PWP - Gaz

Report
Zmiany w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
- system krajowy
system, który łączy
Warszawa, 24 września 2013
1
GAZ-SYSTEM S.A.
Wykaz najważniejszych zmian
■ Wprowadzenie Punktu Wzajemnego Połączenia
(PWP) na granicy z Systemem Gazociągów
Tranzytowych
■ Dodanie usługi warunkowej ciągłej
■ Rozchylenie cen dostawy i poboru paliwa gazowego
do rozliczeń niezbilansowania (CRGD i CRGD)
■ Wprowadzenie priorytetów redukcji nominacji w
przypadku korzystania z przepustowości przerywanej
■ Wprowadzenie terminów aukcji przepustowości
zgodnie z kodeksem CAM oraz likwidacja produktu
półrocznego
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji
2
■ Zmiany w zawieraniu umowy o przyłączenie
■ Dodanie możliwości wnioskowania o przepustowość w
punktach nie objętych aukcją przepustowości na bieżąco
(punkty inne niż: FPWEOSP, FPWYOSP i PWP) – bez okna na
składanie wniosków z rocznym wyprzedzeniem na
produkty krótsze niż rok
■ Dostosowania zapisów IRIESP do wymogów CMP
□ Wprowadzenie zasady nadsubskrypcji i wykupu w miejsce
proponowanego
w
konsultacjach
mechanizmu
udostępniania przepustowości ciągłej z jednodniowym
wyprzedzeniem na zasadzie »wykorzystaj lub strać«
(firm day-ahead UIOLI)
□ Rezygnacja z przydzielonej przepustowości – pozostawienie
zapisów mechanizmów rezygnacji zgodnie z projektem
ogłoszonym do konsultacji
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji – c.d.
3
■ Uproszczenie korzystania z zapasu obowiązkowego
zlokalizowanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(oświadczania
ZUP,
dane
dotyczące
instalacji
magazynowej)
■ Zlikwidowanie odniesień do norm zakładowych PGNiG SA i
zastąpienie
ich
normami
europejskimi
(PN-EN)
dotyczącymi tego samego zakresu
system, który łączy
4
GAZ-SYSTEM S.A.
Punkt Wzajemnego Połączenia
■ PWP składa się z fizycznych punktów: Lwówek i Włocławek
■ Alokacja przepustowości następuje w drodze aukcji na
zasadach określonych w krajowej IRIESP
■ Wyniki aukcji przepustowości dla PWP w systemie
krajowym są wiążące dla PWP w SGT
■ (Re)Nominacje na punkt PWP składane są na umowy SGT
a zatwierdzona nominacja w systemie SGT zostaje
automatycznie przenoszona na punkt PWP w umowie tego
ZUP w systemie krajowym
Wprowadzenie 1 punktu zamiast 2 na granicy z SGT to
ułatwienie dla ZUP-ów. Ewentualne ograniczenie w jednym z
fizycznych punktów może być niezauważalne dla ZUP, gdy
drugi z punktów może pracować.
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Przepustowość warunkowa na zasadach ciągłych
5
■ Wprowadzony
mechanizm
pozwala
zwiększyć
efektywność wykorzystania systemu przesyłowego, z
uwzględnieniem
ograniczeń
fizycznych
systemu
przesyłowego. Analogiczne mechanizmy funkcjonują np.
na rynku niemieckim.
■ Przepustowość ciągła przyznawana Użytkownikowi Sieci w
fizycznym punkcie wyjścia (FPWY) pod warunkiem
uzyskania odpowiedniego przydziału przepustowości na
zasadach ciągłych w określonym przez OSP fizycznym
punkcie wejścia (FPWE), z którego zasilanie jest niezbędne
dla zapewnienia dostarczania paliwa gazowego do
danego fizycznego punktu wyjścia (FPWY).
