Společnost s ručením omezením - SOŠ a SOU Neratovice

Report
http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
Název projektu:
Moderní škola 21. století
Zařazení materiálu:
Šablona:
VI/2
Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné
Vzdělávací oblast : finanční gramotnost
Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost
Vyučovací předmět: Ekonomika
Tematický okruh: Společnost s ručením omezeným
Sada: 2
Číslo DUM: 6
Ověření materiálu ve výuce:
Datum ověření: 4. 11. 2013
Ročník: 2.
Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz
Název listu:
Jméno autora:
Anotace:
Společnost s ručením omezeným
Ing. Dominika Tamelová
Šablona definuje pojem společnost s ručením omezeným. Poté se zabývá
založením a vznikem s. r. o. Řešena je i problematiky podílů a společníků s.
r. o. včetně jejich práv a povinností. Vysvětleny jsou důležité pojmy –
jednatelé, valná hromada, dozorčí rada. Na závěr je krátce shrnuto téma
zrušení a zániku společnosti. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky
druhého ročníku.
Klíčová slova:
Obchodní podíl, valná hromada, jednatelé, dozorčí rada
Klíčové kompetence:
K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským
aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale
udržitelného rozvoje
Přesahy a vazby:
Matematika, účetnictví, právo
Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová
organizace):
30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule
Cílová skupina:
Žáci 15-19 let
Použitá literatura, zdroje:
Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity
obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci.
Velikost:
498 kb




S.r.o. je společnost, jejíž základní kapitál je
tvořen vklady společníků a jejíž společníci
ručí za závazky spol. do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v
Obchodním rejstříku
Může mít max. 50 společníků
Dodatek v názvu: společnost s ručením
omezeným; spol. s r. o.; s. r. o.
Min. vklad: 20 000,-, ZK min. 200 000,-









Pokud 2 a více zakladatelé – společenská
smlouva
1 zakladatel – zakladatelská listina
Musí mít formu notářského zápisu, jehož
obsahem je:
Název
Sídlo
Společníci
Předmět podnikání
Výše ZK
Výše vkladu každého společníka



Společnost vzniká zápisem do OR
Před podáním návrhu na zápis nutno splatit
min. 100 000,- (v případě 1 zakladatele
celý ZK)
S. r. o. může mít i stanovy, které podrobněji
upraví vnitřní organizaci
Zdroj:
http://acgpraha.cz/ilustrace/zalozeni_spolecnosti_s_rucen
im_omezenim.png
Zdroj:
http://www.stavak.cz/images/ziv_list1.jpg




Vyjadřuje, jak velká je účast společníka na
společnosti a z toho plynoucí práva a
povinnosti
Podíl je určen v % jako poměr vkladu vůči
ZK
Určuje se podle něj i podíl na zisku
Podíl je možno převést, může ze zákona
přejít, lze ho rozdělit, spojit nebo zastavit






Povinnosti:
Splatit svůj vklad do 5 let od vzniku spol.
(pokud ne, soud může spol. zrušit)
Mít pouze 1 vklad
Práva:
Majetková práva: viz obecně
Nemajetková práva: účastnit se řízení spol.,
hlasovat na valné hromadě, disponovat s
obchodním podílem, být zvolen do orgánů
s. r. o., žalovat s. r. o.
1)Valná hromada
2) Jednatelé
3) Dozorčí rada




Nejvyšší orgán, tvořena všemi společníky
Schází se min. 1 x za rok (pokud se nesejde
ve 2 po sobě jdoucích letech, může soud
spol. zrušit)
Pokud má s. r. o. jen 1 společníka, nekoná
se
Může rozhodovat o změně spol. smlouvy,
změně ZK, ostatních orgánech s. r. o.,
schvaluje účetní závěrku





Jsou statutárními orgány s. r. o., zastupují ji
navenek
S. r. o. může mít 1 i více jednatelů
Zapisují se do OR
Platí pro ně zákaz konkurence
Jednatelem může být FO starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům, bezúhonná,
splňující podmínky pro provozování živnosti




Vnitřní kontrolní orgán, který dohlíží na
činnost jednatelů (může kontrolovat účetní
knihy, účetní závěrku…)
Minimálně 3 členové (jmenováni a odvoláni
valnou hromadou)
Člen dozorčí rady nemůže být jednatelem !
Dozorčí rada nemusí být povinně vytvořena!




Společnost se zrušuje na základě
rozhodnutí valné hromady nebo společníků
Zrušení z likvidací, nebo bez likvidace
Formy – viz obecně
S. r. o. zaniká výmazem z OR

similar documents