เอกสารที่ 4 หน้า

Report
นว ัตกรรมโภชนาการสมว ัย : ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก จานวน 6 ชุด
นว ัตกรรมโภชนาการสมว ัย :โรงเรียน จานวน 8 รายการ
ทีมนักการตลาดเชงิ สังคม ทีมวิชาการ
กลไกโภชนาการสมว ัย
ทีมปฏิบต
ั ก
ิ าร
และ
นักการตลาด
เชงิ สงั คม
0-3 ปี
แม่ พ่อฯ ครอบคร ัว
แผนยุทธศาสตร์
สมวัย 3 ปี
1 ปี
อบต./
เทศบาล
สพท.
โครงการ
สมวัย
ท ้องถิน
่
จังหวัด
ผดด.
แม่คร ัว
อสม.
แกนนา
ื่ ชุมชน
สอ
โครงการ
สมวัย
0-5 ปี
ชุมชน
3-5 ปี
• ภาพพลิก FBDG (แกนนา อสม.)
• บทความหอกระจายข่าว
ี งตามสาย
เสย
ั ้ วิทยุชม
• บทความสน
ุ ชน
ผูบ
้ ริหาร
ครู
แม่คร ัว
ร้านค้า
ผูป
้ กครอง
สื่อสาร
สาธารณะ
• นิทาน “หมา
่ ๆ”
• นิทาน “แม่ย ังจาได้”
• คูม
่ อ
ื “พ่อแม่”
อาหารในโรงเรียน
ึ ษา/มหาดไทย สื่อสารสาธารณะ
ศก
้ ง
บ้านร ับเลีย
้ ง
สถานร ับเลีย
6-14 ปี
โรง
เรียน
คูม
่ อ
ื
• คูม
่ อ
ื ผดด. ร่วมใจสร ้างเด็กไทยฯ
บริหารจ ัดการ • คูม
่ อ
ื ชว่ ยเด็กไทยให ้กินขนมดี
(อปท)
• นิทาน “แม่ยังจาได ้”
• โปรแกรมอาหารกลางวัน
ผูบ
้ ริหาร
• โปรแกรมเฝ้ าระวัง
• คูม
่ อ
ื บริหารจัดการ
HUB/ทีมภาค นโยบาย
ศพด.
ครู
หลักสูตร
อบรม
ื่ สร ้างสรรค์ฯ
สอ
แม่คร ัว และผูป
้ ระกอบการ
• คูม
่ อ
ื แม่ครัวอนามัยฯ
• คูม
่ อ
ื ชว่ ยเด็กไทย
ให ้กินขนมดี
• โปรแกรมอาหารกลางวัน
• โปรแกรมเฝ้ าระวัง
• ชุดเรียนรู ้กลาง(บูรณาการใน 8 สาระ)
ระบบบริหารจัดการ
บูรณาการสูง่ านประจา
ั ัศน์ พ ันธกิจ
วิสยท
ยุทธศาสตร์
ระบบการ
บริหารจ ัดการ
เพือ
่
เด็กไทยสมว ัย
บูรณาการ งบประมาณ
ระดมทร ัพยากร
ในท้องถิน
่
บุคลากร
 พ ัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
การจ ัดการอาหารและ
โภชนาการ ทีไ่ ด้
มาตรฐาน
 เสริมพล ัง & สร้าง
แรงจูงใจ
- นโยบายอาหารและ
โภชนาการ
- แผนงานอาหารและ
โภชนาการ ระยะ 3 ปี 1 ปี
-- โครงการโภชนาการสมว ัย
ี
- คณะทางานสหวิชาชพ
- ระด ับภาค
- ระด ับจ ังหว ัด
้ ที่
- ระด ับพืน
- การร่วมทุนและทร ัพยากร
่ น
อืน
่ จากทุกภาคสว
- ท ักษะการจ ัดการ
(Management skill)
ื่ สารและ
- ท ักษะการสอ
ั
การตลาดเชงิ สงคม
(Sale supervisor)
- ท ักษะการปฏิบ ัติงาน
(Technical skill)
่ น
- ท ักษะการสร้างการมีสว
ร่วม (Owner &
Partnership skill)
การกาก ับ ติดตาม ประเมินผล (Empowerment evaluation)
่ นท้องถิน
(บทบาท) ความคาดหว ังต่อองค์กรปกครองสว
่
ในการพ ัฒนาระบบและกลไก
เพือ
่ เด็กไทยมีโภชนาการสมว ัย ในระยะ 3 ปี
1. ด้านโครงสร้าง
2. ด้านการพ ัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย
้ ต่อการ
3. ด้านการจ ัดการสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ
พ ัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
ื่ สาร
4. ด้านการสอ
5. ด้านการพ ัฒนานโยบายสาธารณะ
1. ด้านโครงสร้าง
