Prezentacja Porozumienia dla Bezpieczenstwa w Budownictwie

Report
Tytuł prezentacji
1

Zawiązane w 2010 roku przez 7 największych
firm budowlanych w Polsce.

Celem działania Porozumienia jest poprawa
bezpieczeństwa na budowach i ograniczenie liczby
wypadków, w tym szczególnie tych śmiertelnych.

Cele osiągane poprzez prowadzenie szeroko
zakrojonych działań na rzecz bezpieczeństwa.

Prowadzone przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy
oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników
Budownictwa.

Porozumienie otwarte jest na nowych członków.
Tytuł prezentacji
2
 Współpraca firm została
zainicjowana przez Główny Inspektorat Pracy (GIP).
 Instytucjami wspierającymi
Porozumienie są Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa (PZITB),
Związek Zawodowy „Budowlani”
oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa
(PZPB).
Tytuł prezentacji
3
26 sierpnia 2010 r.
Bilfinger & Berger, Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa,
Polimex Mostostal, Skanska i Warbud podpisały:
„Deklarację w sprawie porozumienia
dla bezpieczeństwa pracy
w budownictwie”.
Tytuł prezentacji
4
Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie jest podniesienie kultury
bezpieczeństwa pracy na taki poziom,
aby w efekcie zredukować liczbę wypadków
śmiertelnych i wypadków w ogóle.
Tytuł prezentacji
5
Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie jest podniesienie kultury
bezpieczeństwa pracy na taki poziom,
2008:
127 osóbliczbę wypadków
aby w zginęło
efekcie zredukować
śmiertelnych
2009:
zginęłoi wypadków
117 osóbw ogóle.
2010: zginęło 112 osób
Tytuł prezentacji
6
Polska w latach 2000-2010
150
125
100
75
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Wielka Brytania w latach 1990-2003
150
120
90
60
1990
Tytuł prezentacji
1992
1994
1996
1998
2000
2002
7
Tytuł prezentacji
8
Tytuł prezentacji
9

Wykwalifikowana siła robocza

Szkolenia BHP

Podwykonawcy

Zarządzanie ryzykiem

Kultura BHP
Tytuł prezentacji
10
System certyfikacji:
 Uruchomienie możliwości potwierdzenia
lub zdobycia kwalifikacji zawodowych
dla pracowników fizycznych.
 Egzekwowanie kwalifikacji zawodowych
na budowach Porozumienia.
 Wdrożenie systemu certyfikacji ogólnokrajowego
lub w ramach Porozumienia.
Tytuł prezentacji
11
Szkolenie informacyjne przed rozpoczęciem prac:
 Opracowanie zasad i wytycznych
dla przeprowadzenia szkolenia.
 Przygotowanie części wspólnej prezentacji jako
elementu obligatoryjnego szkolenia informacyjnego.
 Przygotowanie wytycznych dla pozostałej
zawartości szkolenia.
 Wdrożenie obowiązku przeprowadzenia szkolenia
informacyjnego na wszystkich budowach „Porozumienia”.
Tytuł prezentacji
12
Szkolenia okresowe i egzamin:
 Zdefiniowanie, dostosowanie do potrzeb branży budowlanej
programów szkoleniowych / opracowanie wytycznych.
 Wypracowanie skutecznych metod prowadzenia szkolenia.
 Wyszukanie, stworzenie jednostki lub jednostek
szkoleniowych, mogących dostarczyć produkt
spełniający nasze oczekiwania.
 Stworzenie specjalnych ośrodków szkoleniowych
dla „Porozumienia” w całej Polsce.
Tytuł prezentacji
13
Warsztaty dla pracowników fizycznych:
 Opracowanie wspólnych zasad przeprowadzania warsztatów.
 Stworzenie materiałów szkoleniowych skierowanych
do pracowników fizycznych.
 Wdrożenie przyjętych ustaleń na budowach „Porozumienia”.
Tytuł prezentacji
14
Szkolenia dla nadzoru:
 Ustalenie celu, wspólnych wytycznych, zasad
przeprowadzania szkoleń.
 Opracowanie programów szkoleniowych (e-learning).
 Wdrożenie szkoleń.
Tytuł prezentacji
15
Ujednolicenie zapisów umownych:
 Wypracowanie wspólnego załącznika.
 Wdrożenie załącznika BHP u wszystkich sygnatariuszy
„Porozumienia”.
Tytuł prezentacji
16
Prekwalifikacja:
 Określenie ram, zasad prekwalifikacji podwykonawców.
 Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie
programu „Promocja standardów BHP”, skierowanego
do firm budowlanych.
 Wdrożenie przyjętych ustaleń sposobów prekwalifikacji.
Tytuł prezentacji
17
Spotkania wprowadzające:
 Opracowanie zasad i wytycznych
dla spotkania wprowadzającego.
 Przygotowanie części wspólnej prezentacji jako
elementu obligatoryjnego spotkania wprowadzającego.
 Przygotowanie wytycznych dla pozostałej
zawartości spotkania wprowadzającego.
 Wdrożenie obowiązku przeprowadzania spotkania
wprowadzającego na wszystkich budowach „Porozumienia”.
Tytuł prezentacji
18
Ocena ryzyka & IBWR  przeszkolenie:
 Opracowanie wytycznych i wspólnego wzoru Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR).
 Opracowanie instrukcji dla opracowywania i pracy z IBWR.
 Wdrożenie dokumentu na budowach Porozumienia.
Tytuł prezentacji
19
Standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych:
 Wybór priorytetowych obszarów / rodzajów robót.
 Stworzenie platformy wymiany doświadczeń.
 Wdrożenie ustaleń w spółkach.
Tytuł prezentacji
20
Wymiana doświadczeń – dobrych i złych:

Zdefiniowanie produktu.

Stworzenie bazy danych dobrych praktyk.

Aktualizacja i zasilanie bazy danych
nowymi rozwiązaniami.
Tytuł prezentacji
21
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna:
 Ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 Utworzenie strony internetowej „Porozumienia”.
 Bieżąca komunikacja i zarządzanie stroną internetową.
Tytuł prezentacji
22
Lobbing instytucji zewnętrznych:
 Zgodnie z zapotrzebowaniem realizowanych projektów.
Tytuł prezentacji
23
Załącznik BHP do umowy:
Tytuł prezentacji
24
Tytuł prezentacji
25

similar documents