Kliknij, aby pobrać prezentację - Zespół Szkół Budowlanych w

Report
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA NR 4
TECHNIKUM NR 4
kształci w zawodach:
TECHNIK BUDOWNICTWA
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
SANITARNYCH
MURARZ – TYNKARZ
STOLARZ
BETONIARZ – ZBROJARZ
BLACHARZ (POKRYĆ DACHOWYCH)
CIEŚLA
KAMIENIARZ
i inne…
kształci w zawodzie
TECHNIK GEODETA
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW
ARCHITEKTURY
NOWOŚĆ
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA
symbol 311104
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo
drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej
i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując
zlecenia dla firm i osób.
Kwalifikacje:
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników
pomiarów
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W REALNYCH WARUNKACH
W FIRMACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
ZAKŁADANIA I POMIARU OSNÓW GEODEZYJNYCH ORAZ WYKONYWANIA POMIARÓW
SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH TERENU
SPORZĄDZANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH NA PODSTAWIE DANYCH
POMIAROWYCH LUB PROJEKTOWYCH
WYKONYWANIA POMIARÓW REALIZACYJNYCH, INWENTARYZACYJNYCH,
POWYKONAWCZYCH I KONTROLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH ORAZ OPRACOWYWANIA WYNIKÓW TYCH POMIARÓW
WYKONYWANIA ROZGRANICZEŃ, PODZIAŁÓW I SCALEŃ NIERUCHOMOŚCI
ZAKŁADANIA I AKTUALIZACJI BAZY DANYCH KATASTRU NIERUCHOMOŚCI;
WPROWADZENIA DANYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ ICH AKTUALIZACJI
DRUGI ROK KSZTAŁCENIA
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW
ARCHITEKTURY
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
symbol 311210
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków
kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych, terenowych organach administracji
państwowej w zakresie ochrony zabytków, własnych firmach działających w obszarze
renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów
budowlanych.
Kwalifikacje:
B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W REALNYCH WARUNKACH
W FIRMACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
WYKONYWANIE ORAZ RENOWACJA
SZTUKATORSKICH I KAMIENIARSKICH ELEMENTÓW
ARCHITEKTURY
WYKONYWANIE RENOWACJI MURÓW
NIEOTYNKOWANYCH, TYNKÓW I POWŁOK
MALARSKICH
WYKONYWANIE RENOWACJI
OKŁADZIN CERAMICZNYCH
I KAMIENNYCH
ORGANIZOWANIE
I REALIZACJI PRAC
RENOWATORSKICH
WIELE LAT
KSZTAŁCENIA
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK BUDOWNICTWA
symbol 311204
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych
związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych
i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych,
utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych,
zarządzaniem budynkami.
Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik
budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym
powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków.
Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy
współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się
z inwestorami obiektów budowlanych.
Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.
Kwalifikacje:
B.18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30 sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W REALNYCH WARUNKACH W FIRMACH ZWIĄZANYCH Z
BUDOWNICTWEM
WYKONYWANIE MURARSKICH ROBÓT BUDOWLANYCH
ORGANIZOWANIE I KONTROLOWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU BUDOWY
ORGANIZOWANIE I KONTROLOWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH STANU SUROWEGO I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
ORGANIZOWANIE I KONTROLOWANIE
ROBÓT ZWIAZANYCH Z UTRZYMANIEM
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ
SPORZĄDZANIE
KOSZTORYSOW ORAZ
PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ
B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich
B.33. Organizacja
i kontrolowanie robót
budowlanych
B.30. Sporządzanie
kosztorysów oraz
przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
B.30. Sporządzanie
kosztorysów oraz
przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
B.30. Sporządzanie
kosztorysów oraz
przygotowywanie
dokumentacji
przetargowej
TECHNIK
BUDOWNICTWA
B.32. Organizacja robót
związanych z budową
i utrzymaniem dróg
i obiektów mostowych
B.29. Organizacja robót
związanych z budową
i utrzymaniem obiektów
mostowych
B.2. Wykonywanie robót
drogowych
B.28. Organizacja robót
związanych z budową
i utrzymaniem dróg
kolejowych
TECHNIK
TECHNIK DRÓG
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
symbol 712905
Wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty
posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów
podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montaż okładzin ściennych i płyt
podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z
uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują
wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych,
wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują
wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw
sztucznych. Monter przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin;
dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.
Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje
1 egzamin czeladniczy
100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w
firmach zrzeszonych w CECHU. Egzamin w CECHU
równorzędny z 3 egzaminami w OKE.
Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM zdaje egzaminy w
OKE dla każdej kwalifikacji
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
B.6. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych
MONTOWANIA SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH
WYKONYWANIA ROBÓT TAPECIARSKICH
WYKONYWANIA ROBÓT
POSADZKARSKICH
WYKONYWANIA ROBÓT
OKŁADZINOWYCH
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
symbol 712616
może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może
wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Praca wykonywana jest w obiektach
budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych,
pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Prace związane z budową sieci komunalnych
wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach. Monter pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w
przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe
wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy. W zawodzie tym wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych
z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych konserwacji, remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji
gazowych.
Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje
egzamin czeladniczy
1
100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych w
CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z 2 egzaminami w OKE.
Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM zdaje
egzaminy w OKE dla każdej kwalifikacji
B.7 Montaż i remont sieci komunalnych
B.8Montaż i remont instalacji sanitarnych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych
WYKONYWANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ SIECI KOMUNALNYCH ORAZ MONTAŻEM
INSTALACJI SANITARNYCH
WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH ORAZ
SIECI I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH
WYKONYWANIE MONTAŻU INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ,
NAPRAWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KOMUNALNYCH ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH
B.8. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI
KOMUNALNYCH
B.8. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI
KOMUNALNYCH
B.9. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI
SANITARNYCH
B.9. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI
SANITARNYCH
monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych
B.27. ORGANIZACJA ROBÓT
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ
I EKSPLOATACJĄ SIECI KOMUNALNYCH
ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH
uzyskaniu wykształcenia
średniego w LO
technik urządzeń sanitarnych
STOLARZ
symbol 752205
Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych zaliczają się np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki
itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice
robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw
drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne
oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia
obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i
maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie, oraz wykończenie powierzchni wyrobów
stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy.
Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw,
renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac. Stolarze znajdują
zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym,
regionalnych rynku pracy jak również w krajach UE. W lokalnych, regionalnych oraz
ogólnopolskich mediach często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia
stolarzy. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą.
Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje 1 egzamin
czeladniczy
100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych
w CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z egzaminem w OKE.
Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM
zdaje egzaminy w OKE dla kwalifikacji
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
WYKONYWANIE WYROBÓW Z DREWNA I TWORZYW DRZEWNYCH
WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ORAZ KONSERWACJĄ
MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W STOLARSTWIE
WYKONYWANIE NAPRAW, RENOWACJI I KONSERWACJI WYROBÓW
STOLARSKICH
Uzyskanie
wykształcenia
ogólnego
A.50. Organizacja
i prowadzenie
procesów
przetwarzania
drewna
A.13. Wytwarzanie
wyrobów
stolarskich
A.13. Wytwarzanie
wyrobów
stolarskich
stolarz
technik technologii
drewna
MURARZ – TYNKARZ symbol 711204
Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych,
ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich
(wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może
wykonywać także schody, filary czy stropy, wykonywać na ścianach okładziny, wykuwać
otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować
się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać
prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi
przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej
budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych
wysokościach, dlatego nie powinien cierpieć na lęk wysokości.
W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat
na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie – sprawdzić wzrok,
słuch,
koordynację
poczucie równowagi.
Uczeń
pracujący
w firmiewzrokowo-słuchową
zrzeszonej w CECHU zdajeoraz
1 egzamin
Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM
czeladniczy
100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych w
CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z egzaminem w OKE.
zdaje egzaminy w OKE dla kwalifikacji
B. 18 Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich
B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich
B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich
Murarz - tynkarz
B.33. Organizacja
i kontrolowanie robót
budowlanych
B.30. Sporządzanie
kosztorysów
i przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
Uzyskanie wykształcenia
średniego w LO
Symbol 721301
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów
z blachy, wykonywania pokryć z blachy, wykonywania naprawy i konserwacji
wyrobów oraz pokryć z blachy.
Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie
operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie
blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez
lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkic wyrobów
blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe.
W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w
pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na
działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególne zagrożenia
związane są z pracą na wysokości – wykonywaniem pokryć dachowych oraz ich
naprawą i konserwacją.
BETONIARZ –ZBROJARZ
Symbol 711402
Do głównych zadań należy: przygotowanie mieszanek betonowych, siatek
i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w
różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz
deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Betoniarzzbrojarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności
kierownicze, uzdolnienia techniczne i zdolność współpracy w zespole.
Betoniarz zbrojarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali lub
na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracy
betoniarza-zbrojarza często towarzyszy hałas.
CIEŚLA
Symbol 711501
Do zadań należy wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby
dachowej, okien i drzwi. W pracy wykorzystuje odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie, śruby, klamry,
pierścienie, jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), za pomocą których scala przygotowany materiał. Doskonałe
opanowanie różnych sposobów łączenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykręcanie itp.) to bardzo istotna
umiejętność w zawodzie cieśli. Cieśla powinien znać i stosować zasady suszenia drewna ,gdyż jest to bardzo istotne przy
wykonywaniu konstrukcji ciesielskich. Wilgotność drewna odgrywa istotną rolę, gdyż od niej zależy w jakim stopniu
konstrukcja wypaczy się lub ulegnie skurczowi. Wykwalifikowany cieśla powinien znać się na środkach chemicznych
(środki grzybobójcze, owadobójcze i uodparniające na ogień oraz przeciwdziałające przyczepności betonu do drewna)
stosowanych do impregnacji drewna, które wykorzystuje się do pokrywania powierzchni drewna. Najtrudniejsze jest
wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn), ponieważ trzeba
wtedy umieć wyginać drewno. Współcześnie cieśla musi znać się na różnych systemach szalunków, również na takich
gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe. Do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania
rysunków technicznych Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy na otwartej przestrzeni przy zmiennych
warunkach atmosferycznych jak również na zapleczu budowy i w pomieszczeniach zamkniętych. Pracę wykonuje się też
w wykopach lub na wysokościach. Cieśla wykonuje również konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach,
drewnianych konstrukcji inżynierskich mosty, wieże itp. Cieśli pracują zazwyczaj w zespołach, w ośmiogodzinnym
wymiarze czasu, który może być wydłużony w związku z terminami umownymi lub ze względów technologicznych bądź
atmosferycznych. Cieśla może pracować w sąsiedztwie innych pracowników budowlanych np. dekarzy, murarzy.
KAMIENIARZ
Symbol 711501
Wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych. Wykonuje, montuje i osadza
kamienne elementy w obiektach budowlanych i nagrobkowych oraz wykonuje ich renowację i konserwację. Kamieniarz
wykonuje mury, schody, gzymsy, nadproża, obramowanie okien i drzwi, detale architektoniczne (pilastry i attyki),
elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe, gazony kwiatowe, kule oraz inne elementy), nagrobki i
okładziny kamienne. Kamieniarz należy do zawodów o szerokim zakresie pracy - od obróbki kamienia poprzez montaż
tych wyrobów, aż po renowację i konserwację kamiennych elementów architektonicznych. Obróbka kamienia może być
wykonywana narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym. Kamieniarz musi
umieć posługiwać się różnego rodzaju dłutami, wiertłami oraz narzędziami do polerowania i szlifowania kamienia. Innym
rodzajem pracy kamieniarza jest produkcja wyrobów łupanych, klinowanych i groszkowanych: kamień murowy, kostka
brukowa, krawężniki i formak. Obróbka maszynowa, którą wykonuje kamieniarz, to obsługa maszyn do rozcinania
bloków skalnych na płyty, obsługa maszyn do wykonywania faktur obróbczych na płytach, jak i szlifowanie, polerowanie,
płomieniowanie, piaskowanie. Kolejną grupą maszyn są piły mostowe, frezarki, wiertarki, kopiarki, maszyny do
grawerowania i liternictwa i inne. Zadaniem kamieniarza w zakresie montażu i osadzania elementów kamiennych jest
przygotowanie podłoża, zapraw, klejów i różnych elementów kotwiących. Elementy kamienne montowane są na
budynkach, budowlach drogowych, placach, chodnikach, cmentarzach, mostach, wiaduktach itp. Kolejnym rodzajem prac
kamieniarskich jest wykonywanie napraw oraz odtwarzanie, konserwacja kamiennych elementów architektonicznych w
zabytkowych obiektach budowlanych. Kamieniarz musi znać metody zabezpieczania kamienia przed szkodliwym
działaniem warunków atmosferycznych oraz znać przeznaczenie środków do konserwacji i czyszczenia kamienia.
