Prezentare CNOG ppt - Portalul Colegiului National Octavian Goga

Report
Viziunea:
• Creşterea calităţii în educaţie prin deschiderea către
valorile europene şi formarea competenţelor de punere în
valoare a acestora, pentru a putea răspunde cerinţelor
unei societăţi bazate pe cunoaştere şi dezvoltare de
competenţe.
Misiunea şcolii:
• Scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza
servicii de o asemenea calitate încât elevii noştri să
primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii
şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar societatea să
beneficieze de absolvenţi performanţi.
Scurt Istoric
Anul înființării instituției educative:
• 1971 – LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ NR. 2
• 1974 – LICEUL REAL – UMANIST NR. 2
• 1977 – LICEUL INDUSTRIAL NR. 3
• 1990 – LICEUL TEORETIC „OCTAVIAN GOGA”
• 1999 – COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA”
Nr. document de înființare:
• HG. 940/1990
• OMEN 4170/1999
Instituția emitentă: Ministerul Educației Naționale
Construcția școlară. Spații de învățământ. Servicii oferite.
1. Construcția școlară
Anul în care a fost dat în folosință:
• Clădirea A – spațiu de învățământ – 1971
• Clădirea B – Sală de sport – 1974
• Clădirea C – Spațiu de învățământ – 1993
• Clădirea D – Spațiu de învățământ – 1998
• Clădirea E – Internat – 1974
• Clădirea F – Cantină – 1998
• Clădirea G – Centrală termică – 2008
• Clădirea H – Spălătorie – 2003
Construcția școlară. Spații de învățământ. Servicii oferite.
2. Spații de învățământ:
• Săli de clasă: 36
• Laboratoare/cabinete: 10
• Sală de sport: 1
3. Spații auxiliare:
• Atelier de întreținere: 1
• Bibliotecă: 1
• Teren de sport: 1
• Spații de joacă: 2
• Cancelarie: 1
• Internat: 1
• Cantină: 1
• Spălătorie: 1
Construcția școlară. Spații de învățământ. Servicii oferite.
4. Elemente de dotare:
4.1. Starea mobilierului școlar – bună
4.2. Biblioteca școlară – 17594 volume în
valoare de 34.800,00 lei
4.3. Dotarea cu calculatoare
• Total: 45
• Pentru educație: 28
• Pentru cadrele didactice: 6
• Pentru administrație: 11
4.4. Existența conectării la internet – Da (+ rețea
wireless)
4.5. Dotarea cu copiatoare: 9 buc.
4.6. Dotarea cu videoproiectoare: 6 buc.
Construcția școlară. Spații de învățământ. Servicii oferite.
5. Servicii oferite:
5.1. Internat – 80 locuri de cazare
5.2. Cantină – 120 locuri pe serie, capacitatea
de pregătire a bucătăriei – 240 locuri
5.3. Bufet
5.4. Cabinet de asistență medicală asistență medicală asigurată cu un medic
școlar și un asistent medical
5.5. Cabinet de asistență pedagogică – Un
profesor psihopedagog și un profesor itinerant
pentru elevii cu CES
5.6. Spălătorie
Construcția școlară. Spații de învățământ. Servicii oferite.
6. Proiecte în derulare:
• Reabilitarea termică a clădirii principale - în
execuție din 2008 – nefinalizată din lipsă de fonduri.
• Reabilitarea sălii de sport – în stadiu de proiect.
7. Proiecte preconizate în diferite stadii de pregătire:
• Reabilitarea internatului
• Amenajarea incintei și a drumului de acces
• Amenajarea bazei sportive în aer liber.
8. Mențiuni:
• Baza materială este nepartajată cu alte unități de
învățământ.
• Sunt clarificate problemele patrimoniale privind
proprietatea.
