مرکز تراماي سطح 1

Report
‫دکتر رضا محمدی‬
‫کارشناس مسئول دبیرخانه کارگروه‬
‫بهداشت درمان در حوادث غیرمترقبه‬
‫وزارت بهداشت‬
‫استانداردهای تروما‬
‫(اصول طراحی مراکز تروما)‬
‫تعاریف پایه‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫تروما سیستم‬
‫تروما سنتر‬
‫سیستم خدمات اورژانس (‪)EMS‬‬
‫تروما‬
‫تروما‬
‫تروما سیستم‬
‫• سیستم تراما‪ ،‬روشی سازمان یافته برای درمان کامل و‬
‫مطلوب مجروحین حاد در یک منطقه جغرافیایی معین می‬
‫باشد که با سیستم خدمات اورژانس (‪ )EMS‬به صورت‬
‫یکپارچه عمل می نماید‪ .‬این سیستم برای صرفه جویی در‬
‫هزینه ها باید با یكپارچه نمودن منابع خود با سیستم بهداشت‬
‫محلی و اورژانس به ارائه دامنه کاملی از مراقبت ها‬
‫بپردازد‪.‬‬
‫مدلهای تروما سیستم‬
Angloamerican -1
Francogerman -2
‫تروما سنتر‬
‫• به مراکز ارایه دهنده خدمات بیمارستانی می گویند‪.‬‬
‫‪EMS‬‬
‫• مراکز ارایه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی‬
‫انواع تروما سنتر‬
‫‪ -1‬مرکز تروما سطح یک‬
‫‪ -2‬مرکز تروما سطح دو‬
‫‪ -3‬مرکز تروما سطح سه‬
‫‪ -4‬مرکز تروما سطح چهار‬
‫‪ -5‬شاک تروما‬
‫مرکز تراماي سطح ‪1‬‬
‫• مرکز تراماي سطح ‪ ، 1‬یک بیمارستان مراقبت ثالثیه است که معموال‬
‫به جوامع شهري بزرگ سرویس مي دهد و در توسعه سیستم‪،‬‬
‫مراقبت مطلوب تراما‪ ،‬تقویت کیفیت‪ ،‬آموزش و تحقیقات نقش هدایت‬
‫کننده دارد‪ .‬این مرکز‪ ،‬به عنوان منبع منطقه اي ارائه دهنده پیچیده‬
‫ترین مراقبت هاي تراما به شمار رفته و حیطه خدمات آن از احیا تا‬
‫توانبخشي و مدیریت تعداد بسیار بیماران شدیدا آسیب دیده با حضور‬
‫شبانه روزي جراحان تراما گسترده مي شود‪.‬‬
‫• مراکز تراماي سطح ‪ 1‬به آموزش عمومي و مسائل مربوط به‬
‫پیشگیري در سطح منطقه پرداخته و براي ارائه دهندگان مراقبت هاي‬
‫تراما در همه سطوح‪ ،‬آموزش هاي مستمر برگزار مي نماید‪.‬‬
‫مرکز تراماي سطح ‪2‬‬
‫• مراکز تراماي سطح ‪ 2‬نیز ممکن است مراقبت هاي‬
‫نهایي ارائه دهند چرا که تنها بیمارستان هاي جوامع‬
‫هستند‪ .‬این مراکز براي بهینه سازي منابع و تخصص‬
‫هاي کلینیکي ضروري جهت ارائه بهترین مراقبت از‬
‫قربانیان آسیب دیده باید از همکاري مراکز تراماي‬
‫سطح ‪ 1‬سود جویند‪ .‬امکانات مراکز تراماي سطح ‪ 2‬به‬
‫وسعت امکانات مراکز سطح یک نمي باشد‪ .‬حضور‬
‫جراحان تراما در این دو مركز یکسان است و باید‬
‫جراحان تراما در مراقبت هاي اولیه بیمار شرکت داشته‬
‫باشند‪ .‬تحصیالت و تحقیقات ضروري نیست‪.‬‬
‫مرکز تراماي سطح ‪3‬‬
‫• مرکز تراماي سطح ‪ 3‬معموال به جوامع فاقد مرکز تراماي سطح ‪ 1‬و‬
‫‪ 2‬خدمات ارائه مي دهند‪ .‬حداکثر تعهد براي ارزیابي‪ ،‬احیا و در‬
‫صورت ضرورت درمان نهایي از طریق عمل جراحي ضروري‬
‫است‪ .‬مهمترین وظیفه مرکز سطح ‪ 3‬براي بیماران اصلي ترامایي‪ ،‬به‬
