Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze

Report
ZAGROŻENIA POWODZIOWE
 Powódź, czyli zalanie znacznych obszarów przez
wezbrane wody, jest zagrożeniem dla wielu rejonów
Polski.
 Szczególne narażone na niebezpieczeństwo są tereny
leżące nad rzekami i potokami oraz rejony
nadmorskie, otacząjce ujścia rzek do Morza
Bałtyckiego.
PRZYCZYNY POWODZI:
 Nadmierne opady
deszczu- głównie w
miesiącach letnich.
Najbardziej zagrożone
tym rodzajem powodzi
są: Tatry, Beskidy,
Kotlina Kłodzka.
 Wiosenne roztopy- z
powodu znacznej ilości
zgromadzonego śniegu i
gwałtownego przebiegu
roztopów największe
wezbrania występują na
rzekach górskich.
 Zatory lodowe-
przyczyna jest
zablokowanie koryta
rzeki przez lód, Są to
powodzie zimowe.
 Sztormowe fale oraz
silny północny wiatrwtłaczające wody
morskie i wody rzek w
głąb ich koryt, co
zmienia na pewien czas
normalny kierunek wód.
OCHRONA
PRZECIWPOWODZIOWA
 Zespół działań mających na celu
ograniczenie strat powodziowych.
Poczynania te mają charakter
zabiegów technicznych oraz
nietechnicznych. Pierwsze polegają
na ograniczaniu wielkość fali
powodziowej oraz jej zasięgu
przestrzennego przy pomocy
zbiorników retencyjnych, kanałów
ulgi, polderów i obwałowań. Drugie
- na edukowaniu mieszkańców
terenów potencjalnie zagrożonych
powodzią, stosowaniu systemów
wczesnego ostrzegania, jak również
specjalnych rodzajów ubezpieczeń.
ZACHOWANIE W CZASIE
POWODZI:
 Stale słuchać radia częstotliwości regionalnej.
 W razie podnoszenia się poziomu wody przenosić się
na wyższe kondygnacje budynku.
 Utrzymać stałą gotowość do ewakuacji.
 Nie poddawać się panice i chaosowi.
 Ostrożnie korzystać z mostów, przepustów i nasypów
drogowych.
W CZASIE POWODZI NIE WOLNO:
 Używać wód powodziowych i gruntowych do celów
spożywczych i sanitarnych.
 Poruszać się po terenach zalewowych, jeżeli woda
płynie wartkim strumieniem.
 Zbliżać się do słupów i urządzeń linii energetycznych.
EWAKUACJA
 Polega na szybkim
przygotowanym
przemieszczeniu ludności z
rejonów przewidywanych
działań sił zbrojnych lub
przyległych do zakładów
pracy oraz obiektów
hydrotechnicznych i innych,
stanowiących – w razie
uszkodzenia lub awarii –
potencjalne zagrożenie dla
ludności. Przygotowuje się ją
w czasie pokoju, a realizuje w
okresie wojny oraz w
sytuacjach wystąpienia
symptomów zagrożenia.
RODZAJE POWODZI W POLSCE:
ZAGROŻENIE
POŻAROWE
PRZYCZYNY POŻARÓW
 W mnogości pożarów
dostrzegamy różne przyczyny
ich powstawania. Są wśród
nich: wady i niewłaściwa
eksploatacja urządzeń
elektrycznych i ogrzewczokominowych, wady urządzeń
technicznych, źle rozwiązane
procesy technologiczne,
wreszcie działanie sił
przyrody, ale najwięcej
pożarów wybucha na skutek
ludzkiej lekkomyślności, a
mianowicie: nieostrożności.
ZAPOBIEGANIE
POŻAROM:
- Gasić do końca papierosa.
- Palić tytoń w miejscach do
tego przeznaczonych.
- Nie bawić się zapałkami w
miejscach gdzie występuje
dużo traw.
PODRĘCZNY SPRZĘT
GAŚNICZY:
 Tłumica
 Gaśnica
 Szafka hydrantowa
 Koc gaśniczy
 Hydronetka
 Agregat gaśniczy
 Hydrant zewnetrzny
ZNAKI OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ:
ZASADY POSTEPOWANIA
PODCZAS POŻARU:
 Zauważysz pożar określ




miejsce i rozmiar
zdarzenia.
Odetnij dopływ gazu i
prądu.
Podejmij próbę
ugaszenia ognia.
Zawiadom straż pożarną.
Rozpocznij ewakuację.
WYPADKI I KATASTROFY
BUDOWLANE:
POSTĘPOWANIA
GŁÓWNE PRZYCZYNY:
 Błędy konstruktorów
 Błędy wykonawcze
 Pominięcie procedur
geodezyjno-geologicznych
 Nieuwzględnianie specyfiki
terenów sejsmicznych
RATOWNICZE:
 Uciekamy z budynku przy
nagłych pęknięciach ścian,
sufitów, kołysaniu się
budynku.
 Jeżeli nie zdążymy opuścić
budynku, chronimy się w
bezpiecznym miejscu:
piwnicy, przy zewnętrznych
ścianach.
 Pomagamy poszkodowanym,
usuwając ciężkie elementy,
które ich przygniatają.
WYPADKI I KATASTROFY
PRZEMYSŁOWE:
POSTEPOWANIE
GŁÓWNE PRZYCZYNY:
 Nagły zanik zasilania w
energię elektryczną lub w
tzw. wody technologiczne
 Uwolnienie toksycznych
substancji
 Pożary obiektów
produkcyjnych lub
magazynowych
RATOWNICZE:
 Akcję ratowniczą prowadzą
wyspecjalizowane służby
ratunkowe, a osoby ocalałe i
bezpośrednio zagrożone
powinny się szybko
ewakuować
WYPADKI I KATASTROFY
KOMUNALNE:
POSTĘPOWANIE
GŁÓWNE PRZYCZYNY:
 Zanik dostaw ciepła( zimą),
prądu, wody lub gazu;
zakłócenia lub całkowity
zanik łączności- na skutek
uszkodzeń linii przesyłowych
lub infrastruktury
telekomunikacyjnej
RATOWNICZE:
 Istotne są działania
przygotowujące do
przetrwania skutków takich
zdarzeń: wyposażenie domu
w dwa rodzaje ogrzewania.
Zgromadzenie zapasu świec,
lamp oliwnych lub
naftowych, turystycznych
butli gazowych wraz z
promiennikiem i palnikiem.
WYPADKI I KATASTROFY
GÓRNICZE:
POSTĘPOWANIA
GŁÓWNE PRZYCZYNY:
 Zbyt dynamiczna
eksploatacja złóż,
nieprzestrzeganie przepisów
bhp i norm wydobywczych
 Wywoływanie przez siły
natury tąpnięcia, zawalenia
szybów i chodników
kopalnianych
 Niesprawność instalacji
ostrzegawczej
RATOWNICZE:
 Akcję ratunkową prowadzą
wyspecjalizowane służby
ratownicze
WYPADKI I KATASTROFY
HYDROTECHNICZNE:
GŁÓWNE PRZYCZYNY:
 Pęknięcia tam, zapór wałów
przeciwpowodziowych
POSTĘPOWANIA
RATOWNICZE:
 Uprzedzeni o nadchodzącym
zagrożeniu, natychmiast
ewakuujemy się
 Zaskoczeni nagłym atakiem
żywiołu w budynki
przedostajemy się na
najwyższą kondygnację lub
dach
EWELINA KANDEFER

similar documents