academisch centrum voor praktische theologie

Report
ACADEMISCH CENTRUM
VOOR PRAKTISCHE
THEOLOGIE
Voorstelling dinsdag 17 juni 2014
H. Geestcollege
Welkom, door voorzitter Anne Vandenhoeck
Verwezenlijkingen van het centrum
Panelgesprek met betrokkenen, moderator
Goedele Miseur
Programma
Dankwoord, door decaan Lieven Boeve
Richtingwijzers voor de toekomst
Conclusie, door rector Rik Torfs
Feestelijke receptie
FEEST!
ACADEMISCH CENTRUM
VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE
2004-2014
Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie
heeft als kernopdracht
Doelstelling
de professionalisering en vorming op academisch niveau
van al wie actief is in het pastoraat.
Het Centrum beoogt een wetenschappelijk verantwoorde
en praktijkbetrokken toerusting van de pastores (in
opleiding) en andere geëngageerden,
zodat zij met de nodige deskundigheid hun zending of
dienst binnen de kerk kunnen vervullen.
HET ACPT
KERNWOORD 1: INTEGRATIE
 Persoon - ambt - professionaliteit
 Werkcollege praktische theologie
 Theologische concepten - persoonlijke spiritualiteit - ervaring
 Stageverslagen (reflectie)
 Mindmapping
 Denken - handelen - voelen
 Supervisie en andere vormen van praktijkbegeleiding
KERNWOORD 2: STIMULEREN
HET ACPT
 Professionalisering
 Academische pastoraatsopleiding: gespecialiseerde
theologische vakken, interdisciplinaire vorming, vaardigheden
en competenties
 Permanente vorming
 Studiedagen
 Getuigschrift
 Kennisdeling
 Tijdschriften zoals Collationes, Pastorale Perspectieven
 Onderzoek op basis van vragen in de praktijk - debat en uitwisseling
 Parochie
 Dementie
 Huwelijk, gezin en geloof
KERNWOORD 3: VERBINDEN
HET ACPT
 Universiteit- kerk - samenleving
 Studiedagen in samenwerking met caritas, ccv, andere
faculteiten, bewegingen, priesteropleiding …
 Elisabeth website www.pastoralezorg.be
 Verbanden met internationale, interreligieuze verenigingen
zoals ENHCC, ECPCC, HCC, ICPCC
 Theologie en menswetenschappen
 Samenwerking centrum voor huisartsgeneeskunde
 Expertise en kennis
 Expertisenetwerken rond zorgpastoraat in ziekenhuizen, kerk
en beeld, kerkopbouw, samenwerking psychologen en
pastores, liturgie en mensen met beperking, transmurale zorg…
 ACPT en beroepsvereniging voor katholieke pastores in de
gezondheids- en welzijnszorg
 Voorzitters toen en nu: prof. Kris Depoortere, prof. Didier Pollefeyt,
prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck
Bestuur
 Stuurgroep: Dr. Anne Vandenhoeck, prof. Marcel Broesterhuizen, dr.
Frederiek Depoortere, prof. Annemie Dillen, prof. Joris Geldhof, prof.
Thomas Knieps, prof. Axel Liégeois, prof. Didier Pollefeyt, prof. Marc
Steen, An Mollemans.
 Coördinator An Mollemans en stagecoördinator Goedele Miseur
Panel van betrokkenen
Panel
Anne Gessler, oud-studente, pastor UZ Leuven,
werkbegeleidster
Tom Aernouts, oud-student, pastor Leuven centraal,
werkbegeleider
Ine Pauwels, oud-studente, pastor AZ St Trudo,
bestuurslid beroepsvereniging voor katholieke pastores
in de gezondheidszorg
Frieda Boeykens, oud-coördinator centrum, pastor AZ St
Blasius, werkbegeleider, supervisor
Moderator: Goedele Miseur, stagecoördinator ACPT
STAGES
 Studenten krijgen de kans om in de master een korte
exploratiestage (150u) te doen (keuzevak) in een pastorale sector
 In de academische pastoraatopleiding (vijfde jaar) of het
programma van de permanente vorming doen studenten een
praktisch-theologische stage van 480u in een pastorale sector.
Verwezenlijkingen
De stages worden begeleid door de stagecoördinator van het
centrum, de plaatselijke werkbegeleider en de supervisor van het
centrum.
De meerderheid van de studenten kiest voor een stage in de
gezondheidszorg of het gevangeniswezen.
In de verwerking van de stage wordt veel aandacht besteed aan de
reflectie in het stageboek waarbij integratie voorop staat.
Verwezenlijkingen
Tussen 2007 en 2013 organiseerde en begeleidde
het ACPT:
 77 exploratiestages (verkennende stage van
150u)
 46 praktisch-theologische stages
(verdiepende stage van 480u)
WERKBEGELEIDERS
 Het ACPT kiest bij voorkeur oud-studenten met enkele jaren
werkervaring als plaatselijke werkbegeleiders van stagiairs.
Verwezenlijkingen
 De stagecoördinator heeft altijd een afspraak met de
werkbegeleider en de stagiaire voor de stage begint om de violen
op elkaar af te stemmen en de leerdoelen van de stagiair scherp te
stellen.
 De werkbegeleider beschikt over een stagegids en over
evaluatierichtlijnen.
 Tijdens evaluatiemomenten wordt de werkbegeleider gehoord
over de inhoud van de stage en de stagecondities.
 Jaarlijks is er een overleg tussen werkbegeleiders, de
stagecoördinator en voorzitter van het centrum om de
stagevoorwaarden, de inhoud van de stage en de evaluatie van de
student te verbeteren.
WERKCOLLEGE (met module homiletiek)
 Voortdurende integrerende beweging tussen:
Verwezenlijkingen
 De praktijkervaringen van de studenten in hun stages
 De eigen spiritualiteit van de studenten en het aanbod uit de
katholieke traditie
 De theoretische inzichten uit de pastoraaltheologie
 De spiritualiteit van de katholieke traditie en de eigen spiritualiteit
Praktisch-theologisch leren reflecteren over theorie en praktijk van
het pastorale handelen en identiteit van de pastor.
 Studenten krijgen de kans in het werkcollege




