Koncepcja pracy szkoły - prezentacja

Report
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR9 W
INOWROCŁAWIU
OPRACOWANA NA LATA
2014 -2019
WSTĘP
Koncepcja, zwana także planem rozwoju,
jest obok Statutu najważniejszym
dokumentem każdej placówki oświatowej.
Wyznacza kierunki działania, główne cele
pracy i sposoby ich realizacji. Jest
drogowskazem, zgodnie z którym powinny
podążać wszystkie podmioty szkoły:
dyrektor, nauczyciele, uczniowie,
pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice.
Do sporządzenia Koncepcji obliguje szkołę
Rozporządzenie MEN z 7 października
2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego.
Poprzednia Koncepcja obowiązywała w latach
2009 – 2014 i podlegała każdego roku
ewaluacji. Badania powołanych w tym celu
zespołów nauczycieli wykazały wysoki stopień
realizacji zadań w niej zawartych. Cała
społeczność szkolna starała się działać
zgodnie z opracowanym dokumentem i
systematycznie dążyła do pełnej realizacji
zadań w nim zapisanych. Koncepcja była
modyfikowana wraz ze zmianami w prawie
oświatowym, w polityce organu
prowadzącego, sytuacji w najbliższym
środowisku, ale przede wszystkim zmieniała
się w związku z ciągłymi zmianami potrzeb
szkoły.
Nowa koncepcja powstała w wyniku dotychczasowych
doświadczeń oraz aktualnych badań. Zapoznano się z
realizacją dawnej Koncepcji i postanowiono powtórzyć
kilka dobrych praktyk, ponieważ sprawdziły się w życiu
naszej placówki i warte są kontynuacji, a także dlatego,
że wynikają ze statutowych obowiązków szkoły. Należą
do nich m.in. dbałość o bezpieczeństwo, organizowanie
imprez środowiskowych, popularyzowanie dobrego
imienia szkoły w mieście. W ciągu ostatnich kilku lat
nastąpiło w szkole wiele zmian, do których należy
dostosować nasze plany na przyszłość, np. powstały
oddziały przedszkolne, szkołę opuściły ostatnie klasy
realizujące „starą” podstawę programową,
przygotowuje się nową formę sprawdzianu
szóstoklasisty.
Od kilku lat szkoła prowadzi ewaluację
wewnętrzną, czyli badanie różnych aspektów
pracy szkoły przez nauczycieli w niej
zatrudnionych. Grono pedagogiczne poddaje
analizie wszystkie obszary, wyciąga z nich
wnioski i wdraża sposoby poprawy aktualnego
stanu. Wszystko to czyni się z myślą o
poprawie jakości pracy. Przy redagowaniu
nowej Koncepcji korzystano właśnie z
wyników tej ewaluacji. Wzięto pod uwagę
m.in. ankiety przeprowadzone wśród uczniów
i rodziców na temat bezpieczeństwa i zajęć
pozalekcyjnych, na temat stosowanych na
lekcjach metod nauczania.
Czynnikiem, który wpłynął na powstanie nowej koncepcji,
jest ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w naszej
szkole przez Kuratorium w 2012 r. Wykazała ona wysoki
poziom wypełniania wymagań. Najlepiej oceniono
działania szkoły służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych uczniów oraz współpracę zespołów
nauczycielskich przy organizowaniu i realizacji procesów
dydaktycznych.
Wpływ na ostateczny kształt Koncepcji miały badania
przeprowadzone w ostatnim czasie, w sierpniu i wrześniu
2014 r. Miały one na celu wyłonienie priorytetów w pracy
szkoły, które należy ująć w nowej koncepcji i dążyć do ich
realizacji.
Ankieta dla nauczycieli (20 badanych)
wykazała, że według nich najważniejsze cechy
dobrej szkoły to posiadanie jasno określonych
kierunków działania, znanych wszystkim
podmiotom szkoły oraz zapewnienie
wysokiego poziomu pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Pracownicy
