ROZWOJOWE ASPEKTY ANALIZY I SYNTEZY BOD*CÓW

Report
სტიმულების
ანალიზისა და სინთეზის
განვითარებასთან
დაკავშირებული
ასპექტები
რეგულაციის დარღვევა
ტერმინი, რომელიც გამოიყენება მეძუძური
ასაკის ბავშვებში პრობლემების
განსასაზღვრავად, ეხება ბავშვებს, რომლებიც
ჩვეულებრივ გადატვირთულნი არიან
გარემოდან მომდინარე სტიმულებით
კოლიკა?!
რეგულაციის დარღვევა
როდესაც ნერვული სისტემა ავლენს
სტიმულთან შედარებით ჭარბ რეაქციას,
ბავშვის დასაწყნარებლად გამოყენებული
ზოგი სტრატეგია რეალურად იწვევს
უფრო მეტ დეზორგანიზებულ ქცევას.
ადრეული გამოვლინებები
ახალშობილი:
 უწყვეტი ტირილი
 ბავშვი არ ჩუდება ხელში აყვანისასაც
 არ უყვარს მწოლარე მდგომარეობა
 არ უყვარს ეტლით სეირნობა
 სირთულეები კვებისას
ადრეული გამოვლინებები
>6 ცხოვრების თვეები
 მოძრაობის განვითარების დაგვიანება, ან
პირიქით, ზედმეტად სწრაფი
 სუსტი გრძნობითი რეაქციები
 შფოთიანი ძილი, ხშირად იღვიძებს ღამით
 სირთულეები ახალი საკვების მიღებისას
 შიში ხმებისადმი
 მანიპულაციის დაგვიანებული განვითარება
ადრეული გამოვლინებები
ცხოვრების 6-12 თვეები
 ტიტინის დაგვიანებული განვითარება, ან
პირიქით, მეტყველების ზედმეტად სწრაფი
განვითარება
 მტირალა, ისტერიისკენ მიდრეკილი
 რთულად იძინებს
 მყარი საკვებით კვების დაწყებისას სირთულე
 მოწყვლადობა
 ემოციური ზერეაქტიულობა
 მშიშარობა, ან პირიქით, სოციურად
უმუხრუჭო
ადრეული გამოვლინებები
ცხოვრების 1-2 წელი







მტირალა, მიდრეკილი ისტერიისკენ
რთულად იძინებს
თვითმომსახურების დაგვიანებული
განვითარება
ტრავმირებადი
მშიშარობა, ან პირიქით, სოციურად
უმუხრუჭო
საქმიანობების მიტოვება, უმიზნო ძიებები,
ზედმეტად მოძრავი ან შემცირებულად
მოძრავი
შესამჩნევი სენსორიზმების დასაწყისი
სკოლამდელი პერიოდი
სტიმულების რეგულაციაში პრობლემების
მატარებელ ბავშვებში ვამჩნევთ ბრაზის
აფეთქების დიდ ინტენსიურობას და ემოციების
მოთოკვის სირთულეს
გადახრები<> აღზრდა – უკუკავშირი
სკოლამდელი პერიოდი







სენსორიზმების „აფეთქება“ – განვითარებაში
თანმდევი გადახრების მიხედვით – მეტად ან
ნაკლებად გამოხატული
მოტორული და მიზნობრივი აქტივობისათვის
თავის არიდება, ხშირად ჰიპერაქტივობის
მიუხედავად.
მხედველობით–მოძრაობითი კოორდინაციის
დარღვევა
გრაფომოტორული ფუნქციის დაქვეითება
რუტინული და უცვლელი რიტმის
მოთხოვნილება
თამაშებისა და გასართობების პრინციპების
ათისებისას სირთულე
საზოგადოებრივ გარემოებებში დაბნეულობა
სკოლის პერიოდი
ბავშვი უკან რჩება, ვინაიდან ვერ ასწრებს
წერითი დავალებების შესრულებას, ანდა ვერ
ჩერდება კლასში, ვერ იკრებს ყურადღებას
გაკვეთილისას და დავალებების შესრულებისას.
სასკოლოდ არ არის მზად?
სკოლის პერიოდი








დისგრაფია
კოორდინაციის დარღვევა
მოძრაობაში მოუქნელობა
საზოგადოებრივი დაბნეულობა, სირთულეები
თამაშისას
სენსორიზმების მინიმალიზაცია
ინტელექტუალურად ნორმაში მყოფ ბავშვებში
შიში, ემოციური ზერეაქტიულობა
ჰიპერაქტიულობა ან შენელებულობა
დამოუკიდებლობის განვითარების დაგვიანება,
ბავშვი მოითხოვს მუდმივ ზედამხედველობას.
მოზარდობა
მშობლების გადაწყვეტილებებისაგან
დამოუკიდებლობის ზრდა, თანატოლების
ჯგუფებში მონაწილეობა – შინაგანი
მისწრაფებებისა და საზოგადოებრივი ნორმების
შეთანხმების აუცილებლობა
დედიკოს ბიჭი თუ უმიზეზოდ
მოჩხუბარი?
მოზარდობა
საზოგადოებაში იზოლაცია
 მოუქნელობა, დამოუკიდებლობის არქონა
ან/და...
 ექსტრემალური სპორტის სახეობები
 რისკიანი ქცევები
 იმპულსურობა, აგრესია, მდგომარეობის
არაადეკვატური შეფასება
 შიში, შფოთი
 ობსესიურ–კომპულსური გადახრები
 ნერვოზული გადახრები

ზრდასრულობა
ზრდასრულობაში შესვლისას ადამიანს შეაქვს
ცხოვრებაში იმპულსების გადამუშავების
დადგენილი ფორმები. თუკი ეს სისტემა
არაეფექტურია, იწყებენ ადრინდელი
გამოცდილებების საფასურის გადახდას...
ზრდასრულობა
პროფესიულ საქმიანობაში მუდმივი ქმედებების
შესრულების სირთულე
 სირთულე ერთობლივი მუშაობაში
 სირთულეები ავტომობილის მართვის სწავლისას
 სირთულეები წერილობითი გამონათქვამების
შექმნისას
 რისკიანი ქმედებებისადმი მიდრეკილება, ან
ზედმეტი შიშები.
 ობესეიურ–კომპულსური და ნერვოზული
დარღვევები
 სირთულე პიროვნებათშორისო ურთიერთობებში,
თავისუფალი დროის გატარების გზების სიმწირე

სიბერე
სენსომოტორული ფუნქციონირების ბუნებირივი
გაუარესების პერიოდი. ფიზიოლოგიუირი და
განვითარებასთან დაკავშირებული ცვლილებების
ერთმანეთზე დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს
განსაკუთრებული სირთულეები.
სიბერე
დაცემისა და დაშავების რისკის გაზრდა
 საზოგადოებისაგან იზოლაცია
 თვითმომსახურების ფუნქციის
დეზოგრანიზება
 გასართობების შეზღუდულობა
 ემოციური ლაბილურობა

გმადლობთ ყურადღებისათვის 
Fundacja Prodeste
Ul. Oleska 121
45-231 Opole
www.prodeste.pl
www.facebook.com/prodeste

similar documents