Revoluční rok 1848

Report
Lucie Laštovková
C4A
REVOLUČNÍ ROK 1848 V
EVROPĚ
situace v Evropě po Vídeňském kongresu
 příčiny, cíle a výsledky revolučních hnutí roku
1848 a průběh událostí ve Francii, Německu a
Itálii
 průběh revoluce v habsburské monarchii

V
září 1814 ve Vídni - jednání o budoucím
uspořádání kontinentu po napoleonských
válkách
 Hlavní iniciátor mezinárodního kongresu:
ministr zahraničních věcí a pozdější
rakouský kancléř kníže Klemens Metternich
 hlavní slovo v jednání: zástupci čtyř zemí
„výbor čtyř“ Rakouska, Ruska, Pruska a
Velká Británie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Metternich_(c._1835-40).jpg
Obnova předrevolučních poměrů
 Francie ztráta všech územních zisků z dob
napoleonských válek
 musela vrátit umělecká díla svezená do Paříže
z celé Evropy
 700 miliónů franků válečných reparací

Vznik: Německý spolek(35 monarchií a 4
svobodná města)
 Polské království
 Nizozemské království
 Prusko - část Porýní a Saska
 Rakousko - severní Itálie - Lombardie a
Benátsko
 VB - strategické námořní základny

http://2.bp.blogspot.com/_KQG4gmqpsn4/TLim6AuN1GI/AAAAAAAAAkI/oMJHls-bwqQ/s1600/postcongress-of-vienna-map.jpg
SVATÁ ALIANCE
ruský car Alexandr I., rakouský císař František
I., a pruský král Fridrich Vilém III.
 Vzájemná spolupráce zabránění vzájemným
konfliktům a zabránění šíření demokratických a
liberálních myšlenek i revolučních nálad

REVOLUČNÍ ROK 1848





snaha odstranit přežitky feudalismu, které brání
kapitalistickému vývoji – robota
nespokojenost s politickým uspořádáním po Vídeňském
kongresu (nespokojenost s absolutismem,
konzervatismem)
vzrůst národního cítění (zejména utlačovaných národů v
habsburské monarchii)
národní požadavky v Itálii a Německu (snaha o
sjednocení)
sociální konflikty a neklid (spjat se zhoršováním
podmínek – nezaměstnanosti), neúroda, zvyšování cen
ITÁLIE
povstání na Sicílii (v Palermu) proti vládě
Bourbonů
 povstání v severní Itálii proti Habsburkům
 v Benátkách vyhlášena republika
 Vyhrála rakouská armáda

FRANCIE






dva směry:
liberální buržoazie (požaduje volební reformu)
radikální buržoazie (drobná buržoazie a inteligence,
uvědomují si dělnictvo, požadují změny i pro dělnictvo)
došlo ke svržení krále Ludvíka Filipa Orleánského a k
vyhlášení republiky
Červnová revoluce dělnictvo x buržoazie
prezidentem republiky byl zvolen příbuzný Napoleona,
Ludvík Bonaparte – Francie znovu císařstvím
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/1778_Louis_Napoleon.jpg
NĚMECKO
Cílem revoluce bylo sjednocení Německa a
vyhlášení ústavy
 Německé národní hnutí mělodva směry:
 vytvořit Velkoněmecko (sjednotit všechna
území německy mluvících zemí
 vytvořit Maloněmecko

R-U
revoluce ve Vídni, císař reagoval sesazením
Metternicha a slíbil ústavu a svobodu tisku
 vznik „oktrojované ústavy“
 Povstání ve Vídni, v Čechách a Maďarsku

ČECHY
11. března 1848 - radikální demokraté svolali
lidové shromáždění do Svatováclavských lázní.
 sdruženi v tajném spolku Repeal (Emanuel
Arnold, Karel Sabina, J. V. Frič, Vilém Gauč)

požadavky pro císaře:
 státoprávní požadavky (samostatnost Čech v
rámci Rakouska)
 národnostní požadavky (rovnoprávnost čj a nj v
úřadech a na školách)
 liberální požadavky (svoboda tisku, zrušení
cenzury, svoboda shromažďování)
 sociální požadavky (zrušení roboty, zlepšení
postavení dělníků)


Národní výbor, vypracoval petici pro císaře.
Odpovědí císaře byl tzv. „Kabinetní list“, ve
kterém císař sliboval nápravu.
V červnu 1848 se konal Slovanský sjezd
 Účastnili se ho rakouští Slované, Poláci a
Rusové. Jednali o vztazích mezi Slovany a mezi
Slovany a Němci.
 došlo ke srážce s vojáky generála
Windischgrätze a k vypuknutí Pražského
červnového povstání
 Májové spiknutí - 1849

ZDROJE
http://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezen
tace/sexta/Evropa_viden_kongres.pdf
 http://www.dejepis.com/ucebnice/revolucnirok-1848-1849/


similar documents