Jæren øyeblikkelig hjelp

Report
Avdeling for øyeblikkelig hjelp,
Jæren
Et samarbeid mellom
Klepp – Gjesdal – Sandnes – Time
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
1
Kommunestatus
•
•
•
•
Gjesdal – 11 000
Time
– 17 500
Klepp – 18 000
Sandnes – 71 000
• Innbyggere totalt 117 000
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
2
Status
•
•
•
•
•
Kleppheimen 3 etg. fra 01.10.13
Klepp er vertskommune ved oppstart
12 senger
Årsverk
Leder + lege + rengjøring
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
3
Arbeidsgruppe:
•
•
•
•
•
Hver kommune sin representant
Kommuneoverlege i vertskommunen
HTV i Norsk Sykepleierforbund
Helse Stavanger HF
Prosjektmedarbeider som leder av gruppa
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
4
Lovgrunnlag
• Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
§ 3-5 tredje ledd - Kommunens plikt til
øyeblikkelig hjelp, døgnopphold
• Nasjonal helse og omsorgsplan (2011 – 2015)
• Delavtale 4 mellom kommuner og Helse
Stavanger HF
• Veiledningsmateriell utarbeidet av Helse
direktoratet
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
5
Kompetansebehov
Personale med
• Akuttkompetanse
• God fagkompetanse
• Generell kompetanse
• God prosedyre- og teknisk kompetanse
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
6
kompetanseplan
• 14 dager før oppstart opplæringsdager for
personalgruppa.
• Halvårshjul med internundervisning.
• Aktuelle eksterne kurs.
• Previsitten – en viktig læringsarena.
• Hospiteringsordninger vurderes.
• Stilles krav til den ansatte om egen oppdatering på
fagområder og prosedyrer en kommer sjelden borti.
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
7
Bemanning
•
•
•
•
•
•
Legetilsyn med kort responstid
Tilsynslege – legevaktsordning
Beredskapsvakt i kommunene
Tilstedevakt ved sykepleier 24 timer/ døgn
Renhold/servicepersonale
Mulighet for dialog med personer i
spesialisthelsetjenesten
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
8
Legedekning
• 3 timer / seng / uke tilsvarer 100 % legestilling
på dagtid i tiltaket.
Beredskapsvakt:
• Kl. 18.00 – 23.00 hverdag
• Kl. 10.00 – 23.00 lørdag – søndag
• 2 timer aktiv vakt i avd. lørdag og søndag
Vaktordning på natt: Ordinær legevakt.
Kåre Øygarden 11.03.14
9
Tildelingskriterier
• Tilgjengelig døgnet rundt
• Kort liggetid
• Fastlege/tilsynslege/legevaktlege kan legge inn
pasienter
• Diagnose skal foreligge før inntak
• Tilsynslege skriver ut pasienter
• Avtale med heimkommune om videre oppfølging
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
10
Pasientgruppe
• Innbyggere i Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes
• Pasienter med akutt forverring av kjent tilstand.
(KOLS, andre kroniske sykedommer)
• Pasienter med akutt sykdom med avklart
diagnose som krever observasjon og behandling
(ulike infeksjonstilstander )
• Palliativ behandling
• Pasienter med behov for kort tids observasjon
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
11
V/ankomst avd.
• Pasienten skrives inn i DIPS
(DIPS-pilotprosjekt)
• Rutinemessige prøver og undersøkelser
(Tp,vekt,BT,puls,EKG,resp,urinstix,div
blodprøver)
• Tilsyn lege (dagtid)
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
12
Status
• Beleggsprosent: ca 50%. Store variasjoner!
• Noen pasienter - ”svingdørspasienter”
(hyppige innleggelser
spesialisthelsetjenesten).
• Opplever at tilbudet blir brukt både før, i
stedet for og også etter behandling i sykehus.
• Ca 5% overflyttes til sykehus
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
13
Samarbeid
• Fagråd: repr fra hver kommune, repr fra Helse
Stavanger + leder+lege.
• Lege i avd. rådfører seg med spesialister på SUS
v/behov – direkte kontakt.
• Sykepleiere i avd. har mulighet til å bruke
sykepleiefaglig veiledning v/behov (tlf.tjeneste SUS)
• Godt samarb. med ambulansetjenesten.
• Godt samarbeid med røntgentjeneste på Sandnes.
• Godt samarbeid med rekv. blodprøver,SUS
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
14
Suksessfaktorer
• God legedekning /høy kompetanse
• Tilbudet må være kjent (INFORMASJON –
fastleger/befolkning)
• Positiv holdning fra sykehuset
• Positive erfaringer fra pasienter/pårørende
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
15
Erfaringer/
utfordringer
•
•
•
•
Svært diagnosespekter
Alvorlighet/fallhøyde viktigere enn diagnoser
Overflytting utskrivingsklare pasienter
Samarbeidsavtale med ”Pasientreiser”
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
16
Takk for oppmerksomheten
Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
e
17

similar documents