ppx - ccv pf ukf nitra

Report
Hospitačná pedagogická
prax - priebežná
8. 10. – 10. 12. 2014
(STREDY)
ORGANIZAČNO-METODICKÉ POKYNY
 Cieľom tejto praxe, v rozsahu 10 vyučovacích hodín z
každého aprobačného predmetu na základnej alebo na
strednej škole, je prostredníctvom pozorovacích techník a
vedenia záznamov získať predstavu a prvé skúsenosti o
špecifických aspektoch vyučovacích hodín, o osobnostných
charakteristikách učiteľov a žiakov, o ich prejavoch a pod.
 Študent na pedagogickú prax nastupuje minimálne 15
minút pred začatím vyučovacej hodiny. Vymeškané
vyučovacie hodiny študent absolvuje v náhradnom termíne,
po dohode s cvičným učiteľom.
 Študent si na hospitáciách vyučovacích
hodín
robí
podrobné
písomné
poznámky a aktívne sa zúčastňuje
rozborov odhospitovaných vyučovacích
hodín.
 Zároveň si priebežne vypĺňa aj Výkaz
z hospitačnej pedagogickej praxe. Cvičný
učiteľ v časti výkazu „Hodnotenie študenta
cvičným
učiteľom“
stručne
zhodnotí
pôsobenie praktikanta na škole. Študent,
praktikant, v časti výkazu „Hodnotenie
praxe študentom“ uvedie svoje postrehy
z praxe.
Počas hospitácií vyučovacích hodín je študent
povinný si viesť záznamy o každej z nich
vo forme pozorovacieho hárku. Na každej
hodine študent použije iný pozorovací hárok
(podľa vlastného výberu alebo podľa pokynov
didaktika na katedre) a bude sledovať iný
aspekt mnohostranného edukačného procesu
vyučovacej hodiny. Preto sa študent musí
vopred oboznámiť s obsahom všetkých
ponúkaných hárkov. Pred každou hodinou si
potom detailne preštuduje ten hárok, ktorý
chce na základe pozorovania vyplniť.
Ponúknuté sú nasledujúce
pozorovacie hárky:
1. Ciele vyučovacej hodiny a ich plnenie
2. Metódy a formy práce
3. Prezentácia nového učiva
4. Kontrola a hodnotenie žiakov
5. Práca s učebnicou
6. Práca s učebnými pomôckami a didaktickou technikou
7. Osobnostná charakteristika učiteľa
8. Vystupovanie učiteľa v triede a jeho komunikácia so žiakmi
9. Profesijné zručnosti učiteľa
10. Sociálne vzťahy žiakov v triede
11. Aktivita žiakov
12. Klíma v triede
 Hodnotenie
za
hospitačnú
(priebežnú)
pedagogickú prax udeľuje a zapisuje
didaktik katedry. Podmienkou k ich udeleniu
je:
- osobne priniesť vyplnený a potvrdený formulár
Výkaz z hospitačnej pedagogickej praxe
s
odporúčaním
cvičného
pedagogického
pracovníka udeliť hodnotenie,
- osobne priniesť vyplnenú a potvrdenú tú časť
tejto publikácie, ktorá zodpovedá príslušnému
roku štúdia.
VÝKAZ Z HOSPITAČNEJ (PRIEBEŽNEJ)
PEDAGOGICKEJ PRAXE
ZÁZNAMY O HOSPITÁCIÁCH
 Formulácia
cieľov –
Bloomova
taxonómia
Bloomova taxonómia cieľov
Rozvíjané kognitívne procesy
Slovesá
pomáhajúce
pri
formulácii cieľov
Cieľové kategórie využívajúce nižšie kognitívne procesy
definovať, doplniť, napísať,
pomenovať,
priradiť,
vybavenie si z pamäti
vysvetliť, určiť, popísať, ...
porozumenie
aplikáciu
analýzu
syntézu
hodnotenie
dokázať,
objasniť,
interpretovať,
opraviť,
ilustrovať, vyjadriť vlastnými
slovami, ...
aplikovať,
demonštrovať,
navrhnúť, plánovať, použiť,
riešiť,
usporiadať,
uviesť
vzťah medzi, interpretovať
Cieľové kategórie využívajúce vyššie kognitívne procesy
analyzovať,
rozčleniť,
špecificky
usporiadať,
uskutočniť
rozbor,
rozhodnúť, ...
kategorizovať, klasifikovať,
kombinovať,
modifikovať,
zhrnúť,
napísať
záver,
navrhnúť...
argumentovať,
obhájiť,
oceniť, oponovať, posúdiť,
zhodnotiť,
vybrať,
uviesť
klady a zápory ...
