Przedmioty objęte planem nauczania

Report
Dzień otwartej szkoły
12.12.2013r.
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA
OFERUJE KIERUNKI :
1. Terapeuta zajęciowy
2. Opiekun medyczny
3. Technik elektroradiolog
4. Opiekunka dziecięca
5. Technik dentystyczny
6. Asystentka stomatologiczna
7. Higienistka stomatologiczna
8. Technik sterylizacji medycznej
9. Technik ortopeda
10. Ortoptysta
11. Protetyk słuchu
12. Technik elektroniki i informatyki medycznej
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - 2 LATA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Terapia zajęciowa to między innymi celowe działania
rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych
(np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących
proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania
i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych
niepełnosprawnością. Tak więc głównym celem zajęcia
proponowanego osobie przewlekle chorej czy
niepełnosprawnej jest leczenie.
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Anatomia i fizjologia
• Patologia z zarysem klinicznym chorób
• Pedagogika
• Pracownia terapii zajęciowej
• Praktyka zawodowa
• Psychologia
• Rehabilitacja
• Socjologia
• Terapia zajęciowa
• Wychowanie fizyczne
• Zajęcia praktyczne
OPIEKUN MEDYCZNY – 1 ROK
OPIEKUN MEDYCZNY
Do zadań i kompetencji opiekuna medycznego należy: nawiązanie
i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego rodziną, ocena
zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb
biologicznych, udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu
codziennych czynności, zapewnienie osobie chorej
i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności
związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi,
spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego.
Potencjalne miejsce pracy to: fundacje i stowarzyszenia działające
na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, indywidualna opieka
w domu pacjenta, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, ośrodki
i domy pomocy społecznej, szpitale - oddziały szpitalne,
środowiskowe domy pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze.
OPIEKUN MEDYCZNY
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Opieka nad Osobą Chorą i Niesamodzielną
• Anatomia, Fizjologia i Patologia
• Podstawy Prawa i Ekonomiki
• Podstawy Psychologii, Pedagogiki i Socjologii
• Pracownia Zabiegów Higienicznych
• Praktyka Zawodowa
• Zajęcia Praktyczne
• Zdrowie Publiczne
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – 2,5 ROKU
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
Wykonywanie tego zawodu polega na wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk
medycznych oraz umiejętności komunikowania się z pacjentem do wykonywania
specjalistycznych badań na podstawie wskazań lekarskich. Elektroradiolog używa
aparatury medycznej
do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych m.in. badań rentgenowskich,
ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, zabiegów radiologicznych i innych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog jest przygotowany
do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem badań,
przygotowywania wyników badań diagnostycznych do oceny przez lekarza oraz
pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.
Technicy elektroradiolodzy mogą podejmować pracę w pracowniach diagnostyki
radiologicznej, w szczególności: rentgenowskich, tomografii komputerowej,
mammografii; pracowniach elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego;
pracowniach ultrasonografii i innych; zakładach medycyny nuklearnej; oddziałach
opieki zdrowotnej lub innych instytucji wyposażonych w sprzęt i aparaturę
elektromedyczną
i radiologiczną.
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Anatomia z fizjologią i patologią
• Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
• Organizacja ochrony zdrowia
• Aparatura w radiodiagnostyce
• Zajęcia praktyczne – rentgenodiagnostyka
• Teoretyczne podstawy diagnostyki obrazowej i elektromedycznej
OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 LATA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Kierunek dla osób, które chcą pracować z małymi dziećmi, posiadają
zdolności manualne i artystyczne oraz interesują się psychologią i
pedagogiką. Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci mogą podjąć prace w żłobkach, w sanatoriach, w domach
małego dziecka, w szpitalach- oddziały pediatryczne oraz prowadzić
praktykę. Możesz także pracować w charakterze au-pair na terenie całej
Europy oraz USA, w interwencyjnych placówkach opiekuńczych, rodzinnych
domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, żłobkach,
sanatoriach, oddziałach szpitalnych, prywatnej praktyce.
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Anatomia i fizjologia dziecka
• Literatura dziecięca
• Medycyna zapobiegawcza
• Pielęgnowanie dziecka
• Podstawy prawa i ekonomiki
• Praktyka zawodowa
• Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
• Wychowanie dziecka
• Wychowanie fizyczne
• Wychowanie muzyczne
• Wychowanie plastyczne
• Wychowanie techniczne
• Zajęcia praktyczne
TECHNIK DENTYSTYCZNY – 2,5 ROKU
TECHNIK DENTYSTYCZNY
Absolwenci mogą pracować w pracowniach protetycznych
i prywatnych laboratoriach dentystycznych. Zakres
czynności obejmuje odtworzenie warunków żucia,
kosmetyki i funkcji, wykonywanie protez zębowych
i ortodontycznych.
