WAŻNE! - DMS TAX

Report
DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
Obowiązek formalno-prawny Twojej firmy
● Twoja firma jest podmiotem
grupy kapitałowej?
● Dokonuje transakcji
z powiązanymi podmiotami
w kraju lub za granicą?
Dowiedz się czy nie ciąży
na Tobie obowiązek
sporządzenia wymaganej
dokumentacji podatkowej
cen transferowych!
CO TO SĄ CENY TRANSFEROWE?
Ceny transferowe to ceny
stosowane w transakcjach
między podmiotami
powiązanymi.
Są to ceny towarów, usług, wartości
niematerialnych i prawnych oraz
praw do korzystania z własności
intelektualnej stosowane w
transakcjach między podmiotami
powiązanymi kapitałowo lub
osobowo.
KIEDY WYSTĘPUJĄ?
Ceny transferowe występują
w transakcjach:
● pomiędzy podmiotami powiązanymi
(zagranicznymi i krajowymi)
● z podmiotami mającymi siedzibę w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
(w tzw. rajach podatkowych)
● z podmiotami prowadzącymi działalność
poprzez położony na terytorium Polski zakład
zagraniczny
Zakres podmiotowy cen transferowych
obejmuje zarówno podatników CIT,
jak i PIT.
PODMIOTY POWIĄZANE?
Podmioty powiązane to…
... przedsiębiorstwa, pomiędzy
którymi zachodzą związki kapitałowe
lub osobowe.
● Powiązania kapitałowe występują gdy
bezpośredni lub pośredni udział kapitału
jednego podmiotu w drugim wynosi
co najmniej 5%.
● Powiązania osobowe występują gdy jedna
osoba sprawuje funkcje właścicielskie,
zarządcze bądź kontrolne w dwóch
podmiotach jednocześnie. Ponadto są to
powiązania wynikające z relacji rodzinnych
lub ze stosunku pracy.
Czy powyższe powiązania dotyczą
Twojej firmy?
Jeżeli Twoja firma dokonuje transakcji z podmiotem
powiązanym, a ich wartość przekracza limity dla danych
rodzajów transakcji wskazane w ustawach o podatkach
dochodowych to…
… jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji
cen transferowych!
Obowiązek dokumentacji podatkowej
jest wymogiem formalno-prawnym.
Dotyczy wszystkich transakcji między
podmiotami powiązanymi, których wartości
przekraczają limity określone w ustawach
o podatkach dochodowych (art. 9a uCIT,
art. 25a uPIT)
Jeżeli wartość transakcji przekroczy
określony dla niej w ustawie limit to
opracowanie dokumentacji jest
koniecznością!
WAŻNE! Limity odnoszą się wyłącznie
do określonego rodzaju transakcji,
a nie do wszystkich transakcji z danym
podmiotem.
LIMITY DOKUMENTACJI
Limity dokumentacji cen transferowych
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
obejmuje transakcje, w których łączna kwota:
● wynikająca z umowy lub
● rzeczywiście zapłacona w roku
podatkowym łączna kwota wymagalnych
w roku podatkowym świadczeń przekracza
równowartość:
● 100 000 euro – jeżeli transakcja nie
przekracza 20% kapitału zakładowego, albo
● 30 000 euro – w przypadku świadczenia
usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości
niematerialnych i prawnych, albo
● 50 000 euro – w pozostałych przypadkach
WAŻNE! Kwota transakcji wyrażona
w euro nie musi automatycznie powodować
powstania obowiązku dokumentacyjnego.
Zależy od kursu waluty z ostatniego dnia
poprzedniego roku podatkowego oraz
kursu rozliczenia transakcji z roku bieżącego.
Limity odnoszą się do kwot brutto.
Czy transakcje dokonywane przez
Twoją firmę przekroczyły limity?
DOKUMENTACJA PODATKOWA
Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Wymóg dokumentacyjny jest regulowany
przepisami podatkowymi…
…i w trakcie kontroli podatkowej organ ma
prawo zażądać przedstawienia wszystkich
dokumentów związanych z transakcją.