• Unitatea are toate avizele și autorizațiile de funcționare (sanitar
– veterinare, prevenire și stingere a incendiilor și din punct de
vedere al protecției muncii)
Resurse umane
1. Informații privind efectivele de elevi 2012-2013
1.1. Clase și efective de elevi pe niveluri de învățământ la începutul anului școlar
Nivel de
învățământ
Primar
Gimnazial
Liceal IX-XII
Liceal X,XI,XIII
Profilul
Real
Real
Umanist
Umanist
Umanist
Formă
Nr. de Clase/grupe
F
F
F
FR
10
8
16
4
Nr. de elevi/copii pe an de
studiu
190
210
432
111
1.2. Nr. clase şi efective de elevi pe specializări (învățământ liceal)
Forma de
Nr. total de
Specializarea
Nr. Clase
învățământ
elevi
Mate – Informatică
4
F
94
Științe ale naturii
4
F
99
Filologie
4
F
120
Științe sociale
4
F
119
Științe sociale
4
FR
111
Resurse umane
1. Informații privind efectivele de elevi
1.3. Caracteristici ale beneficiarilor:
1.3.1. Structura etnică a elevilor din școală:
• Români: 808 (97,11%)
• Maghiari: 23 (2,76%)
• Republica Moldova: 1 (0,12%)
• Total elevi învățământ cu frecvență: 832
1.3.2. Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcție de domiciliul
acestora:
• Nr. elevilor din mediul urban: 700
• Nr. elevilor din mediul rural: 132
• Nr. elevilor care fac naveta zilnic: 40 (microbuzul școlar), 27
(alte mijloace de transport)
• Nr. elevilor care stau în internat: 62
• Nr. elevilor care stau în gazdă: 30
• Nr. elevilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate: 81
• Nr. elevilor care provin din familii monoparentale: 91
• Nr. elevilor cu CES: 22
1.3.3. Numărul de elevi care au beneficiat e ajutoare: 81
• Rechizite școlare: 39
• Burse sau alte forme de ajutoare: 42
Resurse umane
2. Informații privind personalul didactic (2012-2013)
2.1. Posturi/Norme didactice
Norme
Norme didactice
Norme ocupate cu cadre didactice
titulare
Norme ocupate cu cadre didactice
suplinitoare
Total
Norme
51,78
Primar
Gimnazial
Liceal
12,64
13,28
25,86
41,87
11,04
9,66
21,17
9,91
1,60
3,62
4,69
Gimnazial
Liceal
2.2. Catedre rezervate: 8
2.3. Personal didactic angajat
Cadre didactice
Total
41
10
Titulare
Suplinitoare
Primar
9
1
32
9
2.4. Distribuția pe grade didactice
Personal didactic calificat
Gradul I
Gradul II
Doctoranzi
Definitivat
Debutanți
27
11
2
9
2
Personal
didactic
necalificat
0
Resurse umane
3. Informații privind personalul didactic auxiliar (2012-2013)
3.1. Total personal didactic auxiliar: 15
3.2. Distribuția personalului didactic auxiliar în funcție de calificare
Postul
Secretar I
Secretar II
Laborant
Bibliotecar
Pedagog
Administrator financiar patrimoniu
Informatician
Supraveghetor
Număr persoane
1
1
2
1
1
4
3
2
Calificare (Da/Nu)
