linus -numerasi1

Report
LINUS
NUMERASI
Ahli Kumpulan:
1. Yong Fee Sim
2. Lui Chai Ying
3. Lee Yu Wei
Numerasi
Merupakan keupayaan untuk melakukan
operasi asas dalam matematik dan
memahami idea matematik yang mudah
serta mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran matematik dalam kehidupan
harian mengikut bahasa pengantar di
sekolah masing-masing.
Pentaksiran
Merupakan satu proses yang mendapatkan
maklumat tentang sesuatu subjek untuk
dijadikan bukti supaya penilaian tentang
produk sesuatu proses pendidikan dapat
dibuat.
KONSTRUK
i) Perkara yang ditaksir
ii) Dibangunkan dan diperkembangkan
melalui proses P & P
iii) Dinyatakan dalam dokumen kurikulum
iv) Dibahagikan kepada dimensi manusia
yang berbentuk konkrit atau abstrak
Konstruk
* Dimensi Manusia yang Berbentuk Konkrit
Jisim
Ukur lilit
Tinggi
Konstruk
* Dimensi Manusia yang Berbentuk Abstrak
Pengetahuan
Kemahiran
Konstruk
Alat yang berbeza untuk mengukur
konstruk yang sama
Jisim
Selain daripada itu…
Alat yang sama dapat digunakan untuk
mengukur pelbagai konstruk
Kerangka Konstruk
•
BLOOM (1956) - Pengetahuan, Kefahaman,Aplikasi,
Analisis, Sintesis, Penilaian
•
KRATHWOHL (1964) - Menerima, Membalas,
Menghargai, Organisasi,
Perwatakan
•
EBEL (1965) - Persefahaman, Kemahiran, Watak
•
WALBESSER (1965) - Kemahiran
•
GARDNER (1983) - 6 Pelbagai Kecerdasan
Pengetahuan
(Tahu & Faham)
Nilai
(Boleh diamal)
Kerangka
konstruk
LP
Kemahiran
(Boleh buat)
Konstruk yang diuji dalam
Numerasi
Konstruk 1
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
Konstruk 2
Keupayaan membilang
Konstruk 3
Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4
Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6
Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7
Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8
Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
Konstruk 9
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Konstruk 10
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan
sebaliknya
Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang
Konstruk
1
• Keupayaan
mengenal angka &
pra nombor
Keupayaan mengenal pra nombor
dan angka
• Mengenal angka
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
– secara lisan
– penulisan
Dalam bentuk rawak.
• Mengenal pra nombor
– menggunakan deria dan menyatakan
sesuatu di persekitaran secara kuantitatif
Contoh
• Kad angka ditunjukkan kepada murid dan
murid diminta menyebut angka-angka
yang berkenaan.
– Angka yang sebutannya dimulakan dengan
suku kata terbuka seperti 1, 3, 5 diikuti
dengan suku kata tertutup seperti 4, 6, 7, 8,
9, 0 dan akhirnya angka suku kata diftong
seperti 2.
• Angka disebut oleh guru dan muridmurid diminta menulis angka-angka yang
berkenaan.
Konstruk
2
• Keupayaan
membilang
Contoh
• Nyatakan bilangan objek
• Objek dibilang dan ditulis bilangan objek
itu dalam petak yang disediakan.
6
Konstruk
3
• Keupayaan memahami
nilai nombor
– menunjukkan keupayaan
menunjukkan perwakilan
nombor, susunan nombor
mengikut urutan tertib,
sama ada secara menaik
atau menurun.
Keupayaan memahami nilai nombor
• Padankan nombor berikut dengan bilangan
objek yang betul.
3
• Tuliskan angka yang menunjukkan kedudukan
objek itu ke dalam petak disediakan.
1
Konstruk
4
• Keupayaan
membuat seriasi
Keupayaan membuat seriasi
• Keupayaan menyusun objek mengikut
kriteria berikut:
–
–
–
–
–
banyak
kecil
pendek
rendah
nipis
sedikit
besar
panjang
tinggi
tebal
• dan sebaliknya
Konstruk
5
• Keupayaan
mengenal mata
wang Malaysia
Keupayaan mengenal mata wang
Malaysia
• Kebolehan mengecam, mengasingkan atau
mengklasifikasi
• wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50
sen dan wang kertas RM1, RM5,
RM10,RM50, RM100
Contoh
• Tandakan √ pada mata wang Malaysia
dan Χ pada bukan mata wang Malaysia
dalam petak yang disediakan.
contoh
contoh
contoh
contoh
Konstruk
6
• Keupayaan
menyatakan waktu
Keupayaan menyatakan waktu
• Keupayaan menyatakan:
- pagi, petang, malam berdasarkan
situasi yang diberi.
- hari dalam seminggu mengikut urutan
- nama bulan dalam setahun
Konstruk
7
• Keupayaan
mengendalikan
operasi asas
Keupayaan mengendalikan operasi
asas
• Kebolehan mengendalikan operasi tambah
dan tolak
• Tuliskan hasil tambah ke dalam petak
yang disediakan.
• Contoh:
•
2+3=5
Konstruk
8
• Keupayaan
mengendalikan
operasi asas
melibatkan mata
wang Malaysia
Keupayaan mengendalikan
operasi asas melibatkan
mata wang Malaysia
• Keupayaan mengendalikan operasi
tambah dan tolak yang melibatkan wang
syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50
sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10.
Konstruk
9
• Keupayaan
mengukur panjang
objek, jisim objek
dan isipadu
Keupayaan mengukur panjang
objek, jisim objek
dan isipadu
• Kebolehan menyatakan anggaran ukuran
menggunakan UNIT BUKAN STANDARD
• Contoh unit yang digunakan ialah jengkal
dan langkah
• Membuat perbandingan panjang , jisim
dan isi padu
Konstruk
10
• Keupayaan
menterjemah ayat
biasa kepada ayat
matematik dan
sebaliknya
Keupayaan menterjemah ayat biasa
kepada ayat matematik dan sebaliknya
• Menggunakan bahasa harian untuk
menerangkan operasi tambah dan tolak
• Menggunakan simbol atu grafik untuk
menerangkan operasi tambah dan tolak
• Menulis ayat matematik dengan menggunakan
simbol tambah (+), simbol tolak (-) dan simbol
sama (=)
• Menceritakan situasi yang melibatkan operasi
tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian
Konstruk
11
• Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
terhad kepada
nombor bulat
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian
terhad kepada nombor bulat
• Menyelesaikan masalah operasi tambah
dan tolak menggunakan objek konkrit
• Menyelesaikan masalah lazim yang
melibatkan dua nombor sahaja dan
menggunakan sama ada operasi tambah
atau tolak
Konstruk
12
• Keupayaan mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
melibatkan mata wang,
masa dan ukuran
panjang
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian
melibatkan mata wang
50 sen
Warnakan duit syiling yang perlu untuk
membeli kek itu.
Rujukan
• Kementarian Pendidikan Malaysia (2012) MANUAL
AM-NKRA: INSTRUMEN SARINGAN NUMERASI
(LISAN DAN BERTULIS). Putrajaya : Malaysia
• Miza Hadi. (2011). Retrieved 28 Jun, 2012 from
http://www.slideshare.net/hadimiza/literasi-dannumerasi-asgmt
• Zarina Erin. (2012). Retrieved 28 Jun, 2012 from
http://www.scribd.com/doc/96389850/numerasi

similar documents