Dokumentacja jest zbiorem informacji
na temat transakcji. Zawiera opis
przedmiotu transakcji, roli podmiotów,
realizowanej strategii, sposobu ustalania
ceny oraz rentowności.
WAŻNE! Dokumentacja musi odpowiadać
aktualnej sytuacji gospodarczej podatnika
oraz bieżącym warunkom transakcji
z podmiotami powiązanymi.
Konieczna jest jej aktualizacja za każdym
razem, gdy opisane w niej transakcje ulegną
jakiejkolwiek zmianie
Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej
Dokumentacja musi zawierać
poniższe informacje:
● Funkcje pełnione przez podmioty
uczestniczące w danej transakcji
(przy uwzględnieniu użytych aktywów
i podejmowanego ryzyka)
● Przewidywane koszty oraz forma
i termin zapłaty
● Metodę i sposób kalkulacji zysków oraz
określenie ceny przedmiotu transakcji
● Strategię gospodarczą oraz inne działania
w ramach tej strategii
● Inne czynniki mogące mieć wpływ
na wartość transakcji
● Oczekiwane korzyści związane z nabyciem
usług o charakterze niematerialnym
TERMINY SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI
Terminy sporządzenia dokumentacji podatkowej
Na złożenie dokumentacji podatkowej Twoja
firma ma zaledwie 7 dni od dnia żądania jej
przez organ podatkowy!
W przeciwnym razie musisz liczyć się
z kosztownymi konsekwencjami.
WAŻNE! Ponieważ 7 dni to bardzo krótki
okres na sporządzenie dokumentacji,
dotyczącej nieraz skomplikowanych
transakcji, rekomenduje się opracowywanie
jej na bieżąco - nie tylko w wypadku kontroli
podatkowej.
Dokumenty oraz wszystkie informacje
dotyczące transakcji należy kompletować
regularnie w miarę realizacji transakcji.
KONSEKWENCJE BRAKU DOKUMENTACJI
Konsekwencje braku dokumentacji
Niestosowanie się do wymogów prawnych
wiąże się często z wysokimi karami
i sankcjami.
● Nieprzedłożenie dokumentacji w terminie
7 dni od żądania jej przez organ podatkowy
grozi karą grzywny.
● Nieposiadanie dokumentacji w momencie
stwierdzenia różnicy pomiędzy dochodem
zadeklarowanym przed podatnika a ustalonym
przez organ podatkowy łączy się z sankcją
zastosowania 50% stawki podatkowej
wobec tej różnicy.
Dokumentacja
Opodatkowanie stawką
standardową 19%
+ odsetki
Powiązania
Warunki nierynkowe
Zaniżenie dochodów
Oszacowanie dochodów
Brak dokumentacji
Opodatkowanie stawką
karną 50% + odsetki
WEZWANIE
7 dni na przedstawienie dokumentacji
PODATNIK
Posiada dokumentację podatkową
Nie posiada
dokumentacji podatkowej
Możliwość oszacowania dochodu
w wyniku kontroli
Możliwość oszacowania dochodu
w wyniku kontroli
Opodatkowanie oszacowanego dochodu
stawką 19%
Opodatkowanie oszacowanego dochodu
stawką karną 50%
Ciężar dowodu po stronie kontrolującego
Faktyczny ciężar dowodu po stronie kontrolującego
Odsetki karne za zwłokę w realizacji zobowiązania
podatkowego
Odsetki karne za zwłokę w realizacji zobowiązania
podatkowego
Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikającej
z przepisów karnych i karnych skarbowych w związku
z nierynkowymi warunkami transakcji
Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikającej
z przepisów karnych i karnych skarbowych w związku
z nierynkowymi warunkami transakcji
Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikające
z przepisów karnych skarbowych w przypadku
przedstawienia nierzetelnych dokumentacji
podatkowych
Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikające
z przepisów karnych skarbowych związanej z brakiem
obowiązkowej dokumentacji podatkowej
CEL DOKUMENTACJI PODATKOWEJ
Dlaczego warto ją sporządzić zanim organ
podatkowy wezwie do jej przedstawienia?