‫حالت تعدیل رساندن بیمار مصدوم و انتقال موثر و ایمن او به‬
‫بیمارستان سطح باالتر براي مراقبت نهایي است‪.‬‬
‫• پروتکل ها و موافقتنامه هاي انتقال در مرکز تراماي سطح ‪3‬‬
‫ضروري است‪ .‬برگزاري برنامه آموزشي براي پرسنل ارگان هاي‬
‫مراقبت هاي بهداشتي قمستي از وظیفه مرکز سطح ‪ 3‬مي باشد‪ .‬زیرا‬
‫ممکن است این بیمارستان تنها مرکز تراماي اختصاصي در آن جامعه‬
‫باشد‪.‬‬
‫مرکز تراماي سطح ‪4‬‬
‫• مرکز تراماي سطح ‪ 4‬معموال بیمارستاني است که در یک‬
‫منطقه روستایي قرار دارد‪ .‬انتظار مي رود مراکز تراماي‬
‫سطح ‪ 4‬مراقبت و ارزیابي اولیه را به بیماران مصدوم حاد‬
‫ارائه دهند‪ .‬پروتکل ها و موافقت نامه هاي انتقال باید وجود‬
‫داشته باشند زیرا در حالت معمولي‪ ،‬اکثر این بیمارستان ها‬
‫قابلیت هاي جراحي قطعي را ندارند‪.‬‬
‫شوک تروما‬
‫• مراکز فوق تخصصی با امکانات و پرسنل ویژه‬
‫اصول مراکز مراقبت در تروما‬
‫• ‪1‬اعتبار بخشی مراکز تروما و شناسایی آن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مهمترین عللي كه مانع از اطالق نام« مركز تروما» به بیمارستانها مي شوند‬
‫عبارتند از‪:‬‬
‫فقدان برنامه ارتقاء كیفیت‬
‫نبود خدمات مشخص براي بیمار دچار تروما‬
‫نقص در مستند سازي حضور جراح تروما و متخصص اورژانس در دپارتمان‬
‫اورژانس‬
‫اشكال در باز آموزي مداوم جراحی تروما‬
‫عدم دسترسي كافي به جراحي اعصاب‬
‫سایر نقایص مربوط به مستند سازی فرآیند عملیاتی سرویس تروما‬
‫‪2‬انواع واکنش مراکز درمانی در مقابل تروما‬‫بیمارستانهای مرجع مراکز ارجاعی سطح سوم‪ ،‬کلیه تخصصها‬
‫و فوق تخصصها به صورت کامل‬
‫معادل تروماسیستم‪1‬‬
‫مراکز ارجاع سطح سوم با سطح خاصی از‬
‫تخصصهاو فوق تخصصها‬
‫بیمارستانهای تخصصی بیمارستانهای دارای جراح عمومی‪ ،‬ارتوپد‬
‫و سایرتخصص ها‬
‫معادل تروماسیستم‪2‬‬
‫بیمارستانهای دارای جراح عمومی و ارتوپد‬
‫بیمارستانهای دارای جراح عمومی‬
‫بیمارستانهای عمومی بیمارستانهای با پزشک عمومی و قابلیت‬
‫انجام عمل جراحی(با فراخواندن جراح)‬
‫معادل تروماسیستم‪3‬‬
‫بیمارستانهای با پزشک عمومی‬
‫درمانگاههای پایه درمانگاه های دارای پزشک‬
‫درمانگاههای دارای پرستار یا پزشکیار‬
‫خانه بهداشت روستایی‬
‫معادل تروماسیستم‪4‬‬
‫تیم تروما‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫رهبر تیم تروما‬
‫پزشک مسئول حفظ راه هوایی( معموالً متخصص بیهوشی)‬
‫پزشک مسئول بررسی وضع گردش خون و انجام تکنیکهای درمانی (‪)Procedures‬‬
‫پزشک اورژانس‬
‫پرستار مسئول باز نگهداشتن راه هوایی( یا تکنسین بیهوشی)‬
‫پرستار مسئول حفظ وضع گردش خون مناسب و انجام اقدامات الزم‬
‫پرستار مسئول مستند سازی اقدامات انجام شده و دستورات گفته شده( ناظر تیم)‬
‫پزشک مسئول بررسی اندام های بیمار( ترجیحا ً ارتوپد )‬