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
4. Informații privind personalul nedidactic
4.1. Total personal nedidactic: 27
4.2. Distribuția personalului nedidactic în funcție de calificare
Postul
Muncitor I
Muncitor II
Portar, îngrijitor
Magaziner
Muncitor IV
Nr. persoane
7,5
1,5
16
1
1
Studii corespunzătoare
Da
Da
Da
Da
Da
Organigrama Colegiului – Anul școlar 2012-2013
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
1. Dobreanu Doru - director
2. Dumbravă Magdalena - director adjunct
3. Karácsony Iacob - reprezentantul Asociației Comitetului de părinți
4. Reprezentantul Consiliului Local - Țepeluș Marius
5. Reprezentantul Primarului - Paizs Gyöngy Juliánna
6. Cotfas Adrian - reprezentantul comitului de părinţi
7. Dincă Liviu - profesor
8. Groza Irina - profesor
9. Bencze Alexandrina - contabil şef
10. Craioveanu Violeta - prof. înv.primar
11. Gălățanu Georgiana- elev în clasa a XI-a A - reprezentantul elevilor
DIRECTOR
DOBREANU DORU
CONSILIUL
PROFESORAL
RESPONSABILI
CATEDRE
DIRECTOR ADJUNCT
DUMBRAVĂ MAGDALENA
COMISII DE
SPECIALITATE
DIRECTOR ADJUNCT
KARÁCSONY IACOB
CONSILIER
EDUCATIV
COMISIA PT. EVALUAREA ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢII
1. Muncelean Livia - Lb. şi lit. română
1. Curriculum - Dir.adj.Dumbravă Magdalena
2. Eros Maria - limbi moderne
2. Diriginţi - Drobota G, Burlacu M
3. Ilie Aurelian - Matematică-Informatică
3. Orar: Popescu Adriana, Barac Elena
3. Lupu Melania - reprez. Cons. Prof.
4. Popa Ioan - Fizică-Chimie
4. Concursuri şi olimp. şcolare: Buzatu Doina
4. Galea Adriana - reprez. părinţilor
5. Grecu Maria - Istorie-Ştiinte Sociale-religie
5. Monit. Evaluarii rezultatelor înv.: Karacsony I
5. Negru Andra - cls. a XI-a B - reprez. elev.
6. Galea Adriana - Biologie-Geografie
6. Educaţie sanitară: Lupu M, Mănica L.
6. Țepeluș Marius - reprez. Cons. Local
7. Groza Irina - Ed. Fizică - Materii aplicate
7. Activităţi extraşcolare: Ionescu M., Groza I.
7. Karacsony Iacob - reprez. Cons.Prof
8. Craioveanu Violeta - învăţători
Prof. Psih. Oproiu Ramona
1. Dumbravă Magdalena-dir. adj.-conducere.oper.
2. Groza Irina - reprez. Cons. Prof.
8. Burse și alte forme de ajut. mat.: Karácsony I.
9. Disciplină elevi: Dincă Liviu
Disciplina CA:dir. Dobreanu Doru
10. Perfecţionare: Eros Maria
11. Proiecte: Galea Adriana
12. Securitatea elev.şi comb.violenței-Dir.Dobreanu D
13. Verificare cataloage: Karácsony Iacob
SECRETARIAT
INFORMATICĂ
CONTABILITATE
ADMINISTRATIV
Secretar şef
Ferchiu Laura
Informatician
Neacșu Dan
Contabil şef
Bencze Alexandrina
Administrator
Teslovan Nicolae
CENTRALA
TERMICĂ
BIBLIOTECA
Bibliotecar
Maier Paula
CANTINA
MAGAZIA
INTERNATUL
Pedagog şcolar
Voaideş Domniţa
Obiective strategice și operaționale
Obiective strategice
Obiective operaţionale
1.Implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii la
nivelul organizaţiei şcolare
2.Implicarea factorilor în luarea deciziilor, în contextul
Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei
descentralizării
3. Susţinerea tinerilor în acţiuni de implicare şi asumare a
responsabilităţii în viaţa comunităţii
1. Asigurarea asistenţei medicale şi a protecţiei muncii pentru elevi
şi personal
2. Promovarea comunicării deschise, eficiente, climatului de
colaborare şi cooperare
Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică
3. îmbunătăţirea condiţiilor de lucru/studiu prin adecvarea bazei
materiale la nevoile de dezvoltare ale şcolii
4. Motivarea elevilor capabili de performanţă
5. Reducerea fenomenului de violenţă în şcoală
1. Dezvoltarea procesului educaţional bazat pe competenţe
2. Orientarea şi optimizarea învăţării prin evaluare standardizată
Diversificarea ofertei educaţionale
3. Adaptarea ofertei şcolii pe baza cererii nevoilor de educaţie
identificate
4. încurajarea dezvoltării individuale prin educaţie permanentă
1. îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură prin depistarea elevilor cu
dificultăţi de învăţare şi sprijinirea prin programe speciale de
Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi sau mai puţin susţinuţi de recuperare
familii în vederea reducerii absenteismului şi ameliorării
2. Implicarea părinţilor şi cointeresarea lor în educaţia copiilor;
3. Susţinere financiară prin derularea programelor sociale
rezultatelor şcolare
guvernamentale şi identificarea altor forme (tabere, burse private)
4. Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar
Aspecte privind calitatea procesului didactic
1. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2011-2012 Situația
școlară în iunie 2012
Corigenţi
Total
elevi
Promovaţi
Primar I-IV
166
Gimnazial V-VIII
Ciclu de înv.
