Wyniki autoewaluacji w Szkole Promuj*cej Zdrowie

Report
Zdrowe odżywianie –
kondycji wzrastanie
Zespół Szkół
w
Michałowicach
Prezentacja wyników autoewaluacji
pięciu standardów szkoły promującej
zdrowie przeprowadzona
w latach 2011 – 2014
w Zespole Szkół w Michałowicach
ZDROWIE I EDUKACJA SĄ ZE SOBĄ
NIEROZŁACZNIE ZWIĄZANE
•
•
•
•
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre
samopoczucie dziecka sprzyjają:
lepszej dyspozycji do nauki – procesom koncentracji
uwagi, myślenia, pamięci, przyswajaniu wiedzy,
wyższej motywacji do nauki i satysfakcji ze szkoły,
rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności,
prawidłowym relacjom w społeczności szkolnej.
Podejmowanie przez członków
społeczności szkolnej działań
na rzecz zdrowia
Oczekiwanie
Główne
kierunki
działań
Dobre samopoczucie
społeczności szkolnej
POLSKI MODEL
SZKOŁY
PROMUJĄCEJ
ZDROWIE
Edukacja
do
zdrowia
Zdrowe
środowisko
fizyczne
Zdrowe
środowisko
społeczne
Zarządzanie projektami promocji zdrowia sprzyjające:
Warunki
- uczestnictwu, partnerstwu i współpracy
- skuteczności i długofalowości działań
Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej
zdrowie
ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA W NASZEJ
SZKOLE
Lista członków szkolnego zespołu promocji zdrowia
zmieniała się w każdym roku szkolnym. Pozostawały
w nim osoby aktywne, otwarte na nowości,
zaangażowane, twórcze, wspierające koordynatorów.
Zespół tworzyli przedstawiciele wszystkich grup
społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie,
pielęgniarka szkolna, stomatolog, psycholog,
pedagog, rodzice, Rada Rodziców, Samorządy
Szkolne, redakcja gazetki Wagarowicz, inni
pracownicy szkoły) wspierani przez Dyrekcję Szkoły.
EWALUACJA –
WARTOŚCIOWANIE DZIAŁAŃ
•
•
•
•
Etapy badań ewaluacyjnych naszego zespołu :
sprawdzanie tego, czy osiągnęliśmy postawione cele,
czy działania nasze zakończyły się sukcesem,
zbieranie informacji i zdawanie relacji,
badanie wartości i cech konkretnego programu,
systematyczne badanie i ocena działań oraz ich
efektów – wykorzystanie do poprawy skuteczności.
Badaniami obejmowaliśmy duże grupy całej naszej
społeczności szkolnej.
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom
społeczności szkolnej (w tym rodzicom)
zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły
promującej zdrowie.
Wymiar
I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej
zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności
szkolnej i lokalnej.
II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej
zdrowie w społeczności szkolnej.
Ocena łączna
Średnia liczba
punktów
3,70
3,88
3,79
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej
(w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej
zdrowie.
Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ:
93%
78%
72%
67%
Nauczyciele
Uczniowie
Rodzice
Inni pracownicy
szkoły
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej
(w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej
zdrowie.
WNIOSKI
• Społeczność szkolna rozumie koncepcję i zasady
tworzenia szkoły promującej zdrowie. Część
ankietowanych zawęża wiedzę o promocji zdrowia
do zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem
czy aktywnością fizyczną.
• Nauczyciele potwierdzają udział w szkoleniach
i warsztatach pogłębiających ich wiedzę na temat
zdrowia.
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej
(w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej
zdrowie.
WNIOSKI
• Szkoła wyposażona jest w bogaty zbiór publikacji
o tematyce zdrowotnej oraz zasoby multimedialne,
które są wykorzystywane przez wszystkich, którzy
chcą wzbogacać wiedzę o zdrowiu.
• Zainteresowanie promocją zdrowia w naszej szkole
jest duże. Społeczność szkolna nadal oczekuje
informacji o koncepcji i zasadach tworzenia SzPZ.
PROBLEMY PRIORYTETOWE
WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
• Udoskonalić system przepływu informacji o SzPZ.
• Wzmocnić rolę wychowawców klas w wyjaśnianiu
uczniom i rodzicom, czym jest szkoła promująca
zdrowie.
• Zwiększyć udział Samorządów Uczniowskich,
szczególnie w Gimnazjum w wyborze priorytetów,
planowaniu działań i sposobie ich realizacji.
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności
szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności
i długofalowości działań.
Wymiar
Ocena
III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia.
3,83
IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia.
