zagadnienia związane ze wsparciem rozwoju firm w Regionalnym

Report
Wsparcie rozwoju firm
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2014-2020
Umowa Partnerstwa 2014-2020
• Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez
6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla
województw Polski Wschodniej, a także 16 programów
regionalnych.
• Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85%
(dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80% dla Mazowsza.
• Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd
pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25%
wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy,
obecnie będzie to niemal 40%.
Umowa Partnerstwa 2014-2020
Instytucją Koordynującą realizację Umowy Partnerstwa 2014-2020
jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
Komisja Europejska zatwierdziła 23 maja 2014 Umowę Partnerstwa dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich
w perspektywie finansowej 2014-2020.
Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma
82,5 mld euro w ramach Polityki Spójności.
Umowa Partnerstwa 2014-2020
•
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
•
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
•
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
•
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
•
Program Operacyjny Polska Wschodnia
•
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
•
Regionalne Programy Operacyjne
Umowa Partnerstwa 2014-2020
•
Najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową
(drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć
będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.
•
Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych
(m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej
projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
•
Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i
energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, zatrudnienia,
edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
•
Projekt 4.0 RPO WK-P został przekazany do negocjacji Komisji
Europejskiej 10 kwietnia 2014r.
•
•
Budżet RPO W-KP 2014-2020 to 2 237 308 456,00 euro,
z czego 1 901 712 188,00 euro stanowią fundusze europejskie.
•
Wkład krajowy w programie stanowi 15%, zaś wkład UE 85%.
•
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020: Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Osie priorytetowe RPO WK-P 2014-2020
Oś
Nazwa
Wartość
alokacji w euro
Źródło
1
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
524 337 612
EFRR
2
Cyfrowy region
35 493 623
EFRR
3
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
319 442 607
EFRR
4
Region przyjazny środowisku
130 681 066
EFRR
5
Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
254 908 747
EFRR
6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
301 695 795
EFRR
7
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
46 787 048
EFRR
8
Aktywni na rynku pracy
197 795 941
EFS
9
Solidarne społeczeństwo
146 631 060
EFS
10
Innowacyjna edukacja
150 374 832
EFS
11
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
58 652 424
EFS
12
Pomoc techniczna
70 507 701
EFS
Cele RPO WK-P 2014-2020
Jednym z podstawowych wyzwań dla województwa kujawskopomorskiego jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu.
Niski stan rozwoju i słabe powiązanie sektora B+R z gospodarką, słabo
rozwinięta przedsiębiorczość, co za tym idzie trwale wysoki poziom
bezrobocia ogranicza możliwości wykorzystania potencjałów rozwojowych
regionu. W związku z tym aż 32,2 % alokacji RPO WK-P 2014-2020
skierowane zostało na działania tworzące odpowiedni klimat dla
rozwoju gospodarczego. Należą do nich wszelkie działania
umożliwiające podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, które powinny przełożyć się na zdecydowaną poprawę
sytuacji na rynku pracy.
Priorytet inwestycyjny 1.1 Udoskonalanie infrastruktury
badań i innowacji (…)
Przewiduje się tu przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące
infrastruktury B+R ujęte w Kontrakcie Terytorialnym, które mają
kluczowe znaczenie dla realizacji regionalnych inteligentnych
specjalizacji oraz dla rozwoju nauki, gospodarki w regionie
(w trybie pozakonkursowym).
•Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe:
jednostki naukowe, konsorcja naukowe
Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje (…)
Wsparcie będzie obejmować cały cykl innowacji, począwszy od fazy
badań (stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach, koszty prowadzenia lub zakupu
badań), poprzez etap prac rozwojowych, do wdrożenia rozumianego
jako uruchomienie pilotażowej produkcji, aż po etap polegający na
komercyjnym wykorzystaniu nowego rozwiązania na skalę
przemysłową.
Dopuszczalne będzie również finansowanie zakupu oraz wdrożenie
wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa,
konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek
naukowych; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe
jednostki organizacyjne.
Zakłada się tu wsparcie 136 firm w trybie konkursowym.
Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez inkubatory
przedsiębiorczości
Przedsięwzięcia wybierane w trybie konkursowym i pozakonkusowym
wspierające zakładanie i rozwój nowych przedsiębiorstw, w szczególności
w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez wsparcie
bezpośrednie, jak również poprzez świadczenie usług przez inkubatory
przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, sieci
przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, JST, ich związki i
stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
Zakładana liczba firm otrzymujących wsparcie – 325.
Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie
nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności
w celu umiędzynarodowienia:
wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu
i zdobywanie nowych rynków zbytu,
• wsparcie inwestycyjne międzynarodowej współpracy gospodarczej
przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych) m.in.
inwestycje polegające na dostosowaniu produkcji do wymagań
rynków zagranicznych, tworzeniu działów obsługi eksportu oraz
działania związane z certyfikacją i logistyką,
• dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w
międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych,
• projekty związane z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną
regionu.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, sieci
przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, JST.
•
Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia
i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług:
•
•
wsparcie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych
w przedsiębiorstwach skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych
lub ulepszonych produktów i usług (w tym turystycznych i e-usług) z
preferencją dla projektów zgodnych z regionalnymi specjalizacjami,
instrumenty inżynierii finansowej zapewniające dostęp do
finansowania na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw
(a uzupełniająco w formie instrumentów dotacyjnych w wybranych
branżach i na określonych obszarach geograficznych, na których
występuje deficyt przedsiębiorczości).
Oczekiwanym rezultatem będzie zwiększenie zatrudnienia w
przedsiębiorstwach oraz wzrost wydajności pracy i efektywności
produkcji/świadczonych usług.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, sieci firm.
Priorytet inwestycyjny 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu
na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz
do angażowania się w procesy innowacji:
•
dostosowanie oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb
przedsiębiorstw i wyzwań rynku,
•
wspólne projekty i przedsięwzięcia instytucji otoczenia biznesu
(np. sieciowanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji)
wybierane w trybie konkursowym (zakładana liczba wspartych
instytucji otoczenia biznesu – 11).
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: MŚP, sieci
przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe.
Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego,
e-kultury i e-zdrowia
Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w gospodarce i społeczeństwie (rozwój e-usług sektora publicznego).
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: administracja,
przedsiębiorstwa.
Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę długoterminową,
zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której
celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie
usług o charakterze publicznym.
Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Wsparcie (w trybie konkursowym) zostanie skierowane na inwestycje
w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, a także inwestycje związane z budową i
modernizacją sieci elektroenergetycznych, dedykowanych przyłączeniu
nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa; JST,
ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki
organizacyjne; organy administracji rządowej; państwowe jednostki
organizacyjne; organizacje pozarządowe.
Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę pomiędzy
podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest
stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług
o charakterze publicznym.
Zakłada się możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.
Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach
Wsparcie ( w trybie konkursowym) skierowane zostanie na działania
prowadzące do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody w
przedsiębiorstwach, w tym poprzez m.in. systemy zarządzania energią
i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie
efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany
procesów technologicznych. Wspierane będą m.in. nowoczesne,
energooszczędne technologie, audyty energetyczne/audyty
efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE przez
przedsiębiorstwa.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa.
•
•
Zakładana liczba wspartych firm- 186.
Zakłada się możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.
Priorytet inwestycyjny 8.7: Praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:
•
•
•
•
działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz znajdujących się w początkowym
okresie prowadzenia działalności,
wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne, dotacje na spłatę
odsetek, granty zwrotne),
wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Grupa docelowa:
•
osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w początkowym
okresie.
Priorytet inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian:
•
wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji pracowników sektora MSP
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców,
•
wsparcie w zakresie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw,
odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
•
wsparcie programów outplacementowych w przedsiębiorstwach,
•
wsparcie w zakresie wspólnych inicjatyw partnerów społecznych
na rzecz adaptacyjności.
PI pozwoli na stworzenie systemu dostarczania kompleksowych usług
odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, pomagających we
wdrażaniu zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod
zarządzania przedsiębiorstwem.
Beneficjenci/Grupa docelowa: m.in. przedsiębiorstwa
i partnerzy społeczni.
Priorytet inwestycyjny 9.9 Lokalne strategie rozwoju
realizowane przez społeczność
Zwiększenie aktywności społeczności w zakresie kreowania
i podejmowania przez nich różnego rodzaju inicjatyw oddolnych na
rzecz budowania kapitału społecznego mieszkańców obszarów
wiejskich i miejskich m.in. lokalne inicjatywy na rzecz wspierania
przedsiębiorczości, zatrudnienia i mobilności pracowników.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: Lokalne Grupy Działania,
JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki
organizacyjne; organizacje pozarządowe, mikro i małe
przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu.
Grupą docelową będą mieszkańcy obszarów objętych Lokalnymi
Grupami Działania.
Priorytet inwestycyjny 9.10 Inwestycje dokonywane
w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
•
Wsparciem inwestycyjnym zostaną objęte m.in. przedsięwzięcia
rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa
reprezentujące branże charakterystyczne dla danego obszaru
wskazane w lokalnych strategiach rozwoju. Przewiduje się
wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości,
wspomagających przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.
Działania te będą realizowane na obszarach miejscowości
wiejskich oraz miast do 20 000 mieszkańców.
