Nova stanovanjska politika - med potrebami in (z)možnostmi

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
„NOVA STANOVANJSKA POLITIKA MED POTREBAMI IN
(Z)MOŽNOSTMI“
Predhodno javno posvetovanje o stanovanjski politiki in
novem Nacionalnem stanovanjskem programu
4. junij 2014
Samo Omerzel, minister
STANOVANJSKA POLITIKA?
OBSTOJEČI
KONCEPT
NACIONALNI
STANOVANJSKI
PROGRAM
NOVI KONCEPT
dolgoročni cilji v
STANOVANJSKI
POLITIKI
=
srednjeročni
PROGRAM
izvajanja projektov
edini strateški
dokument države na
področju stanovanjske
problematike
Kratkoročni
AKCIJSKI NAČRT
vezan na izvajanje
Proračuna RS
IZHODIŠČA IN NAMEN POSVETOVANJA:



Dovolj časa za neformalno
posvetovanje prispeva k aktivnemu in
konstruktivnemu sodelovanju vseh
relevantnih deležnikov.
Reševanje stanovanjskega vprašanja
je odvisno od prepleta različnih
dejavnikov (ekonomski, socialni,
prostorski).
Usklajenost različnih politik in
usklajeno izvajanje aktivnosti s strani
različnih deležnikov na različnih
nivojih, prispeva k ustreznemu
oblikovanju in uspešnemu vodenju
stanovanjske politike.
NEKAJ PODATKOV KOT IZHODIŠČE ZA
STANOVANJSKO POLITIKO IN PRIPRAVO
NSP:
V Sloveniji je konec leta 2013 živelo 2.058.821
prebivalcev:
mladih med 15 in 29 letom = 354.841;
 starih nad 65 let = 352. 145;
 delovno aktivnih = 1.035.740;

V Sloveniji je leta 2012 število stanovanj doseglo
853.860:
68 % prebivalcev živi v enostanovanjskih ali
dvostanovanjskih hišah;
 na 1000 prebivalcev imamo 412 stanovanj;
 „praznih“ stanovanj je bilo 174.529.

NEKAJ PODATKOV KOT IZHODIŠČE ZA
STANOVANJSKO POLITIKO IN PRIPRAVO
NSP:
NEKAJ PODATKOV KOT IZHODIŠČE ZA
STANOVANJSKO POLITIKO IN PRIPRAVO
NSP:
Število stanovanj v lasti lokalnih skupnosti (anketa
MOP, 2010)
Neprofitna stanovanja = 16.909
 Bivalne enote = 405

Stanovanjski sklad Republike Slovenije upravlja s
preko 3.700 stanovanji.
Kakovost stanovanjskega fonda:
V Sloveniji je 70 % stanovanj starejših od 30 let.
 Leta 2012 je v stanovanjih v slabem stanju živelo 32 %
gospodinjstev.

NEKAJ PODATKOV KOT IZHODIŠČE ZA
STANOVANJSKO POLITIKO IN PRIPRAVO
NSP:
Novo zgrajena stanovanja:
Med 2005 – 2010 je bilo v večstanovanjskih stavbah
zgrajenih okoli 12.000 stanovanj.
 12,9 % prodanih stanovanj v letu 2012 je odpadlo na
novozgrajena stanovanja.

Zadolženost slovenskih gospodinjstev (Poročilo o
finančni stabilnosti, 2013):
V letu 2012 so bila slovenska gospodinjstva zadolžena za
52,6 % letnega razpoložljivega dohodka.
 Stanovanjska posojila obsegajo 22,6 % razpoložljivega
dohodka gospodinjstev oz. 57 % celotnega dolga slovenskih
gospodinjstev do bančnega sektorja.
 V letu 2012 je bilo odobrenih za 23 % manj novih
stanovanjskih posojil kot leto pred tem.