3,71
V.
Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły.
4,20
VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie
promocji zdrowia.
3,50
VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji
zdrowia.
4,00
VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji
zdrowia.
3,33
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie
promocji zdrowia.
3,63
Ocena łączna
3,74
5
4.2
3.83
4
3.71
4
3.5
3.63
3.74
3.33
3
2
1
STANDARD II
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności
szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności
i długofalowości działań.
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia
swojego udziału w podejmowanych
w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia:
BRAK
ODPOWIEDZI
TAK
NIE
Nauczyciele
10,53%
78,94%
10,53%
Rodzice
21,66%
28,33%
50%
STANDARD II
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rodzice
Nauczyciele
Brak odpowiedzi
21.66%
10.53%
TAK
28.33%
78.94%
NIE
50%
10.53%
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności
szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności
i długofalowości działań.
WNIOSKI
• Członkowie społeczności szkolnej, którzy uczestniczą
w realizacji zadań SzPZ są zadowoleni, że promują
zdrowie.
• Szkolni koordynatorzy oraz zespół promocji zdrowia
pozytywnie odnieśli się do swojej działalności. Niekiedy
mają poczucie działania intuicyjnego, ale dobrze
zmotywowanego.
Oczekują dodatkowego wsparcia w postaci szkoleń
z zakresu promocji zdrowia.
PROBLEMY PRIORYTETOWE
WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
• Zaplanować warsztaty doskonalące wiedzę
i umiejętności koordynatorów oraz zespołu promocji
zdrowia (WDN).
• Zwiększyć udział Rady Rodziców w pracach zespołu
promocji zdrowia (lista przedstawicieli rodziców
z poszczególnych klas).
• Trzeba spróbować zmotywować i zachęcić do lepszej
współpracy rodziców, którzy na razie nie widzą
możliwości zwiększenia swojego udziału w naszych
działaniach.
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie
prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników
oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
Wymiar
Ocena
I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają
edukacji zdrowotnej.
4,6
II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji
edukacji zdrowotnej.
3,66
III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje
jego zasoby.
3,5
IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki
dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej.
4,5
Ocena łączna
4,07
STANDARD III
4.07
Łącznie
4.5
Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystujej ej
wyniki dla podnoszenia jakości edukacji…
3.5
Szkoła współpracuje ze środowiskiem i
wykorzystuje jego zasoby
3.66
Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu
realizacji edukacji zdrowotnej
4.6
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły
sprzyjają edukacji zdrowotnej
0
1
2
3
4
5
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów
i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
WNIOSKI
• Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami oceniają edukację
zdrowotną jako bardzo ważne zadanie szkoły.
• Szkoła posiada dobre i przyjazne warunki do edukacji
zdrowotnej. W szkole są miejsca, gdzie można uzyskać
informacje o zdrowiu i otrzymać pomoc specjalistów
(psycholog, pedagog, pielęgniarka, lekarz, stomatolog).
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów
i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
WNIOSKI
• Na zajęciach o zdrowiu nauczyciele wykorzystują metody
aktywizujące.
• Obowiązkowe projekty edukacyjne realizowane w klasach
drugich gimnazjum dotyczą promocji zdrowia.
• W szkole planowanych i realizowanych jest wiele
projektów całorocznych, długofalowych.
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów
i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
WNIOSKI
• Szkoła współpracuje w realizowaniu projektów
ze środowiskiem lokalnym:
Urzędem Gminy w Michałowicach,
Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną
w Pruszkowie,
Policją,
Strażą Pożarną,
Przychodnią Zdrowia w Michałowicach.
PROBLEMY PRIORYTETOWE
WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
• Należy prowadzić diagnozę potrzeb i oczekiwań
uczniów oraz rodziców w zakresie projektów
edukacji zdrowotnej.
• Warto zaprosić do współpracy rodziców, którzy mogą
podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami
i zainteresowaniami związanymi z promocją zdrowia.
STANDARD IV
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
BADANE GRUPY
OCENA
Uczniowie
4,02
Nauczyciele
4,02
Pracownicy szkoły, którzy nie
są nauczycielami
3,83
Rodzice
3,83
STANDARD IV
5
4
3
2
1
Średnia
Nauczyciele
Uczniowie
4.02
4.02
Inni
pracownicy
szkoły
3.83
Rodzice
Łącznie
3.83
3.93
STANDARD IV (uczniowie)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
Uczniowie (N=198)
Ocena
I.
Satysfakcja ze szkoły.
4,10
II.
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy.
3,79
III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
4,37
IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.
