1. ความหมายสูญ (zero meaning)

Report
1. ความหมายสูญ (zero meaning)
1.1 บทแปลไร้ ความหมายโดยสิน้ เชิง
1.1 บทแปลไร้ ความหมายโดยสิน้ เชิง
เชิญชิมสตูแกะบดสูตรโบราณ


Invite stu lump chap antiques.
Try lamb chop stew from old recipe.
1.1 บทแปลไร้ ความหมายโดยสิน้ เชิง
มันจะได้ ร้ ูว่าแทรกแซงแล้ วมันมักไม่ ได้ เรื่ อง
 It will have know insert and do not always know that work.
 So he’ll learn that intervention doesn’t always work.
1.1 บทแปลไร้ ความหมายโดยสิน้ เชิง
ระเบียบข้ อบังคับในเรื่ องนี้ชัดเจน และไม่ อาจยืดหย่ นุ ได้
 Clear tidy force cloud not to lighten.
 The regulations are precise and inflexible in such a matter.
1.1 บทแปลไร้ ความหมายโดยสิน้ เชิง
ยอดการจองโรงแรมตกลงไปกว่ าหนึ่งในสามตั้งแต่ เกิดรั ฐประหาร
 Hotel agree do coup one from three.
 Hotel reservations have dropped by more than a third
since the coup d’etat.
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
อาหารเช้ าเป็ นมื้อแรกของวัน ออกจากการอดหลังจากอดมาทัง้ คืน
 Breakfart means to break the fart after farting all night long.
(= Breakfart หมายถึงการปล่อยผายลม หลังจากที่ได้ผายลมมา
ตลอดทั้งคืน)
 Breakfast is the first meal of the day when one breaks the
fast after having been fasting all night long.
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
อิ่มจริ ง ๆ โคตรจกุ เลย
 True fool and descent cork.
( = โง่ ขนานแท้ กับจุกก๊ อกบรรพบุรุษ)
 I’m really full. I’m damn stuffed.
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
ยาพ่นกันสนิม
 anti-lust medicine
(= ยาระงับตัณหา)
 anti-rust spray
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
ขออภัยสินค้ าหมด
 Sorry, soul out!
(= เสี ยใจ วิญญาณไม่ อยู่!)
 Sorry, sold out!
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
The rigid class distinctions which characterized British Society are
beginning to break down.
 การจัดแบ่ งชั้นเรี ยนของเด็กนักเรี ยนอย่ างเข้ มงวด โดยสังคมอังกฤษนั้น
ได้ เริ่ มทาให้ การเรี ยนการสอนต้ องหยุดชะงักลง
 การแบ่ งแยกชนชั้นแบบคงที่ตายตัว ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสั งคม
อังกฤษกาลังเริ่ มสลายลงแล้ ว
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ ตรงกับความหมาย
ของต้ นฉบับโดยสิน้ เชิง
It was one of those unproductive confrontations between unions and
management.
 หนึ่งในสาเหตุที่ไก่ ไม่ ผลิตไข่ เลยก็คือ การต่ อต้ านของสหภาพแรงงานและ
การจัดการ
 เป็ นการเผชิ ญหน้ าที่ไม่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ ใด ๆ ระหว่ างสหภาพกับฝ่ าย
บริ หารจัดการ
2. ความหมายผิด (wrong meaning)
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับ
ความหมายของต้ นฉบับ
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ห้ ามให้ อาหารลิง
 No! Give food monkey.
(= อย่ า! จงให้ อาหารลิง)
 Do not feed the monkeys.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ระวัง หัวชน!
 Lookout. Knock head!
( = จงเอาหั วชน! )
 Watch your head!
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ห้ ามดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่ าฝื น : จาคกุ ไม่ เกิน 6 เดือน
 If no alcohol. Penalty: 6 months imprisonment
(= หากไม่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จะลงโทษจาคุก 6 เดือน)
 No alcohol allowed. Violators will receive 6 months
imprisonment.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
สถานทีอ่ ันตราย ห้ ามเข้ า
 Because you are dangerous, you must not enter.
