NASLOV PREDAVANJA

Report
Lokalna trajnostna oskrba v pomurski
regiji v zadnjih 10 letih
Tatjana Buzeti
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
Regijska konferenca MKO: lokalna samooskrba, Murska Sobota, 20.05.2014
Resolucija o strateških
usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020
Nacionalni program
prehranske politike od
2005 do 2010
Vlaganje v zdravje in
razvoj v Pomurjuprogram MURA
Vlaganje v zdravje in
razvoj v Pomurjuprogram MURA
2002 - 2006
Pomurje in LTO 2002- 2004
-Kmetijstvo in razvoj
podeželja v rrp 2002- 2006
-Ocena vplivov prehranske
in kmetijske politike na
zdravje prebivalcev RS
zaradi pristopa v EU, 2003
-CRP: ponudba in
povpraševanje po sadju,
zelenjavi in ekoloških
produktih v javnih zavodih v
Pomurju, 2004
-povpraševanje:
- 400 ton sadja
- 300 ton zelenjave
- preko večjih distributerjev
- sledljivost in admin. ustrez.
manj. ponud. težko sledljiva
- Q lokalnih produktov dobra
-ponudba:
- 8.000 ton jabolk
- 400 ton ostalega sadja
- 1.300 ton zelenjave
- 3,6 ton ekoloških vrtnin
- ekološko kmetijstvo v
Zdrava prehrana
Šole in vrtci
Gostinski ponudniki
Zdravilišča
Trgovine
Lokalne skupnosti
Pridelovalci,ponudniki
LOKALNI TRG
60 KM
EKOLOŠKI MLIN NA G.
BISTRICI
SADJARJI & ZELENJADARJI
Nacionalni program
prehranske politike od
2005 do 2010
PREHRANSKA POLITIKA
Steber 1
Zagotoviti varno hrano od njive do
krožnika
Steber 2
Izboljšati zdravo prehranjevanje
otrok in mladostnikov, Pomurcev
Steber 3
Vzpostaviti kratke lokalne
prehranske verige
Srednjeročni cilji prehranske
politike do leta 2010
• Povečati uživanje zelenjave za najmanj 30%.
• Povečati uživanje sadja za najmanj 15%.
• Zmanjšati povprečni delež zaužitih skupnih maščob za 20%.
• Zmanjšati povprečni delež zaužitih nasičenih maščob za 30%
• Povečati uživanje prehranske vlaknine za 20%.
• Povečati uživanje kalcija, s ciljem zmanjšati za 25% delež
populacije, ki ima premajhen vnos kalcija
(pod prehranskimi priporočili)
• Povečati vnos vitamina C za 15%.
Pomurje
Izboljšanje prehranskih navad
Vzpostavljanje kratkih prehranskih verig (lokalna
trajnostna oskrba)
Povečanje pridelave sadja, zelenjave in ekoloških
produktov
IZHODIŠČE
Lokalno sadje in zelenjavo v šole in vrtce
1/3 pridelovalcev zelenjave manj kot 1ha
Pridelamo 8000ton jabolk in le 400ton ostalega sadja
Ekološki polnovredni obrok
30 ekoloških kmetov, večina manjših
Znatne količine le žit
KOLIČINA & PESTROST ??
LOKALNI TRG
Šole in vrtci - javna naročila
Relativno nizka pripravljenost pri javnih zavodih
zahtevati kvaliteto - CENA glavni dejavnik
izobraževanje
V urbanih naseljih v Pomurju slabo razvite tržnice
Socialno-ekonomska situacija – cena hrane
Na podeželju še vedno prisotna lastna pridelava
sadja in zelenjave
Manjši pridelovalci zaradi nekonkurenčnih količin in
cen težko vstopajo v trgovske sisteme,
specializiranih manjših trgovin s hrano skoraj ni
organizacija ponudnikov, alternativne
poti
IZOBRAŽEVANJA
LOKALNA PONUDBA
Spoznajmo kaj imamo
NA KMETIJSKEM
SEJMU V G. RADGONI
Resolucija o strateških
usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva
in živilstva do leta 2020
Danes
- več kot 50 kmetij v ekološki kontroli
- registrirani obrati za ekološko predelavo:
polnilnica soka, sirarna, pekarne, mlin, za
mlevske izdelke in testenine....
-novi lokalni ponudniki vrtnin
- večja organiziranost ponudnikov: zelena
točka, Ekološki center Svit, zadruge, društva,
...
- uredba o zelenem javnem naročanju
- priporočila za zeleno javno naročanje, MKO
- promocija na nacionalni ravni
- sodelovanje med lokalnimi ponudniki in
Razvojna specializacija
regije
Vir: RRP pomurske regije 2014- 2020, osnutek
Kako pa se to pozna pri
nabavi lokalnih (ekoloških)
produktov v javnih zavodih
v praksi?

similar documents