TiORB_W07_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE, KLASYFIKACJA MASZYN, SPYCHARKI
KLASYFIKACJA MASZYN




do odspajania gruntu i przesuwania go po terenie
SPYCHARKI, RÓWNIARKI
do odspajania gruntu i przewożenia po terenie
ZGARNIARKI
do odspajania gruntu i załadunku lub układania na
odkładzie
KOPARKI
do załadunku gruntu
ŁADOWARKI
KLASYFIKACJA MASZYN





do spulchniania gruntu
ZRYWARKI (spycharki z osprzętem zrywakowym)
do zagęszczania gruntu
UBIJARKI, WIBRATORY, WALCE, ZAGĘSZCZARKI
sprzęt transportowy
SAMOCHODY SAMOWYŁADOWCZE
maszyny uniwersalne
NP. KOPARKO - SPYCHARKI
urządzenia pomiarowe
SPYCHARKI
Zastosowanie: do prac przygotowawczych (zdejmowanie
humusu), wykonywania płytkich wykopów i nasypów, prace
porządkowe, karczowanie drzew.
KLASYFIKACJA SPYCHAREK
moc silnika;

małe
- do 60kW

średnie
- od 60kW do 150kW

duże
- powyżej 150 kW
KLASYFIKACJA SPYCHAREK
rodzaj ciągnika;
 kołowe
 gąsienicowe
KLASYFIKACJA SPYCHAREK
sposób sterowania lemieszem
 mechaniczne
 hydrauliczne
KLASYFIKACJA SPYCHAREK
ustawienie lemiesza:
czołowe, ukośne, uniwersalne
CYKL PRACY SPYCHARKI – 1
napełnianie lemiesza:
a) sposób prosty,
b) sposób grzebieniowy(schodkowy),
CYKL PRACY SPYCHARKI – 2
przemieszczanie urobku (opłacalne do 100m):
a)
b)
sposób terenowy,
łożyskowy.
CYKL PRACY SPYCHARKI – 3,4
wyładunek
powrót
OBJĘTOŚĆ PRZEMIESZCZANEGO
GRUNTU
lh2 
Q
2tg
gdzie:




l
h
ψ
μ
- długość lemiesza,
- wysokość lemiesza,
- kąt stoku naturalnego,
- współczynnik utraty urobku (zależny od odległości).
Cykl pracy maszyny
60 ls l p ls  l p
t
(  
)  2t s  2t p  to
1000 vs v p
v po
gdzie:
ls – odległość skrawania, m
lp – odległość przemieszczania, m
vs – prędkość skrawania (I bieg), km/h
vp – prędkość przemieszczania z urobkiem (II bieg), km/h
vpo – prędkość powrotna (III bieg), km/h
ts – czas potrzebny dla dokonania skrętu (zawrócenia) spycharki, min (ts = 0,5 min);
gdy odległość jazdy powrotnej jest mniejsza niż 50 m, praktyczniej jest wracać
na tylnym biegu nie zakręcając
tp – czas potrzebny na przełączenie biegu (przyjmuje się tp = 5)
to – czas potrzebny na opuszczenie lemiesza (to = 5)
WYDAJNOŚĆ EKSPLOATACYJNA
60
WE  QS n S s S w
t
gdzie:
 t
 Q
 Sn
 Ss
 Sw
– czas cyklu,
– pojemność lemiesza,
– wsp. napełnienia,
– wsp. spoistości gruntu,
– wsp. wykorzystania czasu.
ORGANIZACJA PRACY SPYCHARKI
ORGANIZACJA PRACY SPYCHARKI
ORGANIZACJA PRACY SPYCHARKI
OPERATOR SPYCHARKI
Warunki przyjęcia na kurs:
 przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 ukończony 18 rok życia,
 brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w
kursie
Podczas zajęć na kursie omawiane jest: użytkowanie
eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP przy
obsłudze koparek - ładowarek, spycharek, podstawy
elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki,
budowa koparek - ładowarek, spycharek technologia robót,
zajęcia praktyczne;
WWW.KURSY-WIELUN.PL
OPERATOR SPYCHARKI
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót budowlanych, ziemnych i drogowych i w zakresie
uzyskania uprawnień do obsługi koparek, ładowarek oraz
spycharek rozróżniamy następujący podział tych uprawnień:
- spycharki: kl III - do 110, kl II - do 220, kl I - wszystkie typy
(gdzie liczby oznaczają moc silnika w kW)
WWW.KURSY-WIELUN.PL
SYSTEM TOPCON
WWW.TPI.COM.PL
SPYCHARKA 1D - LASEROWY SYSTEM WSKAŹNIKOWY
TOPCON 1D DO KONTROLI PRACY SPYCHARKI
SPYCHARKA 1D - LASEROWY SYSTEM WSKAŹNIKOWY
TOPCON 1D DO KONTROLI PRACY SPYCHARKI



Laserowy system wskaźnikowy Topcon 1D jest jednym z
podstawowych rozwiązań wspomagających prace maszyn
budowlanych.
System 1D na spycharkę składa się z obrotowego
niwelatora laserowego i czujnika montowanego na
maszynie.
Niwelator z wiązką obrotową wyznacza płaszczyznę
odniesienia (poziomą lub pochyloną w jednym bądź w
dwóch kierunkach).
SPYCHARKA 1D - LASEROWY SYSTEM WSKAŹNIKOWY
TOPCON 1D DO KONTROLI PRACY SPYCHARKI




Wskaźnik zamocowany na maszcie lemiesza pokazuje
operatorowi wysokość, na jakiej ma ustawić element
roboczy maszyny.
Tak skonfigurowany zestaw pozwala szybko i wydajnie
realizować prace ziemne bez konieczności wykonywania
pomiarów kontrolnych po każdym przejeździe.
System Topcon 1D może być wyposażony w jeden lub
dwa czujniki, dzięki temu oprócz kontroli wysokości
istnieje możliwość wykonywania prac ze spadkiem w
dwóch kierunkach.
FILM
SPYCHARKA 3D-MC² - AUTOMATYCZNY
SYSTEM STEROWANIA 3D NA SPYCHARKĘ
SPYCHARKA 3D-MC² - AUTOMATYCZNY
SYSTEM STEROWANIA 3D NA SPYCHARKĘ



Automatyczny system 3Dmc² sterowania spycharką jest
najbardziej
zaawansowanym
technologicznie
rozwiązaniem do wspomagania pracy tego typu maszyny.
System Topcon 3Dmc² to połączenie systemów
satelitarnych GPS z technologią czujników inercyjnych
stosowanych m.in. w lotnictwie.
Odbiornik satelitarny wyznacza pozycję maszyny,
porównuje ją z projektem cyfrowym wgranym do panelu
sterującego, a zawory hydrauliczne automatycznie
ustawiają lemiesz na projektowanej wysokości.
SPYCHARKA 3D-MC² - AUTOMATYCZNY
SYSTEM STEROWANIA 3D NA SPYCHARKĘ




Operator koncentruje się na prowadzeniu maszyny z
odpowiednią prędkością, całą resztę system wykonuje
automatycznie. Topcon 3Dmc² pozwala osiągnąć idealnie
wyrównane podłoże już po pierwszym przejeździe
spycharką.
Umożliwia równanie podłoża na wyższych biegach
(szybsza praca nawet powyżej 10km/h).
Spycharka jest równie skuteczna w wyrównywaniu
podłoża na łukach, jak i podczas jazdy na wprost. Oznacza
to mniejszą liczbę przejazdów przy zwiększonej precyzji
pracy
FILM

similar documents