 Učebné pomôcky:
•
Reálie – pôvodné
predmety (nerasty,
živočíchy)
•
Modely (3-rozmerné),
•
2-rozmerné zobrazenia ,
•
Zvukové pomôcky,
•
Textové pomôcky
(učebnice a učebné texty,
atlasy, pracovné zošity)
•
Relácie a programy TV,
PC)
•
Špeciálne pomôcky
(laboratórne súpravy)
 Didaktická technika:
zobrazovacie plochy,
projekčná, zvuková,
televízna technika a pod.
 Diagnostické
metódy
Metódy pedagogického
diagnostikovania
Nonkognitívne vlastnosti
kognitívne
vlastnosti
Oblasť pedagogického
diagnostikovania
Diagnostická metóda
ústne skúšanie
testy
voľné písomné práce
pojmová mapa
portfólio
slovné asociácie
imaginatívne príbehy
autentické úlohy
relačná priestorová mapa
pozorovanie
inventár záujmov
posúdenie produktov
testy tvorivosti
diagnostický rozhovor
dotazník
sociometria
škálovanie
Využitie v praxi
tradičné
netradičné
tradičné
  dokážu si
študenti tieto javy
všímať, analyzovať
ich- učiť sa z nich?
 Kladenie otázok
 Spätná väzba
 Aktívne
počúvanie
 Inak – frontálne,
kooperácia, tímová
spolupráca
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
PEDAGOGICKEJ PRAXE NA UKF
V NITRE
Pedagogickú prax pre študentov UKF
zabezpečuje a koordinuje Centrum
celoživotného vzdelávania (ďalej len
CCV) PF UKF v Nitre
http://www.ccv.pf.ukf.sk
Didaktici katedier Filozofickej fakulty UKF
Katedra
Didaktik
Katedra anglistiky a amerikanistiky
doc. PhDr. J. Harťanská, PhD.
Katedra etiky
doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD.
Katedra filozofie (NoS, Výchova k
občianstvu)
doc. PaedDr. Ľ. Predanocyová, PhD.
Katedra germanistiky
PhDr. B. Hockicková, PhD.
Katedra histórie
PhDr. A. Kičková, PhD.
Katedra náboženských štúdií
Mgr. D. Zuk-Olszewski, PhD.
Katedra - španielsky jazyk
Mgr. M. Štúr, PhD.
- francúzsky jazyk
doc. PhDr. E. Švarbová, PhD.
- taliansky jazyk
Mgr. M. Grittiová, PhD.
Katedra rusistiky
PaedDr. J. Gallo, PhD.
Katedra estetiky
Mgr. M. Čechová, PhD.
Katedra slovenského jazyka
PaedDr. Z. Kováčová, PhD.
Katedra slovenskej literatúry
prof. PaedDr. E. Vitézová, PhD.
Didaktici katedier Pedagogickej
fakulty UKF
Katedra
UAP
Pedagogiky
PhDr. A. Klimentová, PhD.
Pedagogickej a školskej psychológia
PaedDr. D. Malá, PhD.
Hudby
PhDr. M. Blažeková, PhD.
Výtvarnej tvorby a výchovy
PaedDr. J. Satková, PhD.
Telesnej výchovy a športu
prof. PaedDr. J.Šimonek, PhD.
Techniky a informačných technológií
doc. PaedDr. J. Depešová, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych
študií
PhDr. L. Jechová, PhD.
Didaktici katedier Fakulty
prírodných vied UKF
Katedra
UAP
Matematiky
Doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Fyziky
RNDr. D. Horváthová, PhD.
Ekológia a environmentalistika
Mgr. I. Jakab, PhD.
Chémia
PaedDr. Z. Jenisová, PhD.
Informatika
PaedDr. J. Beňačka, PhD.
Geografia a regionálny rozvoj
RNDr. Katarína Vilinová, PhD.
Botaniky a zoológie
PaedDr. A. Sandanusová, PhD.
Ďakujem za pozornosť 
PaedDr. Katarína SZÍJJÁRTÓOVÁ, PhD.
037/ 6408267
[email protected]

similar documents