3. นำเสนอคณะกรรมการ Datacenter - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Report
การบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
1
ระบบInternet&Intranet
สสจ ขก
• Internet CAT ON NET 40/15 Mbps, 10/5 Mbps
LAESELINE(GITS) 5 Mbps
TOT ADSL 6/512 Mbps
Intranet ความเร็วในแต่ ละแห่ ง 2 Mbps (MPLS)
รพท/รพช
• Intranet (MPLS)ความเร็วในแต่ ละแห่ ง 1 Mbps รพศ 3 Mbps
รพสต ใช้ ระบบ internet ผ่ าน CAT Fiberoptic ADSL และ Aircard
**** เน้ นการใช้ งานในระบบ Intranet ในการรั บส่ งข้ อมูล 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม ของ
โรงพยาบาล
พัฒนาเครือข่ าย Internet เชื่อมโยงผ่ าน Fiber Obtic ภายในปี งบประมาณ 2556 CAT ONNET 12/2 M
ระยะ
Phase 1
Phase 2
Phase 3
พืน้ ที่เป้าหมาย
อ.เมือง, อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ชัย, อ.ชุมแพ,
อ.บ้ านฝาง, อ.แวงใหญ่ , อ.ซาสูง อ.พระยืน
อ.นา้ พอง อ.หนองเรื อ อ.บ้ านไผ่ อ.เปื อยน้ อย
อ.พล อ.หนองสองห้ อง อ.ชนบท อ.บ้ านแฮด
อ.โนนศิลา
อ.กระนวน อ.อุบลรั ตน์ อ.ภูผาม่ าน อ.เขาสวน
กวาง อ.ภูเวียง อ.สีชมพู อ.หนองนาคา อ.เวียง
เก่ า
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ส.ค.-31 ต.ค. 55
พย 55- ตค 56
มีค 56- ตค 57
หมายเหตุ Update 31 ส.ค. 55 รอ confirm CAT อีกครั ง้
บ้ านฝาง เมือง ซาสูง อยู่ในระหว่ างจ้ างเหมาเดินสาย fiber obtic อ.เมือง บ้ านฝาง เหลือการนาอุปกรณ์ ติดตัง้ แห่ ง
Update 27/03/2013
ปั ญหาอุปสรรคด้ านระบบเครือข่ ายและความปลอดภัย
1. มีความล่ าช้ าในการติดตัง้ เนื่ องจากอุปกรณ์ รับ สัญญาน (Router) ของ
ISPไม่ เพียงพอภายหลังดาเนินการเดินสายภายนอก
2. CAT CDMA เดิมที่มีอยู่ใน รพ.สต. ไม่ สามารถรองรั บ 3G ของ “my” ในระบบ
HSPA ทาให้ หน่ วยบริการ รพ.สต. ที่ยังใช้ ระบบ CAT CDMA เดิม ต้ องมีภาระ
ด้ านค่ าใช้ จ่ายเพิ่มมากขึน้ และความเร็ วและคุณภาพ 3G แปรผันตามค่ า
PACKAGE (Fair Usage)
3. ค่ าต่ ออายุ MA firewall ต่ อปี ค่ อนข้ างสูง
4. การจัดส่ งข้ อมูลผ่ านระบบ Intranet มีค่อนข้ างน้ อย ไม่ ตระหนัก
5. ปั ญหาการใช้ งาน CMS เช่ น Joomla ขาดการ Update Version ทาให้ มีช่อง
โหว่
6. เว็บไชต์ ยังไม่ ได้ มาตรฐานภาครั ฐ ด้ านเนื อ้ หา การเชื่อมโยง คุณลั กษณะที่
ควรมี และ ความปลอดภัย เนื่องจากถูกฝากไว้ หลากหลาย HOSTING
Social media
ที่มา http://www.statista.com/statistics/250927/number-ofregistered-line-app-users-in-selected-countries/
Social media threats
Information Warfare สงครามข่ าวสาร
Impersonation สร้ างAccountหลอกลวง
Violation of Privacy การละเมิดสิ ทธิ์ส่วนบุคคล
Information Leakage ข้ อมูลองค์ กรรั่วไหล
ทิศทางด้ านเครือข่ ายและความปลอดภัย
สสจ.ขอนแก่ น ปี 2557
Network
-
Utilization ความคุ้มค่ า เน้ นการส่ งข้ อมูลรพ.ผ่ าน Intranet MPLS
Remote access ควรทา VPN สสจ.ขก.จะจัดประชุม เทคนิคทา VPN
ด้ วย Fortigate และ Software อื่น วันที่ 3 ธ.ค.56 เป้าหมาย Admin รพ
และ ผู้สนใจ รวม 30 คน สถานที่จะแจ้ งอีกครั ง้
การขยายเครื อข่ าย CAT จะพยายามให้ แล้ วเสร็จเร็วที่สุด
POLICY
กาหนดแนวนโยบายด้ านความมั่นคงปลอดภัยด้ านสาธารณสุข เป็ น
ลายลักษณ์ อักษร
การใช้ งาน Social media ควรเป็ นลายลักษณ์ อักษร และปรั บตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน
ทิศทางด้ านเครือข่ ายและความปลอดภัย
สสจ.ขอนแก่ น ปี 2557
- User Awareness
สสจ ร่ วมกับ CAT จัดหลักสูตร สสจ ก้ าวไกลไป
กับ CAT 25/11/56 ที รร โฆษะ
- มาตรฐานเว็บไซต์ ภาครั ฐ หน่ วยงานควรปรั บให้ ได้
มาตรฐานเพื่อป้องกันการรั่ วไหลข้ อมูล

similar documents