Stan zmian sfery obrotu w PGNiG zmierzających do

Report
Stan zmian sfery obrotu w PGNiG zmierzających do dostosowania struktur
w celu realizacji założeń nowelizacji prawa energetycznego
Międzyzdroje 2014 r.
1 1
Agenda
Wprowadzenie
Cele procesu przekształceń
Kluczowe założenia procesu przekształceń
Stan realizacji prac
2 2
I.
Wprowadzenie
 W związku z nowelizacją polskiego prawa energetycznego, zakładającą wdrożenie obliga
Kontekst procesu
przekształceń
giełdowego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej PGNiG) jest
zobowiązane sprzedawać nie mniej niż 55% gazu ziemnego na giełdach towarowych
(40% do 31 grudnia 2014 r.).
 W konsekwencji pojawiła się potrzeba reorganizacji segmentu obrotu detalicznego PGNiG.
 W celu realizacji procesu przekształceń i spełnienia warunków obliga giełdowego utworzona
Aktualny stan
realizacji prac
została dedykowana spółka - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (dalej PGNiG OD).
 Obecnie realizowany jest proces przekształceń struktur handlu gazem w PGNiG,
w wyniku którego segment obrotu detalicznego PGNiG zostanie przeniesiony w drodze
aportu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) z dniem 1 lipca 2014 r. do PGNiG OD.
 Kluczowym założeniem procesu przekształceń jest przeniesienie do PGNiG OD całej
działalności PGNiG w obszarze obrotu detalicznego, w szczególności zasobów ludzkich,
majątku oraz umów (w tym umów z klientami końcowymi), pozwalających na realizację
wszystkich niezbędnych funkcji w zakresie obrotu detalicznego.
3 3
Agenda
Wprowadzenie
Cele procesu przekształceń
Kluczowe założenia procesu przekształceń
Stan realizacji prac
4 4
II. Cele procesu przekształceń
Cele wydzielenia segmentu obrotu detalicznego w GK PGNiG
1
Spełnienie warunków
obliga giełdowego
 PGNiG jest obecnie zobowiązany realizować obowiązek obliga giełdowego.
 Brak wypełnienia warunków obliga wiąże się z ryzykiem otrzymania przez GK PGNiG kary
pieniężnej w wysokości 15% rocznego przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w ubiegłym
roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności koncesjonowanej.
 Wydzielenie PGNiG OD powinno umożliwić spełnienie warunków obliga.
2
Ograniczenie
wielkości utraty rynku
 Proces liberalizacji rynku gazu wpływa negatywnie na działalność podmiotu dominującego,
w szczególności dotyczy to ograniczenia wolumenu sprzedaży, ograniczenia liczby klientów
oraz minimalizacji poziomu marż.
 Wydzielenie PGNiG OD pozwoli na zwiększenie przewagi konkurencyjnej spółki.
3 Ekspansja w zakresie
sprzedaży energii
elektrycznej
4
Poprawa jakości
obsługi klienta
 Zgodnie z celami strategicznymi, GK PGNiG planuje zwiększać udział w rynku sprzedaży
energii elektrycznej.
 W zintegrowanym przedsiębiorstwie (PGNiG OD) będzie możliwa realizacja efektów
synergii, w szczególności dotyczących specjalistycznych kompetencji, co zwiększy przewagę
konkurencyjną w zakresie sprzedaży e.e. do odbiorców końcowych.
 Wysoki poziom jakości obsługi klienta jest jedną z możliwych do uzyskania przewag
konkurencyjnych, w związku z wydzieleniem segmentu obrotu detalicznego.
5 5
Agenda
Wprowadzenie
Cele procesu przekształceń
Kluczowe założenia procesu przekształceń
Stan realizacji prac
6 6
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Wprowadzenie

Zgodnie z przyjętymi założeniami procesu przekształceń segmentu obrotu detalicznego w skład przedmiotu aportu
wnoszonego do PGNiG OD wchodzić będą następujące składniki materialne i niematerialne:
Prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami detalicznymi (ok. 6,5 mln klientów detalicznych)
Nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio na potrzeby działalności obrotu detalicznego
Aktywa trwałe (środki trwałe, aktywa trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne)
Aktywa obrotowe (środki pieniężne oraz należności handlowe)
Zobowiązania (zobowiązania pracownicze oraz zaliczki na dostawy gazu)
Umowy związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu detalicznego (w tym umowy zakupowe)
Pracownicy PGNiG zaangażowani w działalność segmentu obrotu detalicznego (ok. 2 700 pracowników)
Procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania segmentu obrotu detalicznego

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały kluczowe założenia dotyczące procesu przekształceń struktur handlu
gazem w PGNiG w zakresie:

Modelu przekształceń segmentu obrotu detalicznego PGNiG

Struktury organizacyjnej PGNiG OD

Podziału portfela klientów obsługiwanych obecnie przez PGNiG

Majątku przenoszonego do PGNiG OD
7 7
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Model przekształceń struktur handlu gazem PGNiG

Przed rozpoczęciem procesu przekształceń w skład segmentu obrotu detalicznego wchodziło sześć Oddziałów
Handlowych oraz Departament Handlu Detalicznego w Centrali PGNiG.