‫تکنسین رادیولوژی‬
‫مددکار اجتماعی‬
‫پرسنل خدماتی‬
‫عالوه بر این ممکن است به ویژه در بخشهای آموزشی دستیاران تخصصی و فوق‬
‫تخصصی و سایر دوره های آموزشی نیز با موافقت رهبرتیم حاضر شوند‪.‬‬
‫استانداردهای مربوط به مرکز ترومای سطح ‪I‬‬
‫•‬
‫استاندارد اجرایی‬
‫خدمت تروما‬
‫خدمات جراحی‪ -‬پرسنل و سازمان‬
‫سرویسهای تخصصی غیر جراحی‪ -‬پرسنل و سازمان‬
‫دپارتمان اورژانس‬
‫اتاقهای عمل و ریکاوری‬
‫•‬
‫‪ICU, PIC‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آموزش و بازآموزی‬
‫تجهیزات‬
‫سرویسهای آزمایشگاهی‬
‫همودیالیز‬
‫•‬
‫سرویسهای رادیولوژی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مراقبت سازمان یافته سوختگی‬
‫قابلیت اداره آسیب مغزی و نخاعی حاد‬
‫سرویس بازتوانی حاد‬
‫سیستم حمایتهای روانی‪ -‬اجتماعی‬
‫برنامه های توسعه ای‬
‫مدیریت کیفیت‬
‫پژوهشهای تروما‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استاندارد اجرایی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعهد هیئت رئیسه مبنی بر تعهد بیمارستان در ابعاد مالی ‪ ،‬انسانی و فیزیکی برای‬
‫درمان کلیه بیماران در حد سطح پذیرفته شده و صرفنظر از رنگ ‪ ،‬جنس ‪ ،‬نژاد‪،‬‬
‫ملیت‪ ،‬اقامت و سطح درآمد آنان‪.‬‬
‫تعهد هیئت رئیسه مبنی بر پایبندی به قوانین منطقه ای و محلی حاکم بر سیستم خدمات‬
‫بهداشتی‬
‫اختصاص بودجه خاص و مکفی جهت پشتیبانی در مراقبتهای تروما و برنامه ریزی‬
‫درون بیمارستانی‬
‫قانونمند کردن کلیه ارجاعات تروما به بیمارستانهای همجوار و یا دادن پذیرش به آنان‬
‫تنظیم ضوابط و سیاستهای الزم برای پویایی سیستم خدمت رسانی به بیمار تروما(‬
‫قسمت ‪ II‬ج)‬
‫آماده نمودن اطالعات مربوط به درمان بیمار بر اساس درخواست وزارت متبوع یا‬
‫نماینده آن‬
‫تنظیم رسمی موافقت نامه ارجاع بیماران به مراکز مجاور‬
‫خدمت تروما‬
‫الف) مقتضیات سازمانی‬
‫)مثال‪ :‬عقد قرارداد با یک رئیس‬
‫ب) مقتضیات اجرایی‬
‫پزشکی ومدیر)‬
‫(آموزش پزشکان ‪.‬جایگزینی‪.‬برنامه جامع بحران و‪)....‬‬
‫ج) مقتضیات پزشکی و مراقبت از بیمار‬
‫(وجود دستورالعمل های مرتبط با‪ ICU‬و ‪PICU‬و ‪CPR‬و ‪)...‬‬
‫د) صالحیت پرسنل مدیریتی‬
‫(مدارک کارشناسی‪ .‬دوره های ویژه و‪)......‬‬
‫خدمات جراحی‪ -‬پرسنل و سازمان‬
‫• الف) تیم جراحی عمومی صورت ‪ 24‬ساعته‬
‫• ب) جراحی اعصاب صورت ‪ 24‬ساعته‬
‫• ج) متخصصین رشته های زیر باید در دسترس باشند‪:‬‬
‫جراح قلب‪ ،‬جراح دست‪ ،‬وجود قابلیتهای جراحی‬
‫میکروسکوپی‪ ،‬جراح زنان وزایمان‪ ،‬جراح چشم پزشک ‪،‬‬
‫جراح فک و صورت‪ ،‬جراح ارتوپد‪ ،‬جراح گوش و حلق و‬
‫بینی‪ ،‬جراح ترمیمی‪ -‬جراح توراکس‪ ،‬جراح اورولوژیست‬
‫سرویسهای تخصصی غیر جراحی‪ -‬پرسنل و سازمان‬