 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการอาหารและโภชนาการ ระดับท ้องถิน
่
ั ทัศน์ / พันธกิจ /
 มีการบรรจุงานอาหารและโภชนาการไว ้ในวิสย
ยุทธศาสตร์ และมีแผนงาน / โครงการ รองรับ รวมทัง้ มีการ
ั เจน
กาหนดบทบาท หน ้าที่ ผู ้รับผิดชอบงานทีช
่ ด
 มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ
่ สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
 มีการติดตามและประเมินผลเป็ นระยะๆ โดยการสร ้างแรงจูงใจ
ให ้เกิดพลังในการดาเนินงาน
 มีฐานข ้อมูลด ้านสถานการณ์อาหารและโภชนาการในระดับ
่ ฐานข ้อมูลภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
ท ้องถิน
่ เชน
โภชนาการ ทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน ก่อนและ
หลังดาเนินงาน เพือ
่ เฝ้ าระวังและติดตามทางโภชนาการ และ
้
นาข ้อมูลไปใชในการวางแผนพั
ฒนางาน
2. ด้านการพ ัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย
ั ยภาพ
 สง่ เสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาศก
บุคลากรในองค์กร เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
ดาเนินงานพัฒนาเด็กไทยให ้มีโภชนาการสมวัย
ั ยภาพภาคี
 สง่ เสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาศก
่ คณะครูและผู ้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง เชน
ผู ้ดูแลเด็ก/พีเ่ ลีย
้ งในบ ้านรับเลีย
้ งเด็ก สถานรับเลีย
้ งเด็ก
แกนนาชุมชน ผู ้ประกอบการด ้านอาหาร ภาคประชาชน
และเครือข่ายผู ้ปกครอง ฯลฯ ให ้ได ้รับการพัฒนาด ้าน
อาหารและโภชนาการ
 มีการสร ้างแรงจูงใจให ้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
ทีส
่ นับสนุนให ้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ ้านรับเลีย
้ งเด็ก
สถานรับเลีย
้ งเด็ก โรงเรียน และชุมชน ทีพ
่ งึ ประสงค์
ด ้านโภชนาการ
้ ต่อ
3. ด้านการจ ัดการสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ
การพ ัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
มีการกาหนดและประกาศนโยบายอย่างมีสว่ นร่วม
ได ้แก่
 จัดหาพืน
้ ทีใ่ ห ้โรงเรียนทาการเกษตรเพือ
่ อาหารกลางวัน
และออกกาลังกาย
 มีการสง่ เสริมให ้ชุมชนปลูกผัก ผลไม ้ เลีย
้ งปลา เลีย
้ งไก่
เพือ
่ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และการเรียนรู ้ของ
เด็กปฐมวัย นักเรียน และผู ้ปกครอง
 กาหนดมาตรฐานของ อาหาร เครือ
่ งดืม
่ และขนมเด็กที่
่
จาหน่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน เชน
ั ลักษณ์อาหารลดน้ าตาล ไขมัน โซเดียม
 ขนมทีจ่ าหน่าย ต ้องมีตราสญ



ลงร ้อยละ 25
ร ้านอาหารในชุมชนผ่านการรับรองเมนูชส
ู ข
ุ ภาพ
ร ้านค ้าหน ้าโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ปลอดน้ าอัดลม/น้ าหวาน ฯ
ร ้านค ้าในชุมชนจาหน่ายเกลือและน้ าปลาเสริมไอโอดีนทีไ่ ด ้มาตรฐาน ฯลฯ

similar documents