مهندس میرزاخانیان

Report
‫پیشنهادات شورای هماهنگی تشکلها‬
‫در خصوص برنامههای وزارت راه‬
‫و شهرسازی‬
‫شهریور ‪1392‬‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت بازنگري ساختار وزارتخانه‬
‫وزارت راه و‬
‫ترابري‬
‫وزارت مسکن و‬
‫شهرسازي‬
‫اهداف وزارت مسکن و‬
‫شهرسازي‬
‫اهداف وزارت راه و ترابري‬
‫وزارت راه و شهرسازي‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫• آسيب شناس ي ادغام‬
‫• تدوين اهداف و وظايف وزارت راه و شهرسازي‬
‫• تعريف ساختار سازماني جديد وزارت راه و شهرسازي‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت بازنگري ساختار وزارتخانه‬
‫ساختار فعلي وزارتخانه راه و شهرسازي پاسخگوي اهداف اين وزارتخانه نبوده و اين ساختار نياز به بازنگري دارد‬
‫کليات ساختار پيشنهادي‬
‫معاونت ترابري‬
‫وزير راه و شهرسازي‬
‫معاونت مسکن و شهرسازی‬
‫معاونت توسعه زيرساختها‬
‫مديريت ترابري‬
‫جادهاي‬
‫مديريت شهرسازي‬
‫مديريت ترابري ريلي‬
‫مديريت مسکن‬
‫معاونت سرمايهگذاري‬
‫مديريت ترابري هوايي‬
‫مديريت ترابري دريايي‬
‫حاکم نمودن نگاه حقوقي و قانوني از سوي وزارتخانه الزامي است‪.‬‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت تكميل مطالعات پايه‬
‫ضرورت در تكميل مطالعات پايهاي‬
‫مسکن و شهرسازي‬
‫ترابري‬
‫مطالعات آمايش سرزمين‬
‫بازنگري طرح جامع حمل و نقل‬
‫مصوب نمودن طرح جامع حمل و نقل‬
‫شهرسازي‬
‫مسكن‬
‫دريايي‬
‫ريلي‬
‫جادهاي‬
‫هوايي‬
‫نگاه استراتژيك‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت بكارگيري روشهاي مشاركت بخش عمومي‪-‬خصوص ي (‪ )PPP‬براي تأمين مالي طرحها‬
‫تأمين مالي از طريق مشاركت بخش عمومي‪ -‬خصوص ي (‪Public- )PPP‬‬
‫‪Private Partnership‬‬
‫تعريف پروژههاي قابل واگذاري به بخش‬
‫خصوص ي‬
‫طرحريزي ساختار مناسب حقوقي قراردادي‬
‫تأمين مالي‬
‫معاونت سرمايهگذاري‬
‫واگذاري براساس‬
‫قراردادهاي‬
‫‪،BOO،BOT‬‬
‫‪ Buy Back‬و ‪...‬‬
‫انتشار اوراق‬
‫مشاركت براي‬
‫پروژهها‬
‫امكان جذب سرمايهگذاري‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫دياگرام پيشنهادي مشارکت در فرآيند تصميمسازي رياست جمهوري‬
‫مقدمات تدوين‬
‫استراتژيهاي دولت با‬
‫ايجاد هماهنگي بين‬
‫وزارتخانهها‬
‫اتاق فکر‬
‫هيئت دولت‬
‫شوراي مشورتي رئيس جمهور‬
‫متشكل از روساي شوراهاي مشورتي وزراء‬
‫شوراهاي مشورتي وزراء ‪ -‬اعضاء شوراي مشورتي از اعضاءتشکلها و افراد صاحبنظر‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت داشتن نگاه ويژه در دوران ركود به طرحهاي مطالعاتي‬
‫ضرورت داشتن نگاه ويژه در دوران ركود به طرحهاي مطالعاتي‬
‫راهكارهاي بهينه تأمين‬
‫سرمايه‬
‫اختصاص بودجهها به‬
‫طرحهاي مطالعاتي‬
‫صرفهجويي در زمان‬
‫پرداختن به مطالعات توسعهاي در بخش‬
