کلیاتی پیرامون اعتباربخشی و حاکمیت بالینی

Report
2
‫انواع مدلهای ارتقاء کیفیت در سازمانهای سالمت کشور‬
‫‪ ‬شیوه هایی که به مدیریت کیفیت خدمات درداخل سازمان‬
‫کمک می کنند و به ارتقاء کیفیت خدمات درمانی منجر می‬
‫شود‪.‬‬
‫مثل‪ :‬حاکمیت بالینی ( ‪(Clinical‬‬
‫‪Governance‬‬
‫‪ ‬مدل هایی که با ارزیابی خارج سازمانی مبتنی بر کیفیت‪ ،‬تعهد‬
‫سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می دهند‬
‫اعتبار بخشی (‪) Accreditation‬‬
‫مثل‪:‬‬
‫اجزا اساسی نظام جامع ارتقاي کیفیت در سالمت‬
‫‪ ‬ساختار و فرایندهای ملی و منطقه ای برای شناسایی هدف ها و‬
‫راهبردهای ملی سالمت‪ ،‬استانداردها و راهنماهای بالینی‬
‫‪ ‬ساختار مناسب برای اجرای برنامه های ارتقای کیفیت‪ ،‬به کارگیری‬
‫راهنماهای بالینی و دست یابی به استانداردها (نظام حاکمیت خدمات‬
‫بالینی)‬
‫‪ ‬ساختار مناسب برای پایش و ارزیابی عملکرد و اعتبار بخشی‬
‫‪4‬‬
‫ویژگی هاي مدل مطلوب ارتقاي کیفیت خدمات سالمت‪:‬‬
‫‪ ‬پوشش نیازهای نوین سیستم های سالمت (مدیریت خطر‪ ،‬پاسخگویی به استفاده‬
‫کنندگان‪ ،‬خدمات مبتنی بر شواهد‪)...‬‬
‫‪ ‬جامعیت‬
‫‪ ‬انعطاف پذیری ( امکان تطابق با شرایط و سیاست های بیمارستانی در ایران‪،‬‬
‫تغییرات آینده در سیاست های سالمت کشور)‬
‫‪ ‬به کارگیری گسترده کارکنان بیمارستانی (اعم از بالینی و غیربالینی)‬
‫‪ ‬قابلیت پیاده سازی با حداقل حمایت بیرونی وامکان توانمند سازی کارکنان در‬
‫جهت پیاده سازی مدل‬
‫‪ ‬پاسخگویی به مشکالت جاری نظام ارایه خدمات وحذف فرآیندهای مزاحم‬
‫‪5‬‬
6
‫تعریف اعتباربخشی ‪:‬‬
‫‪ ‬فرایندی است که در جریان آن یک سازمان مشخص با استفاده از نظر مجموعه ای‬
‫از خبرگان یک حوزه تخصصی‪ ،‬بر اساس استانداردهای مدون و از پیش تعیین شده‪،‬‬
‫نسبت به انجام ارزشیابی های ادواری منظم در حوزه مورد نظر اقدام نموده و در‬
‫مورد اعطای صالحیت فعالیت به آنها تصمیم گیری می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬تاکنون در سیستم سالمت و درمان کشور وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی‬
‫از طریق معاونت درمان استانها اقدام به ارزشیابی مراکز درمانی و تعیین درجه اعتبار‬
‫آنهامی نموده است و از مهر ماه ‪ 91‬این فرایند نظارتی با استانداردهای اعتباربخشی‬
‫متحول می گردد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫مدل اعتبار بخشی از معتبرترین مدل های ارزیابی‬
‫مبتنی برکیفیت و ایمنی‬
‫هماهنگ با سایر اولویتهای وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی‪ ،‬ایمنی‬
‫بیمار و منشور حقوق بیمار‪ ،‬همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و‬
‫توجه به زیرساختهای پژوهشی به ویژه در زمینة رعایت ایمنی و حقوق بیمار و‬
‫ارتقای کیفیت خدمات‪ ،‬راهی نوجهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب‬
‫سازما نهای ارائه دهندة خدمات سالمت و الزم االجرا برای تمامی کشور‬
9
‫‪ ‬تعریف حاکمیت خدمات بالینی ‪ :‬چارچوبی است که در آن‬
‫سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت‬
‫پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات‬
‫بالینی شکوفا شده و بر آخرین شواهد علمی معتبر مبتنی باشد‪،‬‬
‫خدماتی اثربخش را تضمین نموده و به صیانت از استانداردهای‬
