curs d*especialització en interpretació als serveis públics de catalunya

Report
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN
INTERPRETACIÓ
ALS SERVEIS PÚBLICS DE CATALUNYA
(àrab, romanès, xinès, anglès i francès)
Escola de Posgrau
Grup MIRAS – Departament de Traducció i Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona
Curs 2011-2012
ÍNDEX
•
•
•
•
•
•
Orígens i inspiració
Objectius (socials, professionals, acadèmics)
Característiques generals
Continguts
Destinataris
Infos pràctiques
ORÍGENS
Augment dels fluxos migratoris a Catalunya
Contacte de llengües i cultures en un mateix espai
Necessitat de crear solucions específiques per a la
comunicació efectiva entre individus i col·lectius d’una mateixa societat
Manca d’un perfil professional definit
Manca de formació especialitzada per als traductors i intèrprets en l’àmbit
dels serveis públics
INSPIRACIÓ
• Èxit i viavilitat en d’altres països del món amb alts
índexs d’immigració (Austràlia, Suècia, Regne
Unit…)
• Recolzament per part de les institucions catalanes
(Direcció General per a la Immigració,
Linguamón…)
• Buit professional (per a omplir!!!)
• Conclusions projecte ARAFI (2008-2010)
INSPIRACIÓ
Conclusions generals projecte ARAFI (2008-2010):
•
•
•
•
•
•
•
Baix nivell de professionalització
Buit professional
Perfil poc definit
Valoració positiva de la mediació lingüística
Autonomia lingüística dels usuaris
Interpretació telefònica
Necessitat de millora dels serveis
OBJECTIUS
A nivell social
•
•
•
•
•
•
Donar resposta a una demanda social i institucional
Permetre un accés igualitari als serveis públics
Millorar la comunicació entre les persones
Evitar l’exclusió social de les minories
Garantir la convivència i l’enriquiment mutu
Millorar la qualitat i eficàcia dels serveis públics
OBJECTIUS
A nivell professional
Formació especialitzada + Acreditació nacional
Regulació de la professió
Consolidació d’un perfil professional emergent
OBJECTIUS
A nivell acadèmic
• Adquirir els coneixements teòrics i les tècniques i destreses necessàries
per a exercir d’enllaç lingüístic i cultural entre els professionals de
l’Administració i la població immigrada en els àmbits sociosanitari i judicial
a Catalunya
• Adquirir les eines necessàries que permetin el desenvolupament
professional com a intèrpret als serveis públics
• Realitzar pràctiques d’interpretació a l'aula que permetin adquirir les
modalitats d’interpretació pròpies d’aquest àmbit (interpretació
consecutiva, interpretació d’enllaç, traducció a la vista, chuchotage, etc.)
• Analitzar de forma crítica la pràctica professional de la interpretació als
serveis públics
"La traducció és un procés interpretatiu i
comunicatiu consistent en la reformulació
d'un text [oral o escrit] amb els recursos d'una
altra llengua, que es desenvolupa en un
context social i amb una finalitat
determinada"
(Hurtado Albir, 2001)
[TISP és la] "Interpretació [i/o traducció] que
té lloc a [i/o que s'inscriu en] l'àmbit dels
serveis públics per facilitar [i/o permetre] la
comunicació entre el personal oficial i els
usuaris [quan això és necessari]: a les
comissaries, oficines d'immigració, centres
d'ajuda social, centres de salut, escoles,
[jutjats] o serveis similars".
Adaptat de Wadensjö (1998: 33)
CARACTERÍSTIQUES
Generals
•
•
•
•
•
Curs pioner a Catalunya
Nova especialització dins els estudis de traducció
Voluntat professionalitzadora
Professorat intern i extern
180 hores de classe dividides en 8 mòduls
teòrico-pràctics
CONTINGUTS
Mòduls
MÒDUL 1: Introducció a la traducció i interpretació als serveis públics i a la comunicació en la diversitat
MÒDUL 2: Introducció a les polítiques i a les llengües de la immigració a Catalunya
MÒDUL 3: Coneixements bàsics de l’àmbit socio-sanitari per a un intèrpret als serveis públics
MÒDUL 4 : Coneixements bàsics de l’àmbit judicial per a un intèrpret als serveis públics
MÒDUL 5 : Tècniques d’interpretació
MÒDUL 6 : Recursos i eines d’un intèrpret als serveis públics : terminologia i documentació
MÒDUL 7 : Pràctiques d’interpretació als serveis públics a l’aula
MÒDUL 8: Observatori i reflexió sobre la pràctica professional
DESTINATARIS
• Mediadors, traductors i intèrprets, agents d'acollida i altres
professionals que treballen en l’àmbit dels serveis públics amb
l'àrab, romanès, xinès, anglès i francès i que volen ampliar la seva
formació
• Els titulats universitaris en Traducció i Interpretació, en Filologia o
en d’altres estudis, amb domini de l'àrab, romanès, xinès, anglès i
francès i que volen especialitzar-se en l’àmbit de la interpretació als
serveis públics
• Les persones que, amb coneixements lingüístics i culturals d'àrab,
romanès, xinès, anglès i francès volen formar-se com a intèrprets
als serveis públics
INFOS PRÀCTIQUES
Durada: De l'octubre del 2011 fins al maig del 2012
Horaris: Divendres a la tarda, de 16 a 20h i Dissabtes al matí, de 10 a 14h
Places: La celebració del curs està sotmesa a una inscripció mínima d'alumnes per a cada llengua
Lloc de celebració del curs: Casa del Mar. C/ d'Albareda 1-13, Barcelona. Metro Paral·lel
Calendari de preinscripció: De l'1 de maig al 27 de juny del 2011
Proves d’admissió: 4 i 5 de juliol / 5 de setembre
Preu: 925 euros
Dubrtes, aclaracions, preguntes…?
http://pagines.uab.cat/formacio_isp_catalunya/

similar documents