‫• الف) بیهوشی‪ :‬متخصص بیهوشی باید حضور ‪ 24‬ساعته‬
‫در مرکز تروما داشته و بالفاصله پس از اطالع بر بالین‬
‫بیمار حضور یابد ‪ .‬به عنوان جایگزین وی می توان یک‬
‫رزیدنت ارشد بیهوشی و یا فوق لیسانس بیهوشی با همان‬
‫شرایط در تخصص جراحی انتخاب نمود‪.‬‬
‫• ب) سایر رشته های تخصصی غیر جراحی که الزم است‬
‫در دسترس باشند( در شبانه روز) عبارتند از‪:‬‬
‫• قلب‪ ،‬گوارش‪،‬خون‪ ،‬عفونی‪ ،‬داخلی‪ ،‬نفرولوژی‪،‬‬
‫پاتولوژی‪،‬کودکان‪ ،‬روانپزشکی‪ ،‬ریه‪ ،‬رادیولوژی‬
‫دپارتمان اورژانس‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) مقتضیات استاندارد الزم در بخش اورژانس‬
‫ب) شرایط پزشکان‬
‫) شرایط پرستاران اتاق احیاء تروما‬
‫د) شرایط ثبت پرونده اتاق احیاء تروما‬
‫هـ) وظایف دپارتمان اورژانس در قبال تروما‬
‫اتاقهای عمل و ریکاوری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) اتاقهای عمل‪:‬‬
‫وجود حداقل یک اتاق عمل با آمادگی ‪24‬ساعته‬
‫آماده شدن اتاق عمل دوم در مدت زمان کمتر از نیم ساعت در صورت نیاز‬
‫وجود یک پرستار یا تکنسین اسکراب و یک پرستار سیرکوالر در هر اتاق عمل‬
‫حضور متخصص بیهوشی نیز همانطور که قبالً اشاره شد در اتاق ضروری است‪.‬‬
‫استفاده از پرسنلی که آموزشهای الزم در خصوص تروما را دیده باشند‪.‬‬
‫• ب) ریکاوری‪ :‬وجود ریکاوری از ضروریات اتاق عمل مرکز تروما است‪ .‬هر نوع‬
‫‪ ICU‬جراحی که دارای پرسنل واجد شرایط و ‪ 24‬ساعته داشته باشد نیز قابل قبول‬
‫است ‪ .‬حضور یک پزشک مقیم در ‪ ICU‬یا ریکاوری الزامی است‪.‬‬
‫• کلیه پرسنل ریکاوری و ‪ ICU‬جراحی نیز باید دوره های الزم را سپری کرده باشند‪.‬‬
‫‪ICU, PIC‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) ‪ ICU‬بالغین‬
‫ب) ‪ ICU‬اطفال‬
‫ج) ثبت مشخصات همانند صفحه نمودار جریان کار(‬
‫‪ )Flow Sheet‬اتاق احیاء تروما در ‪ ICU‬نیز ضروری‬
‫است‪.‬‬
‫د) دسترسی فوری و ‪ 24‬ساعته به آزمایشگاه الزامی است‪.‬‬
‫آموزش و بازآموزی‬
‫• سطح اولیه آموزش و برگزاری دوره های باز آموزی‬
‫مداوم و لزوم شرکت در این دوره ها بر اساس مرتبه علمی‬
‫و جایگاه فعالیت برای پرسنل شاغل در مراکز تروما‬
‫ضروری است‪ .‬بخشی از این بازآموزی ها درون مرکز و‬
‫بخشی در خارج از مرکز است‪ .‬این مسئله باعث می شود‬
‫تا صحت خدمات تا حدود زیادی تضمین شده و ضمنا ً‬
‫تشویقی برای به ویژه پرستاران جهت اخذ و گواهینامه ها‬
‫باشد‪.‬‬
‫تجهیزات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) تجهیزات و امکانات ضروری برای اتاق احیاء‬
‫تروما‬
‫ب) تجهیزات و امکانات ضروری برای اتاق عمل‬
‫ج) تجهیزات و امکانات ضروری برای ریکاوری‬
‫د) تجهیزات و امکانات ضروری برای ‪PICU‬و‪ICU‬‬
‫هـ) تجهیزات و امکانات ضروری برای بخشهای داخلی و‬
‫جراحی‬