Repetenţi
iunie 2012
Cu
situaţia
neînch
eiată
Total
1ob
2ob
166
0
0
0
0
0
209
201
4
3
1
4
0
Liceal zi
IX-X
235
220
12
4
8
3
0
Liceal zi
XI-XII
219
210
9
9
0
0
0
Liceal FR IX-XII
104
94
0
0
0
0
10
TOTAL PE ŞCOALĂ
933
891
25
16
9
7
10
Aspecte privind calitatea procesului didactic
2. Evoluţia promovabilităţii pe cicluri de învățământ și pe școală
Ciclul de înv.
Anul şcolar
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
100%
100%
100%
100%
100%
Gimnazial V-VIII
96,40%
97,11%
96,55%
95,08%
96,17%
Liceal zi IX-X
95,37%
89,61%
96,42%
96,18%
93,61%
Liceal zi XI-XII
98,76%
99,53%
99,07%
97,30%
95,89%
Liceal seral
93,13%
79,85%
100%
90,32%
-
Liceal FR IX-XII
-
97,43%
100%
92,04%
90,38%
Promovabilitatea
pe şcoală
97,14%
94,33%
98,13%
96,26%
95,49%
Primar I-IV
Aspecte privind calitatea procesului didactic
3. Numărul elevilor promovaţi după mediile generale
6 – 6,99
Ciclu de
înv./clase
Promovaţi
Nr.
elevi
7 – 7,99
%
Nr.
elevi
8-8,99
%
Nr.
Elevi
9-9,99
%
Nr.
elevi
10
%
Nr.
elevi
%
Gimnazial VVIII
201
2
0,99
22
10,94
61
30,34
111
55,22
5
2,48
Liceal zi
IX-X
220
6
2,72
43
19,54
97
44,09
71
32,17
3
1,36
Liceal zi
XI-XII
210
4
1,90
25
11,90
65
30,95
111
52,85
5
2,38
Liceal FR
IX-XII
94
19
20,21
70
74,46
5
5,31
-
-
-
-
Total zi
631
12
1,90
90
14,26
223
35,34
293
46,43
13
2,06
Total şcoală
725
31
4,27
160
22,06
228
31,44
293
40,41
13
1,79
Aspecte privind calitatea procesului didactic
4. Evaluarea naţională - clasele a VIII-a
Disciplina
Limba şi literatura
română
Matematica
Medie
generală
2009-2010
Promovabilitatea
2011-2012
2010-2011
Școală
Județ
8,49
100%
100%
100%
48,34%
6,33
60%
79,03%
67,85%
42,39%
Primii 10 elevi clasați:
Nr.crt.
Numele și prenumele
Clasa
Media generală
1
LARE CRISTINA
VIII A
10,00
2
MOROȘANU GEORGIANA MARIA
VIII B
9,82
3
CHIRILĂ ALEXANDRU
VIII B
9,77
4
RUSU CARMEN ALEXANDRA
VIII B
9,67
5
IONESCU ANDREEA IOANA
VIII A
9,42
6
JITARU MĂDĂLINA
VIII A
9,40
7
IFTIMIE DRAGOȘ IONUȚ
VIII A
9,27
8
ENE COSMIN MIHAI
VIII A
9,20
9
BOMHER SEBASTIAN
VIII A
9,15
10
BRÂNZILĂ LISA
VIII A
9,10
Aspecte privind calitatea procesului didactic
5. Examenul de bacalaureat
Promovabilitatea
- Sesiunea iunie-iulie 2012
Înscrişi
111
Zi
106
Promovaţi
Promovabilitate
72
67,92%
Serii
anterioare
4
Promovaţi
Promovabilitate
0
0%
Neprezentați
1
- Promovabilitate: 65,45% pe şcoală – locul 8 pe judeţ.
- Sesiunea specială 2012
Înscrişi
3
Promovaţi
1
Promovabilitate
33,33%
- Sesiunea august-septembrie 2012
Înscrişi
40
Promovaţi
16
Promovabilitate
40%
- Rezultate finale – seria curentă
Total absolvenți
112
- Locul 7 pe județ.
Promovaţi
88
Promovabilitate
78,57%
Aspecte privind calitatea procesului didactic
5. Examenul de bacalaureat
Elevi cu medii generale peste 9. Promovabilitatea și medii generale pe clase sesiunea iunie-iulie 2012
Nr. crt.