administracji i obsługi (7 badanych)
stwierdzili, że najważniejsze w szkole jest
bezpieczeństwo, a podwyższaniu jakości pracy
sprzyja sprawny nadzór dyrektora. Na uwagę
zasługuje fakt, że wszyscy pracownicy szkoły
czują się wychowawcami naszych uczniów.
Rodzice (121 osób) jako najważniejsze cechy
szkoły wskazali, podobnie jak nauczyciele,
zapewnienie wysokiego poziomu pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
zapewnienie dzieciom pomieszczeń i
wyposażenia odpowiedniego do ich potrzeb.
Uczniowie klas 3 – 6, pracując w zespole
klasowym metodą ,,piramidy ważności”, uznali,
że najważniejsze w szkole jest zapewnienie
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
uczenie tolerancji i troski o innych.
Uczniowie dali wyraz swoim przekonaniom
sporządzając plakaty wyeksponowane na
korytarzu i w salach lekcyjnych. Najmłodsi
uczniowie z klas 1 – 2 oraz dzieci z oddziałów
,,0” przedstawiały na rysunkach to, co w szkole
jest miłe i dobre oraz to, co w szkole złe i czego
się boją. Każde dziecko komentowało swoją
pracę plastyczną podczas indywidualnej
rozmowy z wychowawcą. Z badania wynika, że
dzieciom najbardziej podobają się zabawki,
dekoracje i wyposażenie sal.
Nie lubią zepsutych komputerów, głośnych
dzwonków, boją się schodów i tego, że mama
nie przyjdzie po nie po zajęciach.
We wszystkich badanych grupach jako
najważniejsze wskazano zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
skuteczną organizację pracy, której sprzyja dobra
komunikacja między podmiotami szkoły, a także
dbałość o wysoki poziom nauczania, wychowania
i opieki.
Na podstawie wyników aktualnych i
wcześniejszych badań wyłoniono priorytety, które
zostały celami strategicznymi w nowej Koncepcji.
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Historia szkoły
Szkoła Podstawowa nr 9 w Inowrocławiu może poszczycić
się ponad 90-letnią historią. Powstała w 1922r. na
miejscu dawnej szkoły ewangelickiej w Mątwach.
Początkowo zajmowała niewielki budynek przy ul.
Mątewskiej, później ponad 270 uczniów pobierało nauki
przy ul. Staropoznańskiej. W styczniu 1935r. Rada Miejska
w Inowrocławiu zdecydowała o budowie nowego gmachu
szkoły przy dzisiejszej ulicy Chemicznej 9. Nikt nie
przypuszczał, że służyć on będzie uczniom i nauczycielom
dopiero za 10 lat. Budowa rozpoczęła się w 1938r., rok
później budynek znajdował się już w stanie surowym,
niestety dalsze prace przerwała wojna.
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Po wyzwoleniu Inowrocławia spod okupacji
niemieckiej, mimo olbrzymich trudności i
dewastacji, nasza szkoła jako pierwsza w
Inowrocławiu, już 26 lutego 1945r. rozpoczęła
pracę. Uczyło się w niej ponad 300 uczniów. W
owym czasie była to największa szkoła w mieście.
Nowy budynek, zaprojektowany z myślą o 400
uczniach musiał w 1959r. pomieścić ich aż 750.
Dlatego też w latach 1961-1963 przystąpiono do
rozbudowy naszej placówki, nadając jej dzisiejszy
kształt. Dobudowano sześć sal lekcyjnych oraz
toalety. W latach 60.-tych uczyło się w naszej
szkole już ponad 800 uczniów z Mątew i
okolicznych wsi. Przez kolejne lata istnienia nasza
szkoła przeistoczyła się z trzyklasowej szkoły
elementarnej w ośmioklasową podstawówkę, a
potem w sześcioklasową szkołę podstawową z
oddziałami przedszkolnymi.
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Szczególnym momentem w historii naszej szkoły było
nadanie jej imienia Marii Skłodowskiej-Curie, połączone z
