowane w Roku Szkoły Zawodowców
VIII. Działania MEN w roku szkolnym 2014/2015
• Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 r. –
oraz monitorowanie wdrażania zmian w ramach projektu KOWEZiU
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw
programowych kształcenia w zawodach
• Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych
• Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły – konferencje oke
• Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach – szkolenia
• Rozbudowana oferta kształcenia w zawodach – zmiany w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego
• Nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach
• Zmiany w organizacji roku szkolnego
• Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty
• Uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 20142020
Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów
zawodowych
Nowy egzamin zawodowy w sesji letniej w liczbach:
Egzamin jest zdany, jeśli zdający uzyska:
• z części pisemnej - minimum 50%,
• z części praktycznej - minimum 75%.
Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie w 2014 r.
W odniesieniu do egzaminu we wszystkich 138 kwalifikacji:
•
•
•
część pisemna egzaminu z wymaganym poziomem zaliczenia 50%,
zakończyła się sukcesem dla 82,34% zdających
część praktyczna egzaminu z wymaganym poziomem zaliczenia 75%,
zakończyła się sukcesem dla blisko 72,86% zdających
cały egzamin z pomyślnym wynikiem obu jego części zdało 64,55%
zdających.
Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
konferencje oke
• od września do października br. odbywają się konferencje okręgowych
komisji egzaminacyjnych z dyrektorami szkół, na których prezentowane są
propozycje związane z planowaniem pracy szkoły w kontekście
egzaminów zawodowych
• prezentowane przykłady rozwiązań/dobrych praktyk zostały
wypracowane na spotkaniu dyrektorów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe oraz kierowników wydziałów egzaminów zawodowych OKE
• dyrektorzy szkół przedstawiają uczestnikom konferencji propozycje
narzędzi, którymi się posługują przy planowaniu organizacji egzaminów
zawodowych oraz monitorowaniu realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach
• po zakończeniu konferencji zostanie opublikowana broszura
z przykładowymi rozwiązaniami prezentowanymi na konferencjach
Upowszechnienie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
• Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być także organizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach
jednego z projektów KOWEZiU opracowało 165 kursów multimedialnych
przydatnych w organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
• Na stronie KOWEZiU dostępny jest również Informator o kursach
e-learningowych do kształcenia zawodowego, umożliwiający zapoznanie
się z ofertą kursów przygotowanych w projekcie.
• Kursy te są dostępne poprzez stronę internetową
www.kno.koweziu.edu.pl
Zapraszamy do konsultacji
•
Konsultacje społeczne będą
trwały do 31.10.2014 r.
Uwagi można przesyłać:
• przez formularz na stronie
internetowej
zawodowcy.men.gov.pl
• bezpośrednio na adres
[email protected]
www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

similar documents