LINEÁRNÍ ROVNICE ekvivalentní úpravy

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Datum ověření:
Třída:
Doporučený čas:
Základní poznatky z matematiky
EU090111
Lineární rovnice-ekvivalentní úpravy
Mgr. Ludmila Lorencová
13. 9. 2012
5. V
20 minut
Stručná anotace
Prezentace je určena k osvojení a procvičení ekvivalentních úprav lineárních rovnic.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
LINEÁRNÍ ROVNICE
ekvivalentní úpravy
Rovnice – zápis rovnosti dvou výrazů
 Číslo, jehož dosazením do rovnice
dostaneme rovnost = kořen rovnice

rovnice ax + b = 0
Kde a, b ϵ R, se nazývá lineární rovnice
https://khanovaskola.cz/reseni-linearnichrovnic/linearni-rovnice-priklady-resenejednou-ekv-upravou/cviceni
Ekvivalentní úpravy - úprava rovnice
- cílem je získat kořen rovnice
• přičítání (odečítání) reálného čísla k oběma stranám
rovnice
• přičítání (odečítání) neznámé (nebo výrazu
obsahujícího neznámou) k oběma stranám rovnice
• násobení ( dělení) rovnice reálným číslem kromě nuly,
• násobení ( dělení) rovnice neznámou (nebo výrazem
obsahujícím neznámou), pokud je různá od nuly
(nebo výraz je různý od nuly),
Řešte rovnici:
3 ( 2x + 5 ) + 15 = 96
6x + 15 + 15 = 96
6x + 30 = 96
6x = 96 – 30
6x = 66 /:6
x = 11
Zk. L = 3 ( 2. 11 + 5 ) + 15 = 3 . 27 + 15 = 96
P = 96
L=P
Řešte rovnice v R:
1. 2 (2x + 1) – ( 1 – x ) = 5 (x + 3 )
2. π x + 3 = 5
3.
x  4 5x  2 x  1


9
6
3
Řešení:
1. 0x = 14
rovnice nemá řešení
2
2. x = π
3. x = - 8
7
Zdroje:

Polák J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN Praha
1991
Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus
Praha 2009

Bušek
I.,Calda E.: Matematika pro gymnázia: základní
poznatky z matematiky. Prometheus Praha 2009.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
https://khanovaskola.cz/

similar documents