W związku z coraz nowszymi technikami pracy
(np. w akrylu, kompozycie, ceramice, metalurgii)
słuchacze mają możliwość pogłębiać swoje umiejętności
biorąc udział w kursach zawodowych, „letnich szkołach”
kończących się uzyskiwaniem certyfikatów.
TECHNIK DENTYSTYCZNY
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Anatomia z elementami fizjologii
• Materiałoznawstwo
• Modelarstwo
• Ortodoncja
• Pracownia techniki dentystycznej
• Pracownia techniki ortodontycznej
• Praktyka zawodowa
• Technika dentystyczna
• Wychowanie fizyczne
• Zajęcia praktyczne
• Zarys wiedzy o gospodarce
• Przedmioty dodatkowe:
• Elementy informatyki
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – 1 ROK
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Absolwenci mogą być zatrudniani
w państwowych i prywatnych poradniach
opieki stomatologicznej, prywatnych
gabinetach stomatologicznych, oddziałach
chirurgii szczękowej. Uzyskują dodatkowe
uprawnienia do wykonywania zabiegów
usuwania kamienia nazębnego, lakowania,
wykonywań odlewów gipsowych.
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
• Farmakologia
• Podstawy mikrobiologii
• Podstawy przedsiębiorczości
• Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
• Praktyka zawodowa
• Psychologia
• Zajęcia praktyczne
• Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – 2 LATA
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Do głównych zadań higienistki stomatologicznej należy wykonanie
czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza
stomatologa, samodzielne prowadzenie stomatologicznej oświaty
zdrowotnej.
Słuchacze uczą się m.in. anatomii i patologii narządu żucia, propedeutyki
stomatologicznej; zdobywają umiejętności praktyczne w pracowniach
specjalistycznych. Higienistki stomatologiczne mogą być zatrudnione w
zakładach resortu oświaty i wychowania oraz poradniach i gabinetach
stomatologicznych. Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność
higieniczno - profilaktyczną i metodyczną w zakresie stomatologicznej
oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny
szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, w ośrodkach zdrowia itp.
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Anatomia i fizjologia narządu żucia
• Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
• Farmakologia
• Informatyka i technika komputerowa
• Mikrobiologia
• Patologia narządu żucia
• Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej
edukacji zdrowotnej
• Pracownia propedeutyki stomatologii
• Praktyka zawodowa w semestrze IV - 3 tygodnie
• Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej
edukacji zdrowotnej
• Propedeutyka stomatologii
• Psychologia
• Wychowanie fizyczne
• Zajęcia praktyczne
• Zarys wiedzy o gospodarce
• Zdrowie publiczne
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – 1 ROK
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania
procesów dekontaminacyjnych, obejmujących także czynności wytwórcze produktu
sterylnego. Technik sterylizacji jest odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję i sterylizację
sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Pod pojęciem sterylizacji kryje się
szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez
użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym
i użytkowym. Pracownicy sterylizatorni poprzez swoją działalność tworzą w ochronie
zdrowia zaporę dla rozwoju zakażeń, a więc odgrywają ogromną rolę w profilaktyce
powikłań medycznych.
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Propedeutyka zdrowia
• Podstawy psychologii, socjologii i etyki
• Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
• Organizacja ochrony zdrowia
• Język migowy
• Technologie informatyczne
• Teoretyczne podstawy mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i wyrobów
medycznych
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Podstawy działalności gospodarczej
• Język obcy zawodowy
• Pracownia sterylizacji
TECHNIK ORTOPEDA – 2 LATA
TECHNIK ORTOPEDA
Do zadań technika ortopedy należy projektowanie przedmiotów
ortopedycznych
i sprzętu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem anatomii topograficznej i
plastycznej oraz proporcji ciała w różnych okresach rozwoju człowieka oraz
zasad biomechaniki ortopedycznej. Wykonywanie sprzętu ortopedycznego i
rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, realizacja
indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne, dostosowywanie
przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkownika, dostosowywanie
sprzętu codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie
instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonywanie
montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów
ortopedycznych.
TECHNIK ORTOPEDA
Przedmioty objęte planem nauczania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anatomia, fizjologia i patologia
Pierwsza pomoc
Propedeutyka zdrowia
Organizacja ochrony zdrowia
Biomechanika ortopedyczna
Technologia obróbki materiałów
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Zarys kinezyterapii
Język obcy zawodowy w ortopedii
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Technika ortopedyczna
MASAŻYSTA ze specjalnością : REHABILITANT – 2 LATA
MASAŻYSTA ze specjalnością : REHABILITANT
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza,
typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
• wykonywania masażu sportowego i kosmetycznego,
• obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz
modyfikowania technik masażu,
• obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas
masażu.
Technicy masażyści mogą podejmować pracę w zespołach lub gabinetach
rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa
uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach
kosmetycznych, klubach sportowych. Mogą także samodzielnie prowadzić
działalność gospodarczą.