Nume și prenume
Clasa
Media
1
AFILIPOAIE I. ALOIS
XII - C
9,7
2
BAHNĂ C. MONICA
XII - C
9,7
3
BERSAN G. ANDREA
XII - C
9,7
4
TUBÁK G.T. NORBERT-TIBERIU
XII - C
9,68
5
GOGU I. ALEXANDRA
XII - B
9,66
6
BENCHEA V. ANAMARIA
XII - C
9,61
7
ASANDEI C. CLAUDIU-VLĂDUŢ
XII - C
9,6
8
ANDREIU M. ALINA-MARIA
XII - C
9,53
9
STĂNESCU V. ANCA-IOANA
XII - A
9,5
10
BÁNYAI D.P. BOTOND-PÉTER
XII - C
9,48
11
CIOROPARIU P.F. LAURA-MARIA
XII - B
9,48
12
LARE T. DORIN
XII - C
9,48
13
STOG C. IVONA-GEORGIANA
XII - C
9,46
14
TINCA I. ANDREEA-CĂTĂLINA
XII - B
9,46
15
URSULESCU C.C. ANDREEA-DIANA
XII - A
9,46
16
MATEI M. TAMARA
XII - B
9,41
17
MIRON M.G. IOANA
XII - A
9,38
18
LOGIGAN F. LAURA-GEORGINA
XII - C
9,33
19
MORAR F.C. SILVIA
XII - C
9,31
20
AANEI I. ANDREEA
XII - C
9,3
21
KEDVES T. KRISZTINA
XII - B
9,26
22
MUREŞAN P.L. ALEXANDRA
XII - C
9,03
CLASA/SPECIA
LIZAREA
Media gen.
Promov.
XII A matematicăinfo.
8,56
73,33%
XII B ştiinţe ale
naturii
8,09
60,71%
XII C filologie
8,80
87,87%
XII D ştiinţe
sociale
7,18
50%
Forma
de înv.
Bacalaureat – medii gen./ şcoală
2008 2009 2010 2011
2012
Zi
8,75
8,65
8,20
8,17
8,26
Seral
7,72
6,89
6,77
7,26
-
Aspecte privind calitatea procesului didactic
6. Olimpiadele școlare
Anul școlar
M
Premii și mențiuni
Faza județeană
Faza Națională
III
II
I
Part.
M
III
II
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
16
14
12
25
22
17
12
9
15
5
10
16
12
11
8
16
17
16
13
13
2
12
11
9
7
2011-2012
13
9
7
11
6
Total
Total premii
102
67
64
86
47
3
5
4
1
4
1+1
medali
e
bronz
19
319
I
-
-
1
-
-
-
-
67
-
1
7. Alte concursuri
Anul
școlar
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Număr
concursuri
57
54
60
70
63
60
Aspecte privind calitatea procesului didactic
8. Rezultate deosebite la concursuri
• Concursul internațional de matematică „Zrini” Budapesta – premiul I 2007
• Concursul național de proiecte antidrog „Împreună ” – Locul II faza națională 2008
• Concursul național „Unitate și prietenie” ediția a 9-a – Locul I faza națională 2008
• Concursul internațional de afișe „Acționează pentru drepturile tale” – Franța, 3 laureați
(2007)
• Concursul național LICART (2008) – Premiul I pentru cel mai bun actor
• Concursul național de proiecte ecologice „Pentru un mediu mai curat” – București, 2009,
Premiul Publicului pentru proiectul „Stop poluării”
• Concursul național „Harta școlilor verzi” – Henkel România, Premiul publicului, Premiul II
al juriului, Premiul pentru cea mai originală prezentare, Premiul National Geographic, 2010
• Concursul „Tehnium 2010” – Premiul III, faza națională
• Concursul „Questions pour un(e) francophone” – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
Locurile I,II,III, 2010
• Concursul Național „Cultură și spiritualitate românească” – Locul III, etapa națională, 2011
• Concursul Național de proiecte didactice integrate, transdisciplinare „Învățare pentru
societatea cunoașterii” – Locul II, regiunea centru, 2011
• Concursul Internațional de Matematică Aplicată Cangurul – Premiul II, faza națională, 2010
• Concursul de creație „Lucian Blaga” – Participare, faza națională 2012
• Concursul Național „Cultură și civilizație românească” – Mențiune, faza națională 2012
• Concursul „± Poezie” – Participare, faza națională 2012
• Concursul Național „Sanitarii Pricepuți” – Participare, faza națională 2012
• Festivalul Național de interpretare vocală „Floare de lotus” – Locul I, faza națională 2012
• Festival – Concurs național de muzică ușoară „Cununa petrolului” – Premiul juriului, 2012
• Concursul „Meșteșuguri artistice tradiționale” – 2 locuri I, un loc II, faza națională 2012
Aspecte privind calitatea procesului didactic
9. Admiterea în învățământul superior 2012-2013
Învăţământ superior
Învăţământ postliceal
77
(87,5% din elevii promovați
la examenul de Bac.)