‫سرویسهای آزمایشگاهی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) قابلیت های انجام آزمایشهای زیر به صورت‪ 24‬ساعته و فوری‬
‫در مرکز تروما باید وجود داشته باشد ‪:‬‬
‫سرولوژی‪ ،‬کامل ادرار‪ ،‬آنالیز مایعات بدن‪،‬آنالیزگاز های خون‬
‫شریانی( ظرف مدت کمتر از ‪ 5‬دقیقه)‪ ،‬تستهای انعقادی‪ ،‬غربالگری‬
‫دارویی و الکلی ( مانند داروهای مخدر)‪ ،‬میکروبیولوژی‪ ،‬تعیین‬
‫اسموالریته خون و ادرار‬
‫ب) بانک خون باید قابلیتهای زیر را دارا باشد‪.‬‬
‫تعیین گروه خون‪ -‬غربالگری و ‪ -Cross Match‬تهیه پالکت و‬
‫‪ -FFP‬در اختیار داشتن حداقل ‪ 10‬واحد گروه خون ‪ O‬که سه واحد آن‬
‫‪ Rh‬منفی باشد‪.‬‬
‫ج) پروتکل های الزم در جهت تعیین اولویت بیمار در انجام آزمایشها‬
‫نیز باید وجود داشته باشد‪.‬‬
‫همودیالیز‬
‫• امکان همودیالیز اورژانس در تمام ساعات ‪ 24‬ساعت باید‬
‫وجود داشته باشد‪.‬‬
‫سرویسهای رادیولوژی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫این خدمت رادیولوژی باید به صورت ‪24‬ساعته برای‬
‫بیماران یک مرکز تروما در اختیار باشد‪:‬‬
‫همه نوع آنژیوگرافی با حداکثر زمان انجام ‪ 60‬دقیقه پس‬
‫از درخواست‬
‫سی تی اسکن‬
‫بررسیهای ساده و روتین رادیولوژیک ( گرافیهای معمول)‬
‫مراقبت سازمان یافته سوختگی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) مرکز تروما باید سیاست ها و دستورالعمل های مشخص مکتوب در خصوص تریاژ ‪،‬‬
‫ارزیابی ‪ ،‬تثبیت ‪ ،‬درمان اورژانس و انتقال( به بخش سوختگی درون بیمارستانی و یا خارج‬
‫ازآن ) بیماران سوخته را داشته باشد‪.‬‬
‫ب) در صورتی مرکز تروما می تواند به عنوان مرکز سوختگی نیز فعالیت نماید که واجد‬
‫شرایط زیر باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬اخذ مجوزهای الزم در خصوص مرکز سوختگی‬
‫‪ -2‬داشتن حداقل ‪ 60‬بیمار بستری با سوختگی حاد در هر سال که حداقل‪ 40‬مورد از این‬
‫بیماران معیارهای سوختگی شدید را داشته باشند‪.‬‬
‫‪ -3‬جراحان اداره کننده بخش سوختگی‪ ،‬حداقل ‪ 2‬دوره بازآموزی سوختگی در سال را به‬
‫عنوان بخشی از برنامه خود نیز در دوره باز آموزی در این زمینه شرکت کرده باشند‪.‬‬
‫‪ -4‬مرکز حداقل یک برنامه ساالنه آموزش همگانی در زمینه پیشگیری و مراقبت از سوختگی‬
‫ارائه داده باشد‪.‬‬
‫ج) در صورتی که مرکز تروما نتواند به عنوان مرکز سوختگی نیز فعالیت نماید الزم است‬
‫تعدادی از تختهای خود را به این مقوله اختصاص دهد ضروری است ‪ ،‬قراردادهای مکتوب با‬
‫سایر مراکز ارجاعی به منظور تضمین ارسال سریع و به موقع و ایمن بیمار به آن مراکز‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫قابلیت اداره آسیب مغزی و نخاعی حاد‬
‫•‬
‫• الف) مرکز تروما باید سیاستها و دستورالعملهای مکتوب در‬
‫خصوص تریاژ‪ ،‬ارزیابی ‪ ،‬تثبیت ‪ ،‬درمان اورژانس و انتقال (‬