‫عدم امكان تأمين سرمايه‬
‫عدم امكان اجراي طرحهاي عمراني‬
‫رکود اقتصادي‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت اولويتبندي طرحها و پروژهها‬
‫ضرورت اولويتبندي طرحها و پروژهها‬
‫عدم اجراي پروژههاي‬
‫دولتي كه تأمين مالي آن‬
‫محرز نميباشد‪.‬‬
‫اولويتبندي طرحها و‬
‫پروژهها با حفظ عدالت‬
‫اجتماعي و جغرافيايي‬
‫اولويتبندي طرحها و‬
‫پروژههاي شروع شده و‬
‫خاتمه نيافته با ديد‬
‫استراتژيك تكميل‬
‫پروژههاي نيمه تمام‬
‫عدم امكان اجراي پروژهها و طرحها‬
‫عدم تخصيص بودجههاي تعيين شده به‬
‫طرحها و پروژهها‬
‫محدوديت بودجهاي كشور‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت شفافسازي در امور واگذاري در وزارتخانه‬
‫از بين بردن رانتهاي موجود‬
‫بهرهبرداري‬
‫واگذاريها‬
‫واگذاري‬
‫تعامالت‬
‫اجرا‬
‫فرآيندها‬
‫مطالعه‬
‫پيدايش‬
‫رويههاي‬
‫شفافسازي‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت ايجاد و توسعه صندوقهاي توسعه (محلي‪ ،‬منطقهاي و ملي)‬
‫محلي‬
‫ايجاد و توسعه‬
‫صندوقهاي توسعه‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت بازنگري طرح مسكن مهر و اولويت بندي ساماندهي اين طرح‬
‫ضرورت بازنگري در طرح مسكن مهر و اولويتبندي ساماندهاي اين طرح‬
‫امكان بهرهبرداري از بخش عمدهاي از سرمايهگذاري‬
‫انجام شده ميسر نميباشد‪.‬‬
‫عدم تأمين تأسيسات زيربنايي‬
‫انجام سرمايهگذاري در مسكن‬
‫مهر توسط بخش خصوص ي و‬
‫دولتي‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت بكارگيري سيستم مديريت نگهداري راهها‬
‫سرمايه ملي‬
‫‪ 180‬هزار كيلومتر راه با ردههاي عملكردي متفاوت‬
‫سيستم مديريت و نگهداري راهها‬
‫شبكه راهها آسيب جدي نبيند‬
‫نيازمند سرمايهگذاري مجدد نگردد‬
‫فنآوريهاي نوين‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت نهادينه نمودن روشهاي برنامهريزي در وزارتخانه‬
‫طرحهاي جامع و‬
‫استراتژيك‬
‫طرح جامع كالبدي – فضايي‬
‫كشور‬
‫طرح جامع استراتژيك حمل و‬
‫نقل جادهاي‬
‫نهادينه كردن روش برنامهريزي‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت ظرفيتسازي در منابع انساني وزارتخانه‬
‫وزارت راه و شهرسازي‬
‫سازمان چابك و كارآمد‬
‫ظرفيت سازي در‬
‫كاركنان‬
‫آموزش‬
‫كاهش تعداد‬
‫كاركنان‬
‫كاهش سمتهاي سازماني‬
‫تقويت و بازنگري‬
‫در تخصصها‬
‫تخصص گرايي‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫ضرورت اصالح نظام تعرفهاي در حمل و نقل و قانونزدايي از اين بخش‬
‫هدف‪ :‬تمركز بر‬
‫كارآمدي ترابري‬
‫جذب سرمايهگذار بخش‬
‫خصوص ي‬
‫اصالح قوانين‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫چرخه احياي وزارت راه و شهرسازي و دستيابي به توسعه پايدار‬
‫شهريور ‪92‬‬
‫با تشکر از توجه شما‬
‫شهريور ‪92‬‬

similar documents