‫عالی خدمات می پردازد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫مدل حاکمیت خدمات بالینی بر ‪ 7‬حیطه اساسی زیر تمرکز دارد‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫مشارکت بیمار‪ ،‬همراهان و جامعه‬
‫‪.2‬‬
‫مدیریت خطر و ایمنی بیمار‬
‫‪.3‬‬
‫مدیریت کارکنان (‪)Staff &staff Management‬‬
‫آموزش ‪ ،‬توسعه و مهارت آموزی )‪) Education& training‬‬
‫استفاده از اطالعات ( ‪)Use of information‬‬
‫اثربخشی بالینی)‪(Clinical effectiveness‬‬
‫ممیزی بالینی ( ‪(Clinical Audit‬‬
‫‪)involvement‬‬
‫‪)management‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪11‬‬
‫( ‪Patient and public‬‬
‫( ‪patient safety& Risk‬‬
12
‫مفاهیم کلیدی در حاکمیت خدمات بالینی و اعتباربخشی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪13‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بهبود کیفیت‬
‫رهبری‬
‫عملکرد مبتنی بر شواهد‬
‫انتشارفعالیت های خوب ‪ ،‬ایده ها و نوآوری‬
‫کاهش ریسک بالینی‬
‫تشخیص عوارض جانبی‬
‫درس آموختن از شکایت‬
‫توجه به عملکرد ضعیف بالینی‬
‫برنامه های توسعه حرفه ای‬
‫داده های با کیفیت و نگهداری سوابق‬
‫نقش هر عضو از کارکنان (مرتبط با کار آنها‬
‫کیفیت ‪ ،‬پاسخگویی ‪ ،‬شفاف سازی و بهبود مداوم‬
‫همکاری وکار گروهی‬
‫مسئولیت حرفه ای کادر پزشکی‬
‫کارکنان با صالالحیت و آموزش بر اساس ‪PDP‬‬
‫ترویج فرهنگ یادگیری (حوادث و شکایات)‬
‫روشهای بهبود کیفیت (مثل ممیزی بالینی)‬
‫تشویق فرهنگ تعالی ‪ ،‬مشارکت و مسئولیت پذیری‬
‫حصول اطمینان ازوجود قوانین مدیریتی روشن برای مراقبت های بهداشتی ارائه شده‬
‫تجلیل از موفقیت ها‬
‫فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی‬
‫تعهد به کیفیت که در بین پزشکان‪ ،‬کارکنان و مدیریت تقسیم می شود‬
‫بحث های (جلسات) منظم کمیته حاکمیت بالینی‬
‫رابطه اعتباربخشی و حاکمیت بالینی ‪:‬‬
‫‪ ‬هر دو بر تعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تأکید می نمایند‪ .‬از‬
‫این رو‪ ،‬معاونت درمان وزارت بهداشت با بهره گیری هم زمان و هماهنگ هر دو‬
‫مدل مذکور سعی دارد تا از یک سو‪ ،‬بر توانمندی سازمان ها جهت ارائة خدمات‬
‫ایمن‪ ،‬کیفی‪ ،‬مبتنی بر شواهد علمی روز و شرایط بومی کشور‪ ،‬بیفزاید و از سوی‬
‫دیگر با ارزیابی خارج سازمانی آنان براساس استانداردهای شفاف وهمسو‪ ،‬بر تعهد‬
‫و پاسخگویی سازمان های مذکور تأکیدنماید‪.‬‬
‫‪ ‬این برنامه هماهنگ پیوند مدیریت ارشد با ارائة خدمات مؤثر پزشکی را فراهم می‬
‫نماید و نوعی ژر ف اندیشی در زمینة مدیریت بیمارستانها و کیفیت وایمنی‬
‫خدمات مراقبتی به شمار می رود‪.‬‬
‫‪14‬‬
15
‫‪ ‬هدف اصلی سیستم های نظارت و ارزشیابی‪ ،‬اعمال نظارت و کنترل جهت اطمینان‬
‫از ارائة خدمات مراقبتی کیفی‪ ،‬ایمن ومبتنی بر شواهد علمی روز است ‪.‬‬
‫‪ ‬اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر‬
‫استاندارد و درنظرگرفتن پیامدهای سالمت‪ ،‬به عنوان یک ابزار سیستماتیک و‬
‫هدفمند‪ ،‬جهت تأمین ایمنی بیمار‪ ،‬همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام‬
‫خدمات قابل ارائه در بیمارستان‪ ،‬مدیران و رهبران نظام سالمت را در عمل به‬
‫وظایف خطیر خود در حوزة مراقبتی یاری می نماید‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .‬از سال ‪ 92‬ارزشیابی بیمارستانها بر اساس‬
‫استاندارد اعتباربخشی خواهد بود‬
‫‪17‬‬
18
‫حیطه هاي اصلی استانداردهاي اعتباربخشی‬
‫‪ ‬الف ) حیطه مدیریتی مشتمل بر‪:‬‬
