Passend Onderwijs Het nieuwe samenwerken 2014

Report
Passend onderwijs maak(t) het mogelijk
Lucas Rurup
Passend onderwijs
Leerlingen
Teldatum: 1-10-2013
21.023
Alle scholen (25 besturen)
459 (2.18%)
Speciaal basisonderwijs (landelijk 2,6%)
238 (1,14%)
Speciaal onderwijs (landelijk 1,64%)
Cluster 3 en 4
163 (0,79%)
Rugzakken per 1-101-2012 (0,95%)
De ambitie
Verantwoording
Vertel wat je doet
Oordeel bovenschools
Oordeel in de praktijk
Regels
Eigen keuzes
Landelijk gemiddelde
Groei en ontwikkeling
Spreken in kindkenmerken
Onderwijskwaliteit
Gesloten
Openheid en delen
Achter het bureau
Naar de klas
Processen
Effect in de klas
Tegengaan van verwijzingen
Stimuleren van aannemen
Experiment
•
•
•
•
Ontschotting PO, SBO en SO
Minder bureaucratie (aanvragen indicatie/beschikking)
Geen ‘negatieve bewijslast’ voor extra ondersteuning
Ondersteuning op maat i.p.v. slagboomdiagnostiek ‘alles of
niets’
• Ouders en kind krijgen een centrale plek
• Bevestigen van een goede (bestuurlijke) samenwerking
Passend onderwijs
“betekent dat wij onderwijs aanbieden voor iedere
leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en
mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het
regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal
(basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd
onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich
optimaal kan ontwikkelen.”
De thema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Goed onderwijs vormt de basis
Dekkend netwerk
Passend arrangeren
Ouders
Relatie met jeugdzorg
Een financieel gezond en stabiel systeem
Goed onderwijs vormt de basis
• Directie, 7 onderwijsconsulenten en een ouderconsulent
• Netwerken, trainingen en intervisiebijeenkomsten
• SWV-projecten
– Verwijsindex
– Sociale Kaart
– Ontwikkelingsperspectief, werken met de OC-index
– Onderwijsprofiel
– PO-VO
– Voorschools naar school
– Excellentie
– TOP-ouders
– Leerkracht in beeld
– Leerlijnen PRO
Onderwijsprofiel
Plusaanbod
Basisaanbod
Breedteaanbod
Intensivering
Basisaanpak
van de school
Intensivering
Leerresultaten
Leerstofaanbod
Leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Klassenmanagement
Onderwijsprofiel
Leesarrangement
(groep 3)
DL 0-10
Plusaanbod
1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach
Basisaanbod
- Veilig leren lezen
leertijd: 4 ½ uur per week
Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs
Breedteaanbod
Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS
Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd):
- niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen
- niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm)
- Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid
Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek)
Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak:
Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS
Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd):
- niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen
- niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm)
- Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid
Onderwijsprofiel
Doel:
Leerresultaten
Leerstofaanbod
Leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Klassenmanagement
- Vier positief gestelde
gedragsregels
- De leerlingen worden
welkom geheten
- Feedback is 4:1, positieve vs
negatieve feedback
- De leerkracht doorloopt de
fases van opening, uitwisseling
(voldoende taalruimte voor
leerkracht en leerling) en
afsluiting bij het geven van
beurten
Onderwijsprofiel
Oplossingen:
Leerresultaten
Leerstofaanbod
Leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Klassenmanagement
- Positive Behavior Support
(PBS)
- GIP-model
- Methode sociale
competentie
- Afspraken over regels
- Taakspel
- Complimententeller
- ……..
Dekkend netwerk
Passend arrangeren
• Verwijzing vanuit de driehoek ouders, school en nieuwe
school
• Geen indicatiecommissie
• Samen spreekt u af
–
–
–
–
Wat moet de leerling leren
Wat moet de basisschool leren
Wanneer start de terugplaatsing
Hoe verloopt het contact
• Het is altijd goed
• SWV bekijkt of de driehoek is gesloten, niet de inhoud
Passend arrangeren
1. Verwachte tussendoelen voor de periode van de overeenkomst:
Is er voor de leerling al een ontwikkelingsperspectief opgesteld, ga dan direct naar vraag 2.
2. De school en de ouders maken zich zorgen over:
3. Wat zijn de (onderwijs)behoeften van de leerling?
4. Wat heeft de basisschool tot nu toe gedaan om tegemoet te komen aan deze behoefte?
Doelstellingen
5. Aan welke (onderwijs)behoeften kan de school niet voldoen?
6. Wat moet de leerling leren om teruggeplaatst te kunnen worden op de basisschool?
7. Wat gaat er op de basisschool veranderen voor een succesvolle terugplaatsing?
8. Wat kunnen de ouders doen om de terugplaatsing tot een succes te maken?
9. Type toelaatbaarheidsverklaring (aankruisen wat van toepassing is)
10. Afspraken
Periode
Ondersteuning uit het S(B)O
• Ondersteuning vanuit het SBO en het SO
– Niveau 1: kort durende ondersteuning op de school, vraagverheldering
– Niveau 2: langdurige arrangementen (zelf inkopen)
– Niveau 3: begeleiding schoolwisseling
Jeugdzorg
• OOGO-overleg met onze vijf gemeenten
– Via het Regionaal Bestuurlijk Overleg, kamer zorg
• Transitie jeugdzorg
– Ouders betrekken bij oplossingen
– Dichtbij de leefwereld van kinderen en ouders
– Directe ondersteuning in het voorveld
• Ondersteuning vanuit het CJG door de CJG-coach
– Eén persoon per school, zet hulp in of schakelt door.