‫درون یا برون مرکز) و بازتوانی برای آسیب دیدگان نخاعی یا‬
‫مغزی را دارا باشد‪.‬‬
‫• ب) قراردادی مکتوب ‪ ،‬برای موارد نیاز به ارجاع این بیماران‬
‫‪ ،‬با سایر مراکز تخصصی نیز باید وجود داشته باشد به نحوی‬
‫که به موقع وبدون خطر انتقال بیمار انجام شود‪.‬‬
‫•‬
‫سرویس بازتوانی حاد‬
‫• هدف مرکز تروما از مراقبت بیماران مصدوم این است که‬
‫او را به شکل فعال به جامعه بازگرداند و هر بازتوانی‬
‫ضروری در مراحل اولیه عالوه بر این کار‪ ،‬خطر ایجاد‬
‫عوارض ثانویه را به حداقل می رساند ‪ ،‬ضمنا ً بیمار و‬
‫خانواده اش را به مطلوب ترین سطح فیزیکی‪ ،‬روانی‪-‬‬
‫اجتماعی و عاطفی برساند‬
‫سیستم حمایتهای روانی‪ -‬اجتماعی‬
‫• الف) مرکز تروما باید سیاستها و دستورالعملهای مکتوب جهت فراهم نمودن خدمات‬
‫سالمت روان‪ ،‬سرویسهای حمایتی اطفال‪ ،‬و حمایت های روحی از بیماران تروما و‬
‫خانواده هایشان را داشته باشد‪.‬‬
‫• در این دستورالعمل ها می باید افراد واجد شرایط جهت ارائه این خدمات و‬
‫نیزضرورت حضور سریع و به موقع آنان بر بالین بیمار پس از فراخوان ‪،‬درج شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫• ب) افراد واجد شرایط می توانند از گروههای زیر باشند‪:‬‬
‫• پرستار( به اضافه پرسنل اتاق احیاء)‪ -‬فرد روحانی مسئول‪ -‬وکیل بیمار و یا نماینده‬
‫او‪ -‬پزشک مشاور‪ -‬روانشناس و روانپزشک‪ -‬مددکار اجتماعی‬
‫• ج) مشاوره در خصوص سوء مصرف مواد و الکل و نیزسیستم ارجاع بیمار به مراکز‬
‫خاص برای بیماران و خانواده آنان می باید وجود داشته باشد‪.‬‬
‫د) موارد فوق و یا هرگونه اقدام دیگری که توسط گروه مذکورانجام می گردد باید •‬
‫ثبت شود و در پرونده بیمار بایگانی گردد‬
‫برنامه های توسعه ای‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف) سرویس تروما باید مستندات دال بر مشارکت فعال در حداقل دو برنامه آموزش همگانی( ‪-1‬‬
‫عمومی‪ -2 ،‬ویژه کودکان) و دو برنامه پیشگیری از آسیب(‪ -1‬عمومی‪ -2 ،‬ویژه کودکان) در هر سال‬
‫داشته باشد که برنامه پیشگیری از آسیب بر اساس نیازهای اپیدمیولوژیک منطقه ای تعیین می گردد و‬
‫الزم است که روشهای ارزشیابی خاص بیمارستانی نیز برای تعیین موفقیت برنامه ها وجود داشته باشد‪.‬‬
‫ب) ضروری است سرویس تروما در خصوص بیمارانی که در بخشهای ویژه بستری می گردند‪ ،‬جلساتی‬
‫جهت مشاوره و یا بررسی اقدامات پیش بیمارستانی ( اورژانس و یا مرکز ارجاع دهنده ) و ارائه‬
‫بازخورد تشکیل دهند‪.‬‬
‫ج) هر مرکز تروما الزم است به صورت ‪ 24‬ساعته برای ارائه مشاوره به مناطق تحت پوشش خود در‬
‫جهت مراقبت از بیمار تروما آمادگی داشته باشد( ارائه دستورات پزشکی و راهنمایی های الزم به‬
‫صورت مستقیم) و موارد پس از انجام ثبت گردند‪.‬‬
‫د) در موارد اعزام بیمار‪ ،‬کلیه مطالب مستند مربوط به تماس با پزشک معالج پذیرش دهنده باید ثبت‬