■ Uwzględnienie przepustowości warunkowej ciągłej przy
składaniu (re)nominacji – ta sama wartość w FPWE i FPWY
■ Dzięki temu mechanizmowi zamiast przepustowości
przerywanej ZUP może uzyskać przepustowość ciągłą
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Cena dostawy i cena poboru paliwa gazowego do
rozliczeń niezbilansowania
6
■ Cena Referencyjna Dostawy (CRGD) - Cena wykorzystywana
do rozliczeń z tytułu dostarczonego przez ZUP do OSP paliwa
gazowego w ramach niezbilansowania. Stanowi najwyższą
wartość ceny z transakcji zawartych przez OSP w danej dobie
gazowej w ramach usług systemowych realizowanych na
punkcie wirtualnym, a w przypadku braku realizacji takiej
transakcji, najwyższą wartość z CRG lub transakcji zawartych na
EEX dla produktów NCG i Gaspool dla rynku transakcji „intraday”
■ Cena Referencyjna Poboru (CRGP) - Cena wykorzystywana
do rozliczeń z tytułu pobranego przez OSP od ZUP paliwa
gazowego w ramach niezbilansowania. Stanowi najniższą
wartość ceny z transakcji zawartych przez OSP w danej dobie
gazowej w ramach usług systemowych realizowanych na
punkcie wirtualnym, a w przypadku braku realizacji takiej
transakcji, najniższą wartość z CRG lub transakcji zawartych na
EEX dla produktów NCG i Gaspool dla rynku transakcji „intraday”.
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Cena dostawy i cena poboru paliwa gazowego do
rozliczeń niezbilansowania c.d.
7
W wyniku konsultacji doprecyzowano kwestie, związane z
CRGD i CRGD
■ Dodanie definicji Ceny Referencyjnej Dostawy (CRGD) i
Ceny Referencyjnej Poboru (CRGD) i
■ Wprowadzono średni kurs Narodowego Banku Polskiego
do przeliczeń CRGD i CRGP w przypadku transakcji
wyrażonych w walucie obcej
■ Dodanie terminu publikacji CRGD i CRGP – do godziny 12:00
za poprzednią dobę gazową
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Zmiany w zawieraniu umowy o przyłączenie
8
■ Zmiany wynikają z doświadczeń GAZ-SYSTEMU przy
zawieraniu umów o przyłączenie
■ Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej może być
zawarta w okresie dwóch lat od wydania warunków
przyłączenia przez OSP, chyba że nastąpiła zmiana
uwarunkowań technicznych systemu przesyłowego.
■ Jeżeli zostały określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej,
dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej
przepustowości technicznej systemu przesyłowego lub zostały
określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, które
dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub
części, OSP zawiera umowy o przyłączenie do sieci z
uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawcę projektów umów o przyłączenie
system, który łączy
GAZ-SYSTEM S.A.
Redukcja nominacji w przypadku korzystania z
przepustowości przerywanej
9
■ Redukcja (przerywanie usług przerywanych) będzie
następować począwszy od zdolności w ramach
produktów o krótszym okresie realizacji (tj. w pierwszej
kolejności
redukowane
będą
zdolności
dobowe,
następnie miesięczne, następnie kwartalne, a jako ostatnie
roczne). W przypadku produktów o takim samym okresie
realizacji, redukcja następuje proporcjonalnie w stosunku
do ilości paliwa gazowego określonego w nominacji.
■ W aktualnej wersji redukcja odbywa się proporcjonalnie
niezależnie od czasu trwania produktu
■ Wprowadzone zmiany to dostosowanie do zasad redukcji
mocy przerywanej, istniejących w IRIESP SGT
system, który łączy
10
GAZ-SYSTEM S.A.
Przepisy przejściowe
Do 31 grudnia
2013 r.
Od 1 stycznia
2014 r.
Przepustowość
(moc umowna)
m3/h
m3/h
Zdolność
kWh/h
kWh/h
Ilość paliwa
gazowego przy
nominacjach i
renominacjach
kWh/h
kWh/h
Obliczanie opłaty
z tytułu
zarządzania
ograniczeniami
(OZO)
m3/h
m3/h
PWP
fizyczny Lwówek i
fizyczny Włocławek
Połączenie Lwówka i
Włocławka
Od 1 sierpnia 2014
r.
Przed 1.08.2014 zostanie
przygotowana wersja
jednolita IRIESP
uwzględniająca
Rozporządzenie
taryfowe,
wprowadzające
rozliczenia za
przepustowość w
jednostkach energii
(kWh/h) od sierpnia
2014
Połączenie Lwówka i
Włocławka
system, który łączy
Dziękuję za uwagę
system, który łączy

similar documents