wręczeniem sztandaru. Uroczystość ta odbyła się w 1981r.
Pracą szkoły kierowało do tej pory siedmiu dyrektorów, uczyło
dzieci ponad 300 nauczycieli. W ostatnich latach nasza
szkoła przechodzi gruntowne zmiany. Odświeżono elewację
oraz klasy, wymieniono okna, wyremontowano
pomieszczenia na najniższych kondygnacjach. Ujarzmiono
wodę deszczową, która od końca lat 50. zalewała piwnice.
Jesteśmy nowoczesną, rozwijającą się placówką w pełni
przygotowaną na pracę z najmłodszymi uczniami. Użyczamy
pomieszczeń takim instytucjom jak Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Biblioteka Miejska, Świetlica Socjoterapeutyczna.
W murach naszej szkoły odbywają się zebrania komitetu
osiedlowego i wybory samorządowe.
„Dziewiątka” jest jedyną szkołą podstawową w Mątwach,
pełni ważną rolę oświatową i kulturotwórczą w dzielnicy, dla
wielu pokoleń była i jest „drugim domem”.
Tradycje szkoły
Szacunek dla historii i tradycji naszej szkoły
pielęgnujemy m.in. poprzez wypracowanie
Ceremoniału Szkoły. Jest to zapisany w
Statucie opis sposobów przeprowadzania
najważniejszych uroczystości szkolnych z
udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór
zasad zachowania się uczniów w trakcie
uroczystości szkolnych. Stanowi on
integralną część wychowania
patriotycznego i obywatelskiego. Dzięki
ceremoniałowi szkoła zapewnia jedną z
wielu możliwości prezentowania,
kształtowania i wpajania określonych
wzorów postaw i zachowań, które
pojmowane są przez ogół społeczeństwa
jako podstawowe.
Ceremoniał stwarza dziecku również
okazję do przeżywania doniosłych i
ważnych chwil w życiu. Sztandarem Szkoły
opiekuje się poczet sztandarowy, w skład
którego wchodzą uczniowie o nienagannej
postawie etycznej. Poczet uczestniczy w
najważniejszych uroczystościach szkolnych
oraz w uroczystościach państwowych i
regionalnych, np. uczczenie rocznicy
wybuchu II wojny światowej, rocznicy
powstania wielkopolskiego. Ważnym
elementem ceremoniału szkolnego jest
Hymn szkoły śpiewany na apelach i
ważnych uroczystościach szkolnych. Szkoła
co roku obchodzi następujące
uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego,
2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
3) Pasowanie na czytelnika
4) Pasowanie na przedszkolaka
5) Dzień Edukacji Narodowej,
6) Święto Niepodległości ,
7) uroczystość Bożonarodzeniowa,
8) Rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja,
9) Pożegnanie absolwentów,
10) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Ponadto organizujemy dla całej
społeczności szkolnej Święto Szkoły w
dniu urodzin Patronki, Dzień Chłopca,
klasowe Wigilie, zabawy karnawałowe,
Święto Pierwszego Skowronka
połączone z powitaniem wiosny, gościmy
w szkole orszak Mątewskiej Kozy w
ostatni dzień karnawału, bierzemy
udział w Dniu Ziemi i Międzynarodowym
Dniu Wody. Zapraszamy rodziny naszych
uczniów na Pikniki tematyczne
odbywające się każdego roku na
przełomie maja i czerwca oraz na Dzień
Babci i Dziadka.
Corocznie z okazji święta naszej
patronki przyznajemy
„Superdziewiątki” . Są to statuetki
dla wyróżniających się uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły.
Przyznawane są m.in. w
kategoriach: „Uczeń bez jedynek”,
„Najaktywniejszy uczeń”, „Uczeń
zawsze obecny”, „Nauczyciel – Siła
spokoju”, „Nauczyciel – Pasjonat”,
„Zawsze uśmiechnięty Pracownik
Szkoły”.
Od 2002r. przyznajemy na zakończenie
roku szkolnego statuetki dla najlepszego
absolwenta. Celem przyznawania
statuetki „Najlepszy Absolwent” jest