(= คุณเป็ นบุคคลอันตราย ฉะนั้นห้ ามคุณเข้ า)
 Danger! Keep out.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
อันตราย!
 Be dangerous!
(= จงทาตัวให้ เป็ นบุคคลอันตราย!)
 Danger!
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ดื่มด่ากับสุดยอดบรั่ นดีไทย ไม่ ต้องอื่นใดอีกเลย โลกทัง้ ใบเป็ นของคณ
ุ
 Our Brandy leaves you nothing to hope for.
(= บรั่ นดีของเราดื่มแล้ ว คุณจะไม่ เหลือความหวังใด ๆ ในชี วิต
เหลืออยู่อีกเลย)
 Our Brandy leaves nothing to be desired. The world is
yours.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ขอโทษด้ วยค่ ะ ถ้าคณ
ุ ทนไม่ ได้
 I’m sorry if you’re unbearable.
(= ฉันเสี ยใจหากคุณเป็ นคนที่สุดทน/น่ ารั งเกียจ/ไม่ น่าคบหาสมาคม
= คนอื่นทนคุณไม่ได้)
 I’m sorry if it’s too much for you.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ไม่ พอใจ ยินดีคนื เงิน (ฉลากสิ นค้ า)
 If disapproval, we will drawback.
(= ถ้ าไม่ พอใจ เราจะเอาเงินคืนจากท่ าน หรื อเอาสิ นค้ าคืนจากท่ าน =
บริ ษทั จะเอา เงินหรื อเอาสิ นค้าคืนจากลูกค้า)
 Full refund if not satisfied.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
อย่ าทาให้ ฉันเสียอารมณ์ นะ
 Don’t be emotionally disturbed.
(= คุณอย่ าบ้ านะ)
 Don’t ruin my mood.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
กาลังก่อสร้ าง ขออภัยในความไม่ สะดวก
 Construction to cause your inconvenience. Sorry.
(= การก่ อสร้ างเพื่อสร้ างความไม่ สะดวกให้ คุณ ขอโทษ)
 Please excuse any inconvenience caused by our
construction.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
ทางลื่น ระวังตกน้า
 Smooth path. Carefully fall into the water.
(= ทางราบรื่ น ค่ อย ๆ ตกลงไปในนา้ )
 Caution: slippery surface
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
The children of a man on trial for murder after throwing acid on his
wife’s face at their home in southern Pakistan pleaded yesterday
for a court to pardon their father.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
 ผู้เยาว์ ที่ถกู ดาเนินคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรม หลังจากได้ สาดนา้ กรดใส่
หน้ าภรรยาของพ่ อของเขาที่บ้านในปากีสถานตอนใต้ ได้ วิงวอนต่ อศาล
ขอให้ พ่อให้ อภัยพวกเขาด้ วย
 ลูก ๆ ของชายคนหนึ่งที่ถกู ตั้งข้ อหาฆาตกรรมหลังสาดนา้ กรดใส่ หน้ า
ภรรยาของตัวเองที่บ้านในปากีสถานตอนใต้ วานนีไ้ ด้ เข้ าร้ องต่ อศาลให้
ให้ อภัยโทษแก่ พ่อของพวกตน
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ ามกับความหมายของต้ นฉบับ
Party officials have uncovered a conspiracy to discredit the
Prime Minister.
 เจ้ าหน้ าที่ของพรรคไม่ ยอมเปิ ดเผยแผนการของนายกรั ฐมนตรี ผ้ ไู ม่ มี
ความน่ าเชื่ อถือ
 เจ้ าหน้ าที่ของพรรคเปิ ดโปงแผนการทาลายความน่ าเชื่ อถือของ
นายกรั ฐมนตรี
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อ
เบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
ไม่ ต้องเกรงใจนะคะ
 Do not get nervous.