11
(12,5% din elevii promovați
la examenul de Bac.)
Încadrat
în muncă
Şomeri
10
14
• Universitatea „I.Mincu” Arhitectură, București (1)
• ASE, București (1)
• SNSPA, Publicitate, București (1)
• Facultatea de Stiinte Politice, București (3)
• UMF, București (1)
• Universitatea Titu Maiorescu, Medicină dentară, București (1)
• Univ. „A.I. Cuza”, Iasi (FEAA), Informatică, Psihopedagogie (7)
• Fac.de Medicină Veterinară, Brașov (1)
• Univ. „Transilvania”, Brașov (Alimentație și turism, Relații publice, Filologie, Asistență
socială, Ed. fizică și sport, Automatică, Silvicultură, psihologie) (23)
• Univ. Babes-Bolyai, Cluj (Marketing, Filozofie, Drept, Sociologie, Geografie, Studii
Europene, Jurnalism, Informatică) (20)
• Universitatea tehnică, Cluj (3)
• Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cluj (1)
• UMF, Tirgu Mures (4)
• Univ. „Petru Maior” (Protectia Mediului), Tirgu mures, (1)
• Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu (2)
• Univ. „Lucian Blaga” , Sibiu, drept (1)
• Univ. Petrol și Gaze, Ploiești (1)
• Facultatea de Ed. fizică și sport, Oradea (1)
• University of Bradford, Anglia (1)
• University of Tehnology and Economics, Budapesta (1)
• Comunicare și media, Olanda (1)
• University of Aalborg, Damenarca (1)
Aspecte privind disciplina elevilor
1. Numărul elevilor cu nota scăzută la purtare:
Note la purtare
≥7
<7
Calificativ bine
Total
2006-2007
117
4
0
121
2007-2008 2008-2009 2009-2010
73
52
59
0
2
0
1
2
0
74
56
59
2010-2011
68
2
0
70
2. Situația absențelor:
Anul şcolar
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Total absenţe
23502
(28,14)
29712
(35,12)
31046
(36,05)
34659
(39,16)
Motivate
18548
23752
26397
29136
Nemotivate
4954
5960
4649
5523
2011-2012
55
0
0
55
Aspecte ale activității educative
Obiective urmărite:
• Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor
etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea
drepturilor omului etc.;
• Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de
parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate;
• Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei;
• Intensificarea spiritului de competiţie între elevi.
Direcţii de acţiune :
• Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea activităţilor;
• Organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de
nevoile educative ale colectivelor de elevi şi în concordanţă cu
priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional;
• Dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de
educaţie civică şi de promovare a sănătăţii;
• Asigurarea unei mobilităţi accentuate ale elevilor pentru schimburi
profesionale de idei şi experienţe de viaţă
• Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale
Aspecte ale activității educative
Activități educative organizate, pe componente educaționale:
1. Educația pentru respectarea valorilor culturale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie
Programul “Tradiţii româneşti “
Proiectul „Lectura-calea spre o lume mirifică”
Concurs de ghicitori
„Cartea, prietena mea
Programul „București, capitala mea”
„Anul Caragiale”
Proiectul de parteneriat educațional „Împreună pentru o lume mai bună”
„De Dragobete”
Proiectul „Charles Darwin”
„Cartea – cel mai bun prieten al meu”
„Două fețe ale tradiției”
„Identificarea elementelor de patrimoniu cultural local”
„Târgul Mărțișorului”
„Lumea cărților”
„Citim, desenăm, discutăm, prezentăm”
Clubul discuțiilor „Copacul”
„Creangă – Mărțișorul copiilor”
„Maratonul lecturii”
„Lectura în parteneriat”
„Lasă totul și citește!”