promowanie w środowisku postaw
uczniów, którzy za swoje najważniejsze
zadanie uznają uzyskiwanie jak
najwyższych wyników w nauce, sporcie
oraz innej działalności szkolnej w ciągu
całego cyklu nauczania. Jest to forma
wyróżnienia, docenienia i podziękowania
za pracowitość i umiejętność jak
najlepszego wykorzystania swoich
zdolności. Możliwość otrzymania statuetki
powinna motywować uczniów do
osiągania jak najwyższych wyników w
nauce oraz do aktywności społecznej.
Przyznawana jest również
statuetka dla najlepszego
sportowca spośród
absolwentów. Nauczyciel
wychowania fizycznego
bierze pod uwagę wyniki w
zawodach sportowych
najwyższej rangi w ciągu
całego cyklu
edukacyjnego.
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, W KTÓRYM
FUNKCJONUJE SZKOŁA
Szkoła Podstawowa nr 9 leży w
przemysłowej dzielnicy Mątwy,
oddalonej o 5 km od centrum
miasta. Dzielnica jest pozbawiona
instytucji kulturalnych typu kino,
teatr, dom kultury. Oddalenie od
tych ośrodków i konieczność
dojazdu powoduje, że dzieci
zamieszkałe w Mątwach nie mają
możliwości z nich korzystać. W
dzielnicy działają zakłady
chemiczne Soda Mątwy SA,
przedsiębiorstwa rodzinne, lokale
gastronomiczne, firmy usługowe i
handlowe, rzymskokatolicki kościół
parafialny.
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, W KTÓRYM
FUNKCJONUJE SZKOŁA
Niedaleko szkoły
znajduje się przychodnia
lekarska, apteka i
poczta. Wśród placówek
oświatowych należy
wyróżnić zespół szkół
ponadgimnazjalnych i
świetlicę
socjoterapeutyczną. W
dzielnicy znajduje się
Urząd Powiatowy,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna oraz
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, W KTÓRYM
FUNKCJONUJE SZKOŁA
Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin jest bardzo zła. Z
danych wychowawców i pedagoga szkolnego wynika, że
w ubiegłym roku szkolnym 46 uczniów korzystało z
bezpłatnego dożywiania w szkole, finansowanego przez
MOPS, a w bieżącym roku szkolnym jest ich ponad 30.
Z diagnozy sytuacji rodzinnej uczniów przeprowadzonej
w I półroczu ubiegłego roku szkolnego wynika, że ponad
23 % uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych, u
7 z nich jest to spowodowane migracją zarobkową za
granicę. Często pojawia się problem nadużywania
alkoholu przez jedno lub oboje rodziców.
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, W KTÓRYM
FUNKCJONUJE SZKOŁA
Takie rodziny są w wielu przypadkach niezaradne życiowo:
rodzice nie podejmują pracy, nie radzą sobie z
wychowywaniem dzieci i zaspokajaniem ich podstawowych
potrzeb ani z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku.
Nad rodzinami siedmiorga uczniów Sąd Rodzinny zastosował
dozór kuratora sądowego, rodziny czterech uczniów zostały
objęte procedurą ,,Niebieskiej Karty”. Często sytuacja
rodzinna wpływa na postępy w nauce. Pomoc
psychologiczno – pedagogiczna w naszej szkole obejmowała
w ubiegłym roku prawie 46 % wszystkich uczniów, z tego 21
posiadało opinię, 5 orzeczenia z Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, a 4 orzeczenie o niepełnosprawności.
NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych
konkursach o zasięgu szkolnym, miejskim,
wojewódzkim oraz ogólnopolskim, w których
często odnoszą znaczące sukcesy. W
Międzyszkolnym konkursie poetyckim „ Mój
świat i Jana Kasprowicza” nasi uczniowie przez
ostatnie dwa lata zajmowali najwyższe
miejsca za stworzone samodzielnie utwory
poetyckie. Nasza uczennica zdobyła nagrodę w