NEKAJ PODATKOV KOT IZHODIŠČE ZA
STANOVANJSKO POLITIKO IN PRIPRAVO
NSP:
Medletne stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin v
Sloveniji (Poročilo o finančni stabilnosti, 2013)
STRUKTURA NSP:
 Strateški
/ programski del
 Obdobje
5 let (2015-2020)
 Akcijski
načrt – aktivnosti po projektih
 Spremljanje
in izvajanje:
Spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov
- Spremljanje učinkov izvedenih ukrepov / doseganje
zastavljenih ciljev
- Kazalniki izvajanja ukrepov po projektih
- Izbrani statistični kazalniki za stanovanjsko področje
- Opisni kazalniki predvidenih učinkov NSP
-
STRATEŠKI DEL NSP
Cilji:
 Uravnotežena ponudba primernih stanovanj
 Lažja dostopnost do stanovanj
 Kakovostna in funkcionalna stanovanja
 Večja stanovanjska mobilnost prebivalstva
Cilji so bili že večkrat obravnavani in podprti s
strani različnih deležnikov; prav tako so bili dobro
sprejeti v predhodni javni razpravi v 2012.
PROJEKTI
PROGRAMSKI DEL NSP - štirje programski stebri
Aktivacija
obstoječega
stanovanjskega
fonda
Večja dostopnost
do stanovanj za
ranljive skupine
prebivalstva
Večja varnost
najemnih
razmerij
Nova
najemninska
politika
Javna služba
za najemniško
upravljanje
Garancijska
shema za mlade
Primerno bivalno
okolje za starejše
Shema
namenskih
stanovanjskih
enot
Prenova
stanovanjskega
fonda
Energetska
prenova
stanovanjskih
stavb
Funkcionalna
prenova
enostanovanjski
h stavb
Gradnja
stanovanj, kjer
je potreba po
njih največja
Gradnja javnih
najemnih
stanovanj
Aktivna
zemljiška
politika
Celovita prenova
stanovanjskih
sosesk
Strukture za izvajanje in podporne aktivnosti
SSRS
LOKALNE
SKUPNOSTI /
SKLADI
NEVLADNE
ORGANIZACIJE
MREŽE ZA
INFORMIRANJE
PROJEKTI V NSP
Večja varnost najemnih
razmerij
S prenovo zakonodaje, uvedbo
novih mehanizmov in davčnimi
ukrepi zagotoviti hitrejše
reševanje sporov, podaljšati
ročnost najema ter spodbuditi
legalno oddajanje stanovanj.
Javna služba za
najemniško upravljanje
Za vzpostavitev večjega
zaupanja med najemniki in
najemodajalci.
Aktivacija obstoječega stanovanjskega
fonda
Večja dostopnost do stanovanj za ranljive skupine
prebivalstva
PROJEKTI V NSP
Nova najemninska politika
Za bolj transparentno in
pravičnejše dodeljevanje pravic
do pomoči pri reševanju
stanovanjskega vprašanja se
postopno odpravi neprofitna
najemnina in uvede
stanovanjski dodatek.
Shema zagotavljanja
namenskih stanovanjskih
enot
Zagotoviti pregled nad
potrebami po stanovanjih ter
povezovanje s socialno
varstvenimi programi za ciljne
Garancijska shema za
mlade
Predstavlja kratkoročno hitro
izvedljiv ukrep kot pomoč
mladim pri prvem reševanju
stanovanjskega vprašanja.
Primerno bivalno okolje
za starejše
Primerna stanovanja za
starejše omogočajo
zagotavljanje primernih
storitev, socialno vključenost
in medgeneracijsko
sodelovanje ter zmanjšujejo
stroške bivanja.
Prenova stanovanjskega fonda
PROJEKTI V NSP
Energetska prenova
stanovanjskih stavb
S spremembo zakonodaje na
področju „rezervnega sklada“ ,
uvajanjem novih modelov
financiranja ter iskanjem novih
tehnoloških rešitev odpraviti
energetsko revščino.
Vir: http://www.deloindom.si
Funkcionalna prenova enostanovanjskih stavb
Za zagotavljanje večje kakovosti bivanja ter ohranjanja
prebivalstva na podeželju, vpeljati spremembe gradbene
zakonodaje in izvesti ukrepe v prostorskem načrtovanju.
PROJEKTI V NSP
Prenova stanovanjskega
fonda
Vir: www.trajekt.org
Celovita prenova stanovanjskih sosesk
V okviru nacionalne politike urbanega razvoja spodbuditi
lokalne skupnosti k pristopu celovite prenove sosesk ter
uporabi obstoječih praks ter EU sredstev za izvajanje
tovrstnih projektov.
PROJEKTI V NSP
Gradnja javnih najemnih
stanovanj
Za povečanje dostopnosti do
stanovanj na območjih, kjer
je povpraševanje po
stanovanjih največje, se
načrtovanje stanovanj in
javna sredstva prednostno
usmerjajo v povečanje
javnega najemnega fonda.
Gradnja stanovanj, kjer je potreba po njih
največja
Foto: Nik Rovan
Aktivna zemljiška politika
Z vpeljavo nove zakonodaje in inštrumentov vzpostaviti
aktivnejše načrtovanje stanovanjske oskrbe na lokalni
ravni, pospremljene z zagotavljanjem ustrezne
infrastrukture in storitev, ter pritegniti interes
vlagateljev.
AKCIJSKI NAČRT 2015 – 2020
(primer)
Večja varnost najemnih razmerij
Aktivnosti
Sprememba SZ -1
Nosilec
MzIP
Rok
2014 - priprava in
sprejem;
2015 . uveljavitev;
Opis aktivnosti
-področje najemnih razmerij – lastnik
mora omogočiti najemniku dovolj časa, da
si sam poišče novo stanovanje;
- razen pogodbe omogočiti tudi notarski
zapis kot verodostojno listino;
- ohraniti posebno ureditev za najemnike
v denacionaliziranih stanovanjih;
- inšpekcijski nadzor;
Izpraznitveni nalog
MPravosodje;
MzIP
2015;
Komercialno
zavarovanje za
kritje stroškov
morebitne prisilne
izselitve
Uvedba skupnega
inšpekcijskega
nadzora
Sprememba davčne
zakonodaje
MzIP, MF,
zavarovalnice
2015;
- Preveriti možnost in način uvedbe
izpraznitvenega naloga;
- Sprememba zakonodaje
Preveriti možnost uvedbe komercialnega
zavarovanja
MzIP, MF, DURS,
Inšpekcijske službe
2015 – izvajanje;
MF, DURS
2018
Medresorska skupina za iskanje in
pripravo uvedbe skupnega inšpekcijskega
nadzora;
- Uvedba davčnih spodbud
(razbremenitev) za oddajo stanovanj;
- Uvedba sankcij za nelegalno oddajanje;
- Dodatne davčne obremenitve na
nezasedena stanovanja;
- Aktivnosti za pozitivno osveščanje
prebivalstva
STRUKTURA NSP - shematski prikaz
Lažja
dostopnost do
stanovanj
Uravnotežena
ponudba
stanovanj
Aktivacija
obstoječega
stanovanjskeg
a fonda
Večja
dostopnost do
stanovanj za
ranljive
skupine
prebivalstva
Kakovostna in
funkcionalna
stanovanja
Večja stanovanjska
mobilnost
prebivalstva
Prenova
stanovanjskeg
a fonda
Strukture za izvajanje in podporne aktivnosti
Spremljanje izvajanja in učinkov NSP
Gradnja
stanovanj,
kjer je
potreba po
njih največja
IZVAJANJ
E
LOKALNA
RAVEN
IZVAJANJE
NACIONALN
A RAVEN
USTVARJANJE IN
VODENJE POLITIK
ODLOČANJE
IZVAJALSKA STRUKTURA:
Svet za stanovanjsko politiko pri Vladi
RS
MzIP - prostor
nosilec stanovanjske politike
MDDSZ
SSRS
MF
GURS
MGRT
EKO SKLAD
MzIP energetika
MzIP prostor
INŠPEKCIJE
STANOVANJSKA
OBČINE
JAVNO – ZASEBNA
PARTNERSTVA
NEVLADNE
ORGANIZACIJE
DAVČNA
NASLEDNJI KORAKI

