Prezentacja - Towarowa Giełda Energii SA

Report
System wsparcia
OZE i rola TGE
Dariusz Bliźniak
Wiceprezes TGE S.A.
Prezentacja TGE I slide 2
TGE – kim jesteśmy?
TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu
Państwa, jako niezbędny element liberalizującego się rynku energii
elektrycznej w Polsce.
Jesteśmy jedyną
licencjonowaną giełdą
towarową w Polsce.
Przejrzysty mechanizm
funkcjonowania giełdy
powoduje, że cena towaru
zależy tylko i wyłącznie od
układu sił podaży i popytu
w danym momencie
Oferuje możliwość wyznaczenia obiektywnej rynkowej ceny, będącej
punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku
energii.
Transakcje na TGE zawierane są od połowy 2000 roku.
Prezentacja TGE I slide 3
„Giełda nie jest automatem do zmniejszania cen, ale
do ich obiektywizacji. Dla odbiorcy końcowego
istnienie Giełdy oznacza, że cena za energię
elektryczną przez niego płacona jest ceną ustaloną
rzetelnie, ponieważ jest ceną rynkową, a przez to
najniższą możliwą w konkretnej sytuacji
gospodarczej.”
Jan Buczkowski Prezes GE S.A. w latach 2000 -2002
Prezentacja TGE I slide 4
Akcjonariusze TGE
Giełda Papierów
Wartościowych SA;
2,33%
Zespól Elektrociepłowni
wrocławskich
Kogeneracja SA; 4,66%
Enea SA; 1,02% Electrabel SA; 1,02% PGE Elektrownia
Bełchatów SA; 1,02%
Elektrim Volt
"PKP Energetyka" SA;
SA; 1,14%
1,00%
RWE Polska
Bergen Energii; 0,83%
SA; 2,00%
Energa SA; 5,00%
Skarb Państwa; 22,34%
Vattenfall Sales Poland
Sp. z o.o. ; 6,83%
Akcjonariuszami TGE jest 17
podmiotów. Największy to
Skarb Państwa, który
posiada 22,3% akcji.
Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin
SA; 10,83%
E.ON Europa SL; 10,00%
Elektrim SA; 10,00%
PGE Elektrownia Opole
SA; 10,00%
PGE Polska Grupa
Energetyczna SA;
10,00%
Prezentacja TGE I slide 5
TGE – prowadzone rynki
Towarowa Giełda Energii prowadzi pięć rynków, na których
Członkowie Giełdy w sposób aktywny i bezpieczny mogą handlować
energią elektryczną, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji
CO2. Są to:

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Rynek Dnia Bieżącego (RDB)

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) (wraz z systemem Aukcji
Energii Elektrycznej)

Rynek Praw Majątkowych dla OZE i
Kogeneracji (RPM)

Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE)
Główne założenia systemu świadectw pochodzenia
Kto może otrzymać świadectwa pochodzenia z OZE?
Obecnie tylko wytwórcy energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, którzy uzyskali koncesję od
Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialnym źródłem energii jest źródło wykorzystujące w
procesie przetwarzania energię:
Dlaczego tylko wytwórcy energii
elektrycznej a nie również ciepła?

wiatru,

promieniowania słonecznego,

geotermalną,

fal, prądów i pływów morskich,

spadku rzek

energię pozyskiwaną z biomasy,

energię pozyskiwaną z biogazu wysypiskowego,

energię pozyskiwaną z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub
oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Ponieważ świadectwo pochodzenia jest
potwierdzeniem wytworzenia energii
elektrycznej w OZE (PE - Art. 9e.1)
Nowe typy ŚP generujących prawa majątkowe z OZE
Świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego
Czym jest świadectwo pochodzenia a czym prawo
majątkowe?
Czym jest Rejestr Świadectw Pochodzenia?
Członkowie Rejestru
prowadzony przez TGE
Świadectw
Pochodzenia,
Oprócz wytwórców energii elektrycznej w OZE, członkami
RŚP mogą zostać również:

podmioty nabywające prawa majątkowe w związku
z ciążącym na nich obowiązkiem wynikającym z
ustawy Prawo energetyczne;

podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu
transakcji w obrocie prawami majątkowymi (domy
maklerskie i towarowe domy maklerskie);

pozostałe podmioty chcące uczestniczyć w rynku
praw majątkowych do świadectw pochodzenia.
Aktualnie RŚP w zakresie praw majątkowych do
OZE posiada ponad 1200 członków.
który
jest
Jak zostać członkiem RŚP?
Jeżeli jesteś małym wytwórcą OZE, to
skorzystaj z jednego z 4 domów
maklerskich, ponieważ każdego z
członków rejestru musi reprezentować
makler.
Aby zostać członkiem RŚP należy wypełnić
wniosek i skompletować załączniki (wzór
wniosku wraz z wykazem załączników
znajduje się na stronie internetowej TGE:
www.tge.pl w zakładce Rejestr Świadectw
Pochodzenia).
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres
TGE SA.
Po uzyskaniu statutu członka RŚP, osoby
upoważnione do reprezentowania członka RŚP
otrzymają loginy i hasła do systemu RŚP.
Jak odbywa się obrót prawami majątkowymi do świadectw
pochodzenia z OZE?
Obrót prawami majątkowymi odbywa się na Rynku Praw Majątkowych,
który jest prowadzony przez TGE. Pierwsza transakcja na Rynku Praw
Majątkowych została zawarta 28 grudnia 2005 roku.
Prawa majątkowe można sprzedać bądź kupić na trzy sposoby:

w transakcjach na sesji giełdowej RPM,
rozliczanych przez TGE

w transakcjach pozasesyjnych
z gwarancją rozliczenia przez TGE, lub

w transakcjach pozasesyjnych
nie rozliczanych przez TGE.
Aby móc sprzedać bądź kupić
prawa majątkowe wynikające
ze świadectw pochodzenia
konieczne jest uzyskanie
statusu członka Rejestru
Świadectw Pochodzenia oraz
zatrudnienie maklera giełd
towarowych lub skorzystanie z
usług domu maklerskiego
będącego członkiem TGE.
Notowania praw majątkowych z OZE (kontrakty PMOZE i PMOZE_A) odbywają się dwa dni w
tygodniu – we wtorki i czwartki (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zawieranie transakcji
pozasesyjnych na tych kontraktach odbywa się w poniedziałki i środy.
Jakie kontrakty notowane są na RPM?
Rynek składa się z linii notowań kontraktów:
PMOZE - na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących
potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie do 28 lutego 2009
PMOZE_A - na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących
potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie od 1 marca 2009
PMGM - na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących
potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w kogeneracji gazowej i o łącznej mocy
zainstalowanej do 1 MW.
PMEC - na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących
potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych.
PMMET – prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej
wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla
kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy
Jak uczestniczyć w Rynku Praw Majątkowych?
W Rynku Praw Majątkowych można uczestniczyć w dwojaki
sposób – bezpośrednio lub za pośrednictwem domów
maklerskich, będących członkami TGE i dopuszczonych do
działania na Rynku Praw Majątkowych.
Dopuszczenie do RPM wiąże się ze spełnieniem wymogów, które
nakłada ustawa o giełdach towarowych z 26 października 2000
roku i wewnętrzne regulacje TGE, należą do nich:

Uzyskanie zezwolenia KNF na prowadzenie
rachunków towarów giełdowych

Zatrudnienie maklera giełd towarowych, wpisanego na
listę maklerów prowadzoną przez KNF

Otwarcie rachunku rozliczeniowego w Banku
Rozliczeniowym współpracującym z TGE

Złożenie kompletnego wniosku o dopuszczenie do
działania na Giełdzie (w zakresie RPM)

