Projektpedagógia az óvodában

Report
2011. január 11.
Kálmáncsa
 Projekt:
(köznyelvi értelmezés) összetett,
komplex feladat elvégzésének feltételeit,
folyamatát, eredményeit meghatározó terv
 Projekt: (pedagógiai értelmezés) összetett,
komplex, gyakran a mindennapi életből
származó téma; a témafeldolgozáshoz
kapcsolódó célok, feladatok meghatározása;
a munkamenet és az eredmények
megtervezése; az eredmények prezentálása.
Hegedűs Gábor: A hagyományos pedagógiával
ellentétben a projektpedagógia nem a
tananyaghoz rendeli a gyermeket, hanem a
gyermekhez rendeli a tananyagot. A gyermek
fejlődik, nem pedig fejlesztik. A projekt
tevékenység valamilyen kihívásra épít.
Hortobágyi Katalin: A projekt egy sajátos tanulási
egység, melynek középpontjában egy probléma
áll. A feladat nem egyszerűen csak a probléma
megválasztását vagy megoldását jelenti, hanem a
lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek
feltárását, mely a problémához organikusan
kapcsolódik.
A
projektoktatás „atyja”: John Dewey (18591952: Egyetlen gramm tapasztalat többet ér
egy tonna teóriánál. (1912)
 A projektoktatás kidolgozója William Heard
Kilpatrick (1871-1965) : A projektoktatás
teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység,
amely társas környezetben megy végbe.
(1921)
 Maria Montessori(1870-1952): A tanár
szerepének megváltozása, mely szerint a
pedagógus nem ismeretközlő, hanem a
tanulási folyamat megtervezője, segítője. A
gyermek mint személyiségének, tudásának
építője.
A
kiindulópont a tanulók problémafelvető
kérdése legyen, a tervezés közösen
történjék.
 A projekt megoldása a tevékenységen
keresztül kapcsolódjon a valóságos
helyzetekhez.
 Adjon módot individualizált munkára.
 Adjon módot a csoportmunkára.
 Kidolgozása összefüggő, hosszabb
időtartamra nyúljon el.
 A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére
vagy megváltoztatására vonatkozzék.
 Interdiszciplinaritás
jellemezze.
 A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám
különböző kompetenciákkal rendelkező
partnerekként dolgozzanak együtt.
 A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek
felelősek saját döntéseikért.
 A pedagógus vonuljon vissza stimuláló,
szervező, tanácsadó funkcióba.
 A tanulók közötti kapcsolatok erősek,
kommunikatívak legyenek.
 Tevékenységorientáltság
 Tartalmi
komplexitás
 Kooperatív technikák alkalmazása
 Képességfejlesztés
 Időkezelés
 Motiváció
 Tanár és diák közös szerepe
nagyfokú szabadság
 konkrét, mindennapi életből vett problémák
 a gyermek aktív részvétele, érdeklődése
együttműködésre épül
 tevékenységekben vagy azok sorozatában valósul meg
 időtartama változhat
 a témafeldolgozás teljes
 a tevékenységekbe integrált műveltség tartalmak
sokoldalú tapasztalatok során fejlesztik a gyereket
(közvetlen tapasztalás)
 kollektivizál és individualizál
 bevonható a szülő is

 Komplex,
alkotó jellegű megismerési –
cselekvési egység
 valóságos produktumok létrehozásának
valóságos vagy szimulált folyamata
 komplexitás
 gyermek – pedagógus partneri
együttműködése
 a differenciálás eszközei
Csoportmunka!
 Önállóság
 együttműködés
 Kreativitás
 Saját
tudásnak megfelelő tevékenység
 Motiváltság
 Többféle tanulási út, mód megismerése
 Valós eredmény
 Időidényes
 Szervezés
bonyolultsága
 Erőforrások biztosítása
 A hagyományos tanulási-tanítási keretbe való
beillesztés
 Ellenőrzés – értékelés módja, ideje
 Együttműködés: tanulók, pedagógusok, szülők,
más segítők
Körmöci Katalin: Projektmódszer az óvodában.
2004, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
 Hortobágyi Katalin: Projekt-kézikönyv. 1976.
Budapest, Tankönyvkiadó.
 Bihari Katalin: Projektmódszer az óvodában.
http://www.rmpsz.ro/web/index.php/magisterl
ap/15-magiszter2009_tavasz
 Stefány Judit: A projektpedagógia szerepe az
óvodában. In: Kompetencia fejlesztés
projektmódszerrel, szerk.: Falus Katalin és
Vajnai Viktória Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, Budapest, 2008


similar documents