‫شوند‪.‬‬
‫هـ) ساالنه حداقل ‪ 10‬کنفرانس چند گروهی برای بررسی بیماران تروما از حیث اداره بیمار ‪ ،‬موارد‬
‫آموزشی و اصالح سیستم پیش بیمارستانی الزم می باشد؛ مرور بیماران موارد بزرگسال و اطفال هر‬
‫دو را شامل می شود‬
‫مدیریت کیفیت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫داشتن اختیارات و مسئولیت در قبال برنامه‬
‫ساختار سازمانی کامالً مشخص برای تشکیالت کمیته ای و‬
‫شرح وظایف اعضاء‬
‫وجود استانداردهای مشخص برای تعیین کیفیت مراقبت ها‬
‫تعاریف صریح در مورد نتایج مورد انتظار بر پایه‬
‫استانداردهای تعریف شده‬
‫پژوهشهای تروما‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعهد افراد به انجام پژوهش‬
‫مطالعات مربوط به ‪ ،‬مکانیسم یا روند اجراء مراقبت و برآیند اجرای‬
‫مراقبتها‬
‫جلسات منظم گروه پژوهشی‬
‫داشتن پشتوانه مالی الزم جهت انجام مطالعات‬
‫سوابق( انتشار نتایج در نشریات منطقه ای و یا کشوری)‬
‫انجام مطالعات چند گروهی‬
‫انجام پژوهشهایی که منجر به حصول نتایجی خاص( قابل تعمیم) شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫بررسی پروپوزال ها توسط کمیته پژوهش‬
‫ضوابط استاندارد در طراحی یک واحد اورژانس مراکز تروما ( ‪)Design‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫مالحظات اولیه‬
‫اهمیت داشتن طراحی نقشه مناسب برای اورژانس‬
‫عوامل اساسی در طراحی بخش اورژانس‬
‫از چه گروههای باید در مورد نقشه اورژانس نظر خواهی شود‪.‬‬
‫اصول اساسی در طراحی بخش‬
‫اصول راهنمایی کننده در مورد تعداد تخت مورد نیاز برای اختصاص به بیماران با وضعیت بحرانی در اورژانس‬
‫گواهی پیشنهاداتی برای طرح ریزی اولیه در اورژانس‬
‫انواع اتاقهایی که در خود بخش باید در نظر گرفته شود‬
‫ستها و ترالی های اورژانس‬
‫طراحی محل تریاژ‬
‫مالحظات در طراحی های پذیرش و ورودی بیمار‬
‫مالحظات در طراحی سالن انتظار‬
‫مالحظات در طراحی ایستگاه پرستاری‬
‫مالحظات در طراحی محل کار پزشکان‬
‫مالحظات در طراحی اتاق احیاء ( اتاق تروما)‬
‫مراقبت در طراحی محل تخت های دارای مانیتورینگ بیماران( ‪)Emergent‬‬
‫مالحظات در طراحی محل نگهداری بیماران تخت حاد‬
‫مالحظات در طراحی اتاق زنان و زایمان اورژانس‬
‫مالحظات در طراحی اتاق معاینه روانپزشکی‬
‫مالحظات در طراحی اتای معاینات ارتوپدی ‪ /‬گچ گیری‬
‫مالحظات در طراحی اتاق معاینه اطفال‬
‫سایر اتاق ها‬
‫مالحظات عمومی در سیر گردش بیمار در بخش‬
‫مالحظات عمومی در طراحی بخش اورژانس‬
‫نکات و تذکرات عمومی در جریان روند طراحی‬
‫تنظیم دیاگرام حبابی‬
‫عملیات به عنوان عامل بنیادین در طرح شماتیک‬
‫مراحل توسعه طرح‬
‫» مرحله مستند سازی ساختمانی‬
‫» مرحله مناقصه‬
‫روشهای جایگزین‬
‫نکات مهم‬

similar documents