– Mogen direct indiceren naar 2-lijnszorg
– Scholen van sceptisch naar een 9.1
Ouders
• Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO
• Ouders als gelijkwaardige partners
–
–
–
–
passende onderwijsplek
voldoende zicht hebben op de mogelijkheden
informeren bij onafhankelijke partij
ouders als oplossinggerichte gesprekspartner
• Project TOP-ouders (gespreksinstrument)
• Organiseren van ouderavonden en ouderbeleid in scholen
• Mediation
Financieel systeem
1. Het bevorderen van en aandacht voor gewenst gedrag
(versterking van het onderwijsprofiel) en minder op het
tegengaan van ongewenst calculerend gedrag (steeds meer
verwijzingen/indicaties)
2. Het verzwaren van problematiek mag niet belonend werken
3. De middelen zijn snel beschikbaar, zodat de leerling tijdig de
juiste hulp krijgt. De bureaucratische drempel voor extra
middelen is minimaal.
4. De scholen krijgen zeggenschap over de middelen om op
maat te kunnen werken.
TOP-initiatief
• Scholen krijgen ‘alle’ beschikbare ondersteuningsmiddelen
• Basis is geregeld, maar extra ondersteuning kopen scholen in
– Intern vanuit de eigen opgebouwde expertise
– Extern om de school te ondersteunen
– Extern door een plaats in te kopen op een andere school (SO/SBO)
• Extra betaling aan de poort
– Leerlingen geïndiceerd voor de plaatsing op de basisschool
– De huidige SBO en SO leerlingen
• Transparantie in kosten
• Geen open-einde financiering, waardoor minder reserves nodig
zijn. De middelen kunnen ingezet worden op de school.
Papieren pilot
• 2 schooljaren scholen een fictief bedrag gegeven en ze fictief
laten betalen voor alle leerlingen die gestart zijn op hun school
en nu op het SO en SBO zitten
•
•
•
•
Grote verschillen tussen scholen en tussen besturen
Grote verschillen tussen scholen die naast elkaar staan
Weinig verschil tussen kleine en grote scholen
Al zichtbare veranderingen te zien door papieren pilot
Wat betekent het voor de school?
• Zorgbudget wordt ondersteuningsbudget
Zorgbudget
Ondersteuningsbudget**
Alle bedragen exclusief AB-deel 30/ll
Zelf inkopen van ondersteuning!
2009-2010
45
2010-2011
60
2011-2012
70
2013-2014
90
2014-2015
150,-
2015-2016
170 (AB gegarandeerd)
2016-2017
190
2017-2018
220
2018-2019
240
2019-2020
255 (tot 300)
105,-
Wat betekent het voor de school?
• Verwijzingen betalen uit het eigen budget (t-1)
Zorgbudget
Ondersteuningsbudget**
Alle bedragen exclusief AB-deel 30/ll
Zelf inkopen van ondersteuning!
2009-2010
45
Verwijzing
2010-2011
60
2011-2012
70
2013-2014
90
2014-2015
170,-
1
2015-2016
175 (AB gegarandeerd)
2
2016-2017
220
4
2017-2018
220
5
2018-2019
250
6
2019-2020
255 tot 300
6
100-110,-
Schooljaar 19-20
SBO
Cluster 4
Aantal
leerlingen
Zorgbedrag
Ondersteunings
budget
Per leerling
School a
200
51.000
0
0
0%
51.000
255
School b
300
76.500
10
3
4,3%
5.500
18
School c
100
25.500
2
1
3%
2400
77
School d
60
15.300
1
1
3,3%
1900
32
School e
60
15.300
0
0
0%
15.300
255
± 4400 ± 9000
TLV’s + rugzakken komen er nog bij
Ondersteuningsbudget
• Scholen krijgen een ondersteuningsbugdet per leerling
+ 105,- per leerling
• Ondersteuningsmiddelen voor leerlingen die zijn geïndiceerd
voor plaatsing op de basisschool (TLV)
+ 1* 9000,-
• Rugzakgelden cl. 3 en cl. 4 voor 1-10-2012
(dit loopt af)
+ 2* 7000,-
Ambulante begeleiding blijft tot en met 15-16.
Arrangementen vanuit het SBO en het SO vanaf 16-17
Dank u wel!!

similar documents