MASAŻYSTA ze specjalnością : REHABILITANT
Przedmioty objęte planem nauczania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Język migowy
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Teoretyczne podstawy masażu
Anatomia z fizjologią
Zarys fizjoterapii
Zagadnienia kliniczne w masażu
Promocja zdrowia
Anatomia topograficzna
Fizjoterapia
Masaż
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja ochrony zdrowia
Język obcy w ochronie zdrowia
TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ – 2 LATA
TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
Absolwent jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje
zawodowe. Wykorzystuje w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z
zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich
zastosowanie w medycynie. Obsługuje elektroniczny i informatyczny
sprzęt medyczny oraz nadzoruje jego funkcjonowanie.
Do głównych zadań protetyka słuchu należą:
- montowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej
- badanie i testowanie elektronicznej aparatury medycznej
- instalowanie i eksploatowanie medycznego oprogramowania
komputerowego
- obsługiwanie i konserwacja elektronicznych urządzeń medycznych
- diagnozowanie i naprawa elektronicznego sprzętu medycznego
- nadzorowanie pracy osób obsługujących aparaturę medyczną
TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
• ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII I PATOLOGII
• PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA
• PODSTAWY DIAGNOSTYKI ELEKTROMEDYCZNEJ I OCHRONA
RADIOLOGICZNA
• PODSTAWY UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
• PODSTAWY BIOFIZYKI I APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ
• INFORMATYKA I TECHNIKI KOMPUTEROE W MEDYCYNIE
• POMIARY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
• PROMOCJA ZDROWIA
• ZARYS PSYCHOLOGII
• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
• DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W OCHRONIE ZDROWIA
• JĘZYK MIGOWY
• INSTALACJA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I
SYSTEMÓW INFORMATYKI MEDYCZNEJ
POLICEALNA SZKOŁA NR 10
OFERUJE KIERUNKI :
1. Technik administracji z prawem Unii Europejskiej
2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Asystent osoby niepełnosprawnej
TECHNIK ADMINISTRACJI Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ
– 2 LATA
TECHNIK ADMINISTRACJI Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik Administracji jest
przygotowanie absolwenta do prac związanych z: gromadzeniem dokumentacji i
informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym
wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem
sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów
administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji
administracyjnej, prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej,
planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz
nadzorowaniem innych pracowników. Technik Administracji posiada kwalifikacje
zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych,
przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości
ludzkiej.
Technik Administracji - może być zatrudniony w administracji rządowej i
administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach
marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach
organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych,
przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie
wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji .
TECHNIK ADMINISTRACJI Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Ekonomika przedsiębiorstw
• Język angielski (zawodowy)
• Organizacja pracy biurowej
• Polityka społeczna i prawo Unii Europejskiej
• Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
• Prawo cywilne
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze
• Rachunkowość i analiza ekonomiczna
• Socjologia i psychologia społeczna
• Technika biurowa
• Wstęp do nauki o państwie i prawie
• Zarys statystyki
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – 1,5 ROKU
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej
i zbiorowej, ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku, oceniania ryzyka
zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne
występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i
eliminowania, ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków
wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych, prowadzenia
działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Technik BHP - absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na
stanowisku Inspektora BHP oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu
prowadzenia edukacji z zakresu przepisów BHP.
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Analiza i ocena zagrożeń
• Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
• Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
• Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
• Podstawy psychologii i socjologii
• Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
• Praktyka zawodowa
• Prawna ochrona pracy
• Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
• Techniczne bezpieczeństwo pracy
• Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
• Toksykologia
• Użytkowanie komputera
• Zajęcia praktyczne
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 1 ROK
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Głównym zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest towarzyszenie oraz
usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem
działań asystenta osoby niepełnosprawnej jest podniesienie jakości życia
podopiecznych
w różnych jego dziedzinach. Działania swoje koncentruje na wykonywaniu czynności
w obszarze życia codziennego podopiecznego, wspieraniu kształtowania
samodzielności, zapewnieniu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społecznej.
Asystenci osoby niepełnosprawnej znajdują zatrudnienie w: ośrodkach i
domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach
samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach
i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
prywatnej praktyce pracy socjalnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych,
niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej mających kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia, szpitalach specjalistycznych, placówkach opiekuńczowychowawczych, placówkach poradnictwa rodzinnego.
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Przedmioty objęte planem nauczania:
• Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
• Promocja zdrowia i profilaktyka
• Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
• Polityka społeczna
• Podstawy prawa i ekonomiki
• Podstawy przedsiębiorczości
• Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
TOWARZYSTWO EDUKACJI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
UL. KOŁŁĄTAJA 32
76-200 SŁUPSK
Email: [email protected]
Telefon: (59) 72 81 444
ZAPRASZAMY !

similar documents