•
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: Lokalne Grupy Działania;
JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki
organizacyjne; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa; kościoły
i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu.
•
Grupą docelową będą mieszkańcy obszarów objętych LGD.
Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej
na lata 2014-2020
•
Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego,
które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na
mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy
pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach w okresie
od 01.07.2014 do 31.12.2020r.
Od 01.07.2014 r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej
dla województwa kujawsko-pomorskiego:
– obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.
•
•
Maksymalna intensywność pomocy stosuje się do inwestycji dużych
przedsiębiorstw – można je zwiększyć o 10 punktów procentowych
w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów
procentowych w przypadku inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw.
Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej
specjalizacji
•
Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu
priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu
inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości
dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach
zagranicznych.
•
Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji
gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie
strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie
innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również
wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie
wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.
Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej
specjalizacji
•
•
•
Przyjęcie Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) przez Radę
Ministrów nastąpiło 8 kwietnia 2014r. Jest to system wsparcia dla
polskich innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem sektora MSP oraz kompleksowy katalog
instrumentów pomocy na każdym etapie rozwoju firmy.
Integralną częścią PRP jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja –
określa ona priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, co ma
ukierunkować wsparcie finansowe na specjalizacje charakteryzujące
się potencjałem rozwojowym.
18 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących
działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza
i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne
i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy
przemysłowe.
Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej
specjalizacji
Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020 – III kwartał 2014r.
W projekcie RSI z maja 2013r. wskazano następujące specjalizacje:
•najlepsza bezpieczna żywność –przetwórstwo, nawozy i opakowania,
•medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna,
•motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa,
•narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych,
•przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT,
•biointeligentna specjalizacja –potencjał naturalny, środowisko,
energetyka,
•transport, logistyka, handel –szlaki wodne i lądowe,
•dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.
Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej
specjalizacji
Poszukiwanie i odkrycie inteligentnych specjalizacji, zdaniem
Pracodawców Pomorza i Kujaw na poziomie regionu kujawskopomorskiego będzie możliwe w obszarach:
•
przetwórstwa rolno-spożywczego,
•
usług medycznych,
• interdyscyplinarnych połączeń tradycyjnych przemysłów regionu
(np. chemiczny, metalowy) z nowymi rodzajami usług i gospodarką
cyfrową poprzez kluczowe technologie wspomagające (KETs
- Key enabling technologies), w których mieszczą się: nano –
i mikroelektronika, nanotechnologia, fotonika, biotechnologia,
zaawansowane materiały oraz zaawansowane systemy wytwarzania.
Zasada partnerstwa w RPO WK-P 2014-2020
•
W momencie przyjęcia Programu przez Komisję Europejską
zostanie powołany Komitet Monitorujący, którego zadaniem
będzie dokonywanie przeglądu wdrażania Programu, postępów w
osiąganiu celów oraz podejmowanie działań na rzecz realizacji
założeń Programu (w tym przyjmowanie kryteriów oceny projektów).
•
Członkami KM RPO będą m.in. Przedstawiciele instytucji
zarządzającej, władz publicznych, partnerów społecznych
i gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo
obywatelskie.
Równość szans w programie
•
Program przewiduje zasadę, iż projekty będą zawierały diagnozę
uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze
i ocenę wpływu na sytuację płci. Każdy projekt będzie zawierać
opis oceny wpływu na sytuację płci. Analiza ta będzie podstawą do
zaplanowania różnych, zindywidualizowanych form wsparcia
odpowiadających na odmienne potrzeby kobiet i mężczyzn.
•
W zakresie przedsięwzięć finansowanych z EFS ocena wniosku o
dofinansowanie projektu pod kątem przestrzegania zasady równości
szans płci odbywać się będzie w oparciu o standard minimum czyli
minimalne wymogi warunkujące przyjęcie projektu do realizacji.
Równość szans w programie
Zachowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn będzie służył
także udział przedstawicieli podmiotów zajmujących się problematyką
równości w pracach nad opracowywaniem dalszych dokumentów
o charakterze operacyjnym i wdrożeniowym w Programie, a także
w gremiach decyzyjnych, grupach roboczych oraz KM RPO.
Dzięki temu zostanie zagwarantowane, iż na każdym poziomie
Programu perspektywa poszanowania równości szans płci będzie
respektowana i będzie miała wymierny charakter, a jej przestrzeganie
będzie podstawowym warunkiem realizacji każdego przedsięwzięcia
podejmowanego w ramach RPO WK-P 2014- 2020.
Dziękuję za uwagę!
Hanna Wygocka
Dyrektor Biura
[email protected]
ul. Mennica 6, Bydgoszcz
tel. 52/58 59 160
www.pracodawcy.info.pl

similar documents