Doskonalenie podstaw programowych kluczem do

Report
Warszawa
11 października 2012 r.
Doskonalenie podstaw
programowych kluczem
do modernizacji
kształcenia zawodowego
Doskonalenie podstaw programowych
kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia
Okres realizacji: sierpień 2008 – grudzień 2013
Głównym celem projektu jest poprawa jakości
kształcenia zawodowego poprzez weryfikację
i modernizację podstaw programowych kształcenia
w zawodzie pod kątem ich dostosowania do
wymogów gospodarki opartej na wiedzy
Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga
Harmonogram działań
Metodologia grupowania zawodów
oraz badania podstaw programowych
pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji
w grupie zawodów pokrewnych oraz
wyodrębniania kwalifikacji
specyficznych dla zawodu
Metodologia oceny spójności
podstaw programowych
kształcenia w zawodzie
z innymi dokumentami
dotyczącymi kształcenia
zawodowego
Badanie kwalifikacji
i kompetencji oczekiwanych
przez pracodawców od
absolwentów kształcenia
zawodowego
Tworzenie nowych podstaw
programowych kształcenia
w zawodzie
Tworzenie nowych
przykładowych programów
nauczania
Konferencje
upowszechniające
i konsultacje społeczne
Eksperci w projekcie
Przedstawiciele
placówek
doskonalenia
nauczycieli
Przedstawiciele
uczelni
Pracodawcy
Przedstawiciele
systemu
egzaminów
zewnętrznych
Nauczyciele
Cele grupowania zawodów i wyodrębniania kwalifikacji
Analiza kwalifikacji pod kątem rzeczywistych potrzeb
pracodawców (wyodrębnianie kwalifikacji, konsultacje
społeczne, recenzje)
Poprawa zatrudnialności absolwentów kształcenia zawodowego:
 indywidualizacja ścieżek kariery
 „kolekcjonowanie” kwalifikacji:
w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu
zasadniczej szkoły zawodowej i technikum)
w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla
zawodów zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)
Grupowanie zawodów i wyodrębnianie kwalifikacji
Założenia przyjęte przez zespół
 wyodrębniane, rozłączne kwalifikacje zawodowe wystarczają
do uzyskania zatrudnienia na co najmniej jednym stanowisku;
 kwalifikacje są wyodrębniane zgodnie z określonym przez
eksperta kryterium;
 jednostki efektów uczenia się wyodrębniane są ze względu na
rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończących się produktem,
usługą lub decyzją; jednostka efektów uczenia się musi być
obserwowalna, mierzalna.
Proces wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie (1)
Proces wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie (2)
Analizie poddano zawody z klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.
Zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Kwalifikacji
opis każdej kwalifikacji zawiera wykaz niezbędnych
umiejętności, koniecznych wiadomości oraz
oczekiwanych kompetencji personalnych
i społecznych.
Struktura opisu kwalifikacji w zawodzie
Karta zawodu
Karta kwalifikacji
zawodowych
Jednostki efektów
uczenia się
• Synteza zawodu
• Mapa kwalifikacji
zawodowych
i Jednostek efektów
uczenia się
• Wykaz jednostek
efektów uczenia się
• Kompetencje
personalne
i społeczne
• Umiejętności
• Wiadomości/wiedza
Karta zawodu
kucharz
Karta kwalifikacji
zawodowych
kucharz
Jednostki efektów uczenia się w zawodzie kucharz
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są
pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów
kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do
kilku jednostek.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są
pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów
kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do
kilku jednostek.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są
pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów
kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do
kilku jednostek.
Klasyfikacja właściwa
Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez
pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego
Opisano 32 polskie i zagraniczne badania.
Opis każdego badania zawierał m.in. następujące informacje:
Informacje szczegółowe o analizowanym badaniu, w tym cele badania
Hipotezy i/lub pytania badawcze
Próba badawcza, metody, techniki i narzędzia badawcze
Przebieg badań właściwych oraz opis uzyskanych wyników
Wnioski i rekomendacje, w tym lista zidentyfikowanych kompetencji
i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół
zawodowych
Opis praktycznego wykorzystania wyników badań
Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez
pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego
Struktura rozporządzenia w sprawie PP
Rozporządzenie
w sprawie
podstawy
programowej
kształcenia
w zawodach
TREŚĆ
ROZPORZĄDZENIA
ZAŁĄCZNIK
(CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III)
Struktura rozporządzenia – Tabela 1 - Część I
Efekty kształcenia wspólne
dla wszystkich zawodów
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
opisano w następujących zakresach:
(BHP)
bezpieczeństwo
i higiena pracy
(PDG)
podejmowanie
i prowadzenie
działalności
gospodarczej
(JOZ)
język obcy
ukierunkowany
zawodowo
(KPS)
(OMZ)
kompetencje
personalne
i społeczne
organizacja
pracy w małych
zespołach
(dotyczy tylko
technikum
i szkoły
policealnej)
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów
w ramach obszaru kształcenia stanowiące Podbudowę do
Kształcenia w Zawodzie lub grupie zawodów
Efekty
kształcenia
wspólne dla
zawodów
w ramach
obszaru
kształcenia
PKZ(B.a)
…
PKZ(B.l)
A
B
PKZ(A.a)
…
PKZ(A.ac)
…
Efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane
w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie
Obszar
A
A.1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
…
A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
Obszar
B
B.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
…
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami
…
…
…
…
Struktura
podstawy programowej kształcenia w zawodzie
1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów
3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane
w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA, OKREŚLONEGO
W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Od … do technika budownictwa
B.28.
B.1.
B.2.
B.32.
B.29.
B.33.
B.30.
B.30.
B.30.
B.2.
mechanik
maszyn
i urządzeń
drogowych
technik
drogownictwa
technik dróg
i mostów
kolejowych
technik
budownictwa
Efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane
w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie
Efekty kształcenia właściwe dla zawodu są
pogrupowane w zestawy zwane jednostkami efektów
kształcenia. Kwalifikacja może zawierać od dwóch do
kilku jednostek.
Kwalifikacje wspólne – ścieżki kariery edukacyjnej
Kwalifikacje wspólne – ścieżki kariery edukacyjnej
Kwalifikacje wspólne – ścieżki kariery edukacyjnej
Kwalifikacje wspólne – ścieżki kariery edukacyjnej
Kwalifikacje wspólne – ścieżki kariery edukacyjnej
UCZELNIA

similar documents