ผลประหยัด

Report
โครงการพ ัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุร ักษ์พล ังงาน
“ Add your company slogan ”
ในอาคารประเภทโรงพยาบาล
LOGO
คณะกรรมการโรงพยาบาล “ลดละ”
ิ ป์ พละพลีว ัลย์
ทีป
่ รึกษา : อาจารย์ภม
ู ศ
ิ ล
ประธานคณะกรรมการอนุร ักษ์
พล ังงาน
“ Add your company slogan ”
เลขาฯ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
คุณทรงเดช
สารศรี
ร.อ.ญ.ทิวาพร นิตวิ รร ัตน์
ิ ป์ พละพลีว ัลย์
อ. ภูมศ
ิ ล
คณะกรรมการอนุร ักษ์พล ังงาน
ฝ่ายวิชาการ
ั ันธ์
ฝ่ายประชาสมพ
น.อ.ท.มาโนช มีบารุง
คุณภภรก ัญ บารมีพท
ิ ักษ์
คุณยิง่ ล ักษณ์ ร ัตทะทาดา
ั
คุณสุรศกด์
แก่นจ ันทร์
ฝ่ายวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
คุณชาลี คงทร ัพย์
พ.จ.อ.สุชาติ พ ัดเย็ น
คุณสมภพ มูลศรี
ฝ่ายบริหารจ ัดการ
ื้ เพลิง
เชอ
คุณสาเริง แสงจ ันทร์
ั กาญจนสูตร
คุณวุฒช
ิ ย
ั ์ สุนทรภ ักดิ์
คุณสมศกดิ
ฝ่ายสงิ่ แวดล้อม
คุณล ัดดา เอีย
่ มกลิน
่
คุณสมบ ัติ
พรหมณี
LOGO
คุณศุภส
ิ รา อ่วมวงษ์
นโยบายอนุร ักษ์พล ังงานของ รพ.ลดละ
1.
้ งงานทุกประเภทและใชอย่
้ างประหยัดพลังงานปี
ลดการใชพลั
2555 ตา่ กว่าปี 2554 ได ้อย่างน ้อย 10% และเป็ นเรือ
่ งสาคัญ
ทีท
่ ก
ุ คนต ้องถือปฏิบต
ั ิ
2.
เผยแพร่นโยบายให ้ทุกคนรับทราบและมีสว่ นร่วมอย่างทั่วถึง
โดยให ้การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นสว่ นหนึง่ ของโรงพยาบาล
3.
ดาเนินการและพัฒนาวิธก
ี ารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
และเป็ นไปตามกฎหมาย
4.
5.
ิ ธิภาพอย่างต่อเนือ
กาหนดแนวทางในการปรับปรุงประสท
่ ง
กาหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง
โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ
้ ทีร่ ับผิดชอบ CCU.
ผ ังพืน
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย EMM






ผลการวิเคราะห์ดว้ ย EMM
4.ระบบข้อมูลข่าวสาร
จุดแข็ง
มีการเก็บข ้อมูลจานวนมาก
ครบถ ้วน

จุดทีพ
่ ัฒนาได้
่ งทางการสอ
ื่ สารข ้อมูล
กาหนดชอ
ระหว่างผู ้ปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั หน.หน่วย
อย่างสมา่ เสมอและต่อเนือ
่ ง
เพือ
่ นาข ้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน
ดาเนินงาน และประเมินผลเป็ น
ระยะร่วมกัน
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย EMM
6.การลงทุน
จุดแข็ง
มีงบประมาณสนับสนุนจาก
สว่ นกลาง(ภาครัฐ)

