tema12-rozvaha

Report
Rozvaha, rozpad rozvahy do účtů,
účtová osnova, účtový rozvrh
„12“
Definice rozvahy
• Účetní výkaz, který zachycuje aktiva a pasiva
podniku
Funkce rozvahy
• Přehledně uspořádat majetek podniku a
zdroje jeho krytí
• Zjistit hospodářský výsledek
Druhy rozvah
• Počáteční rozvaha - k počátku období
• Konečná rozvaha - na konci účetního období
• Zahajovací rozvaha – ke dni zápisu do
Obchodního rejstříku, ke dni zahájení
podnikání
• Průběžná rozvaha – k libovolnému dni v roce
Struktura rozvahy
Popis aktiv
• Dlouhodobý majetek – doba držení majetku v
podniku je větší než 1 rok
– Nehmotný = nehmotná podstata, cena větší než
60.000,– Hmotný = hmotná podstata, odepisovaný majetek
se opotřebovává, věci movité mají cenu větší než
40.000,– Finanční = dlouhodobá investice, nákup akcií,
podílů ve firmách, cíl – rozhodovací vliv
• Oběžný majetek – ve firmě je po dobu kratší než
1 rok
– Zásoby - časem se spotřebovávají, mění svoji podobu
• Materiál = základní surovina, pomocný materiál, provozovací
látky, obaly, drobný majetek
• Nedokončená výroba = nedokončený produkt, kvůli své
podstatě se nedá prodat
• Polotovar = nedokončený produkt, dá se prodat
• Výrobek = hotový produkt
• Zboží = věci movité a nemovité zakoupené za účelem dalšího
prodeje + vlastní výrobky prodávané v podnikových
prodejnách
– Krátkodobý finanční majetek
• Pokladna – peníze v hotovosti
• Ceniny – kolky, poštovní známky, stravenky, karty
pohonných hmot, telefonní karty, dálniční známky
• Banka – peníze na účtu, bezhotovost
• Krátkodobé cenné papíry – držení do 1 roku, cíl = zisk
při brzkém prodeji
– Pohledávky – mě někdo dluží (odběratel, stát,
zaměstnanec, společník, jiná osoba)
Popis pasiv
• Vlastní kapitál – vlastní zdroj krytí, nemusím vracet
– ZK – vklady společníků
– ZRF – tvoří jej ze zákona některé společnosti, např. pro
krytí možné ztráty
– OKF – fondy ze zisku (např. na kulturní vyžití zaměstnanců),
přijaté dary
– HV – výnosy mínus náklady
• Běžný – vznikl v daném roce
• Ve schvalovacím řízení – z minulého roku, určen k rozdělení
Valnou hromadou
• Nerozdělený – z minulých let, nebyl rozdělen jinam Valnou
hromadou
• Cizí kapitál – cizí zdroj krytí, v budoucnosti
musím vrátit
– Úvěr – od banky
– Půjčka – od jiné osoby
– Závazek – od dodavatele, zaměstnance, státu,
leasingové společnosti
– Rezervy – na budoucí závazky
Rozpad rozvahy do účtů
• Každá položka rozvahy je přenesena na samostatný účet
Účtová osnova
• Seznam všech syntetických účtů, které může
daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví
používat
• Vychází ze směrné účtové osnovy
• Vydává ji a schvaluje Ministerstvo financí
Typy účtových osnov
•
•
•
•
•
•
Pro podnikatele
Pro banky
Pro pojišťovny
Pro rozpočtové a příspěvkové organizace
Pro nadace
Pro církve
Směrná účtová osnova
Seznam účtových tříd = základ účtové osnovy
• 0 = dlouhodobý majetek
• 1 = zásoby
• 2 = krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní
úvěry
• 3 = zúčtovací vztahy
• 4 = kapitálové účty a dlouhodobé závazky
• 5 = náklady
• 6 = výnosy
• 7 = závěrkové a podrozvahové účty
• 8,9 = vnitropodnikové účty
Účtový rozvrh
• Seznam syntetických a analytických účtů, které
používá daná účetní jednotka
• Vydává a schvaluje ji daná účetní jednotka
• Je nedílnou součásti vnitropodnikových
směrnic
Skladba účtové osnovy
• Účet
– tabulka zachycující rozvahové nebo výsledkové změny, je označen
číselným kódem a názvem
– 3místné číslo
– např. 211 - pokladna
• Účtová skupina
– Shrnuje účty stejného typu
– 2 místné číslo
– Např. 21 – peníze
• Účtová třída
– Shrnuje skupiny stejného typu
– 1 místné číslo
– Např. 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Dělení účtů
• Rozvahové
– Aktivní
– Pasivní
• Podrozvahové
• Výsledkové
– Nákladové
– Výnosové
• Syntetický účet = zobrazují souhrnné stavy a
pohyby majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. V
české účetní praxi mají třímístný číselný kód.
• Analytický účet = slouží k zpodrobnění údajů
syntetického účtu. V české účetní praxi mají
většinou šestimístný číselný kód, přičemž první tři
číslice vypovídají o syntetickém účtu, ke kterému
se daný účet vztahuje.
• Platí: KS účtu syntetického se rovná součtu KS
účtů analytických
Souvztažnost
• Souvztažnost je určení správných účtů pro
zachycení konkrétního účetního případu.
Podvojnost
• Každá účetní operace se zachycuje minimálně
na dva účty. Jednou na stranu MÁ DÁTI a
podruhé na straně DAL. Obě strany se musí
rovnat.
Hodnoty účtů a stran účtů
• Počáteční stav = stav účtu na počátku
účetního období
• Obrat MD/ obrat D = součet přírůstků /
úbytků na dané straně účtu (bez počátečního
stavu)
• Stav MD/ stav D = součet počátečního stavu a
obratu dané strany účtu
• Konečný stav = zůstatek účtu na konci
účetního období (KS = PS + přírůstky – úbytky)

similar documents