Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce

Report
Narodowe Centrum Nauki
w systemie finansowania nauki w Polsce
XVIII Konferencja
Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
Publicznych Wyższych Szkół Technicznych
Poznań, 27-28 listopada 2014 r.
Podstawowe statystyki konkursów NCN w 2014 r.
Podstawowe statystyki konkursów NCN w 2014 r.:
 12 ogłoszonych konkursów;
 13 rozstrzygniętych konkursów;
 11 432 złożonych wniosków;
 1804 wnioski zakwalifikowane do finansowania;

762,5 mln zł przeznaczonych na finansowanie wniosków
zakwalifikowanych w konkursach NCN (rozstrzygniętych w 2014
r.)
2
Osoby rozpoczynające karierę naukową
w konkursach Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej
niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji
na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających
karierę naukową.
W 2014 r. w konkursach PRELUDIUM, SONATA,
FUGA oraz ETIUDA skierowanych do osób
rozpoczynających karierę naukową do finansowania
zakwalifikowano w sumie: 933 wniosków na łączną
sumę ponad 181 mln zł co stanowiło 20%
wysokości finansowania w 2013 roku.
20
%
3
Konkursy NCN w 2014 r.
Liczba wniosków złożonych i zakwalifikowanych do finansowania
w konkursach rozstrzygniętych w 2014 r. w trzech grupach nauk
wraz z liczbowym wskaźnikiem sukcesu. (Nie dotyczy konkursu
TANGO)
Złożone
Zakwalifikowane
3994
3983
3456
15%
15%
594
HS
17%
673
537
NZ
ST
4
Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r.
Wyniki konkursów w panelu
ST5 - Synteza i materiały




liczba wniosków zgłoszonych: 809
liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 131
współczynnik sukcesu: 16
na łączną kwotę: 68 mln zł
Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów:
L.p.
Wnioskodawca
1. Instytut Chemii Organicznej PAN
2. Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
3.
w Poznaniu
Centrum Badań Molekularnych
4.
i Makromolekularnych PAN
5. Uniwersytet Wrocławski
Projekty
(szt.)
Kwota przyznana
ogółem [zł]
15
14
6 mln
9 mln
10
5,5 mln
10
5,5 mln
9
5 mln
5
Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r.
Wyniki konkursów w panelu
ST6 - Informatyka i technologie informacyjne




liczba wniosków zgłoszonych: 285
liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 41
współczynnik sukcesu: 14%
na łączną kwotę: 12 mln zł
Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów:
Projekty
(szt.)
Kwota przyznana
ogółem [zł]
1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Poznańska
11
7
5 mln
3 mln
3. Uniwersytet Jagielloński
6
2 mln
3
785 tys.
3
548 tys.
L.p.
Wnioskodawca
Akademia Górniczo- Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. Politechnika Częstochowska
4.
6
Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r.
Wyniki konkursów w panelu
ST7 - Inżynieria systemów i telekomunikacji




liczba wniosków zgłoszonych: 330
liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 54
współczynnik sukcesu: 16%
na łączną kwotę: 30 mln zł
Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów:
Projekty
(szt.)
Kwota przyznana
ogółem [zł]
1. Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo- Hutnicza im.
2.
Stanisława Staszica w Krakowie
12
5,5 mln
6
5 mln
3. Politechnika Łódzka
5
2 mln
4. Politechnika Warszawska
5. Politechnika Gdańska
4
4
2,5 mln
2 mln
L.p.
Wnioskodawca
7
Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r.
Wyniki konkursów w panelu
ST8 - Inżynieria procesów i produkcji




