προκαταρτικα αποτελεσματα προγραμματος με τιτλο

Report
14. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»
Χριστοπούλου Α – Μ1, Θεοδωράτος Π.2, Μπλουγούρα Α.3, Νικολαΐδου Α.4, Δρόσος Π.4, Μαυρίδου Α.4
1ΠΜΣ
̏ Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή ʺ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 Τμήμα
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Υγείας 3 Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας Λιβαδειάς, 4Τμήμα
Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας
Επικοινωνία: Α.Χριστοπούλου [email protected]
•Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)-Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 3. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των φυσικών, μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων τριών μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων, με στόχο την δημιουργία μοντέλου εκτίμησης κινδύνου.
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
•Προγραμματίστηκαν δειγματοληψίες ( Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2013) από τρεις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων .
•Οι παράμετροι που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: Βακτηριακοί δείκτες (ολικά κολοβακτηριοειδή-ΤC, E.coli-EC),
Salmonella spp, Μύκητες, Ιοί, Παράσιτα, Βακτηριοφάγοι, BOD, COD, SS.
•Παρουσιάζονται προκαταρτικά αποτελέσματα για i) τους μικροβιακούς δείκτες, ii) τις χημικές παραμέτρους και iii) τους
μύκητες των πρώτων δέκα μηνών
•Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν πρότυποι μέθοδοι
4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Total coliforms
ΕΙΣΟΔΟΣ
E.coli
ΕΞΟΔΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ
104 - 108
Μείωση κατά 3-5
λογάριθμους
1-5 λογάριθμους
102
104 - 108
Μείωση κατά 2-5
λογάριθμους
1-5 λογάριθμους
103 - 107
1-4 λογάριθμους
102 - 107
1-5 λογάριθμους
ΜΟΝΑΔΑ 1
104
ΜΟΝΑΔΑ 2
ΜΟΝΑΔΑ 3
-
107
-
108
•
Χημικές παράμετροι: στην μονάδα 1,2,3 οι τιμές COD, BOD κυμαίνονται από 101 – 102 και κατά την έξοδο παρατηρείται
•
Μύκητες: ανιχνεύθηκαν στην είσοδο και στην έξοδο, και των τριών μονάδων. 4 είδη μυκήτων (Mucor sp., Aspergillus
sp., Penicillium sp., Geotrichum sp., Candida sp.), εμφανίζονται σταθερά μόνο στην έξοδο των λυμάτων. Το φαινόμενο
αυτό είναι υπό διερεύνηση.
μείωση κατά 1 λογάριθμο. Τα SS κυμαίνονται από 101- 103, και παρουσιάζουν μείωση κατά 1 λογάριθμο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συγκέντρωση ΤC, E.coli μειώνεται σημαντικά ενώ μικρότερη μείωση παρουσιάζουν οι χημικές παράμετροι. Στην είσοδο στις
μονάδες 1 και 2 η συγκέντρωση των δεικτών είναι μεγαλύτερη την άνοιξη, ενώ στην μονάδα 3 την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Μείωση των COD, BOD, SS παρατηρείται κυρίως στην μονάδα 3. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
μοντέλου αξιολόγησης κινδύνου.
4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

similar documents