Buurtzorgfysiotherapie(A.Overmars)

Report
BUURTZORG+
Toekomstvisie 2020
13 mei 2011, Ede
Annemiek Overmars
Geriatriefysiotherapeut
Fysiotherapeut in de Thuiszorg
Master chronische ziekten i.o.
Inhoud presentatie
• Inleiding
• Van disease management naar participatory
patient management
• Fysiotherapie in de Thuiszorg
• Geïntegreerde thuiszorg, Buurtzorg+
• Casus
• Toekomstvisie 2020
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 2
De levensopbouw van de Nederlandse
bevolking in 2010 en 2055
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 3
Toename chronische aandoeningen van
2005–2025
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 4
Nederlandse Patiënten Consumenten
Federatie (NPCF) en Stichting Onderzoek
en Ontwikkeling Maatschappelijke
gezondheidszorg (STOOM)
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 5
Dit is een voorbeeld van een titel van de dia met
twee regels
12 november 2008 • Dit is de titel van deze presentatie • 6
Disease management
• Ziektespecifiek
• Aandoening staat centraal
• Nadruk op therapeutische
verbetering
• Verticale samenwerking
(ketenzorg)
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 7
Multimorbiditeit
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 8
Participatory patient management
• Patiënt staat centraal en is betrokken bij de
zorg
• Patiënt/mantelzorger houdt zo lang mogelijk
de regie van de zorg
• Realiseren van doelstellingen van de patiënt
• Leren omgaan met blijvende beperkingen
• Versterken van de autonomie en
maatschappelijke participatie
• Locale samenwerking zorgpartners
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 9
Geïntegreerde Thuiszorg: nauwe
samenwerking thuiszorg-fysio-ergotherapie
• Oorsprong in Engeland ‘community care’
• 2004 geïntroduceerd in de Zorggroep Almere
• Vanaf 2006 Post HBO cursus Fysiotherapie in
de Thuiszorg, Hogeschool Utrecht
• 2008 oprichting van Geïntegreerde
thuiszorgteams bij Buurtzorg Nederland:
’Buurtzorg+ teams’
• 2011 nauwe samenwerking gerealiseerd in
86 Buurtzorg+ teams
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 10
Verwijscriteria Fysiotherapie in de
Thuiszorg
• Risicoscreening / valpreventie
• Inactiviteit / slechte conditie
• Thuiswonende cliënten met verpleeghuisindicatie
• Palliatieve / terminale zorg
• Mantelzorgondersteuning
• Voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames
• Voorkomen van heropnames na ontslag
• Ondersteuning fysieke belasting van
thuiszorgmedewerkers
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 11
Buurtzorg
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 12
Pilot Buurtzorg+: Amsterdam en Hilversum
(2008/09)
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 13
Werkwijze Buurtzorg+
• Zorgpartners kennen elkaar, zijn goed
bereikbaar en snel inzetbaar
• Duidelijke verwijscriteria
• Gezamenlijke zorgdoelen
• Korte overleglijnen
• 1 x per 6 weken multidisciplinair overleg:
thuiszorg, fysiotherapie en ergotherapie
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 14
Resultaten pilot Buurtzorg+
• Beter inzicht in elkaars expertise
• Buurtzorg signaleert beter => vroegtijdiger
verwijzing => preventie
• Regelmatig patiëntenoverleg
• Betere zorgafstemming
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
patiëntenzorg
• Vermindering van zorgzwaarte door inzet van
therapeuten
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 15
Verbetering van zorg door optimale
afstemming zorgpartners
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 16
Vervolgonderzoek naar effecten van
geïntegreerde thuiszorg
• Zelfmanagement
• Kwaliteit van leven
• Mantelzorgbelasting
• Kostenbesparing
• Effectieve multiprofessionele samenwerking
• Patiënt- en mantelzorgtevredenheid
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 17
Casus heer H
Heer H, 68 jaar
COPD, GOLD 4
Status na ziekenhuisopname i.v.m. exacerbatie
2 liter O2
Problemen met de persoonlijke verzorging
Heer is erg moe, eet slecht; BMI < 21
Woont 2 hoog geen lift
Echtgenote is mantelzorger, toenemende zorgbelasting
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 18
Testgegevens fysiotherapie:
• Handknijpkracht 100%
• 10 meter looptest, desaturatie
O2 van 91% naar 87% met 2
liter O2
• M.Quadricepskracht 53%
• MRC 5
• CCQ 3
• Mantelzorg belasting CSI 12
( >7 overbelasting)
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 19
PSK
• Douchen en aankleden 80
• In bed liggen 100; de heer durft niet naar bed
• Lopen naar de keuken 70
• Traplopen 100
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 20
Multiprofessioneel doel:
Handhaving van de thuissituatie
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 21
Multiprofessionele zorgvragen
• Aanpassen toilet en douche (ergotherapie)
• Bed in de kamer (ergotherapie)
• Beugels bij de trap (ergotherapie)
• Ondersteunen bij lichamelijke verzorging en
persoonlijke hygiëne (wijkverpleging)
• Begeleiding van het ziekteproces (wijkverpleging)
• Ondersteuning van mevrouw als mantelzorger
(ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging)
• Aanvullende voeding (huisarts)
• Verbeteren van het inspanningsvermogen en de
fysieke activiteit (fysiotherapeut)
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 22
Doel Fysiotherapie
Hoofddoel:
De heer H. zo lang mogelijk mobiel te houden om zodoende
kwaliteit van leven te bevorderen.