„Ziua teatrului pentru copii”
„Șezătoarea literară”
Carnavalul „În lumea poveștilor”
Programul „Goga – poet național”
Festivalul „Cântec, joc și voie bună”
Concursul „Cel mai activ cititor”
Aspecte ale activității educative
Activități educative organizate, pe componente educaționale:
2. Educația pentru mediu
• Programul “Salvaţi Pământul”:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Concursul Național „Colțul verde din școala mea”
Realizarea eco – calendarului 2012
Proiectul ecologic “Let’s do it Romania!”
Expoziţie de desen “Toamna în culori”
Concursul de desen și fotografie „Circulă în mod ECOlogic”
Miniproiect „Toamna în imagini”
„4 aprilie – o zi de ecologizare”
Campanie de colectare de materiale reciclabile
Excursie la groapa de gunoi ecologică AVE
„Fashion Day” - atelier de creație din materiale refolosibile
„Pădurea prietena mea”
Aspecte ale activității educative
Activități educative organizate, pe componente educaționale:
3. Educația pentru sănătate
•
•
•
•
•
•
•
•
Proiectul „Fred goes net”
Dezbatere „Consumul de etnobotanice”
Dezbatere „Cum ne păstrăm sănătatea”
„A trata sau a preveni”
Curs de formare „Provoluntariat antidrog”
Micii Sanitari
„Spune nu drogurilor”
„Sănătatea nu se cumpără”
4. Educația pentru o societate democratică
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategia pentru Activitate Comunitară – parteneriatul „Bunul samaritean”
Concursul „Afiș pentru pace”
Proiectul „Copii pentru copii”
“Ziua pensionarilor”
„Toleranța și intoleranța”
Vizionarea filmului „O clasă divizată”
„La masa de onoare”
Concursul „Desene și afișe, drepturile copiilor”
„Fii bun samariteam”
Aspecte ale activității educative
Activități educative organizate, pe componente educaționale:
5. Educaţia pentru securitate personală
•
•
•
•
•
•
•
Săptămâna prevenirii criminalității
Concursul „Telefonul mobil – avantaje și dezavantaje”
Campania „Stop violenței domestice!”
„Violența școlară”, „Comportamentul asertiv, pasiv sau agresiv”
„Împreună pentru mai multă siguranță”
„Siguranța navigării pe internet”
„Calculatorul, prieten sau dușman?”
6. Dezvoltarea personalităţii şi a carierei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proiectul „Firme virtuale pentru liceeni”
Ziua porților deschise IJJ Harghita
Ziua porților deschise ISU Harghita
„Stil de învățare”, „Muncă, ocupație, carieră”, „Respectul de sine și respectul față de ceilalți”,
„De la copilărie la adolescență”
„Creativitatea școlară”, „Asemănări și deosebiri”, „Comunicare eficientă”
„Educație intelectuală”, „Copil sunt și eu…”, „Elemente de marketing personal”
„Cum îmi aleg prietenii”
„Cunoaște-te pe tine însuți”
„Învățarea eficientă, învățarea permanentă”
Aspecte ale activității educative
Activități educative organizate, pe componente educaționale:
6. Dezvoltarea personalităţii şi a carierei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bursa școlilor
Bursa profesiilor
„Factorii care pot influența luarea deciziei privind cariera”
„Adolescența – vârsta idealurilor”
„Asemănări, deosebiri”,„Prejudecăți”
„La masa de onoare – contribuția fiecărei persoane la bunul mers al școlii”
„Cum mă prezint la un interviu”
„Surse contemporane de informare”
Prezentări de oferte educaționale pentru cariera militară sau în alte domenii
„Ce profesie mi se potrivește”
„Pe drumul prieteniei”
„Cercetaș pentru o zi”
Concursul „Inedit”
Aspecte ale activității educative
Activități educative organizate, pe componente educaționale:
7. Alte activități
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Balul Bobocilor
Carnavalul Toamnei
Seară de Halloween
Excursii tematice
Seri distractive
Teatru de păpuși „Nelu Năzdrăvanul”
Seară de film
Amenajarea sălilor de clasă
Amenajarea coridorului de la etajul II
Drumeții
Balul Maturandus
Vizite la fabrica de apă minerală și fabrica de pâine
Serbări școlare
Aspecte ale activității educative
Proiecte educative și de parteneriat
1. Proiectul educativ –Concursul Naţional de
eseuri,traduceri şi artă plastică
“Dezleagă minţii mele taina” – ediţia a III-a – CNOGoga,
CAER – 2012;
2. Proiectul educativ –Concursul Naţional de creaţie
literară, desen şi fotografie
“La francophonie avant toute chose” ediţia a III-a –
CNOGoga, CAER – 2012;
3. Proiectul educativ – Festivalul Naţional de dans modern
– ediţia a XVII-a – CNOGoga,
CAEN 2012;