(= ไม่ ต้องกลัว/ตกใจ/ประสาท)
 Make yourself at home./ Please feel free to…
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
ความรั กของฉันขอมอบให้ คณ
ุ คนเดียวเท่ านั้น
 I’ll make love to you only.
(= ฉันจะนอนกับคุณคนเดียวเท่ านั้น)
 I’ll give my love to you only.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
โปรดทิ้งขยะเป็ นที่เป็ นทาง
 Do not disorder rubbish here.
(= อย่ าคุ้ยขยะให้ ไม่ เป็ นระเบียบ)
 Please dispose of rubbish properly.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
ยาล้ างเล็บ
 nail remove
(= ถอดเล็บ/ เอาเล็บออกจากนิว้ )
 nail polish remover
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
กรุณาอย่ าให้ อาหารสัตว์ โปรดมอบแก่ เจ้ าหน้ าทีส่ วนสัตว์ เพือ่ นาไปให้ สัตว์ เอง
 Please do not feed the animals. If you have any suitable food,
give it to the guard on duty.
[= กรุ ณาอย่ าให้ อาหารสัตว์ หากมีอาหารที่เหมาะสม โปรดมอบแก่ ยามผู้
อยู่เวร (ให้รับประทานแทน)]
 Please do not feed the animals. Leave any food for the animals
with our staff. Our staff will feed the animals for you.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
ขอให้ เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 You’d better leave.
(= ไป ๆ ซะ)
 Have a nice (and safe) trip.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
แม้ จะไม่ มีใครต้ องการฉัน ฉันก็ยงั ไม่ อยากตาย
 I’m not wanted being dead.
( = ฉันไม่ เป็ นที่ต้องการในสภาพที่ตายแล้ ว)
 Though I’m not wanted, I don’t want to die.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
จะให้ ผมส่ งคณ
ุ ลงตรงไหนก็บอกด้ วยละกัน
 Tell me, if you want to drop the car.
(= บอกผมด้ วยถ้ าคุณอยากปล่ อยรถทิง้ )
 Just tell me where to drop you off.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
รวมหัวใจทุกดวงเข้ าเป็ นดวงเดียวกัน
 Every heart will be attacked.
(= ทุกหั วใจจะเป็ นหั วใจวาย)
 Every heart will be attached into one heart.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
หลักสูตรนี้มีกจิ กรรมแทรกในระหว่ างเรี ยนด้ วย
 This program offers intercourse activities.
(= หลักสูตรนีม้ ีกิจกรรมร่ วมเพศกันด้ วย)
 This program offers extra-course activities.
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
Sounds that all clear.
 เสี ยงทั้งหมดชัดเจนดี
 ดูเหมือนว่ าเรี ยบร้ อยดีทั้งหมด
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
After a long illness, she got well.
 หลังจากป่ วยมานานเธอกลับได้ ดิบได้ ดี
 หลังจากป่ วยมานานเธอก็หายดี
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
Hey! Give me a break, man.
 เฮ้ ! ให้ ฉันได้ แตกหักกะมันเถอะ
 นี่! ให้ โอกาสฉันบ้ างซี
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความหมายของต้ นฉบับ
Benjamin Franklin: Those things that hurt, instruct.
 เบนจามิน แฟรงคลินสอนว่ า สิ่ งต่ าง ๆ นั้นสอนให้ เรารู้ จักเจ็บปวด
 เบนจามิน แฟรงคลิน กล่ าวว่ า สิ่ งที่ทาให้ เราเจ็บปวดนั้นจะให้
บทเรี ยนแก่ เรา
2.3 ความหมายผิดในระดับคา
แต่ ความหมายโดยรวมพอคาดเดาได้
2.3 ความหมายผิดในระดับคา แต่ ความหมายโดยรวมพอคาดเดาได้
ผ้ ทู เี่ ป็ นโรคหัวใจ โรคติดเชื้อต่ าง ๆ โรคจิตประสาท โรคสมอง เช่ น โรค
ปัญญาอ่ อน โรคทั้งหมดนี้ห้ามเล่ นเครื่ องเล่ นนี้
 If the tourist has heart disease, infection disease, psychosis
disease, stupid disease. Any disease is forbidden to play in it.