ogólnopolskim konkursie „ List do Ojca”.
Każdego roku zwycięzca szkolnej ligi
ortograficznej bierze udział w miejskim
Dyktandzie o Złote Pióro Prezydenta Miasta
Inowrocławia. W tym roku uczennica kl.6
stanęła na podium zajmując 3 miejsce w
mieście
NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
Zdobyta przez naszych uczniów
wiedza pozwala im na osiąganie
sukcesów w międzyszkolnych
konkursach przyrodniczych, takich
jak np.: „ Pory roku w Polsce a
zmiany w przyrodzie” – I i II miejsce,
„Wędrujemy po krainach Polski” – III
miejsce, „ Środki transportu na
przestrzeni wieków” – I miejsce, „
Zdrowie a środowisko” – III miejsce,
„ Ginące gatunki kręgowców w
Polsce” -I miejsce, „ Ekologia to nie
tylko modne słowo” – III miejsce..
NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
Ostatnio uzyskaliśmy międzynarodowy
certyfikat ,,Zielona Flaga”, który jest
ukoronowaniem działań na rzecz zdrowego
życia i ochrony środowiska. Wcześniej
zostaliśmy w tej dziedzinie nagrodzeni za
realizację projektu ,,Nasze talenty dla
Noteci” i otrzymaliśmy nagrodę w
europejskim programie ,,Szkoły dla czystej
wody”. Mocną stroną naszej szkoły są
konkursy artystyczne i sportowe. W szkole
działa zespół taneczny, który jest ozdobą
wielu imprez szkolnych i miejskich. Wysoki
poziom prezentacji tanecznych oraz ogólny
wyraz artystyczny składa się na liczne
sukcesy zespołu, który w Międzyszkolnym
Przeglądzie Zespołów Tanecznych zajmuje
I miejsca. Wielokrotnie był także
nagradzany w powiatowym Mini Playback
Show .
NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły
posiadają także wysoko
oceniane umiejętności
plastyczne i wygrywają
konkursy wymagające
kreatywności i wyobraźni
plastycznej np. ogólnopolski
konkurs „ Ku chwale ducha” –
dwa I miejsca, powiatowe
warsztaty plastyczne – I,II i III
miejsca. Od wielu lat uczniowie
biorą udział w ogólnopolskim
konkursie „ Zapobiegajmy
pożarom” dochodząc do
stopnia wojewódzkiego.
NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY
Ważnym wydarzeniem sportowym były organizowane przez
nas miejskie zawody sportowo- wiedzowe „ Rambit”, w
których zajmowaliśmy przez kolejne 4 lata pierwsze, a w
2013/2014- drugie miejsce. Lekka atletyka to dyscyplina,
której nasi uczniowie też odnoszą sukcesy. W Biegu
Piastowskim zajmujemy I i II miejsca.
W powiatowych indywidualnych biegach przełajowych – I,
II, III miejsce, w mistrzostwach o puchar Prezydenta
Inowrocławia – II, III miejsce, w powiatowych
indywidualnych mistrzostwach w lekkiej atletyce – 2 razy I
oraz III miejsce, w powiatowym czwórboju
lekkoatletycznym – III miejsce. Wymienione tu sukcesy
oraz systematyczna praca nauczycieli z uczniami zdolnymi
i utalentowanymi sprawiła, że otrzymaliśmy zaszczytny
tytuł Szkoły Odkrywców Talentów”.
Do sukcesów z ubiegłego roku szkolnego należy dodać
także wysoki wynik naszych uczniów na sprawdzianie
szóstoklasistów w kwietniu 2014 r. Średnia uzyskanych
punktów przewyższała średnią w województwie i mieście.
KADRA
Polityka kadrowa prowadzona
przez dyrektora szkoły jest
planowana i realizowana
stosownie do działań szkoły i
kierunków jej rozwoju. Aktualnie
w naszej szkole jest
zatrudnionych 30 nauczycieli,
wszyscy ukończyli studia
wyższe.18 z nich posiada
stopień awansu nauczyciela
dyplomowanego. Wszyscy mają
kwalifikacje wymagane do pracy
w szkole. Kilkunastu nauczycieli
legitymuje się kwalifikacjami do
nauczania dwu i więcej
przedmiotów.
KADRA