Od junija do septembra 2014 – proces
posvetovanja s strokovno in laično javnostjo;

Priprava gradiva za formalno javno razpravo in
medresorsko usklajevanje;

Obravnava in sprejem na vladi; obravnava in
sprejem v DZ;
osnutek
Nacionalnega stanovanjskega programa
je objavljen na
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/stanova
nja/
Pripombe/mnenje pošljite do 30.9.2014 na [email protected]
VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO


Kakšen in kako širok nabor ukrepov lahko prinese izboljšanje stanja na
stanovanjskem področju?

Katera kombinacija ukrepov lahko prinese najbolj učinkovite rezultate?

Kakšni so možni načini izvajanja ukrepov na različnih področjih in vloga deležnikov
na vseh nivojih za uresničevanje dolgoročnih ciljev in zagotovitev pogojev za reševanje
stanovanjskega vprašanja?
Kako najti pravo ravnotežje na stanovanjskem področju ob obstoječih
protislovjih – najem vs. lastništvo, država vs. lokalne skupnosti, javno vs.
zasebno?

Ali smo pripravljeni stanovanjsko vprašanje prilagajati različnim potrebam skozi
celotno življenjsko obdobje?

Dojemanje najema – je najem stigma ali možna rešitev?

Kaj na stanovanjskem področju lahko oz. mora storiti država in kaj lokalne skupnosti?

Kakšne so pravice in kakšne dolžnosti posameznega lastnika stanovanja v odnosu do
skupnosti in v kontekstu kvalitete (so)bivanja?

similar documents