PODOBNÉ ZOBRAZENIA

Report
PODOBNÉ ZOBRAZENIA
Definícia podobných útvarov
Def.: Dva útvary (geometrické, fyzikálne, ...) U1,
U2 budeme nazývať podobné, s koeficientom
podobnosti k>0, práve vtedy ak pre každú
dvojicu bodov X,Y útvaru U1 a jej obraz X´,Ý z
útvaru U2 platí
|X´,Ý| = k.|X,Y|
Príklady podobných útvarov
Rovnoľahlosť
Def.: Nech je daný bod S a ľubovoľné nenulové
reálne číslo h. Rovnoľahlosťou so stredom S a
koeficientom h nazývame zobrazenie, ktoré
každému bodu X roviny priradí bod X´ tak, že:
1) Ak X=S, potom HS,h (S) = S
2) Ak X <> S , potom :
Rovnoľahlosť
a) ak h>0 tak HS,h (X) = X´ a bod X´ leží na
polpriamke SX, tak že | X´ ,S|= h.|X,S|
Rovnoľahlosť
b) ak h<0 tak HS,h (X) = X´ a bod X´ leží na opačnej
polpriamke k polpriamke SX, tak že
| X´ ,S|= |h|.|X,S|

similar documents