 Those with heart disease, infectious diseases, psychosis,
brain disorder or mental handicap, i.e. Down-syndrome, are not
allowed to play with this instrument.
2.3 ความหมายผิดในระดับคา แต่ ความหมายโดยรวมพอคาดเดาได้
โปรดฝากสิ่งของมีค่าไว้ ที่เคาน์ เตอร์ ด้านหน้ า
 Please leave your values at the front desk.
(= โปรดละทิง้ คุณค่ าของคุณไว้ ที่เคาน์ เตอร์ ด้านหน้ า)
 Please leave your valuables at the front desk.
2.3 ความหมายผิดในระดับคา แต่ ความหมายโดยรวมพอคาดเดาได้
ขนมปังจมูกข้ าวสาลี

Roll of bread with germs
(= ขนมปั งใส่ เชื อ้ โรค)

Roll of wheat germ bread
3.ความหมายคลุมเครือ
(obscure meaning)
3.ความหมายคลุมเครือ
 นาฬิกาเดินไม่ ตรง
 กองทัพโต้ ทักษิณไม่ ย่ งุ การเมือง
 คราวนีค้ ิดว่ าจะอยู่เลย
 เขาเป็ นอนุสาวรี ย์แห่ งประชาธิ ปไตย
 ทางโค้ ง อันตราย
 กระพริ บไฟ คือ “ให้ ทาง”
3.1 ความคลุมเครื อที่เกิดจากการผูกประโยค
(syntactic ambiguity)
3.1 ความคลุมเครื อที่เกิดจากการผูกประโยค
Teacher strikes idle kids.
1. ครู ประท้ วงหยุดงานทาให้ เด็กไม่ ได้ เรี ยนหนังสื อ
2. ครู ตีเด็กขีเ้ กียจ
3.1 ความคลุมเครื อที่เกิดจากการผูกประโยค
Abhisit wins on budget, but more lies ahead.
1. อภิสิทธิ์ ผ่านอภิปรายงบประมาณ แต่ (ปั ญหา) อีกมากยังรออยู่
ข้ างหน้ า
2. อภิสิทธิ์ ผ่านอภิปรายงบประมาณ แต่ ยงั มีคาโกหกต่ อไปอีกมาก
3.2ความหมายคลุมเครือที่เกิดจากความหมายของคา
(semantic ambiguity)
3.2ความหมายคลุมเครือที่เกิดจากความหมายของคา
Prostitute appeals to Pope.
1. โสเภณี เข้ าร้ องทุกข์ ต่อองค์ พระสันตปาปา
2. โสเภณี มีเสน่ ห์เร้ าใจองค์ พระสันตปาปา
3.2ความหมายคลุมเครือที่เกิดจากความหมายของคา
Panda mating fails; veterinarian takes over.
1. ผสมพันธุ์หมีแพนด้ าไม่ สาเร็ จ สัตวแพทย์ เตรี ยมผสมเที ยม
2. ผสมพันธุ์หมีแพนด้ าไม่ สาเร็ จ สัตวแพทย์ ต้องเข้ าผสมพันธุ์แทน
3.2ความหมายคลุมเครือที่เกิดจากความหมายของคา
Kids make nutritious snacks.
1. เด็ก ๆ ทาอาหารว่ างที่มีประโยชน์
2. เอาเด็ก ๆ ไปทาอาหารว่ างที่มีประโยชน์ กินได้
3.2ความหมายคลุมเครือที่เกิดจากความหมายของคา
 หยุดตรวจ
 รถสวน กดแตร อันตราย
 เห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีเพียงเจ็ดวัน
 ว่ ายนา้ น่ ะหรื อของง่ าย ๆ
 ไม่ ใช่ ทุกธนาคารพอใจแลกเหรี ยญกับธนบัตรนะครั บ
 Not suitable for all ages
3.2ความหมายคลุมเครือที่เกิดจากความหมายของคา
 No justice, no peace
 The best in town massage –spa but no special massage no
discount.
