TiORB_W02A_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
W02A – SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
BUDOWLANYCH
CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW
REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ:
 POLSKIE
SCHEMATY TRADYCYJNE
 WSPÓŁCZESNE
SCHEMATY
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDOWLANEGO, STOSOWANE W
KRAJACH O ROZWINĘTEJ
GOSPODARCE RYNKOWEJ
POLSKIE SCHEMATY
TRADYCYJNE
GENERALNY WYKONAWCA
Inwestor
Projektant
Nadzór
Inwestorski
Generalny
Wykonawca
GENERALNY WYKONAWCA
Jest to na ogół przedsiębiorstwo ogólnobudowlane
uczestniczące w realizacji inwestycji i zazwyczaj prowadzące
największą ilość robót. Inwestor zawiera z generalnym
wykonawcą umowę, w wyniku której generalny wykonawca
staje się odpowiedzialny za całość robót wykonywanych
przez wszystkie przedsiębiorstwa na danym placu budowy.
Część robót wykonuje sam czyli “własnymi siłami”, a resztę
podzleca
innym
przedsiębiorstwom
zwanymi
podwykonawcami.
GENERALNY WYKONAWCA
Podstawowe obowiązki generalnego wykonawcy polegają
na:
 współudziale w uzgodnieniu dokumentacji technicznej,
 nabyciu przedmiotów należących do wyposażenia
technicznego budowli,
 montażu maszyn i urządzeń,
 rozruchu urządzeń i przekazaniu ich inwestorowi do
eksploatacji.
GENERALNY WYKONAWCA
W stosunku do podwykonawców generalny wykonawca:





dostarcza w odpowiednim czasie odpowiedniej
dokumentacji technicznej,
organizuje i umożliwia odpłatnie użytkowanie zaplecza
(produkcyjnego, socjalnego, usługowego i
administracyjnego) budowy,
koordynuje i nadzoruje roboty podwykonawców,
ustala kolejność i terminy wykonania poszczególnych
robót,
rozlicza podwykonawców i reguluje ich należności.
INWESTOR ZASTĘPCZY
Inwestor
Inwestor
Zastępczy
Projektant
Generalny
Wykonawca
WYKONAWSTWO CZĘŚCIOWE
Inwestor
Projektant
Wykonawstwo
Częściowe A
Wykonawstwo
Częściowe B
Wykonawstwo
Częściowe C
Wykonawstwo
Częściowe D
GENERALNY REALIZATOR INWESTYCJI
Inwestor
Konsultant
Generalny
Realizator
Inwestycji – GRI
Nadzór
Inwestorski
Projektant
Wykonawcy
GENERALNY REALIZATOR INWESTYCJI
Generalny realizator inwestycji w stosunku do generalnego
wykonawcy ma powiększony zakres obowiązków o pewne
uprawnienia inwestora.
Do generalnego realizatora inwestycji poza uprawnieniami
posiadanymi przez generalnego wykonawcę należą:
 uzyskanie i dostarczenie wykonawcom projektu
technicznego,
 uzyskanie pozwolenia na budowę,
 dostarczenie na budowę maszyn, urządzeń, narzędzi i
niezbędnego inwentarza,
 uzyskanie zezwolenia na użytkowanie inwestycji.
KONTRAKT MENADŻERSKI
Inwestor
Organizacja Kontraktu
Menadżerskiego
Konsultant
Opcja
Nadzór
Projektant
Kierownik Kontraktu
Kierownik Budowy
Inspektorzy
Nadzoru
Wykonawcy
Dostawcy
WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE
W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE
RYNKOWEJ
DESIGN – BIT – BUILD (D-B-B)
PROJEKT – PRZETARG - BUDOWA
Zamawiający
Konsultantt



Wykonawca
Zasada podstawowa to powierzenie prac projektowych i wykonania
odrębnym jednostkom.
Zalety: Z uwagi na powstanie kompletnego projektu możliwe jest poznanie
przybliżonego kosztu inwestycji przed jej rozpoczęciem, możliwa jest także
analiza czasowa a także sprawdzenie czy zamawiającego stać na wykonanie
np. obiektu.
Wady: Dużą wadą jest duży czas jaki upływa od momentu podjęcia decyzji
o budowie do momentu rozpoczęcia robót (czas projektowania i
wykonywania realnego budżetu przedsięwzięcia)
CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM)
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Zamawiający
Konsultant
Zarządzający
budową
Wykonawca
CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM)
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Zadania Zamawiającego:






Zatwierdzaniem zapytań ofertowych i wyborem głównego
konsultanta i zarządcy budowy, wykonawców branżowych i
dostawców wyposażenia inwestycji,
Realizacji zapłat na mocy wszystkich zawartych kontraktów,
Wydawaniem poleceń zmian, żądaniem ofert na zmiany i
wydawaniem zgody na przedłużanie terminu ukończenia,
Zarządzaniem umowami z konsultantami i zarządca umowy,
Polecaniem podejmowania kroków przez zarządcę budowy
takich jak nadrabianie opóźnień lub reakcja na uchybiania
kontraktowe,
Zarządzaniem kontraktami na dostawy wyposażenia inwestycji.
CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM)
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Zadania Głównego Konsultanta:

Odpowiedzialność głównego konsultanta obejmuje
opracowanie projektów wykonawczych, nadzorowanie
budowy, koordynacje odbiorów oraz potwierdzanie
istotnych postępów rzeczowych budowy dla kontroli
harmonogramu i zatwierdzania płatności
CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM)
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Zadania Zarządcy Budowy:


Zarządca budową zatrudniony w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia
pełni funkcje doradcze dostarczając wskazówek, co do technologiczności
rozwiązań konstrukcyjnych, wymaganych środków technicznych i ich
dostępności, harmonogramu, oszacowań kosztów i warunków
kontraktowych
W fazie realizacji robót Zarządca budowy jest przedstawicielem
zamawiającego. Istotne znaczenie ma określenie w umowie o
przedstawicielstwie,
zakresu
udzielonego
pełnomocnictwa.
Odpowiedzialność Zarządcy budowy na etapie przetargu i budowy
obejmuje zwykle:



kierowanie przetargami na wybór wykonawców branżowych i analizę ofert,
zarządzanie budową przetargami jej zapleczem,
administrowanie kontraktami zawartymi przez zamawiającego z wykonawcami
branżowymi oraz rozstrzyganie sporów.
CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM)
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Zadania Wykonawców Branżowych:

Wykonawcy branżowi odpowiadają za: opracowanie dokumentacji
wykonawczej (a niekiedy również projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę), zarządzanie i nadzorowanie
powierzonych im robót oraz dbanie o bezpieczeństwo na budowie.

Kontrakty na roboty branżowe są zawierane bezpośrednio przez
zamawiającego z poszczególnymi wykonawcami branżowymi.
Wymaga się jednak by wszyscy wykonawcy przyjmowali i
wykonywali polecenia wydawane przez Zarządcę budowy. Dotyczy
to wszystkich aspektów zarządzania kontraktem, włącznie z
zarządzaniem jakością, harmonogramami i koordynacją między
branżami, a także obowiązku udzielania wszelkiej pomocy niezbędnej
dla dokonania inspekcji budowy przez głównego konsultanta.
WARIANTY W RAMACH SCHEMATU CM
ZARZĄDCA BUDOWY JAKO DORADCA
Zamawiający
Zarządzający
budową jako
doradca
Konsultant
Wykonawca
WARIANTY W RAMACH SCHEMATU CM
ZARZĄDCA BUDOWY JAKO AGENT
ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający
Zarządzający
budową jako
agent
Konsultant
Wykonawca
WARIANTY W RAMACH SCHEMATU CM
ZARZĄDCA BUDOWY JAKO WYKONAWCA
Zamawiający
Konsultant
Zarządzający budową
jako wykonawca
DESIGN – BUILD (D-B), PROJEKTUJ –
BUDUJ WARIANT KOMPLEKSOWY
Zamawiający
Jednostka
„Projektuj – Buduj”
Konsultant
Wykonawca
DESIGN – BUILD (D-B) PROJEKTUJ – BUDUJ
WARIANT Z KONSULTANTEM WSTĘPNYM
Konsultant
wstępny
Zamawiający
Jednostka
„Projektuj – Buduj”
Konsultant
Wykonawca

similar documents