Z roku na rok przybywa osób, które ukończyły kursy
kwalifikacyjne przydatne do pracy z uczniami naszej
szkoły, np. kurs oligofrenopedagogiki i kurs terapii
pedagogicznej. W minionym roku szkolnym opracowano i
realizowano kilka programów autorskich: ,,Co umiemy –
pokażemy” program kształcący w klasach IV – VI
umiejętność publicznego wystąpienia i prezentowania
swoich wiadomości; ,, Zabawy z muzyką” dla dzieci
przedszkolnych rozwijający słuch muzyczny; ,, Czy znasz
swój kraj?” – program dla klas II i III propagujący wiedzę
o najbliższym regionie i o ,,małej ojczyźnie”, ,, Odkrywca
– Eksperymentator – Ogrodnik ” – dla klas III – uczący
wykorzystywania wiedzy przyrodniczej w praktyce.
BAZA SZKOŁY
Szkoła dysponuje obiektami,
pomieszczeniami i wyposażeniem,
odpowiednimi do właściwego przebiegu
procesu kształcenia, wychowania i opieki.
Szczególnie wymienić należy nowoczesną
pracownię językową, pracownię plastyczno –
muzyczną, dwa pomieszczenia świetlicowe,
salę gimnastyczną, pomieszczenia do
gimnastyki korekcyjnej, aulę, w której
organizowane są z rozmachem uroczystości i
imprezy na wysokim poziomie artystycznym,
gabinet logopedy, gabinet pedagoga, gabinet
pielęgniarki, kuchnię i stołówkę, plac zabaw
dla najmłodszych uzyskany dzięki
programowi Radosna Szkoła, bibliotekę z
czytelnią i piękne sale edukacji
przedszkolnej na parterze.
BAZA SZKOŁY
Sale edukacji wczesnoszkolnej
wyposażone są w tablice
interaktywne, miejsca do rekreacji i
zabawy, kąciki przyrodnicze,
podręczne biblioteczki. Każdy uczeń
klas 1-3 ma swoją osobistą szafkę z
szyfrowym zamkiem ustawioną na
korytarzu przy sali lekcyjnej. .
Wszystkie łazienki przeszły
niedawno remont i zamontowano w
nich umywalki i ubikacje
dostosowane do wzrostu dziecka.
BAZA SZKOŁY
Na terenie szkoły prowadzi się
systematycznie prace
remontowe. Baza szkoły jest
regularnie poszerzana.
Obiekty, pomieszczenia i
wyposażenie szkoły
zapewniają warunki do
realizacji zadań statutowych i
stwarzają możliwość
osiągania wysokiej jakości
pracy.
MISJA SZKOŁY
Misją Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu jest
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy,
sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu
przygotowanie do racjonalnego i godnego życia
oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.
Aby to osiągnąć wykorzystujemy dwa ważne elementy:
nowoczesną dydaktykę z modelem organizacji pracy
sprzyjającej rozwojowi kompetencji i talentów ucznia
oraz spójną koncepcję wychowawczą opartą na
uzgodnionym systemie wartości, wokół którego tworzy
się sytuacje doświadczania przez uczniów satysfakcji z
działań na rzecz dobra wspólnego.
WIZJA
Nasza szkoła jest otwarta
na potrzeby uczniów i
środowiska lokalnego.
Stara się ukształtować
człowieka twórczego i
uczciwego, potrafiącego
wykorzystywać zdobytą
wiedzę i umiejętności dla
dobra swego i innych,
przygotowanego do
odnoszenia sukcesów i
radzenia sobie z
trudnościami w życiu.
NASZ UCZEŃ
Uczeń kończący Szkołę Podstawową
nr 9 w Inowrocławiu będzie dobrze
funkcjonował w swoim środowisku,
w domu i w szkole. Będzie pogodny,
z pozytywnym, choć nie
bezkrytycznym stosunkiem do
otaczającej go rzeczywistości.
Będzie traktować zdobywanie
wiedzy jako podstawę własnego
rozwoju. Niezależnie od
indywidualnych cech osobowości,
predyspozycji i talentów będzie
wyposażony w zespół cech
uniwersalnych, warunkujących
właściwe funkcjonowanie we
współczesnym świecie.
Dążyć będziemy do tego, by nasz absolwent:

sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać
z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i
wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych
technologii komunikacyjnych;

posługiwał się przynajmniej jednym językiem obcym w
stopniu podstawowym;

był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty,
myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować
własne plany i marzenia;

miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i
kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu
działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go
podejmować.

dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się
członkiem społeczności lokalnej, był ciekawy świata;

znał i szanował tradycje rodziny, szkoły, wykazywał chęć
poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;

był odpowiedzialny i uczciwy, umiał rozróżniać dobre i złe
zachowanie;

umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z
obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie
współodpowiedzialności;
Dążyć będziemy do tego, by nasz absolwent:

był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec
cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;

umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego
wychowania, używał form grzecznościowych;

potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami,
umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować,
pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był
wrażliwy na potrzeby innych;

dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe
nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia;

stosował się do zasad ekologii, segregował odpady,
dbał o czystość otoczenia;

dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio
do czasu i miejsca;

bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę
Rowerową;

uczestniczył w rożnych formach kultury, był
przygotowany do odbioru mass mediów;

był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w
miarę swoich możliwości śpiewał, rysował.
GŁÓWNE CELE SZKOŁY
NA LATA 2014 - 2019
1. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i
pracownikom bezpieczeństwo.
2. Szkoła gwarantuje wysoki poziom pracy
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
3. Dobra organizacja i sprawna komunikacja
między wszystkimi podmiotami szkoły sprzyja
podwyższaniu jakości pracy szkoły.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwo
Organizacja i zarządzanie
1. Coroczne szkolenie dla nauczycieli i pracowników według zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Zgłaszanie wypadków według procedury.
3. Zapewnienie zastępstw doraźnych i planowanych na lekcjach i na dyżurach.
4. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji.
5. Przestrzeganie terminowości szkoleń BHP
6. Kontrolowanie i monitorowanie przez wychowawców przedszkola i klas młodszych odbioru dzieci przez osoby
upoważnione
7. Zgłaszanie wszelkich usterek
8. Interesowanie się osobami obcymi na terenie szkoły.
9. Opracowanie brakujących regulaminów
10. Opracowanie planu lekcji zgodnego z zasadami bhp.
11. Współpraca z instytucjami wspomagającymi kompetencje wychowawcze szkoły.
12. Monitorowanie frekwencji uczniów i obowiązku szkolnego. Zapoznanie rodziców z procedurami dotyczącymi
absencji w szkole.
Dydaktyka
1. Zapoznanie uczniów z regulaminami i procedurami
bezpieczeństwa na lekcjach, na przerwach, na boisku,
w czasie wycieczek, na drodze, na pływalni.
2. Nauka redagowania instrukcji i regulaminów.
3. Konkursy dla uczniów z zakresu stosowania
pierwszej pomocy.
Opieka i wychowanie
1. Zapewnienie opieki świetlicowej potrzebującym dzieciom przed i
po lekcjach.
2. Planowanie i realizacja wycieczek i wyjść zgodnie z zasadami
BHP.
3. Planowanie i realizowanie imprez i uroczystości zgodnie z
zasadami BHP.
4. Diagnozowanie zachowania uczniów i zapobieganie agresji.
5. Anonimowe zgłaszanie przez uczniów zagrożeń, poznanie
działania Niebieskiej skrzynki.
6. Sprawdzanie stanu Sali lekcyjnej przed rozpoczęciem zajęć.
7. Zapewnienie uczniom pomocy przedmedycznej
8. Przeprowadzanie diagnozy wychowawczej dotyczącej pomocy
dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
Baza
1. Remont schodów i klatek schodowych.
2. Wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze.
3. Dbanie o prawidłowe warunki do nauki – wietrzenie, dostosowanie
stolika i krzesła do wzrostu dziecka, gimnastyka śródlekcyjna,
zwracanie uwagi na męczliwość.
4. Uzupełnienie wyposażenia uczniów w szafki na korytarzach.