Przy obecnym modelu funkcjonowania segmentu obrotu gazem nie jest możliwe spełnienie warunków obliga
giełdowego.
Kluczowe informacje dotyczące wyjściowego modelu funkcjonowania segmentu obrotu gazem
Departament Handlu Detalicznego
Sześć Oddziałów Handlowych
Poziom
zatrudnienia
Na dzień 1 stycznia 2013 r. w DHD zatrudnionych
było 63 osoby
Na dzień 1 stycznia 2013 r. w Oddziałach Handlowych
stan zatrudnienia wynosił 2933 etatów.
Procesy
 Pozyskiwanie i utrzymanie klientów;
 Posprzedażowa obsługa klientów;
 Standaryzacja obsługi klientów i systemów;
 Zarządzanie ofertą;
 Marketing.
 Procesy związane z działalnością podstawową:
 Pozyskiwanie i utrzymanie klientów;
 Posprzedażowa obsługa klientów;
 Billing;
 Windykacja;
 Marketing i komunikacja;
 Pozostała działalność podstawowa.
 Procesy w zakresie funkcji wsparcia:
 Finanse i księgowość;
 Kadry i Płace;
 Zarządzanie IT;
 Zakupy.
 Procesy w zakresie funkcji pomocniczych:
 BHP i ppoż.;
 Obsługa Prawna.
Kluczowe dane
operacyjne
(za 2012 r.)
 Wolumen sprzedanego gazu wyniósł
5 256 mln m3 (37%).
 Wolumen sprzedanego gazu wyniósł
9 097 mln m3 (63%).
 Departament Handlu obsługiwał 52 klientów.
 Oddziały Handlowe obsługiwały 6 704 tys. klientów
(99,9%).
8 8
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Model przekształceń struktur handlu gazem PGNiG

Model przekształceń struktur handlu gazem w PGNiG zakłada przeniesienie segmentu obrotu detalicznego
PGNiG S.A. z dniem 1 lipca 2014 r. na zasadzie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PGNiG OD.
Model przekształceń segmentu obrotu detalicznego
I. Przeniesienie do PGNiG OD działalności
PGNiG w zakresie obsługi i sprzedaży gazu
Rynek pracy
do wszystkich odbiorców detalicznych
z wyłączeniem klientów strategicznych*.
klientów zużywających rocznie powyżej
I.
Działalność
podstawowa
Działalność
podstawowa
realizowanych wcześniej w ramach Oddziałów
Handlowych do Centrali PGNiG S.A.
IV.
II.
Oddział Obrotu
Hurtowego
Funkcje
pomocnicze
Funkcje
wsparcia
PGNiG S.A.
Pomorski Oddział Handlowy
Regiony
Przeniesienie wybranych funkcji wsparcia
Sprzedaż paliwa
gazowego do
klientów strategiczn.
kluczowych
Górnośląski Oddział Handlowy
PGNiG OD
25 mln m3 gazu wysokometanowego.
III.
Rozwój działalności
obszaru obrotu
detalicznego
IV.
Centrala
II. Przeniesienie do Oddziału Obrotu Hurtowego
funkcji obsługi klientów strategicznych oraz
Departament Handlu Detalicznego
Kompetencje
w zakresie nowych
procesów
I.
Pozyskanie kompetencji niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania na rynku gazu
i energii elektrycznej.
 W wyniku realizacji procesu przekształceń struktur handlu gazem w PGNiG do
spółki PGNiG OD ma zostać przeniesionych ok. 2 700 pracowników PGNiG.
 Przyjęty model przekształceń zakłada umieszczenie w PGNiG OD wszystkich
funkcji niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu
detalicznego
paliwami gazowymi i energią elektryczną.
II.
Funkcje
pomocnicze
Funkcje
wsparcia
Dolnośląski Oddział Handlowy
Działalność
podstawowa
Funkcje
pomocnicze
Funkcje
wsparcia
Karpacki Oddział Handlowy
Działalność
podstawowa
Funkcje
pomocnicze
III.
Funkcje
wsparcia
Wielkopolski Oddział Handlowy
Działalność
podstawowa
Funkcje
pomocnicze
Funkcje
wsparcia
Mazowiecki Oddział Handlowy
Działalność
podstawowa
Funkcje
pomocnicze
Funkcje
wsparcia
* Przeniesienie pracowników oraz związanych z nimi zasobów z PGNiG S.A. do PGNiG OD planowane jest na dzień 1 lipca 2014 r. na zasadzie aportu
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przeniesienie pracowników nastąpi w trybie Art. 23’ KP).
9 9
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Założenia dotyczące struktury organizacyjnej

