unia-europejska

Report
Patryk Mechocki IIIc
Mateusz Różański IIIc
 Większa stabilizacja
W ciągu ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy
w Europie, wojna pomiędzy krajami UE była i jest mało
prawdopodobna. Jednocześnie państwa Unii starają się
zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących, jak i
w innych częściach świata. W ramach zapobiegania
konfliktom, UE stała się największym dawcą pomocy
finansowej dla najbardziej potrzebujących rejonów świata.
Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele
projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad
demokracji oraz praw człowieka. Wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa pozwala krajom UE wyrażać
jednomyślną opinię na arenie światowej. Kolejnym krokiem
będzie realizacja wspólnej polityki obronnej.
 Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości
Każdy obywatel ma prawo do bezpieczeństwa. Większość
niebezpieczeństw zagrażających pokojowi w Europie ma
źródło w konfliktach międzynarodowych, rodzących się w
innych miejscach świata. Dlatego też kraje europejskie
muszą podejmować wspólne działania w zwalczaniu takich
zagrożeń, jak międzynarodowy terroryzm i przestępczość
zorganizowana, w tym przemyt i nadużywanie narkotyków.
Państwa UE prowadzą zdeterminowaną walkę z tymi
problemami, wykorzystując i ustanawiając pewne reguły
oraz promując współpracę policji, służb granicznych oraz
narodowych organów sprawiedliwości.
 Rozwój technologii
Obecnie w okresie istotnego rozwoju technologicznego,
Unia odgrywa coraz ważniejszą rolę, pomagając w realizacji
programów badawczych. Z budżetu UE finansowane są
projekty w dziedzinie nowoczesnych technologii,
prowadzone przez ośrodki badawcze, akademie oraz
instytucje i zakłady przemysłowe. Celem UE jest
przełożenie projektów badawczych na osiągnięcie
konkretnych wyników społeczno-ekonomicznych, takich
jak tworzenie nowych miejsc pracy, ulepszanie warunków
życia czy zwiększanie mobilności ludności. Priorytetowe
dziedziny badań to zdrowie, środowisko, energia,
transport, szkolenie i społeczeństwo informacyjne
 Dzięki lepszemu rozwojowi technologii, Polacy mogą
korzystać ze sprzętów wysokiej klasy i nabyć je za
nieduże pieniądze.
 Mniej problemów mogą sprawić czynności życia
codziennego np. w podróżowaniu pomóc może GPS.
 Więcej miejsc pracy!
Jednym z kluczowych zadań w Unii Europejskiej jest
ochrona zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy. W
przypadku niesprzyjających warunków ekonomicznych
przemysł europejski nie będzie w stanie oferować nowych
miejsc pracy, dlatego też celem Unii jest zapewnianie
dogodnych warunków gospodarczych. Unia przyczyniła się
znacznie do wzrostu handlu w Europie i do stworzenia
nowych miejsc pracy poprzez utworzenie jednolitego
rynku bez wewnętrznych granic oraz wprowadzenie
jednolitej waluty Euro. Opracowano także europejską
strategię zatrudnienia, która wskazuje, jak wykorzystać
wzrost gospodarczy w tworzeniu większej ilości lepszych
miejsc pracy.
 Dzięki większej ilości miejsc pracy, Polacy mogą
znaleźć pracę zagranicą, swobodnie podróżując
między państwami.
 Mogą więcej zarabiać, ponieważ zagranicą zarobki są
dużo wyższe niż w Polsce
 Strefa Schengen
Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona
została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych
oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady
dotyczące: kontroli na granicach zewnętrznych,
wzajemnej współpracy pomiędzy służbami państw –
sygnatariuszy, w szczególności w zakresie współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych, jak
również działania tzw. Systemu Informacyjnego
Schengen.
Jak lepiej korzystać ze strefy
Schengen?
 Wymiany uczniowskie pomiędzy krajami
członkowskimi. Przykładem takiej wymiany jest
program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Pile pod nazwą Erasmus.
 Częstsze wyjazdy na wakacje do krajów strefy
Schengen.
 Łatwiejszy przepływ towarów i usług bez kontroli
granicznych i obowiązku płacenia cła.
 Fundusze Unijne
To środki finansowe wykorzystywane w celu
wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów
członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy
unijnych pochodzi część środków przeznaczonych na
realizację Programów Operacyjnych. Polska może
korzystać z funduszy unijnych i dzięki temu może się
rozwijać.
Obecnie do funduszy unijnych zaliczamy:
 Europejski Fundusz Społeczny
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 Fundusz Spójności
Co można zrobić dzięki funduszom
unijnym?
 Wybudować Orliki
 Wyremontować zabytkowe obiekty
 Wybudować drogi
Jak dostać dofinansowanie z UE?
 Aby uzyskać dotację z Unii Europejskiej na otwarcie
własnej działalności, należy wziąć udział w projektach
organizowanych przez różnorodne agencje, organizacje i
firmy. To bezpośrednio one przyznają dofinansowanie
beneficjentom ze środków unijnych. Aby otrzymać dotację,
należy skontaktować się z organizatorami takich projektów
oraz złożyć stosowne wnioski, spełniające warunki
określone przez instytucje realizujące programy unijne.
Przykładem takiej organizacji jest WARP- Wielkopolska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W województwie
wielkopolskim realizowane są projekty m.in. w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Siedziba WARP w Pile
Dofinansowania unijne na
przykładzie Piły
 W Pile wyremontowanych zostało wiele szkół właśnie
dzięki dotacjom unijnym, m.in.
Zespół Szkół im. Stanisława
Staszica w Pile
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów
niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji
autobusowej.
 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Szpitalu
Specjalistycznym w Pile.
Szpital Specjalistyczny w Pile.
Nasze pomysły na zmiany w Pile.
 Wyremontowanie dworca PKP.
 Zakup nowych autobusów PKS.
 Wyremontowanie stadionu przy ul. Żeromskiego.
 Polacy po 10 latach członkostwa przekonali się do UE,
ale nadal nie bardzo wiedzą, jak wykorzystywać
możliwości, które Unia nam daje.
Źródło
www.money.pl
Największe korzyści płynące z
członkostwa w UE według Polaków
Żródło
www.money.pl
Wyniki ankiety
przeprowadzonej w naszej
szkole.
 1.Jakie obiekty, które otrzymały unijne dofinansowanie
zauważasz w swoim mieście?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
obiekty sportowe
budynki
drogi
inne
 2. Czy korzystasz z jakiegoś obiektu, który został
dofinansowany przez UE?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nie
tak
 3.Jakie nowe obiekty powinny powstać w Pile z
budżetu funduszy unijnych?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
boiska
place zabaw
skatepark
wypożyczalnia rowerów
inne
 4.Która z podanych korzyści członkostwa w UE jest
twoim zdaniem najważniejsza?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
dotycząca handlu
dotycząca rolnictwa
detycząca edukacji
inna
 5.Czy wiesz w jaki sposób można pozyskać fundusze
unijne?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak
nie
 6.Jaka twoim zdaniem grupa wiekowa najczęściej
korzysta z dotacji unijnych?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
poniżej 18
od 18 do 30
od 30 do 50
50+
Dziękujemy za
uwagę!

similar documents