Cel sporządzenia dokumentacji
podatkowej
Posiadanie dokumentacji podatkowej
zabezpiecza obowiązek dokumentacyjny
oraz następujące ryzyka:
● ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania
kosztów uzyskania przychodu
● ryzyko zastosowania karnej 50% stawki podatku
dochodowego
● ryzyko korekty podatku VAT
● ryzyko odsetek podatkowych
● ryzyko o charakterze karnym skarbowym
spoczywające na osobach będących członkami
zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze
Cel sporządzenia dokumentacji
podatkowej
Dodatkowo bieżące sporządzenie
dokumentacji cen transferowych
pozwala na:
● zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa
transakcji i ograniczenie wspomnianych ryzyk
● zebranie dowodów potwierdzających rynkowy
charakter transakcji
● zaprezentowanie wszelkich okoliczności mających
wpływ na zawarcie transakcji oraz na wysokość
wynagrodzenia
● spełnienie dodatkowych wymogów przewidzianych
ustawami
WAŻNE! Dokumentacja stanowi dowód
w postępowaniu podatkowym.
FORMY DOKUMENTACJI PODATKOWEJ
OPRACOWANEJ PRZEZ DMS TAX
Formy dokumentacji
podatkowej
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło
nam na opracowanie różnych wersji
dokumentacji podatkowych cen
transferowych.
Ich celem jest zabezpieczenie obowiązku
dokumentacyjnego oraz dostosowanie do
indywidualnych potrzeb klienta.
Istnieje możliwość wyboru optymalnego
rodzaju dokumentacji, zarówno pod kątem
merytorycznym, jaki i finansowym.
Wersja
Standardowa
WSM
Wersja
standardowa rozszerzona
WSR
Wersja pełna
Wersja pełna rozszerzona
WP
WPR
Bazowy,
Minimalny
Rozszerzony w stosunku
do wersji WSM
Rozszerzony w stosunku
do wersji WSR
Rozszerzony w stosunku
do wersji WP
Indywidualny
CIT, PIT
CIT, PIT
CIT, PIT, Rezolucja UE,
Wytyczne OECD
CIT, PIT, Rezolucja UE,
Wytyczne OECD
CIT, PIT, Rezolucja UE,
Wytyczne OECD, Wytyczne PATA
lub wytyczne poszczególnych krajów
świata
Ochrona jedynie przed
sankcyjną stawką 50%
i KKS
Ochrona jedynie przed
sankcyjną stawką 50%
i KKS
Tak jak w WSR oraz dodatkowo
pełne przedstawienie stanu
planowanego, uzasadnienie
analizą funkcjonalną, kosztową
i strategią zastosowanych
rozwiązań w transakcji
Tak jak w WP oraz dodatkowo
powiązanie stanu planowanego
ze zbadanymi danymi
źródłowymi (kompleksowa
weryfikacja transakcji)
Tak jak w WP oraz dodatkowo
dostosowanie dokumentacji do
indywidualnych potrzeb klienta
w innym kraju (zgodność
dokumentacji w dwóch lub więcej
krajach)
Przegląd
Przegląd
Analiza
Szczegółowa
Analiza
szczegółowa
Analiza
szczegółowa
Doradztwo w zakresie
dokumentowanych transakcji
-
-
●
●
●
Badanie dokumentacji
źródłowej
-
-
-
●
●
Pomoc przy sporządzaniu
dokumentacji źródłowej
-
-
-
●
●
Analiza porównywalności
cen transferowych
w stosunku do cen
rynkowych
-
-
-
-
●
Zakres treściowy
i merytoryczny
Przepisy prawne,
regulacje i wytyczne
Główny cel dokumentacji
podatkowej
Analiza dokumentacji
źródłowej
Wersja
Indywidualna
WI
DMS TAX Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław
Polska
Tel.: +48 71 79 25 991
Faks: +48 71 79 25 994
www.dmstax.com

similar documents