SKL - Trygghetslarm?

Report
Från analoga
till digitala
Trygghetslarm
Varför och hur?
Uppdraget från
Socialdepartementet
Detta ska öka 2013:
- Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet
trygghetslarm som kommunen har beviljat.
Genom att:
- Säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat
är digitala och fungerar.
- Inrätta en support för frågor om trygghetslarm under
2013.
- Ta fram och sprida en vägledning för nya sätt att
arbeta med trygghetslarm.
Vad säger Maria Larsson?
-Varför går det så
långsamt?
Hennes egen analys
- Kommunerna saknar…
 budget
 organisation
 kompetens
 politiskt ledarskap
Historik
- Hjälpmedelsinstituetet testade och
tog fram nya digitala lösningar under
2010-mars 2013
- Borås är framgångskommunen med mobila digitala larm
(GSM)
- Växjö är framgångskommunen med fasta digitala larm
(stadsnät)
- Tekniken fungerar!
Varför?
Hela samhället digitaliseras!
-
Från
Från
Från
Från
Från
Från
Från
Från
Från
Från
pappersremsor till plastkort (SL)
Facits räknemaskiner till datorer
sättning med blytyper till digitala tidningar
koleldade till elektriska tåg
köer till klick på nätet (biljetter, tidbokning)
pappers- till digitala journaler
brev till mail
fotoalbum till bilder på Facebook
fast till mobil telefoni
analoga till digitala trygghetslam…
Varför?
Telefoniutvecklingen!
-
Telefonnätet är helt digitaliserat. Redan!
35% av fast telefoni kommunicerar över internet (IP)
Fasta internetabonnemang ökade med 9% 2012
Fasta abonnemang minskar
Mobila bredbandsabonnemang ökade med 34% 2012
Varför?
Roten till allt ont – toner
-
Analoga larm kommunicerar med toner
Digitala larm skickar paket
BLANDA ALDRIG OLIKA TEKNIKER!!!
Nätet är tondövt
Varför?
Befolkningsutvecklingen!
- 30-talsgenerationen (idag 73-83 år) är
den MINSTA uppmätta generationen
- 40-talsgenerationen (idag 63-73 år) är den STÖRSTA
uppmätta generationen
- Försörjningskvoten är NEGATIV (färre ska ta hand om
fler)
Hur?
Ramavtal Kommentus!
Upphandlingen har delats upp på fyra
delområden:
1.
2.
3.
4.
Trygghetslarm - hela larmkedjan
Trygghetslarm - larmkedjan exklusive kommunikation
Separata trygghetslarm
Separat larmmottagning
Leverantörer:
Tunstall AB, Caretech AB, NEAT Electronics AB
Upphandlingsstöd hos SKI
Hur?
Sveriges bästa…
-
Skolkommun
Näringslivskommun
Barnkommun
Inflyttningskommun
- TRYGGHETSKOMMUN!!!
Hur?
Frågor att hantera!
- Vem äger frågan? Från undersköterskor till kommunledning och
politik
- Gör vi detta som ett avstamp mot framtidens digitala
omsorg? Eller som en ”stuprörslösning”?
- Har vi i så fall en lämplig organisation? Som håller in i esamhället/trygghetskommunen/välfärdskommunen?
- Hur lösa finansieringen? Långsiktig planering och koll på
alternativkostnaden
- Ta fram policy för trygghetssamhället
- Tala trygghetsfrågor – inte välfärdsteknologi!
Viktigaste budskapet!
- Varje kommun måste ta ansvar för hela
trygghetskedjan!!! Inklusive abonnemangen!!!
Hur?
Standardisering via SIS
- SCAIP = Social Care Alarm Internet Protocol,
en branschstandard framtagen genom HI:s
regerings-uppdrag som ett första steg mot standardisering av
digitala trygghetslarm.
- Europeiska standardiseringsorganisationens (CEN) högsta
beslutande instans har godkänt SIS förslag till standardisering
av "Trygghetskedja för trygghetslarm".
- SIS har fått mandat för att starta och leda sekretariatet för en
europeisk teknisk kommitté som ska utveckla standarer,
tekniska specifikationer, riktlinjer för trygghetslarms
värdekedja.
- Detta ger svensk välfärdsteknologi, tjänster och innovationer
inom välfärdskedjan för trygghetslarm ett försprång på den
europeiska marknaden!
Vad kostar det?
Hur ser det ut idag?
-
200.000 larm
10.000 (max) digitala
Ca 10 kommuner registrerade för avrop hos Kommentus
Ca 40 kommuner anmält intresse för avrop
Typkommunen
-
33.000 invånare
1.000 larm
420 personer på SÄBO
Både tätort och glesbygd
Alla larm byts samtidigt
Projektet pågår i 18 månader
Kostnader utöver
ordinarie budget
Kostnader som tillkommer till den ordinarie
budgeten för trygghetslarm avser projektledning
och ökade kostnader för en IP-baserad teknisk lösning.
-
Huvudprojektledare
Projektledare organisation och larmsamordning
Installationskompetens
Teknisk investering hyra, hela larmkedjan, per år
Total investering
1 600 000 kr
375 000 kr
350 000 kr
1 740 000 kr
4 065 000 kr
Vad kostar alternativet?
Ett tankeexperiment som enbart tar
hänsyn till ökade kostnader för särskilt boende och ökad
telefonkontakt visar att kostnaden för manuell tillsyn och
omsorg för en kommun med 1 000 larm då stiger med ca
44,3 Milj. kr.

similar documents