4. Proiectul “Agenda Europa”
5. Proiectul “Copii pentru copii” – C.Ş.E.
6. Programul Junior Achievements
7. Proiect de parteneriat „Împreună pentru o lume mai
bună” cu Liceul Teoretic „O.C.
Tăslăuanu”
8. Lifelong Learning Programme Comenius “ART AND
TIMES” – proiect multilateral elaborat
şi aplicat în 2012 – buget insuficient
9. Proiectul ecologic “Let s do it Romania!”
10. Proiectul educativ “Fred goes net” – CPECA Harghita
11. Proiectul “Provoluntariat antidrog” – ASCA Harghita,
CPECA Harghita
12. Proiectul “Zilele Octavian Goga”
13. Proiectul „Bunul samaritean” – SNAC
14. Proiectul „Telefonul mobil – avantaje și dezavantaje” –
Asociația VIRTUS VIVENS
15. Proiectul „Firme virtuale pentru liceeni” – Asociația
VIRTUS VIVENS
16. Proiectul „Pași către dezvoltarea abilităților de viață,
pași spre viitor” – în cadrul
Programului Școala Altfel
17. Proiectul educativ „Crăciunul în Europa”
18. Proiectul „Eco junior – Redescoperim natura”
19. Proiectul „Lectura - Calea spre o lume mirifică”
20. Programul Internațional LeAF – proiectul „Pădurea
prietena mea”
21. Proiecte tematice: „Toamna”, „Crăciunul la români”,
„Comunitatea locală”,
„Uniunea Europeană”, „Paștele – tradiții și obiceiuri”,
„I.L. Caragiale””
22. Proiect de parteneriat „Pe drumul prieteniei” cu Șc.nr.3
Piatra Neamț
23. Proiect de parteneriat „Pe urmele lui Ioan Căianu” cu
Grupul Școlar
„Ion Căian Românul” – Căianul Mic, Bistrița-Năsăud
24. Proiectul educațional „Elevul mediator – un actor nou”
– ISJ Harghita
25. Proiect de parteneriat cu Școala Specială Bilbor
26. Programul „Săptămâna prevenirii delicvenței și a
consumului de droguri” – CPECA
Harghita
27. Proiect educațional – Concursul Național „Colțul verde
din școala mea” – Asociația
RECOLAMP
Aspecte ale activității educative
Colaborări:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instituția Prefectului
Consiliul Județean Harghita
Consiliul Local Miercurea Ciuc
IPJ Harghita
IJJ Harghita
ISU Harghita
Brigada 61 „Vânători de Munte”
Muzeul Carpaților Răsăriteni
Centrul Cultural „Miron Cristea”
CPECA Harghita
ASCA Harghita
Universitatea „Transilvania”Brașov
Organizația Națională „Cercetașii României” – Centrul Local „Orion”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iași
Universitatea „Petru Maior” – Tg. Mureș
CJRAE
ISJ Harghita
Etc.
Publicații proprii:
•
•
•
Anuarul Școlii (ISSN:2066-4753)
Revista elevilor „Focus” (ISSN:2066-7410)
Revista cadrelor didactice „Școala Noastră” (ISSN:1453-8938)
Prof. Doru Dobreanu – director
Prof. Magdalena Dumbravă – director adjunct
Prof. Iacob Karacsony – director adjunct

similar documents