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้ หลายอย่ าง
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
คิดถึงของทีค่ ณ
ุ มอบให้ มาอย่ เู สมอเลยค่ ะทูนหัวของติ๋ม
 I always think of your thing, my sweetheart.
(your thing – กากวม มีความหมายกว้าง หมายถึงสิ่ งของก็ได้ สิ่ งนี้
สิ่ งนั้น อันนี้ อันนั้นของคุณ บังเอิญในบริ บทนี้เกี่ยวกับเรื่ องคู่รักจึง
ชวนให้คิดไปได้วา่ หมายถึง อวัยวะส่ วนหนึ่งของคุณ หรื อหมายถึง
อวัยวะเพศของคุณนัน่ เอง)
 I always think about the gift you sent me, sweetheart.
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
เชิญเลือกชมและเลือกซื้อลกู ฟุตบอลทางนี้ครั บ (ร้ านขายอปุ กรณ์ กฬ
ี า)
 Keep your eyes on my balls and buy them this way,
please.
(my balls – กากวม นอกจากแปลว่าลูกฟุตบอลแล้ว ยังแปลว่า
ลูกอัณฑะอีกด้วย ประโยคนี้จึงอาจจะแปลว่า จับตาดูลูกอัณฑะของ
ผม และซื้อได้ทางนี้ครับ)
 Select and pay for the balls. This way, please.
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
ยามยากผมคิดถึงแต่ รอยยิ้มของเธอ
 When I am hard, I always think of your smile.
(hard - กากวม มีความหมายหลายอย่าง เช่น ยากลาบาก เกเร
เกกมะเหรก เอาใจยาก ใจร้าย เข้มงวด แข็ง ประโยคนี้มีคาว่ารอยยิม้
ของเธออยูใ่ นบริ บทจึงชวนให้นึกถึงเรื่ องเพศ ผูอ้ ่านบทแปลอาจจะนึกว่า
เป็ นเรื่ องลามกอนาจาร – ยามที่อวัยวะผมแข็งตัว ผมนึกถึงแต่รอยยิม้ ของ
เธอ)
 In hard times, I always think of your smile.
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
เก็บสิ่งของมีค่าไว้ กบั ตัวให้ เรี ยบร้ อย อย่ าวางทิง้ ไว้ บนโต๊ ะ
 Keep your thing in the body properly. Do not show it on the
table.
(Your thing – กากวม ประกอบกับคาว่า body ทาให้
อาจตีความหมายได้วา่ หมายถึง อวัยวะเพศ ประโยคนี้จึงแปลได้วา่
ให้เก็บอวัยวะส่ วนนั้นของคุณให้มิดชิดเรี ยบร้อย อย่าเอามาวางโชว์
บนโต๊ะ)
 Keep all valuables with you. Do not leave them
unattended.
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
แชมพูป้องกันผมร่ วง
 anti-falling shampoo
(falling - กากวม เพราะหมายความได้หลายอย่าง เช่น ตก ล้ม
ร่ วง หล่น นามวลีน้ ีจึงอาจมีความหมายว่าแชมพูป้องกันการหกล้ม
ตกเหว ตกเก้าอี้ ฯลฯ)
 anti-hair fall shampoo
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
ห้ องน้านี้ใช้ ระบบชาระล้ างอัตโนมัติ ไม่ ต้องกดชักโครก
 The WC is free of washing. Do not flush.