Poziomy
organizacyjne

Zakres
odpowiedzialności
Spółka PGNiG OD podzielona została na dwa poziomy organizacyjne:

Centralę PGNiG OD oraz

Regiony PGNiG OD działających na przypisanych terytorialnie obszarach.
Centrala PGNiG OD odpowiedzialna będzie za zarządzanie i rozwój PGNiG OD oraz
koordynację działań w Regionach.


Struktury terenowe PGNiG OD zostaną podzielone funkcjonalnie na:

obsługę klientów biznesowych,

obsługę klientów indywidualnych,

realizację funkcje wsparcia.
Głównym zadaniem jednostek regionalnych będzie pozyskanie klientów oraz obsługa klientów
i sprzedaż gazu i energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
Struktura PGNiG OD umożliwić ma kontynuację realizacji wszystkich
podstawowych procesów biznesowych w segmencie obrotu detalicznego.
10 10
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Założenia dotyczące podziału portfela klientów

Poniżej przedstawione zostały założenia podziału portfela klientów pomiędzy PGNiG oraz PGNiG OD:
Produkt
PGNiG OD
PGNiG
Gaz wysokometanowy (E)
 Wszyscy odbiorcy końcowi, z wyłączeniem
największych odbiorców strategicznych, tj.
odbiorcy których roczne zużycie gazu
wysokometanowego (za 2013 r.) nie
przekracza 25 mln m3*.
 Klienci mieszani (jednocześnie hurtowi
i detaliczni).
 Odbiorcy końcowi, których roczne zużycie gazu
wysokometanowego przekracza 25 mln m3*.
 Odbiorcy hurtowi (kupujący gaz w celu jego
dalszej odsprzedaży).
 Odbiorcy pobierający gaz bezpośrednio ze złóż.
 Operatorzy systemów przesyłowych,
dystrybucyjnych i magazynowych.
Gaz zaazotowany (L)
 Wszyscy odbiorcy końcowi przyłączeni do
sieci gazu zaazotowanego niezależnie od
poziomu zużycia gazu (z wyłączeniem
odbiorców hurtowych).
 Klienci mieszani (hurtowi i detaliczni)
 Odbiorcy hurtowi (kupujący gaz w celu jego
dalszej odsprzedaży).
 Odbiorcy pobierający gaz bezpośrednio ze złóż.
 Operatorzy systemów przesyłowych,
dystrybucyjnych i magazynowych.
Gaz propan-butan
V
CNG oraz LNG
–
LNG po regazyfikacji
V
Ropa naftowa i siarka
Energia elektryczna
–
 Odbiorcy pozyskiwani po 1 lipca 2014 r.
–
V
–
V
 Dotychczasowi odbiorcy energii elektrycznej.
Wypracowany podział portfela klientów pomiędzy
PGNiG oraz PGNiG OD powinien umożliwić spełnienie obliga giełdowego.
* Podział odnosi się do punktu odbioru gazu, niezależnie od NIP.
11 11
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Założenia dotyczące podziału portfela klientów

Obecnie brane pod uwagę są dwa modele realizacji procesu przeniesienia klientów detalicznych PGNiG do PGNiG OD:

Sukcesja uniwersalna pozwalająca na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów z klientami
detalicznymi na PGNiG OD poprzez zmianę Prawa energetycznego.

Wprowadzenie zmian do Ogólnych Warunków Umów (OWU) pozwalających na zmianę sprzedawcy z PGNiG
na PGNiG OD.