Szkoła gwarantuje wysoki poziom pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
Organizacja i zarządzanie
1. Podejmowanie przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego i
przekazywanie wiedzy w zespołach przedmiotowych.
2. Planowanie i realizowanie WDN zgodne z potrzebami szkoły
3. Planowanie pracy zespołów nauczycielskich zgodne z potrzebami szkoły.
4. Szkolenie nauczycieli w Aktywnej edukacji.
5. Przystępowanie nauczycieli do awansu i realizowanie planu rozwoju
zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i środowiska.
6. Ocena pracy nauczycieli.
7. Organizowanie miejskich konkursów : polonistycznego o tytuł Mistrza
pięknej polszczyzny, krasomówczego ,,Szczęśliwa siódemka”, przyrodniczego
,,Wędrujemy po krainach Polski”, ekologicznego ,,Eko – moda”
Dydaktyka
1. Wykorzystanie istniejącego w szkole sprzętu i urządzeń w procesie dydaktycznym.
2. Wykorzystywanie wiedzy zdobytej na kursach, studiach i szkoleniach w pracy dydaktycznej
3. Zaplanowanie i zrealizowanie lekcji z TIK
4. Opracowywanie rozkładów nauczania, wybór programów i podręczników zgodnych z podstawą
programową
5.Tworzenie i realizowanie programów własnych i autorskich zgodnych z potrzebami szkoły i
możliwościami uczniów.
6. Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty
7. Uczenie jak się uczyć oraz korzystania z różnych źródeł informacji.
8. Propagowanie czytelnictwa m.in. poprzez przystąpienie do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
9. Organizowanie ligi zadaniowej i ligi ortograficznej oraz szkolnych konkursów dostosowanych do
możliwości uczniów słabszych i wybitnych.
10. Dostosowanie metod nauczania do dziecka rozpoczynającego naukę w szkole w wieku 6 lat.
Opieka i wychowanie
1. Wykorzystanie inicjatyw uczniowskich w organizacji pracy szkoły
2. Przystąpienie do akcji charytatywnych
i wolontariatu.
3. Propagowanie działalności drużyny harcerskiej ,,Mątwa”
4. Kontynuowanie oglądania przedstawień
w ramach ,,Internetowego teatru dla szkół”
5. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.
6. Kontynuowanie udziału w programie ,,Szkoła odkrywców Talentów”,
opracowanie sposobów pracy z uczniem utalentowanym i zdolnym.
Baza
1. Troska o estetykę wszystkich pomieszczeń w szkole.
2. Wymiana komputerów w pracowni informatycznej.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego.
4. Zakup mobilnej pracowni komputerowej.
Dobra organizacja i sprawna komunikacja między wszystkimi podmiotami szkoły sprzyja
podwyższaniu jakości pracy szkoły.
Organizacja i zarządzanie
1. Współpraca zespołów nauczycielskich z różnych etapów edukacyjnych
2. Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek we współpracy z rodzicami.
3. Zapoznawanie rodziców z ważnymi szkolnymi dokumentami, szczególnie
Koncepcją pracy szkoły, Statutem WZO.
4. Propagowanie elektronicznych kontaktów szkoły z rodzicami i uczniami.
5. Publikowanie informacji o szkole na stronie internetowej szkoły oraz w
lokalnych mediach.
Dydaktyka
1. Uczenie pracy w grupach i pracy w zespole klasowym. Przydzielanie ról
uczniom według ich predyspozycji.
2. Stosowanie na lekcjach atrakcyjnych dla uczniów form i metod pracy.
3. Zapoznawanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego z WZO i
PSO i konsekwentne ich stosowanie.
4. Włączenie uczniów, rodziców, absolwentów do redagowania i wydawania
gazetki ,,Mątwa”
5. Stosowanie oceny kształtującej i średniej ważonej.
6. Stosowanie języka angielskiego przy realizacji różnych projektów, imprez
itp.
7. Indywidualizacja kształcenia
Opieka i wychowanie
1. Prowadzenie zajęć integrujących uczniów w oddziałach klasowych i
grupach.
2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z problemami w nauce.
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi spośród rodziców i innych
przedstawicieli środowiska lokalnego.
5. Organizowanie spotkań z absolwentami szkoły.
5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
kierowanie do specjalistów , porani i innych instytucji wspierających.
6. Promowanie osiągnięć uczniów.
Baza
1. Zainstalowanie radiowęzła do natychmiastowego przekazywania
komunikatów.
2. Zakupienie szybkiego ogólnodostępnego łącza internetowego.
3. Zastosowanie dziennika elektronicznego.
EWALUACJA KONCEPCJI
Jak każdy dokument,
Koncepcja powinna podlegać
ewaluacji. Na zakończenie
roku szkolnego Dyrektor Szkoły
powoła zespół zadaniowy, który
dokona analizy realizacji
Koncepcji i opracuje wnioski.
Powinny być przedstawione na
radzie pedagogicznej
podsumowującej pracę szkoły.

similar documents