CAT

Report
‫کاری از‪:‬‬
‫زینب آقاسی– مرضیه اسحاقی– نرجس اصغری – الهه بهشتیان –‬
‫محمد مهدی تلگردی – صفر علی حصار کوشکی – مهری‬
‫میرشاهی – سجاد یوسف عینی‬
‫زیر نظر ‪ :‬دکتر اسماء عاقبتی‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی‬
‫واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی‬
‫از نظر باور‪)1982( ،‬‬
‫‪ )1‬نوعی از ناتوانی در یادگیری که نتوان آن را با عوامل‬
‫فکری و جسمی و سالمت کودک تبیین کرد‪.‬‬
‫‪ )2‬نوعی از ناتوانی در ایجاد و نگهداری روابط رضایت‬
‫بخش با همکالسیها و معمان‬
‫‪ )3‬رفتار یا احساسات نامناسب در موقعیتهای عادی‬
‫‪ )4‬احساس مستمر ناراحتی یا افسردگی‬
‫‪ )5‬تمایل برای گسترش نشانه های بیمارگونه‪ ،‬رنجها‬
‫یا ترسها که همراه با مشکالت شخصی تحصیلی اند‪.‬‬
‫الف) بدرفتاری با دیگران‬
‫ب) گوشه گیری‬
‫ج) رفتارهای دفاعی‬
‫د) رفتار سازمان نیافته‬
‫‪ )1‬نظریه بیو فیزیکی‪:‬‬
‫ریشه داشتن رفتارهای عاطفی در طبیعت‪.‬‬
‫‪ )2‬نظریه رفتارگرایی‪:‬‬
‫استحکام رفتار با تقویت‪.‬‬
‫‪ )3‬نظریه محیط زندگی اجتماعی‪:‬‬
‫تعامالت پویای کودک و محیط‬
‫‪ )4‬نظریه سایکودینامیک‪:‬‬
‫عدم ایجاد رابطه مناسب رشد روانی با اوضاع اطرافیان‬
‫‪ )1‬معرفی توسط بالک (‪)1949‬‬
‫‪ )2‬شامل ‪ 10‬تصویر از حیوانات‬
‫‪ )3‬کودکان ‪ 3‬تا ‪ 10‬ساله‬
‫‪ C.A.T )4‬را بالک ترجیح داده آزمون اندریافت بنامد‪.‬‬
‫‪ )5‬آزمون ‪ C.A.T‬برای فهم و چگونگی ارتباط کودک با‬
‫مهمترین افراد و کشش های اوست‪.‬‬
‫‪ )1‬مشکالت تغذیه و مشکالت دهانی‬
‫‪ )2‬مشکالت رقابت‬
‫‪ )3‬تلقی کودک از والدین‬
‫‪ )4‬وقوف رابطه کودک با والدین به عنوان یک زوج در خانواده‬
‫‪ )5‬خیالپردازی کودک‬
‫‪ )6‬تعیین ساختمان روانی کودک‬
‫‪ C.A.T )7‬ابزار کاری مهم متخصص‬
‫‪ )8‬کابرد مهم ‪ C.A.T‬در پژوهشهای رشد‬
‫‪ )1‬کمک به روان شناس برای درک نوع ارتباط کودک با اطرافیان‬
‫خود‪.‬‬
‫‪ )2‬شناخت گرایش ها‪ ،‬تعارضات‪ ،‬رقابتها و ترسهای کودک‬
‫‪ )3‬مسائل مربوط به تغذیه به ویژه از نظر لذت مرحله دهانی‬
‫‪ )4‬مسائل رقابت و چشم و هم چشمی فرزندان و کشش های‬
‫روزمره آنان‪.‬‬
‫‪ )5‬مسائل مربوط به روابط کودکان با والدین یا یکی از آنان‬
‫‪ )6‬مسائل زناشویی والدین از دید کودکان‬
‫‪ )7‬اوهام کودک از پرخاشگری و خشونت‬
‫‪ )1‬ایجاد یک رابطه خوب‬
‫‪ )2‬به صورت بازی باشد‪.‬‬
‫‪ )3‬توضیح سادگی آزمون‬
‫‪ )4‬نمایش و توضیح خواستن‪.‬‬
‫‪ )5‬ترغیب کودک به ادامه صحبت ضروری است‪.‬‬
‫‪ )6‬پوشیدگی تصاویر دیگر‬
‫‪ )7‬ارائه به ترتیب‪.‬‬
‫‪ )1‬آزمایش واقعیت‬
‫‪ )2‬قضاوت‬
‫‪ )3‬احساس واقعیت‬
‫‪ )4‬نظم بخشیدن و کنترل سائقه ها‬
‫‪ )5‬روابط واقعیت‬
‫‪)6‬جریانهای تفکر‬
‫‪ )7‬واپس نگری سازگارانه برای حفظ خود‬
‫‪ )8‬عملکردهای دفاعی‬
‫‪ )9‬محدودیتهای محرک‬
‫‪ )10‬عملکردهای خودبه خودی‬
‫‪ )11‬عملکردهای ترکیبی‬
‫‪ )12‬تسلط بر کار و رقابت کردن‬
‫‪‬‬
‫موضوع اصلی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قهرمان اصلی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تصویر خویشتن‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نیازهای اساسی و کشش های قهرمان‪.‬‬
‫‪ ‬چگونگی دیده شدن افراد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تعارضهای مهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماهیت اضطرابها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مکانیسم های دفاعی اصلی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کارایی فراخود آن طور که در «مکافات» برای «جنایت» ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫انسجام یافتن خود‪.‬‬
‫بالک روایی پاسخ های آزمون را ‪ 3‬زمینه مورد مطالعه قرار‬
‫داد که عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬بررسی تکرار برخی از مباحث عنوان شده در داستانهای ابداعی‬
‫‪ ‬بررسی رابطه مطالب ابداع شده در داستانها با وقایع زندگی شخصی‬
‫آزمودنی‪.‬‬
‫‪ ‬بررسی رابطه پاسخهای آزمودنی با فراوانی پاسخهای آزمونهای دیگر‬
‫این جنبه از بررسی روایی‪ ،‬از شیوه آزمونهای هوش و استعداد گرفته شده‬
‫است‪.‬‬

similar documents