Uzyskanie Członkostwa w Rejestrze Świadectw
Pochodzenia.
Adresy domów maklerskich,
będących członkami TGE znajdują
się na stronie internetowej TGE:
www.tge.pl (infolinia RŚP: 022 341
99 24
Prezentacja TGE I slide 15
Rynek Uprawnień do Emisji CO2
RUE jest integralną częścią krajowego i europejskiego
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2.
Funkcjonuje od 19 września 2006r. Przeznaczony jest dla
instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu
uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów
zainteresowanych ich obrotem.
Od przyszłego roku członkowie RUE będą mieli
bezpośredni dostęp do rynku CO2 organizowanego
przez skandynawską giełdę Nordpool – największą na
świecie giełdę energii.
Prezentacja TGE I slide 16
Kto zajmuje się rozliczeniami na TGE
Począwszy od 7 czerwca 2010 roku rozliczeniami zawartych transakcji na
wszystkich rynkach organizowanych przez TGE zajmuje się Izba
Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGIT).
Przejęcie rozliczeń przez IRGIT przyniosło wymierne korzyści firmom
handlującym na TGE. IRGiT jest pierwszą w Europie Środkowo - Wschodniej
izbą rozliczeniową typu Central Counterparty, która przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za wykonanie transakcji. Dzięki innowacyjnemu podejściu
IRGiT do rozliczania transakcji jej Członkowie mają dostęp do większego
rodzaju tańszych zabezpieczeń.
Prezentacja TGE I slide 17
Infrastruktura IT na TGE
Od 2005 roku TGE posiada nowoczesny system giełdowy
CONDICO dostarczony przez NASDAQ OMX – największą na
świecie firmę projektującą systemy notująco – rozliczeniowe,
stosowane przez wiele giełd na całym świecie (ponad 40
wdrożeń na różnych giełdach). Nowopowstała giełda energii w
Anglii oparta została o platformę CONDICO.
Począwszy od 9 września 2010 członkowie TGE zawierają
transakcje na najnowszej wersji systemu CONDICO 4
Na początku 2008 roku TGE udostępniła Członkom Giełdy nową
aplikacją maklerską do systemu notującego – CONDICO
TradeTM, dostarczoną przez NASDAQ OMX.
Prezentacja TGE I slide 18
Członkostwo na TGE
Bezpośrednie członkostwo
Po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z
bezpośrednim członkostwem
Udział w Rynkach za pośrednictwem Domu
Maklerskiego
Poprzez dom maklerski, który jest członkiem TGE
w zakresie danego rynku
Prezentacja TGE I slide 19
Dlaczego TGE?
TGE – to jedyna licencjonowana giełda towarowa w
Polsce.
TGE – to konkurencyjne opłaty transakcyjne na rynku
polskim
TGE – to nowoczesna technologia oparta na licencji
amerykańskiego giganta NASDAQ OMX
TGE – to bezpieczeństwo obrotu i gwarancja
rozliczeń zawartych transakcji
TGE – to równe zasady uczestnictwa dla wszystkich
członków niezależnie od ich wielkości
TGE – to znana i ugruntowana marka na polskim
rynku energii elektrycznej
Statystyki
Prezentacja TGE I slide 21
Rynek Dnia Następnego
W pierwszym półroczu 2010 roku łączny obrót na RDN wyniósł
2.487.685 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku
2009 był wyższy o 866.687 MWh (wzrost o 53,47% r/r).
Średni miesięczny wolumen w pierwszym półroczu 2010 roku wyniósł
414.614,12 MWh, przy odnotowanym minimum w czerwcu – 385.351
MWh i maksimum w maju 433.500 MWh.
460 000
Obroty miesięczne (MWh)
230 000
0
07091101030507091101030507091101030507091101030507091101030507091101030507091101030507091101030507091101030507091101030507
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prezentacja TGE I slide 22
Rynek Terminowy Towarowy
Obroty energią elektryczną na RTT w I półroczu 2010 r. wyniosły 1.502.630
MWh, podczas gdy w całym 2009 r. wyniosły 658.187 MWh. Wzrost obrotów
na rynku terminowym TGE wykazuje znaczną dynamikę wynoszącą –
128,30 %. W porównaniu do innych polskich platform, na których zawierane
są transakcje terminowe to właśnie rynek organizowany przez giełdę ma
największą płynność.
1 600 000
800 000
7/2010
6/2010
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010
Year 2009
0
Prezentacja TGE I slide 23
Rynek Praw Majątkowych – PMOZE i PMOZE_A
Wolumen MWh
2008:
6 754 209 MWh
2009:
9 580 125 MWh
Obroty w 2009 roku wzrosły o 41,84% licząc r/r
1 800 000
900 000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
2007
2008
OTC PMOZE_A
PMOZE_A Trading sesion
2009
OTC PMOZE
PMOZE Trading sesion
2010
Prezentacja TGE I slide 24
Rynek Praw Majątkowych – PMGM
Wolumen MWh
2008:
1 745 630 MWh
2009:
5 525 161 MWh
Obroty w 2009 roku wzrosły o 216,51% licząc r/r
6 800 000
3 400 000
0
12
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1
2008
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2009
OTC Deal
Trading session
1
2
3
4
2010
5
6
7
Prezentacja TGE I slide 25
Rynek Praw Majątkowych – PMEC
Wolumen MWh
2008:
21 099 345 MWh
2009:
29 918 356 MWh
Obroty w 2009 roku wzrosły o 41,80% licząc r/r
6 800 000
3 400 000
0
12
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1
2008
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2009
OTC Deal
Trading session
1
2
3
4
2010
5
6
7
Prezentacja TGE I slide 26
Nowe Rozporządzenie OZE
Obecnie jest w konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 19 lipca 2010 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w
odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących
ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
Projekt określa następujące cele:

określa poziomy udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w
bilansie energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców końcowych na
lata 2018 oraz 2019

zwiększa cele na lata 2015-2017.

wprowadza zasadniczą zmianę do definicji biomasy leśnej oraz zmniejsza
restrykcje wykorzystania jej w energetyce.
Prezentacja TGE I slide 27
Zwiększenie celów na lata 2015-2017 i określenie ich na lata
2018 i 2019.
Źródło: PIGEO
Prezentacja TGE I slide 28
Projekt rozporządzeni zmienił również definicję biomasy
leśnej
Zgodnie z projektem biomasa leśna to:
„biomasa powstała na terenie lasu oraz w wyniku jej przetworzenia, a
także stanowiącą odpad lub pozostałość z procesu przetwarzania
biomasy powstałej na terenie lasu lub odpady z przemysłu
przetwarzającego produkty z produkcji leśnej”.
Definicja różni się w sposób zasadniczy od definicji w aktualnym
rozporządzeniu:
„odpady i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu
przetwarzającego jej produkty”.
Prezentacja TGE I slide 29
Projekt rozporządzeni zmniejsza również restrykcje w
stosowaniu biomasy leśnej w procesie współspalania
Źródło PIGEO
Dziękuję za
uwagę
Dariusz Bliźniak
Wiceprezes TGE S.A.

similar documents