liczba wniosków zgłoszonych: 904
liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 132
współczynnik sukcesu: 15%
na łączną kwotę: 62 mln zł
Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów:
Projekty
(szt.)
Kwota przyznana
ogółem [zł]
1. Politechnika Warszawska
Akademia Górniczo- Hutnicza im.
2.
Stanisława Staszica w Krakowie
20
10 mln
18
7 mln
3. Politechnika Śląska
12
6 mln
10
4 mln
7
5 mln
L.p.
Wnioskodawca
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
Instytut Podstawowych Problemów
5.
Techniki PAN
4.
8
Projekt regulacji wynagrodzeń
w projektach badawczych NCN
1. Suma deklarowanego zaangażowania danej osoby we wszystkich
projektach finansowanych przez NCN w żadnym momencie nie może
przekraczać 100%.
2. Na podstawie umowy o pracę możliwe jest tylko zatrudnianie
w następujących przypadkach:
a) postdoków na pełny etat, czyli osób, które obroniły pracę
doktorską nie później niż 5 lat przed rozpoczęciem tego
zatrudnienia (nie dotyczy konkursów HARMONIA i PRELUDIUM);
b) kierownika projektu na pełny etat pod warunkiem, że nie
kontynuuje zatrudnienia w tej samej jednostce (nie dotyczy
konkursów HARMONIA i PRELUDIUM);
c) kierownika lub wykonawcy projektu w ramach wynagrodzeń
dodatkowych omówionych poniżej.
3. Przy zatrudnieniu na pełny etat z projektu NCN niedozwolone jest
pobieranie jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z projektów NCN.
9
Projekt regulacji wynagrodzeń
w projektach badawczych NCN
4. Sugerowane wynagrodzenie roczne* w punktach 2a i 2b to:
• 150 tys. zł dla profesora,
• 115 tys. zł dla doktora habilitowanego,
• 85 tys. zł dla doktora.
W szczególnych przypadkach wynagrodzenie może być wyższe.
Zwiększenie wynagrodzenia musi jednak zostać odpowiednio
uzasadnione. Powyższe stawki nie dotyczą konkursu FUGA.
* Kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu.
10
Projekt regulacji wynagrodzeń
w projektach badawczych NCN
5. Dodatkowe wynagrodzenie można pobierać na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
6. Kierownicy projektów mogą zaplanować dodatkowe wynagrodzenia
miesięczne w następującej maksymalnej wysokości*:
• MAESTRO: 7 tys. zł;
• SYMFONIA: 5 tys. zł;
• SONATA BIS: 3 tys. zł;
• OPUS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA (kierownicy zespołów):
2 tys. zł;
• PRELUDIUM: 1 tys. zł.
W przypadku zatrudnienia kierownika na podstawie umowy o pracę na
pełny etat w jakimkolwiek projekcie NCN, kwota ta wynosi 0.
* Kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu.
11
Projekt regulacji w sprawie
wynagrodzeń w projektach NCN
7. Maksymalną wysokość budżetu projektu w punkcie dodatkowych
wynagrodzeń oblicza się następująco (kwoty brutto brutto*):
• w konkursach MAESTRO, OPUS, SONATA, SONATA BIS: x(y+z),
• w konkursach HARMONIA, PRELUDIUM: xy,
• w konkursie SYMFONIA: x((5+z1 )+(2+z2)+...+(2+zk)),
gdzie
„x” oznacza czas trwania projektu (w miesiącach),
„y” oznacza kwotę z p. 5. dla poszczególnych konkursów, jeżeli
jednak kierownik jest zatrudniony na pełny etat na podstawie umowy
o pracę, to y=0,
„z” to minimum z liczby wykonawców (bez kierownika) i 2, a przez
z1,...,zk oznaczamy analogiczne dane dla poszczególnych zespołów w
konkursie SYMFONIA.
* Kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu.
12
Projekt regulacji wynagrodzeń
w projektach badawczych NCN
Przykład 1. Konkurs MAESTRO
5 lat, kierownik + 2 wykonawców:
x(y+z) – 60 (7+2) = 540 tys. zł
Przykład 2. Konkurs OPUS
3 lata, kierownik + 2 wykonawców:
x(y+z) – 36 (2+2) = 144 tys. zł
Przykład 3. Konkurs OPUS
2 lata, kierownik + 1 wykonawca:
x(y+z) – 24 (2+1) = 72 tys. zł
Przykład 4. Konkurs SYMFONIA
5 lat, trzy zespoły składające się z kierownika i odp. 2, 1 i 1 wykonawców:
x((5+z1 )+(2+z2)+...+(2+zk))
60 ((5+2)+(2+1)+(2+1)) = 780 tys. zł
13
Projekt regulacji wynagrodzeń
w projektach badawczych NCN
8. Na etapie realizacji projektu kierownik projektu po uzyskaniu zgody
kierownika jednostki dysponuje kwotą budżetu na wynagrodzenia
finansując z niego niezbędne prace realizowane przez zespół
badawczy, przy uwzględnieniu zasady, że łączne wynagrodzenie
wypłacone kierownikowi projektu nie może przekroczyć kwoty
zaplanowanej dla niego we wniosku.
9. Minimalne zaangażowanie kierownika wynosi:
• 50% w konkursach MAESTRO, SONATA BIS i SYMFONIA
• 25% w konkursach OPUS, HARMONIA i SONATA
W przypadku zatrudnienia kierownika projektu lub postdoka na pełny
etat ich minimalne zaangażowanie to 50%.
10. Ze środków projektów finansowanych przez NCN dana osoba może
pobierać równolegle tylko jedno stypendium naukowe.
14
Struktura wydatków części „Nauka”
w budżecie państwa na 2014 r.
Narodowe
Centrum
Nauki
Narodowe
Centrum
Nauki
885 mln zł
13%
5%
Narodowe Centrum
Narodowe
Centrum Badań i
Badań i Rozwoju
Rozwoju
2 mld 661 mln zł
37%
Współpraca naukowa
Współpraca naukowa z
z zagranicą
zagranicą
MNiSW
277 mln zł
6 mld 559 mln zł
41%
4%
Działalność statutowa
Działalność
statutowa
i inwestycyjna
2 mld 408 mln zł
Inne
Inne
326 mln zł
15
Środki na konkursy NCN na lata 2015-2017