3,52
V.
Motywowanie do osiągania sukcesów.
4,03
VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena.
4,24
VII. Relacje między uczniami.
4,08
VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole.
4,01
IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów.
2,78
Ocena łączna (I – VII)
4,02
STANDARD IV (uczniowie)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności
szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
• Wśród uczniów klas trzecich SP pozytywnym zjawiskiem
są bardzo dobre relacje z wychowawcami oraz rówieśnikami.
Uczniowie lubią całą klasę lub wymieniają duża grupę koleżanek
i kolegów, z którymi chętnie się bawią i odnoszą się do nich
z sympatią.
• Ilustrują i opisują wiele interesujących ich zajęć dydaktycznych
i dodatkowych.
• Nie lubią niskich ocen, kłótni i sytuacji, gdy wychowawca
się denerwuje.
RYSUNKI TRZECIOKLASISTÓW
STANDARD IV (uczniowie)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności
szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
• Badani piątoklasiści w swoich pracach pisemnych stwierdzili,
że czują się dobrze w swoich klasach, są z nimi zżyci.
Potwierdzają, że nauczyciele są mili i sprawiedliwi, chętnie
pomagają, potrafią docenić, chwalą i motywują do pracy.
Relacje między rówieśnikami są bardzo dobre. Uczniowie
wymieniają grupy osób, z którymi się przyjaźnią, pomagają
sobie i mogą liczyć na wsparcie.
• Do zjawisk negatywnych zaliczają zakłócanie efektywności
pracy na lekcjach poprzez rozmowy i hałas.
WYPRACOWANIA PIĄTOKLASISTÓW
STANDARD IV (uczniowie)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności
szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
• Kolejna badana grupa to gimnazjaliści, którzy samopoczucie
i klimat w szkole ocenili dobrze. Najwyższe wyniki dotyczyły
przestrzegania praw ucznia, znajomości reguł i ich oceny oraz
wsparcia uczniów ze strony nauczycieli.
• Najniżej ocenili swoje podejście do nauki i zachowanie
na lekcjach.
• Uważają, że są przeciążeni pracą szkolną i stresem.
STANDARD IV (nauczyciele)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
Nauczyciele (N=37)
Ocena
I.
Satysfakcja z pracy w szkole.
4,23
II.
Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy
szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji.
3,73
III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
4,41
IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.
3,41
V.
Relacje nauczyciele – nauczyciele.
4,04
VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu
klasy/szkoły.
4,34
VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
3,85
VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
2,46
Ocena łączna (I – VI)
4,02
STANDARD IV (nauczyciele)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
• Nauczyciele odnoszą satysfakcję z pracy w naszej szkole.
• Dają dużo wsparcia uczniom i służą im pomocą.
• Doceniają zaangażowanie rodziców uczniów w życie
klasy i szkoły.
• Słabo oceniają podejście uczniów do nauki i zachowania
na lekcjach.
STANDARD IV (inni pracownicy)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=12)
Ocena
I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji.
4,03
II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości
uczestnictwa w życiu i pracy szkoły.
4,06
III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami.
3,57
IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami.
3,67
V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy.
3,6
VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
2,93
Ocena łączna (I – IV)
3,83
STANDARD IV (inni pracownicy)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
• Pracownicy, którzy nie są nauczycielami satysfakcję
z pracy i wsparcie ze strony dyrekcji uznali
na dobrym poziomie.
• Uważają, że relacje między nimi, jak również
stosunek uczniów do nich mogłyby być lepsze.
STANDARD IV (rodzice)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
Rodzice (N=67)
Ocena
I. Satysfakcja ze szkoły dziecka.
4,03
II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu
klasy/szkoły.
3,96
III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
4,00
IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły.
3,36
V. Wsparcie dla rodziców.
3,81
VI. Przeciążenie dziecka pracą w szkole i stres w szkole.
2,38
Ocena łączna (I – V)
3,83
STANDARD IV (rodzice)
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
• Rodzice uczniów wyrazili zadowolenie z naszej szkoły
oraz docenili wsparcie ze strony nauczycieli.
• Rodzice mają stwarzane możliwości uczestnictwa
w życiu klasy i szkoły, ale nie wszyscy z nich korzystają.
• Wskazali na ogromną pracę członków Rady Rodziców
w działaniach prozdrowotnych.
STANDARD IV
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji
z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
WNIOSKI
Bardzo pozytywnym zjawiskiem
w szkole dostrzeganym przez wszystkie
badane grupy jest sporadyczne
występowanie przemocy i zachowań
aspołecznych wśród uczniów.