Om attitude, competenties en vaardigheden aan te leren
Om te leren communiceren over hun identiteit als pastor
Om stil te staan bij hun spiritualiteit en deze te verdiepen
Om te leren voorgaan in gebed en rituelen en te leren preken
ELISABETH www.pastoralezorg.be
 Elisabeth is een interactieve website ter ondersteuning en
inspiratie van pastores en pastorale zorg binnen de gezondheidsen welzijnszorg.
 De website wordt ook frequent bezocht door zorgverleners,
ziekenbezoekers, vrijwilligers, familieleden en patiënten zelf.
Unieke bezoekers in 2013: 76.690
Verwezenlijkingen
 De naam ‘Elisabeth’ is in de eerste plaats geïnspireerd op de
Heilige Elisabeth van Thüringen, patrones van naastenliefde,
zieken, weduwen, wezen, vervolgden, bedelaars en
noodlijdenden.
 Elisabeth wordt gedragen door een samenwerkingsverband
tussen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Caritas
Vlaanderen. In dit project wil men ook nauw samenwerken met
beleidsverantwoordelijken binnen kerk en samenleving. De site
krijgt vorm binnen de Thomas-internetomgeving.
Beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en
welzijnszorg
 Opgericht in 2011
Verwezenlijkingen
 De beroepsvereniging voor katholieke pastores wil bijdragen tot
de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de
gezondheids- en welzijnszorg. De vereniging stelt zich tot doel de
belangen van de pastores te behartigen en ruimte te creëren voor
kennisdeling.
 Banden: Het APCT heeft een vaste vertegenwoordiging in de raad
van bestuur, de website van de beroepsvereniging bevindt zich op
de Elisabeth website, vorming gebeurt in samenwerking.
PRAKTIJKBEGELEIDING
 Supervisie is de student begeleiden in zijn/haar leren aan
ervaringen en het proces mogelijk maken van het integreren van
persoon, kennis, spiritualiteit en beroepsprofiel en van denken,
doen en voelen.
Verwezenlijkingen
 Het ACPT kiest voor hoog opgeleide supervisoren en stelt deze
expertise ter beschikking van de eigen studenten, van externe
pastores, van het Johannes 23 seminarie en van de diocesen.
 De supervisor van het ACPT heeft gemiddeld een 30tal pastores in
opleiding/pastores in individuele supervisie (een reeks bestaat uit
8 samenkomsten per persoon) of leerbegeleiding (twee
samenkomsten tijdens een korte stage). Dit gaat gemiddeld over
meer dan 300u per jaar. Daarnaast begeleidt de supervisor ook
nog groepssupervisie.
EXPERTISENETWERKEN
 Doel: verbinden van expertise uit het werkveld met expertise uit
de academische wereld
Verwezenlijkingen
 Thema, methode en stappenplan wordt afgebakend met
aanwezige ervaringsexperten en academici
 Werk van expertisenetwerk mondt uit in artikel, website bijdrage,
module voor vorming in de praktijk, studiedag, boek, …
 Het ACPT richtte al 6 expertisenetwerken op waarbij meer dan
zeventig externe experten werden betrokken en waaruit 7
studiedagen, 3 boeken, een vormingsmodule en meerdere artikels
voortkwamen.
DANKWOORD
Decaan Lieven Boeve
INTEGREREN- STIMULEREN- VERBINDEN
Richtingwijzers
 Pastores voor de toekomst vormen
 Pastor als coach, inspirator en vormer (modules)
 Interprofessionele vorming (samenwerking andere
faculteiten)
 Research informed profession (onderzoek
genereren)
 Stevige verankering spiritualiteit
 Code professioneel gedrag – deontologie beroep
INTEGREREN- STIMULEREN- VERBINDEN
Richtingwijzers
 Verdere dienst aan de kerkgemeenschap
 Vorming voor vrijwilligers
 Reflectie op band territoriale en categoriale pastoraal
 Hedendaagse invulling van diaconie
 Aanbod supervisie verder uitwerken
 Dienst aan de samenleving
 Ouderen:
 expertisenetwerk
 onderzoek concept afhankelijkheid
 stimuleren intergenerationeel contact
 De ervaring van Gods aanwezigheid
 De traditie van het christelijk verhaal
 Net iets anders – uniek en dynamisch
 De openheid naar buiten
Nieuw Logo
 De veelkleurigheid
Conclusie
Rector Rik Torfs
FEEST!
RECEPTIE

similar documents