Zakładamy utrzymanie dotacji celowej na konkursy NCN w wysokości
871 mln. zł. Umożliwi to utrzymanie w kolejnych latach finansowania
ok. 15% wnioskowanych kwot w aplikacjach grantowych.

Zakładamy, że nie będzie rosła liczba aplikacji ani średnia wysokość
nakładów na pojedynczy projekt. Jest to założenie optymistyczne,
gdyż w 2014 roku oba wskaźniki wyraźnie wzrosły (szczególnie
w grupie nauk Humanistycznych Społecznych i o Sztuce).

W wyliczeniach nie uwzględniono rozwoju
międzynarodowych
inicjatyw grantowych,
w tym współfinansowania konkursów
organizowanych w układzie bilateralnym z innymi agencjami
europejskimi.

W wyliczeniach nie uwzględniono dotacji podmiotowej, która powinna
kształtować się na poziomie 4% - 5% rocznej dotacji celowej.

Rada NCN uważa, że poziom sukcesu finansowego zapewniający
prawidłowe działanie systemu powinien wynosić od 20% do 25%.
16
Środki na konkursy NCN na lata 2015-2017
Deficyt dotacji celowej z 2014 roku wynosi:
ROK
20%
25%
2015
- 10 000 000
- 44 000 000
2016
- 90 000 000
- 206 000 000
2017
- 116 000 000
- 297 000 000
Oznacza to, że dotacja celowa powinna wzrastać w kolejnych latach
o następujące kwoty:
ROK
20%
25%
2015
2016
2017
10 000 000
44 000 000
80 000 000
162 000 000
26 000 000
91 000 000
Budżet NCN w części
dotacja celowa powinien kształtować się
w kolejnych latach na następującym poziomie:
ROK
20%
25%
2015
875 000 000
909 000 000
2016
953 000 000
1069 000 000
2017
979 000 000
1160 000 000
17
NCN w Programach Ramowych UE
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 HERA (Humanities in European Research Area)
 NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency
Cooperation in Europe)
 Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI CH)
Nauki Ścisłe i Techniczne
 Chist-ERA II (ERA-NET Information and Communication Science and
Technologies)
 ASPERA 2 (Astroparticle ERA-NET)
 APpEC Astroparticle Physics (Horyzont 2020)
Nauki o Życiu
 Infect-ERA (ERA-NET on Human Infectious Diseases)
 EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)
 BiodivERsA – programme on biodiversity
18
Oferta wsparcia dla wnioskodawców ERC
Narodowe Centrum Nauki w ramach inicjatywy „Pakt Horyzont
2020” wspiera polskich naukowców wnioskujących o środki ERC
(Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych)
Narodowe Centrum Nauki:
 identyfikuje projekty badawcze, które mają szanse na sukces
w prestiżowych konkursach międzynarodowych (MAESTRO, SONATA
BIS)
 organizuje warsztaty z pracownikami ERC
 organizuje indywidualne konsultacje z ekspertami ERC oraz
indywidualne konsultacje z laureatami konkursów ERC dla
naukowców których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego
etapu oceny w konkursach ERC Consolidator Grant oraz ERC Starting
Grant)
19
Dziękuję za uwagę.
Zapraszam na stronę www
www.ncn.gov.pl

similar documents