จุดทีพ
่ ัฒนาได้
ั ้ - อุปกรณ์ทต
ระยะสน
ี่ ้นทุนตา่ หรือ
เร่งด่วน
ระยะยาว - อุปกรณ์ทม
ี่ ต
ี ้นทุนสูง
แบ่งเป็ นชว่ งเวลา ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย EMM-จุดแข็ง
1.
นโยบายการจัดการพลังงาน
ทบทวนนโยบายให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
เหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมาย
2.
การจัดการองค์กร
หมุนเวียนบุคลากรร่วมเป็ นกรรมการ/คณะทางานในตาแหน่ง
ต่างๆ
3.
การกระตุ ้นและสร ้างแรงจูงใจ
พัฒนาความรู ้/ทักษะ/ศักยภาพของบุคลากรอย่างสมา่ เสมอ
สร ้างบุคคลต ้นแบบ
5.
ั พันธ์
การประชาสม
่ งทางในการเผยแพร่ผลสาเร็จของโครงการ
กาหนดแผนและชอ
่ ค
สูบ
ุ ลากรในองค์กรทุกระดับ เพือ
่ ให ้มีการนาไปปฏิบต
ั อ
ิ ย่างทั่วถึง
มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : หม ้อต ้มน้ าปรับอุณหภูมท
ิ ี่ 110 องศาฯ
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า
= 2400 watt.
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 50 %
เวลาทางาน
= 6 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
้ งงาน 2628 หน่วย/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใชพลั
ั ันธ์
มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสมพ
1. ปรับอุณหภูมท
ิ ี่ 100 องศา ซ.
(เปอร์เซ็นต์การทางาน = 30 %)
2. กาหนดเป็ นระเบียบปฏิบต
ั ใิ ห ้ทุกหน่วย
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า = ( 2400 x 6 x 0.3 x 365 ) / 1000
= 1576.8 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 2628 – 1576.8 = 1051.2 x 3.4
= 3574.08 บาท/ปี
มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : ปรับอุณหภูม ิ เครือ
่ งปรับอากาศที่ 20 องศา ซ.
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า
= 1200 watt.
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 100 %
เวลาทางาน
= 8 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
้ งงาน 3504 หน่วย/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใชพลั
ั ันธ์
มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสมพ
1. ปรับอุณหภูมท
ิ ี่ 25 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทางาน 80 %)
2. มีการตรวจสอบอย่างสมา่ เสมอ
ี ในการตัง้ อุณหภูมท
3. เผยแพร่ความสูญเสย
ิ ไี่ ม่เหมาะสม
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000
= 2803.2 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 3504 – 2803.2 = 700.8 x 3.4
= 2,382.72 บาท/ปี
มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
่ องมากเกินความจาเป็ น 1 ตู ้
ผลสารวจ : ตู ้เย็นแชข
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า
= 200 watt.
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 50 %
เวลาทางาน
= 24 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
้ งงาน 876 หน่วย/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใชพลั
ั ันธ์
มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสมพ
้ ส
่ งู สุดไว ้
1. กาหนดรายการและชนิดสงิ่ ของทีใ่ ชแช
2. ตัง้ ค่าความเย็นทีเ่ หมาะสมกับสงิ่ ของทีแ
่ ชใ่ นตู ้เย็น
(เปอร์เซ็นต์การทางาน = 30 %)
ี (อย่างสร ้างสรรค์)ทีเ่ กิดขึน
ื่ ต่างๆใน รพ.
3. เผยแพร่ผลเสย
้ ผ่านสอ
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า = ( 200 x 24 x 0.3 x 365 ) / 1000
= 525.6 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 876 - 525.6 = 350.4 x 3.4
= 1,191.36 บาท/ปี
มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : เปิ ดเครือ
่ งปรับอากาศแล ้วเปิ ดประตูทงิ้ ไว ้
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า
= 1200 watt.
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 90 %
เวลาทางาน
= 8 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
้ งงาน 3153.6 หน่วย/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใชพลั
ั ันธ์
มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสมพ
๊ ประตู (เปอร์เซ็นต์การทางาน = 80 %)
1. ติดตัง้ โชค
2. รณรงค์เมือ
่ เปิ ดแอร์ต ้องปิ ดประตูทก
ุ ครัง้
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000
= 2803.2 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 3153.6 – 2803.2 = 350.4 x 3.4
= 1,191.36 บาท/ปี
มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 50 watt
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า
= 50 watt.
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 100 %
เวลาทางาน
= 8 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
้ งงาน 146 หน่วย/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใชพลั
ั ันธ์
มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสมพ
1. เปลีย
่ นเป็ นหลอดLED 5 watt
(เปอร์เซ็นต์การทางาน = 100 %)
2. เผยแพร่ข ้อมูลของหลอดไฟฟ้ า LED เทียบกับประเภทอืน
่
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า = ( 5 x 8 x 1 x 365 ) / 1000
= 14.6 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 146 – 14.6 = 131.4 x 3.4
= 446.76 บาท/ปี
มาตรการอืน
่ ๆ
1
สารวจความต ้องการอุปกรณ์ทงั ้ องค์กรเพือ
่
ื้ จัดจ ้างในคราวเดียวกัน
นาเสนอพิจารณาจัดซอ
2
่ าร
นาผลสาเร็จในการประหยัดพลังงานไปสูก
ปฏิบัตใิ นครอบครัวและชุมชน
แผนการดาเนินงาน
สงิ่ ทีไ่ ด้ร ับจากการอบรม
1
2
3
ื้ อุปกรณ์ทม
ิ ธิภาพในการ
การเลือกซอ
ี่ ป
ี ระสท
ประหยัดพลังงาน
้
การควบคุมระยะเวลาในการใชไฟฟ้
าเพือ
่ การ
ประหยัดพลังงาน
ิ ธิภาพ
นาเทคนิคการใชอุ้ ปกรณ์ทม
ี่ ป
ี ระสท
ในการประหยัดพลังงาน
4
รู ้ถึงการกากับติดตามการดาเนินการเพือ
่ ให ้การ
้ งงานประสบผลสาเร็จ
ลดใชพลั
5
นาความรู ้เรือ
่ ง EMM ไปประเมินสถานภาพการ
จัดการพลังงานในองค์กร เพือ
่ นาไปพัฒนา
ิ กลุม
สมาชก
่ ที่ 6 “ลดละ”

similar documents