Subdoel:
•
•
•
•
Verbeteren van de transfers
Vroegtijdig leren signaleren van exacerbaties
Verbeteren van de mucusklaring
Verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke
activiteit
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 23
Fysiotherapie
• Oefentherapie gericht op traplopen
• Oefenen transfers
• Oefenen mucusklaring
• Aanleren ademhalingstechnieken
• Ondersteuning mantelzorger
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 24
Thuiszorg/ Buurtzorg
• Zorgcoördinatie
• Hr. helpen bij douchen
en aankleden
• Begeleiding
ziekteproces
• Ondersteuning
mantelzorger
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 25
Ergotherapie
• Beugels bij de trap
• Aanpassingen toilet/douche
• Matras voor op de bank
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 26
Evaluatie integrale interventie
• Hr. Heeft meer uithoudingsvermogen t.b.v. een
betere dagbesteding
• Mantelzorger voelt zich minder belast
• Hr. signaleert de verschijnselen van een exacerbatie
vroegtijdig
• Hr. heeft hulp bij het douchen
• Hr. loopt trap, tot O2 85%
• Huffen en mucusklaring is optimaal
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 27
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 28
Ziekenhuiszorg verschuift naar thuis
• Multidisciplinaire teams begeleiden mensen
actief in hun eigen omgeving
• Een huisartsencentrum werkt met maximaal drie
thuiszorgorganisaties samen
• De thuisorganisaties zijn kleine teams die zelf
verantwoordelijk zijn voor de geleverde zorg
• Nauwe samenwerking thuiszorg, fysiotherapie en
ergotherapie
• Samen voelen zij zich verantwoordelijk voor een
goede patiëntenzorg
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 29
Teleconsultatie - ook voor de fysiotherapie
• Teleconsultatie in ketenzorg
• Deelname huisarts aan multidisciplinair overleg
• Deelname huisarts aan ontslaggesprek
• Teleconsultatie bij palliatieve zorg
• Teleconsultatie fysiotherapie
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 30
Nieuwe technologie in de Thuiszorg
• Domotica
• Webcams bewaken dagelijkse activiteiten
• Biosensoren registreren eventuele onregelmatigheden van
lichaamsfuncties
• Via een alarm worden zo nodig bijv. Buren of familie
gewaarschuwd
• GPS-systemen helpen dwalende patiënten
• Sensorvloeren waarschuwen als een patiënt valt
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 31
Tot slot
Kansen voor de Geriatriefysiotherapeut in TZT 2020
• Samenwerking opzetten- onderzoek waar behoefte aan is
• Innoveren- onderzoek mogelijkheden voor verbetering van de zorg
• Innoveren betekent veranderen- DE uitdaging voor de
geriatriefysiotherapeut!
• Ondernemen- neem het initiatief en make the best of your
Master’s!!!!!
12 november 2008 • Dit is de titel van deze presentatie • 32
13 mei 2011 • Buurtzorg+ Toekomstvisie 2020 • 33
Bedankt voor uw aandacht
Vragen?

similar documents