Wyroby kamieniarskie wykonuje się głównie w warsztatach, natomiast osadzanie i konserwacje na placach budów, w
obiektach budowlanych i na cmentarzach.
Rok 2013
1 miejsce w egzaminach zawodowych
w województwie śląskim
oraz 15 miejsce w kraju
12 miejsce w rankingu szkół
technicznych w województwie
oraz 85 miejsce w kraju
Rok 2014
6 miejsce w egzaminach zawodowych
w województwie śląskim
oraz 91 miejsce w kraju
23 miejsce w rankingu szkół
technicznych w województwie
oraz 215 miejsce w kraju
1 miejsce w zawodzie stolarz
8 miejsce w zawodzie monter instalacji
i urządzeń sanitarnych
10 miejsce w zawodzie technolog robót
wykończeniowych w budownictwie
1 miejsce w konkursie
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Turniej Budowlany ZŁOTA KIELNIA
Konkurs SPRAWNY W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
Konkurs SPRAWNY W ZAWODZIE STOLARZ
Konkurs TECHNIK ABSOLWENT
Konkurs CZY BYŁBYŚ DOBRYM INŻYNIEREM
Konkurs PRAC PRZEJŚCIOWYCH
Prezentacje TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW
Konkursy plastyczne
Konkursy językowe
Konkursy informatyczne
Konkursy matematyczne
Konkursy gwary
Konkursy na temat zdrowia i umiejętności jego ratowania
Konkursy BHP
Olimpiada Przedsiębiorczości
Konkursy wiedzy religijnej
konferencje i debaty międzynarodowe
Zawody sportowe w piłce nożnej, koszykowej i siatkowej
Wycieczki zagraniczne i krajowe
Wyjścia do kina, teatru, muzeum, Domu Narodowego
Wycieczki do budowlanych zakładów produkcyjnych
Wyjazdy na targi budowlane
Prelekcje o tematyce branżowej i nie tylko
Szkolenia prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
Gry miejskie
DZIEŃ BUDOWLAŃCA
RAJD BUDOWLANKI
ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
GÓRA GROSZA
MIKOŁAJKI I WIGILIJKI
LETNIA SCENA MUZYCZNA BUDOWLANKI
DZIEŃ SPORTU
DZIEŃ ŚW. PATRYKA
Wyjazd grupy uczniów
na WYSPY KANARYJSKIE
Weekendowy pobyt uczniów
w hotelu Gołębiewski
oraz Leśny Dwór w Karpaczu
Finaliści nagrody im. Anny Radziwiłł
SZKOŁA OBYWATELI
za działalność na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego
Socrates – Comenius 2002-2005
„ w KĘGU FASCYNACJI KULTURĄ,
ARCHITEKTURĄ I WALORAMI
KRAJOBRAZOWYMI EUROPY ŚRODKOWEJ I
EUROPY PÓŁNOCNEJ”
– współpraca z Czechami i Finami.
Comenius 2008-2010
„SPORT JAKO ŚRODEK DIALOGU
MIĘDZYKULTUROWEGO”
- współpraca z Czechami i Słowakami.
Comenius 2011-2013
„RAZEM NA SZCZYTACH EUROPY”
- współpraca z Czechami, Słowakami i
Niemcami.
POKL, działanie 9.2 2010-2012 „FASCYNACJA
BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE”.
POKL, działanie 9.2 2011 do nadal
„MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”.
PLANOWANE
ERASMUS+
„PRAKTYKI W IRLANDII”

similar documents