(free of washing – กากวม เพราะอาจหมายความว่าห้องน้ านี้
ไม่มีการชาระล้างเลย ประกอบกับคาว่า Do not flush. ซึ่งแปลว่า
อย่ากดชักโครก ทาให้ความหมายโดยรวม ชี้ไปในทานองที่วา่
ห้องน้ านี้ปราศจากการล้าง ใช้เสร็ จแล้วก็อย่าล้าง)
 Toilet flushes automatically.
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
It’s time for bed, kids.
 ขึน้ เตียงกันเถอะหนู
(กากวม เพราะมีนยั เกี่ยวกับการชวนร่ วมหลับนอนของชายที่พดู กับ
เด็กสาว)
 ได้ เวลานอนแล้ วล่ ะลูก
ความหมายของบทแปลมีความกากวมตีความได้ หลายอย่ าง
Don’t say that they didn’t work efficiently enough.
 ประสิ ทธิภาพในการทางานไม่ ต้องพูดถึง
(กากวม เพราะมีความเป็ นไปได้สองอย่างคือ ไม่ตอ้ งพูดถึง
ประสิ ทธิภาพในการทางาน เพราะดีมากอยูแ่ ล้ว หายห่วงได้เลย
และอีกอย่างหนึ่งคือไม่ตอ้ งพูดถึงประสิ ทธิภาพในการทางานเพราะ
แย่จนไม่อยากเอ่ยปาก)
 อย่ าพูดว่ าเขาทางานไม่ ดีพอ
ความหมายของบทแปลเลือ่ นลอยตีความไม่ ได้
ความหมายของบทแปลเลือ่ นลอยตีความไม่ ได้
ห้ ามส่ องดูปากกระบอกปื น
 Not permit to hold up the gunpoint with your eyes.
(กากวม ตีความไม่ได้ คล้ายกับจะหมายความว่า อย่าดูดว้ ยตา
ให้ดูดว้ ยอวัยวะอื่น คาว่า “hold up” ก็มีปัญหา ไม่สามารถจะตีความ
อย่างไรได้)
 Do not look into the gun barrel.
ความหมายของบทแปลเลือ่ นลอยตีความไม่ ได้
เขาบอกให้ ระวังผึ้งต่ อยเอา
 He told me to be careful of the bees. It is hitting yourself.
(ไม่ชดั เจนว่า It คืออะไร และ yourself คือใคร)
 He said to be careful of stinging bees.
ความหมายของบทแปลเลือ่ นลอยตีความไม่ ได้
!! คาเตือน !!
1. ทิ้งหมากฝรั่ งทีเ่ คี้ยวแล้ วลงในถังขยะให้ เรี ยบร้ อย
2. ห้ ามอาเจียนลงพืน้
3. ห้ ามขว้ างปาข้ าวของขึ้นไปบนเวที
4. ห้ ามขึ้นไปเต้ นบนเวที
5. ห้ ามกระแทกผนัง

!!Warning!!
1.Put the chewing gum eats for myself in the garbage box surely oneself.
2.Do not vomit to the floor.
3.Never throw away.
4.Never join to the stage.
5.Never rub against the wall.

!! Warning!!
1.Dispose of chewing gum properly in the garbage can.
2.Do not vomit on the floor.
3.Do not throw things onto the stage.
4.Do not dance on the stage.
5.Do not slam against the wall.
ความหมายของบทแปลเลือ่ นลอยตีความไม่ ได้
“Dad, I need to pay of all my debts before they kill me.”
“How much?”
“Some ninety thousand bucks.”
“Ninety thousands! Oh, great!”

“พ่ อครั บ ผมต้ องใช้ หนีใ้ ห้ หมดไม่ งั้นมันฆ่ าผมแน่ ”
“เท่ าไหร่ ล่ะ”
“ประมาณเก้ าหมื่นดอล พ่ อ”
“เก้ าหมื่น ! โอ้ ยิ่งใหญ่ จริ งๆ !”

“หา! เก้ าหมื่นเชี ยวเรอะ เฮ้ อ เวรกรรม!”

similar documents