Psichologinės veiklos ataskaita - Kauno Antano Smetonos gimnazija

Report
PSICHOLOGĖS VEIKLOS ATASKAITA
2010-2011 mokslo metai
Parengė psichologė Jurgita Augutytė
Mokyklos psichologės pagrindinis
tikslas – rūpintis vaikų bei kitų
gimnazijos bendruomenės narių
psichine sveikata ir reikalingų
psichologinių ugdymo sąlygų
sudarymu.
Pagrindinės psichologo darbo kryptys:
 Konsultavimas: individualus ir grupinis.
Individualus konsultavimas – pagrindinė
psichologo veikla.
 Įvertinimas: psichologiškai įvertina mokinio galias ir
sunkumus kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir
ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Teikia metodines rekomendacijas.
 Psichologinių problemų prevencija: psichologinių
problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos
bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių ar
programų rengimas, organizavimas bei įgyvendinimas,
siekiant tobulinti ugdymo procesą mokykloje. Psichologiniai
tyrimai, atliekami atsižvelgiant į mokyklos poreikius.
 Švietimas: vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klaisimais.
 Konsultacijos su specialistais, dirbančiais gimnazijoje:
(tariamasi su socialine pedagoge, specialiąja pedagoge, visuomenės
sveikatos priežiūros specialiste dėl vaikų, turinčių psichologinių
problemų, fizinio išsivystymo sunkumų, raidos atsilikimo, kalbos,
kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimų. Bendras darbas padeda geriau
pažinti vaikų turimų problemų kompleksiškumą ir geriau pažinti
problemų priežastis.
 Organizacinis metodinis darbas.
 Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis.
Kauno pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos
tarnyba, Visuomenės sveikatos centru, Saugaus vaiko centru, Kauno
jaunimo narkologijos centru, “Vaikų linija”, Dainavos jaunimo centru.
 Darbo dokumentacijos tvarkymas. (Psichologinės
pagalbos gavėjų žurnalo pildymas, klientų kortelių pildymas,
veiklos programos ruošimas, ataskaitų apie psichologo darbą
rengimas.)
 Profesinės kvalifikacijos kėlimas.
 Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupės (dabar
Vaiko gerovės komisijos darbe), specialiojo ugdymo
komisijos, krizių valdymo komandinėje veikloje.
Psichologinis konsultavimas,
prevencinis darbas ir
ankstyva intervencija
yra svarbiausios
psichologinės pagalbos paaugliams kryptys.
Šiais mokslo metais vyko:

204 individualios konsultacijos;
 12 grupinių konsultacijų;
 87 pokalbiai.
Dažniausiai pasitaikančios problemos:
• elgesio ( 15%),
• emocijų ( 26%),
• bendravimo ( 48%),
• mokymosi sunkumai ( 11%).
39 kartus kreipėsi klasių auklėtojai, mokytojai.
24 kartus kreipėsi mokinių tėvai.
Atlikti tyrimai:
1.“Atstumtieji klasėje” (7-8, 1 klasių mokinių).
2.“Patyčių patyrimo ir tyčiojimosi sąsajos su
mokinių savęs vertinimu ir alkoholio vartojimu” (visų
klasių mokinių).
3.“Mokinių požiūrio į savo klasę tyrimas” (8c klasės
mokinių).
•
Vyko susitikimai su mokiniais, siekiant gerinti jų
klasės psichologinę atmosferą (7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
8c, 1a).
• Vesti bendravimo įgūdžių užsiėmimai 8c klasės
mokiniams (16).
• Vesti užsiėmimai mokiniams temomis: “Mūsų
privatumo apsauga internete”; “Pasikalbėkime
apie...”.
• Į svečius buvo pakviestas vaikų “Forumo teatras”,
kuris vaidino patyčių prevencijos etiudą “KODĖL?”.
Vykdytos akcijos:





“Nebijok klausti” (savižudybių prevencijos);
“Džiaukimės gyvenimu” ( Pasaulinei psichinės
sveikatos dienai);
“Savaitė be patyčių”;
“Gegužė – mėnuo be smurto”;
“Ištieskime pagalbos ranką...”.
Projektai:
 “Būkime tolerantiški – pasaulis priklauso ne tik man”
( Tolerancijos dienai ).
 “Tylos diena mokykloje”.
Parengti informaciniai lankstinukai:
1. “Atstumtasis klasėje”;
2. “Pasitikėjimas savimi”;
3. ”Kodėl verta kalbėti apie savo sunkumus, problemas?“;
4. “Egzaminų stresas” (atnaujintas);
5. “Specialistų veikla Kauno Antano Smetonos gimnazijoje”
(atnaujintas).
Profesinis tobulinimasis
Metų eigoje dalyvauta: 7 seminaruose- kursuose,
mokymuose, metodinėse praktinėse konferencijose (90
valandų):
1. „Moksleivių psichoemocinės sveikatos stiprinimo
galimybės“;
2. „Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo
galimybės ugdymo įstaigoje“;
3. „Meno terapija- tiltas tarp dviejų pasaulių“;
4. „Krizių valdymas“;
5. „Psichologas mokyklai“;
6. „Humanistinė pedagogika ir mokytojo motyvacija“;
7. „EBRU - sutelkti dėmesį, išlaisvinti vaizduotę, išlieti
emocijas“.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ !

similar documents