Każdy z wyżej wymienionych modeli pozwala na przeniesienie klientów detalicznych do PGNiG OD.
Modele przeniesienia umów z klientami
w procesie wydzielenia PGNiG OD
1
2
Sukcesja
uniwersalna
Model zakłada przeniesienie umów z klientami
detalicznymi do PGNiG OD poprzez nowelizację
Prawa energetycznego pozwalającą na sukcesję
uniwersalną umów.
Wprowadzenie
zmian do OWU
Model zakłada przeniesienie umów z klientami
detalicznymi do PGNiG OD poprzez zmianę
zapisów Ogólnych Warunków Umów
12 12
III. Kluczowe założenia procesu przekształceń
Założenia dotyczące przenoszonego majątku

W celu zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PGNiG OD, jako spółki zajmującej się
obrotem detalicznym gazem i energią elektryczną, planowane jest przeniesienie kluczowych składników majątku
z PGNiG do PGNiG OD, w tym:
 Budynki o istotnym znaczeniu wraz z przypisaną do nich infrastrukturą, w których mieszczą się siedziby:
1
Aktywa trwałe
 Oddziałów Handlowych,
 Biur Handlowych oraz
 Biur Obsługi Klienta.
2
Należności
 W celu ustabilizowania sytuacji finansowej do PGNiG OD wniesione zostaną należności handlowe
z tytułu sprzedaży / dostaw gazu PGNiG do klientów segmentu obrotu detalicznego według stanu na dzień
30 czerwca 2014 r.
 Środki pieniężne niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania w początkowym okresie działalności.
3
Środki pieniężne
 Poziom środków pieniężnych zostanie wyznaczony w oparciu o:
 Założenie samodzielnej realizacji zakupów paliwa gazowego i energii elektrycznej.
 Rezerwę środków pieniężnych na zachowanie płynności finansowej w okresie zimowym.
4
 Zobowiązania z tytułu zaliczek na dostawy gazu ziemnego.
Zobowiązania
 Zobowiązania pracownicze.
13 13
Agenda
Wprowadzenie
Cele procesu przekształceń
Kluczowe założenia procesu przekształceń
Stan realizacji prac
14 14
IV. Stan realizacji prac
Zadania dotychczas zrealizowane
1

W związku ze zmianą założeń dotyczących sposobu przeniesienia umów z odbiorcami końcowymi zaktualizowany
został harmonogram prac. W konsekwencji termin rozpoczęcia działalności pierwotnie planowany na dzień 1 kwietnia
2014 r. został przesunięty na dzień 1 lipca 2014 r.

W chwili obecnej prace nad utworzeniem PGNiG OD realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Przygotowanie
przedmiotu aportu
2 Utworzenie Podatkowej
Grupy Kapitałowej
3
4
Wypracowanie zasad
podziału klientów
Opracowanie struktury
organizacyjnej PGNiG OD
5
Opracowanie założeń
podziału funkcji wsparcia
6
Wypracowanie założeń
operacyjnych
 W strukturach PGNiG wydzielony został segment obrotu detalicznego.
 W marcu 2014 r. uzyskania została pozytywna interpretacja kwalifikacji wydzielonego segmentu
jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych aportu.
 Została utworzona, zarejestrowana i uruchomiona Podatkowa Grupa Kapitałowa.
 Wypracowane zostały zasady podziału portfela klientów pomiędzy PGNiG oraz PGNiG OD.
 Wyznaczona została struktura organizacyjna PGNiG OD.
 Spółka podzielona została na dwa poziomy organizacyjne (Centralę oraz Regiony).
 Na podstawie inwentaryzacji oraz w wyniku weryfikacji procesów wsparcia w odniesieniu do
procesów biznesowych opracowane zostały założenia dotyczące podziału funkcji wsparcia
pomiędzy PGNiG S.A i PGNiG OD.
 Wypracowane zostały kluczowe założenia dotyczące procesów zakupowych związanych
z pozyskaniem gazu ziemnego, energii elektrycznej.
 W wyniku prac opracowane zostały schematy oraz opisy procesów sprzedażowych, które
mają być realizowane przez PGNiG OD.
15 15
IV. Stan realizacji prac
Zadania planowane do zrealizowania

Poniżej przedstawione zostały kluczowe obszary prac planowane do zrealizowania w związku z procesem
przekształceń segmentu obrotu detalicznego PGNiG.
1
2
3
Przeniesienie
klientów
do PGNiG OD
Zapewnienie
zdolności
operacyjnej
Uruchomienie
procesu zakupu
gazu na giełdzie
 Przeniesienie klientów detalicznych do PGNiG OD jest możliwe poprzez:
 nowelizację Prawa energetycznego i sukcesję uniwersalną umów z klientami lub
 poprzez zmianą zapisów Ogólnych Warunków Umów.
 W chwili obecnej trwają prace związane z zapewnieniem sprawnej realizacji wszystkich procesów
PGNiG OD, w szczególności trwają prace związane z:
 zawarciem umów z operatorami sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
 W celu realizacji dostaw gazu w terminie poprzedzającym dzień 1 lipca 2014 r. niezbędne jest
uruchomienie przez PGNiG OD procesu zakupu gazu wysokometanowego na giełdzie.
16 16
17 17

similar documents