‫‪ * ‬مدیریت و رهبری *حقوق گیرندة خدمت *واحد بهبود کیفیت * کمیته ها *‬
‫مدیریت پرستاری* بخش مدیریت دارویی‬
‫‪ ‬ب) حیطه های درمانی مشتمل بر‪:‬‬
‫‪* ‬بخش اورژانس * بخش مراقبتهای ویژه ( ‪* )ICU‬بخش مراقبتهای ویژة‬
‫قلبی( ‪* (CCU‬بخش مراقبتهای ویژة نوزادان )‪ * )NICU‬بخش جراحی * بیهوشی‬
‫و اتاق عمل *شیمی درمانی * بلوک زایمان * بخش کودکان *بخش روانپزشکی *‬
‫بخش تصویربرداری * آزمایشگاه * طب انتقال خون * بخش فیزیوتراپی * واحد کنترل‬
‫عفونت * بخش آنژیوگرافی * بخش دیالیز‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬ج) حیطه های پشتیبانی مشتمل بر‪:‬‬
‫‪* ‬واحد فناوری اطالعات * واحد مدارک پزشکی * واحد مهندسی پزشکی*‬
‫واحد مدیریت منابع انسانی * واحد مدیریت دفع پسماند * واحد بهداشت محیط‬
‫* واحد بهداشت حرفه ای * واحد تدارکات *ساختمان * واحد تأسیسات‬
‫*آتشنشانی * واحد رختشویخانه* بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی * واحد‬
‫تغذیه‬
‫‪ * ‬فهرست استانداردهای ضروری ایمنی بیمار‬
‫‪20‬‬
‫مشترکات استانداردهاي اعتباربخشی بخشهاي مختلف‬
‫‪‬‬
‫برنامه استراتژیک‬
‫• برنامه عملیاتی‬
‫• برنامه بهبود کیفیت و جمع آوری و تحلیل داده ها‬
‫• برنامه مدیریت خطر‬
‫• مستندسازی‬
‫‪‬‬
‫ خط مشی ها و روش ها‬‫‪ -‬سایر مستندات ( شرح شغل‪ ،‬فرم ها‪ ،‬کتابچه ها‪ ،‬کمیته ها‪ ،‬چک لیست ها و‪)...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫• جستجوی اینترنتی و بررسی شواهد علمی‬
‫• کار تیمی‬
‫• مهارت های رهبری‬
‫• مهارت های ارتباطی‬
‫• ایمنی بیمار و کارکنان‬
‫• رعایت حقوق بیمار‬
‫سرفصلهاي استانداردهاي اعتباربخشی ‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ ‬الف ) تدوین و تبیین اهداف وبرنامه ها مشتمل بر‪ :‬برنامه استراتژیک ‪ ،‬برنامه‬
‫عملیاتی و خط مشی ها‬
‫‪ ‬ب )استانداردهای مدیریت منابع مشتمل بر‪:‬‬
‫‪ ‬مدیریت نیروی انسانی(عمومی و تخصصی در هر حیطه ) مشتمل بر‪:‬‬
‫‪ ‬شرایط احراز شغل‪ ،‬پرونده پرسنلی‪ ،‬شرح وظایف‪ ،‬لیست کارکنان و برنامه کاری‪،‬‬
‫آزمون ورودی و نحوه گزینش نیروی انسانی‪ ،‬آموزش ضمن خدمت‪ ،‬توجیه بدو‬
‫ورودو ‪ ..‬با تاکید بر برنامه های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی‬
‫‪ )2 ‬منابع اطالعاتی مشتمل بر‪ :‬کتابچه توجیهی ‪ ،‬کتابچه ایمنی و سالمت شغلی ‪،‬‬
‫خط مشی ها‪،‬دستور العمل ها و روشها‪ ،‬گایدالین ها‪ ،‬راهنماها‪ ،‬چک لیستها‪،‬‬
‫گزارشات‬
‫‪ )3 ‬منابع فیزیکی و تجهیزات و امکانات مشتمل بر‪ : :‬دارو و تجهیزات عمومی و‬
‫اختصاصی‬
‫‪ ‬ساختار فیزیکی و ‪..‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ ‬ج ) الزامات ارائه خدمات مشتمل بر‪:‬‬
‫‪ ‬استاندارد و الزامات اجرای فرایندهای ارائه خدمت‪:‬‬
‫‪( ‬حقوق بیمار ‪ ،‬فرایند پذیرش بیمار‪ ،‬ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار‪،‬دستورات‬
‫دارویی ‪ ،‬آموزش به بیمار وجامعه ‪ ،‬پرونده بیمار‪،‬الزامات کلی فرایندهای ارائه‬
‫خدمات درمانی‪ ،‬الزامات بخش پاراکلینیک و ‪) ..‬‬
‫‪ ‬الزامات مدیریت فرایندها‪:‬‬
‫‪ ( ‬پایش فرایندها‪ ،‬اقدامات اصالحی‪،‬آنالیز اطالعات و ‪) ..‬‬
‫‪ )3 ‬شاخصهای کیفی و عملکردی وشاخص فرایندها‬
‫‪ )4 ‬مدیریت خطر و ایمنی بیمار‬
‫‪ )5 ‬سایر موارد ‪ :‬از جمله مدیریت بحران‪ ،‬مدیریت مالی‪..‬‬
24
‫الحمداهلل رب العالمین‬

similar documents