PROBLEMY PRIORYTETOWE
WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
• Dzięki wykorzystaniu terminarza w dzienniku Librus
nauczyciele powinni dopilnować, aby nie
następowały w tygodniu kumulacje klasówek
i kartkówek w danej klasie.
• Uczniowie lubią nauczycieli, lubią uczyć się, dlatego
należy wyeliminować lub ograniczyć czynniki
zakłócające pracę podczas lekcji.
• Warto wykorzystać wrześniowe zebrania
do zaangażowania większej grupy rodziców w życie
szkoły.
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
Wymiar
I.
Budynek i teren szkoły
Średnia liczba
punktów
4,70
II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń
4,81
III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem
4,70
IV. Meble dla uczniów i nauczycieli
4,75
V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
4,66
VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych
4,77
VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów
4,30
VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność
pierwszej pomocy
4,50
Średnia liczba punktów łącznie
4,66
STANDARD V
4.66
Średnia liczba punktów łącznie
4.5
Zabezpieczenie przed wypadkami, urazamii i…
4.3
Organizacja posiłków i dostępnośc napojów…
4.77
Warunki i organizacja zajęć ruchowych
4.66
Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
4.75
Meble dla uczniów i nauczycieli
4.7
Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed…
4.81
Warunki sanitarne czystość i estetyka…
4.7
Budynki i teren szkoły
1
2
3
4
5
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
WNIOSKI
• Wygląd zewnętrzny budynku szkoły i jego otoczenie
są bardzo dobrą wizytówką placówki.
• Pomieszczenia wyróżniają się czystością i estetyką.
Dbają o nią uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.
• Szkoła jest nowocześnie wyposażona. Uczniowie
mają możliwość pozostawiania w szkole swoich
podręczników.
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
WNIOSKI
• Placówka posiada bardzo dobre warunki do rekreacji
(kompleks sportowy, plac zabaw). Szkoła dużą wagę
przykłada do organizacji zajęć ruchowych, stara się
o ich różnorodność, atrakcyjność i powszechność.
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
WNIOSKI
• W szkole prowadzona jest segregacja śmieci.
• Sklepik szkolny ma asortyment korzystny dla
zdrowia, a jego oferta jest zgodna z oczekiwaniami
rodziców.
• W szkole na stałe zatrudniona jest pielęgniarka
i stomatolog.
• Nauczyciele i pracownicy dbają o bezpieczeństwo
uczniów w czasie pobytu w szkole.
PROBLEMY PRIORYTETOWE
WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA
• Należy zmodernizować okna w hali sportowej,
aby można było łatwiej je otwierać w celu lepszego
wietrzenia pomieszczenia.
• Trzeba dostosować szkołę do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
• Warto stworzyć jadalnię, aby polepszyć warunki
spożywania posiłków przez uczniów.
WYNIKI AUTOEWALUACJI
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć
i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
ŚREDNIA
LICZBA
PKT.
3,79
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu,
partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz
skuteczności I długofalowości działań.
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży
do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
3,74
4,07
STANDARD IV
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole,
osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu
i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
3,93
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu
samopoczuciu uczniów i pracowników.
4,66
OCENA ŁĄCZNA
4,04
WYNIKI AUTOEWALUIACJI
4.66
5
4
3
2
1
3.79
3.74
4.07
3.93
4.04
PROBLEMY PRIORYTETOWE
• Prowadzić diagnozę potrzeb prozdrowotnych
społeczności szkolnej.
• Zwiększyć ilość działań prozdrowotnych
w Gimnazjum.
• Stworzyć pomoc dla uczniów i nauczycieli
przeciążonych nauką i pracą oraz zagrożonych
stresem.
• Wyjaśniać i przekonywać do idei szkoły promującej
zdrowie nowych nauczycieli i uczniów
przychodzących do naszej szkoły oraz ich rodziców.
• Współpracować z innymi szkołami w promowaniu
zdrowia i dzielić się doświadczeniami.
MATERIAŁY WYKORZYSTANE
W PREZENTACJI
Raport z ewaluacji, który został sporządzony
na podstawie:
• wyników i analizy ankiet, rysunków,
wypracowań i wywiadów.
• przeglądów technicznych budynku szkolnego,
• publikacji „Edukacja zdrowotna i promocja
zdrowia w szkole” – zeszyt 10 – 11
(wyd. CMPPP, Warszawa 2006).
Dziękuję za uwagę
Prezentację przygotowała Aneta Wąsowicz – Ciechomska
Szkolny Koordynator Zespołu Promującego Zdrowie

similar documents